Werkhervatting


1. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... ontslag via het UWV per 1 augustus 2018 gewijzigd Premiewijzer gedifferentieerde premie Werkhervattingskas Veranderingen voor uw (ex-)werknemer in ziek melden UWV bereikbaar via ...

2. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte, het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet (ZW) en de Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en verzekeringen voor de ...

3. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... vangnetters wordt de lastenverdeling tussen het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de Werkhervattingskas anders ingevuld. Dit zal plaatsvinden met ingang van 1 januari 2014; 2014: ...

4. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... arbeidsongeschikten Inkomensverzekering voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA) Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte (WGA) Einde WGA-uitkeringen WGA-hiaat WGA: wel ...

5. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... werklozen moet sneller Geïntegreerde aanpak van zorg en re-integratie leidt tot snellere werkhervatting Beleving werkgevers loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Verkorte wachttijd ...

6. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... 4 weken zitten, tellen deze als 1 ziekteperiode. Bijvoorbeeld: de medewerker is 10 weken ziek. Na werkhervatting wordt hij binnen 4 weken opnieuw ziek. Deze nieuwe ziekteperiode start dan met de ...

7. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Loondoorbetaling Bij Ziekte (Wulbz); Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA); Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA); Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam ...

8. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... maar in de premies werknemersverzekeringen vinden wel wijzigingen plaats. De rekenpremie voor de Werkhervattingskas was al langer bekend. In de Juninota van UWV stond deze gemiddelde premie in ...

9. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... hoger vastgesteld op 6,03% om lastenverlichtingen op andere werkgeversterreinen te compenseren. Werkhervattingskas (Whk): inschatting UWV op rekenpremie 1,10%. Speur- en ontwikkelingswerk (SO) ...

10. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... € 1.800. Het maximumbedrag per maand is het afgeronde bedrag per jaar gedeeld door 10. Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) De gemiddelde gedifferentieerde WGA-premie ...

11. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
... Vanaf 1 januari 2022 betalen kleinere ondernemingen een lagere premie Whk De premie voor de Werkhervattingskas (Whk), waaruit de uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en ...

12. Eigenrisicodrager ZW   13 juni 2013
14 april 2018  |  , , ,
... zou kunnen zijn. Werkgevers kunnen op twee momenten per jaar kiezen om zelf het risico voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en/of de Ziektewet te dragen, door ...

13. Grenzen grote, middelgrote en kleine ondernemingen (tabellen)   18 december 2017
8 januari 2024  |  , , , , , , , ,
Inhoud 1. Inleiding 2. Grenzen omvang werkgevers Whk 2024 Inleiding Werkhervattingskas De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) is voor elke werkgever de som van drie onderliggende ...

14. Lastenverzwaring en regeldruk   9 juni 2019
23 juni 2019  |  , ,
... van uw salarissoftware. Bewaar de gegevens van uw oude salarispakket. Controleer uw Beschikking Werkhervattingskas. Belasting op gas in 2018 minder hoog Het plan om de belasting op gas de ...

15. Lerarentekort   15 februari 2020
13 oktober 2020  |  ,
... moet, werkt belemmerend voor een brede inzet op Leven Lang Ontwikkelen en daarmee op een duurzame werkhervatting. Dit constateert de SER (18 december 2019) na een inventarisatie van de huidige ...

16. Mutaties premies (tabellen)   23 juni 2017
18 november 2021  |  , , , ,
... (Aof) hoog 7,05% Uniforme opslag kinderopvang (Aof)* 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk) 1,24% 1,25% 1,36% 0,84%* * De verplichte ...

17. No-riskpolis   20 maart 2009
2 december 2021  |  ,
... met een uitkering voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) Uitkering regeling Werkhervatting gedeeltelijke arbeidsgeschikten (WGA) Uitkering Wet ...

18. Organisatie   1 juli 2018
6 december 2019  |  ,
... voor het MKB is IMK. Grootte onderneming Voor het bepalen van de hoogte van de premies Werkhervattingskas, Ziektewet en de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) ...

19. Oudere werknemers   4 januari 2014
12 januari 2020  |  , ,
... kansen te vergroten. Er is nauwelijks verband tussen dit zogenaamde reserveringsloon en de kans op werkhervatting, terwijl er wel een duidelijk verband met leeftijd is aan te wijzen. Dit duidt er ...

20. Personal Benefits Statement (voorbeeld)   22 november 2010
27 februari 2016  | 
... uit twee delen: Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) en Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). U krijgt een IVA-uitkering als u volledig en ...

21. Sociaal akkoord (april 2013)   12 april 2013
30 augustus 2015  |  , , ,
... aangemerkt. Vanaf dag één komtde WW-gerechtigde in aanmerking voor inkomstenverrekening (zodat werkhervatting altijd lonend is). 29. De IOAW wordt langzaam afgebouwd. Werknemers die 50 jaar en ...

22. Sociale verzekeringen   20 maart 2009
28 november 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... bij grote bedrijven Met name grote werkgevers kiezen voor het eigenrisicodragerschap bij de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW). Dat schrijft ...

23. Sociale verzekeringen (tabellen)   30 maart 2009
5 oktober 2023  |  , , ,
... 5,82% 6,18% Aof-hoog (grote werkgevers) 7,11% 7,49% Uniforme opslag kinderopvang 0,50% 0,50% Werkhervattingskas (Whk) rekenpremie 1,53% 1,22% Het maximum premieloon voor 2021 is € 58.311 ...

24. Sociale Verzekeringsbank (SVB)   20 maart 2009
6 december 2020  |  , ,
... euro in 2016. De maatregel geldt voor de Algemene Nabestaandenwet, de vervolguitkering in de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (onderdeel van de wet Werk en Inkomen naar ...

25. Transitievergoeding (aanzegtermijn en vergoeding)   14 januari 2015
9 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... (WULBZ). Dat zal (in het 2e jaar) meestal 70% van uw laatstverdiende loon zijn. Bij gedeeltelijke werkhervatting waarbij de werknemer nog steeds arbeidsongeschikt is, brengt goed werkgeverschap ...


Bekijk items: 1 tot 25 (64 totaal)