Arbeidsongeschikt


1. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
Inhoud Woord vooraf Periode 1901-1980 Periode 1981 - 2004 Periode 2005 - 2020 Aantal arbeidsongeschikten daalt nauwelijks sinds 2013 Woord vooraf In een tijdsbestek van circa tien jaren heeft een ...

2. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Uitkeringen voor langdurige arbeidsongeschikten Inkomensverzekering voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA) Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte (WGA) Einde ...

3. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... bij ziekte Aanpassing uitvoeringsregels ontslag Digitaal formulier voor ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid Hoe wordt de transitievergoeding berekend bij ontslag na 2 jaar ziekte? ...

4. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... in het buitenland Lastenverlichting door verkorten loondoorbetalingsverplichting Naslag Kans op arbeidsongeschiktheid Doorvragen kan verzuimfraude voorkomen Minimum loon Gevolgen niet nakomen ...

5. Arbeidsongeschiktheidspensioen   20 maart 2009
10 juli 2020  |  ,
... aanvulling Functioneren Militair Invaliditeitspensioen Ombudsman Pensioenen bezorgd over pensioen arbeidsongeschikten Eenmalige uitkering of aanvulling In geval van langdurige (één jaar of ...

6. Volledig arbeidsongeschikt met kans op herstel   9 maart 2010
18 augustus 2018  |  , ,
Inhoud Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA)] Uitkering Geïndividualiseerde premielast ZW en WGA komt er aan Wet verbetering hybride markt WGA ...

7. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)   20 maart 2009
1 juni 2018  |  , ,
... Verkorte wachttijd WAO afgeschaft bij loondoorbetaling UWV wil basisarts inzetten voor herkeuring arbeidsongeschikten WAO opgevolgd door WIA Alleen mensen die vóór 1 januari 2004 ziek zijn ...

8. Situatieve arbeidsongeschiktheid   15 januari 2014
6 januari 2020  |  , ,
Inhoud Definitie situatieve arbeidsongeschiktheid Burgerlijk wetboek Hoge Raad Jurisprudentie Definitie situatieve arbeidsongeschiktheid Onder situatieve arbeidsongeschiktheid verstaat men de ...

9. Minder dan 35% arbeidsongeschikt   9 maart 2010
6 maart 2017  |  , ,
Inhoud Geen arbeidsongeschiktheidsuitkering Zoeken naar mogelijkheden Ontslag en WW-uitkering Geen arbeidsongeschiktheidsuitkering Na twee jaar ziekte beoordeelt UWV in welke mate de werknemer ...

10. Tegemoetkoming arbeidsongeschikten   15 augustus 2012
12 juli 2019  |  ,
... (Wtcg) Voorwaarden Betaling via werkgever Schuldhulpverlening Afgeschaft Betaling Tegemoetkoming arbeidsongeschikten vanaf september 2016 Betaling Tegemoetkoming arbeidsongeschikten wijzigt Wet ...

11. Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (tabellen)   13 september 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , ,
2024 De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (voorheen Wtcg) is onderdeel van de WAO, WIA, Wajong en WAZ. De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en ...

12. Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... sluit eigen verzekering Eigenrisicodrager en re-integratie Cijfers eigenrisicodragers Dekking arbeidsongeschiktheidspensioen bij baanwisseling geregeld Enthousiasme verzekeraars over WGA is ...

13. Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid   20 maart 2009
23 november 2023  |  , , , , ,
... Premievrijstelling Ondergrens Opbouw pensioengevend loon Melding Onderzoek premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Nieuw pensioenstelsel en arbeidsongeschiktheid Premievrijstelling In veel ...

14. Zelfstandig ondernemers zonder personeel met een voorziening voor arbeidsongeschiktheid   12 juli 2023
12 juli 2023  |  , , ,
Meer zelfstandig ondernemers met arbeidsongeschiktheidsvoorziening Begin 2023 had 65 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel een financiële voorziening tegen het risico van ...

15. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
... opgenomen. De eerste betreft de aanwijzing van pensioenregelingen met premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid in relatie tot de Wet Witteveen 2015. De tweede betreft de aanwijzing van ...

16. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... Poortwachterstoets Leerwerkbanen Werktijdverkorting Wet inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) Wet ...

17. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... UWV vernieuwd UWV biedt hulp bij werken met gezondheidsproblemen Nieuw betaalsysteem voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen Werkzoekende 50-plusser omgeschoold naar de techniek ...

18. Afstandsverklaring   10 september 2010
29 maart 2017  |  ,
... concrete gevolgen van het afstand doen van pensioenaanspraken, met name in geval van overlijden en arbeidsongeschiktheid; hoewel er geen werkgeverspremie aan de pensioenverzekeraar wordt betaalt, ...

19. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... anno 2004: de minister van SZW (De Geus) dreigt CAO’s die bepalingen opnemen die maken dat bij arbeidsongeschiktheid in het tweede jaar van de ziekte meer dan 70 procent van het (gemaximeerde) ...

20. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... die nog geen achttien jaar zijn; is op het moment dat de partner overlijdt voor ten minste 45% arbeidsongeschikt is. Het maakt daarbij niet uit of de nabestaande een WAO-uitkering ontvangt of ...

21. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... zware beroepen halen steeds vaker hun pensioen niet. Ze melden zich voortijdig ziek en krijgen een arbeidsongeschiktheidsuitkering om de periode tot hun pensioen te overbruggen. Het pensioenfonds ...

22. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... aan verzuimverzekeraar? Een organisatie kan diverse verzekeringen afsluiten om het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico van werknemers af te dekken. Verzekeringen betreffen het risico van ...

23. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... En voor WAO'ers in een instelling wordt de uitkering € 950 ruimer. De tegemoetkoming arbeidsongeschikten op grond van de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten ...

24. Alle ontslagroutes bijgewerkt tot 2020   9 maart 2017
19 februari 2020  |  , , , , ,
... het UWV dat vier ontslagroutes onderscheidt: Ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid via UWV. Als u uw werknemer wilt ontslaan om bedrijfseconomische redenen, ...

25. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... het huidige stelsel, zoals collectief beleggen en gezamenlijke risicodeling van levensverwachting, arbeidsongeschiktheid, laattijdig overlijden. In het nieuwe pensioenstelsel moet iedereen een ...


Bekijk items: 1 tot 25 (576 totaal)