Seizoenswerk

Datum laatste wijziging: 7 juli 2019  |  Trefwoorden: , , , ,

Inhoud

 1. ​Wat is seizoenswerk
 2. Arbeidsvoorwaarden
 3. Tewerkstellingsvergunning
 4. Vertraagde afdracht loonheffing
 5. Uitzendbureaus strijken korting zorgpremie uitzendkrachten op
 6. Heeft seizoenarbeider recht op contract?
 7. Geen verplicht vast contract seizoenwerkers
 8. Lodewijk de Waal benoemd als verkenner voor oplossing seizoenwerkers
 9. Stop met herverzekeren vrijwillig eigen risico
 10. Is een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) voor een seizoen mogelijk?
 11. Ondernemers in actie tegen boete op tijdelijk werk

Wat is seizoenswerk

Onder seizoenswerk of -arbeid* is arbeid met als kenmerk dat het aan het einde van het seizoen automatisch eindigt. Seizoenswerk komt veel voor in de agrarische sector (denk bijv. aan fruitteelt en het steken van asperges), de horeca en open zwembaden. In een aantal opzichten komen seizoenswerk en vakantiewerk van jongeren overeen.

* In correct Nederlands is het seizoenswerk of -arbeid en seizoenwerk of -werker (dus zonder s).

Arbeidsvoorwaarden

Seizoenarbeid is een variant op een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een contract voor het verrichten van seizoenarbeid is een normale arbeidsovereenkomst. De regels uit het arbeidsrecht zijn volledig van toepassing. Een seizoencontract eindigt automatisch op de afgesproken datum, na afloop van het seizoen of bij het intreden van de bepaalde gebeurtenis. De werkgever hoeft geen speciale handelingen te verrichten. Hij heeft geen ontslagvergunning nodig, hoeft geen opzegtermijn in acht te nemen en is niet gebonden aan de ontslagverboden. Dit betekent ook dat als de seizoenarbeider aan het eind van de overeenkomst ziek is, de arbeidsovereenkomst toch eindigt.

NB: Hoewel bij seizoenswerk vaak sprake is van een collectief ontslag (20 of meer werknemer) is in dit geval de werkgever niet gebonden aan de regels die zijn opgenomen in de Wet melding collectief ontslag (WMCO). De WMCO is alleen van toepassing op arbeidsovereenkomsten in de zin van artikel 7:610 BW. De wet is dus niet van toepassing als het gaat om een arbeidsovereenkomst waarvoor voor de beëindiging geen toestemming van het UWV noodzakelijk is.Een seizoencontract kan worden beëindigd wegens een dringende, onmiddellijk aan de werknemer meegedeelde reden. Er is dan sprake van het 'ontslag op staande voet'. Ontbinding van een seizoencontract door de kantonrechter is ook mogelijk. Dit kan alleen als er een gewichtige reden is om het seizoencontract op korte termijn te beëindigen. Bovendien kunnen de partijen het contract ook met wederzijdse instemming beëindigen. Een seizoencontract kan niet tussentijds worden beëindigd, tenzij deze mogelijkheid schriftelijk in de overeenkomst is opgenomen. Tenslotte, ook het opnemen van een proeftijd (mits schriftelijk) is mogelijk.

Tewerkstellingsvergunning

Vooraf aan het in dienst nemen van seizoenwerkers is een tewerkstellingsvergunning van UWV verplicht. Een van de voorwaarden is dat de seizoenwerkers uit een van de EU-landen komen. Het komt voor dat aan personen met een WW-uitkering voorrang krijgen.

Vanaf 1 juli 2009 is werving van personeel via een verplichte Europese website één van de toetsingscriteria bij de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning. Tuinders die seizoenwerkers zoeken, moeten dit al vanaf maart 2009 verplicht doen via de site seasonalwork.nl. Werkgevers kunnen daar personeel zoeken voor seizoenswerk uit alle EU-landen. De site is een initiatief van de boerenorganisatie LTO Nederland en UWV/Eures.

Vertraagde afdracht loonheffing

Voor de loonbelasting en premie volksverzekeringen is er voor inhoudingsplichtigen die seizoenwerkers in dienst hebben onder voorwaarden vertraagde aangifte en afdracht van de loonheffingen voor de seizoenarbeiders mogelijk. Voorwaarden zijn dat er maximaal drie maal per jaar sprake is van een piekperiode, deze piekperiode in beginsel niet langer mag zijn dan zes weken en in deze piekperiode een groot aantal extra arbeidskrachten nodig is.

Uitzendbureaus strijken korting zorgpremie uitzendkrachten op

Uitzendbureaus verdienen soms tienduizenden euro's per maand op de zorgverzekering die zij voor hun Oost-Europese uitzendkrachten afsluiten. Daardoor kunnen ze deze Oost-Europeanen goedkoper 'aanbieden' dan Nederlandse werkzoekenden, die zo geen schijn van kans maken in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw of in de vleesverwerkende industrie.

Bij deze constructie rond buitenlandse uitzendkrachten draait het om de collectiviteitskorting die zorgverzekeraars bieden voor groepen verzekerden. Dat komt neer op 10 tot 15 euro per persoon per maand. (Bron: Volkskrant, 4 dec. 2014)

Heeft seizoenarbeider recht op contract?

Een werkgever die al 10 jaren dezelfde seizoenarbeider inhuurt, zet deze ineens aan de kant. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever ook voor dit seizoen de werknemer een baan moet aanbieden onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als het vorig jaar. Wel geldt het contract alleen voor dit jaar. (Bron: PW De Gids, 19 mei 2015)

Geen verplicht vast contract seizoenwerkers

Landbouwbedrijven hoeven seizoenwerkers niet direct een vast contract aan te bieden als die binnen zes maanden na afloop van een klus weer aan de slag gaan. Dat zijn werkgevers en werknemers in de sector overeengekomen. Minister Asscher liet deze zomer al weten de wet te willen aanpassen op dit punt, maar dan zouden werkgevers en werknemers met een gezamenlijk voorstel moeten komen. (Bron: NOS, 27 nov. 2015)

Lodewijk de Waal benoemd als verkenner voor oplossing seizoenwerkers

Lodewijk de Waal is benoemd als verkenner om de knelpunten die werkgevers en werknemers ervaren bij de inzet van tijdelijke werknemers te inventariseren. Dit speelt vooral in sectoren waar seizoenswerk is. De Waal zal helpen eventuele problemen die er zijn op te lossen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hem gevraagd om de gesprekken tussen sociale partners hierover te faciliteren. Hij is per 1 januari 2016 benoemd en krijgt tot 1 mei 2016 de tijd voor deze klus. (Bron: Rijksoverheid, 12 jan. 2016)

Stop met herverzekeren vrijwillig eigen risico

Er komt per 2017 nog geen aanpassing in de risicoverevening voor seizoenarbeiders. Wel verzoekt minister Schippers de individuele verzekeraars met klem de mogelijkheid tot herverzekering van het vrijwillige eigen risico voor seizoenarbeiders per polisjaar 2017 niet meer aan te bieden.

Schippers: "Enkele collectiviteiten richten zich specifiek op de groep seizoenarbeiders waarbij de verzekeraar een herverzekering van het vrijwillige eigen risico aanbiedt. Hierdoor is de premie van de polis laag – zoals bij een vrijwillig eigen risico – maar is het eigen risico vervolgens herverzekerd in de aanvullende verzekering tegen een zeer lage premie. Ik heb al eerder aangegeven dit onwenselijk te vinden in mijn reactie op het NZa kwantitatieve onderzoek risicoselectie. Ook de NZa heeft in haar rechtmatigheidsonderzoek aangegeven herverzekeren van het vrijwillige eigen risico in beginsel onwenselijk te vinden. Omdat via de aanvullende verzekering een selectiebeleid kan worden toegepast, kan herverzekering van dit risico de risicosolidariteit aantasten, aangezien er geen risico tegenover de premiekorting staat. Ik heb de individuele verzekeraars daarom met klem verzocht dat deze mogelijkheid tot herverzekering van het vrijwillig eigen risico per polisjaar 2017 niet meer wordt aangeboden. Ik heb er vertrouwen in dat zij aan mijn verzoek gehoor zullen geven." (Bron: VVP, 20 jun. 2016)

Is een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) voor een seizoen mogelijk?

Ja, verzekeraar Allianz vertelt u welke mogelijkheden er zijn:

Na het seizoenswerk de AOV tijdelijk stopzetten.

Als u seizoenswerk doet, kunt u buiten het seizoen uw AOV laten stopzetten. Dit wordt ook wel sluimeren genoemd. U betaalt dan slechts een deel van de premie. Deze premie betaalt u om de rechten op de verzekering te houden. U hoeft dan niet opnieuw gekeurd te worden als u de verzekering weer laat activeren na de sluimerperiode. Daar staat tegenover dat u geen recht heeft op een uitkering als u tijdens het sluimeren arbeidsongeschikt raakt. Sluimeren is maximaal een jaar mogelijk. Er wordt een vaste periode met een begin- en einddatum afgesproken. Voor sluimeren kunt u ook kiezen als uw inkomen daalt omdat u tijdelijk minder opdrachten hebt.

Kiezen voor een seizoensclausule

Als u seizoenswerk verricht, is er bij een AOV de mogelijkheid om een seizoensclausule te kiezen. Dan wordt de periode waarin u werkt genoteerd. U verzekert dan uw inkomen in deze periode. En u heeft alleen recht op een uitkering in deze periode. Maar het maakt niet uit wanneer u arbeidsongeschikt raakt. Als u dus ziek wordt buiten de periode dat u seizoenswerk verricht, kunt u toch een beroep doen op uw AOV, voor een uitkering in de periode die is vastgelegd.

Er zijn nog meer mogelijkheden, zie Brisk, 15 aug. 2018

Ondernemers in actie tegen boete op tijdelijk werk

'Zo werkt het niet'. Onder dat motto komen ondernemers uit een groot aantal branches in actie tegen maatregelen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die tijdelijk werk duurder maken. Seizoensarbeid of het opvangen van pieken laat zich niet vangen in een vast contract, betogen zij. Een tijdelijk contract is hier geen keuze, maar inherent aan de aard van het werk. Het is dan ook niet logisch en niet eerlijk om dat te bestraffen.

Tijdelijk werk wordt duurder omdat daarvoor de hoge WW-premie gaat gelden en vanaf dag 1 transitievergoeding verschuldigd is. De mogelijkheid om oproepkrachten in te zetten wordt drastisch beperkt en daarmee onwerkbaar in de praktijk. (Bron: VNO-NCW, 11 dec. 2018)

Gerelateerd nieuws en/of opinies: Geen verplicht vast contract seizoenwerkers Lodewijk de Waal benoemd als verkenner voor oplossing seizoenwerkers De Baas beu, schoonmakers beginnen massaal voor zichzelf Indonesische verpleegkundigen worden met valse beloften naar Nederland gelokt Recruitmentbureau inschakelen? De voordelen op een rij Is uw bedrijf klaar om Duits personeel aan te nemen? Hier alles wat handig is om te weten! Als HR-medewerker ontkom je niet aan zaken rond het arbeidsrecht  Derde van organisaties biedt geen groene arbeidsvoorwaarden aan Met je laptop aan het strand in de baas z'n tijd: de workstation is populair Bedrijven geven eigen secundaire arbeidsvoorwaarden maar net een voldoende Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden bij detachering in EU Geen tewerkstellingsvergunning. Is ontslag op h-grond van ‘illegale’ werknemer terecht? WAB: hoge en lage WW-premie, oproepcontract en tijdelijke urenuitbreiding HR & Communicatie lanceert whitepaper 'Duurzaam Werkgeverschap' Waarom modernisering van arbeidsvoorwaarden hoog op de agenda van iedere organisatie moet staan Wetsvoorstel implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden – Wat gaat er op hoofdlijnen veranderen in 2022? Nieuwe regels studiekostenbeding en nevenwerkbeding Een grondige hervorming is in feite herstel en handhaving van bestaande wetgeving Live online masterclass - Modern belonen voor onderscheidend werkgeverschap Steeds meer afspraken over thuiswerken als arbeidsvoorwaarde