Het Nieuwe Werken (HNW)    Outsourcing 


Kennismigranten

Datum laatste wijziging: 19 november 2020  |  Trefwoorden: Kennismigrant, Verblijfsvergunning, Werken elders, Erkend referent

Inhoud

 1. Doel regeling
 2. Minimaal mastertitel
 3. Cijfers
 4. Regeling populair
 5. Verblijfsvergunning
 6. Werkvergunning
 7. Looncriteria geïndexeerd
 8. Blauwe kaart
 9. Expatcentre Amsterdam
 10. Eenvoudiger regels voor kort verblijvende kennismigranten
 11. Buitenlandse ondernemers makkelijker aan de slag in Nederland
 12. Internationale studenten aan Nederland binden
 13. Onderzoek Inspectie SZW buitenlandse studenten
 14. Universiteit wordt doorgangshuis
 15. Expat, wie ben je?
 16. Maandsalaris kennismigranten voortaan berekend zonder de eenmalige vakantietoeslag en dertiende maand
 17. Belastingplan 2016
 18. Regeling kennisemigranten verruimd
 19. Makkelijkere overplaatsing werknemers multinationals binnen EU-landen
 20. Zoekperiode kennismigrant geldt altijd
 21. Minder kosten in 2017 kennismigranten voor kleine bedrijven
 22. Nederland moet meer doen om hooggeschoolde migranten te trekken
 23. Nederlandse knelpunten arbeidsmigratie
 24. Nieuw inreisverbod ontziet houder green card
 25. Nederland aantrekkelijk voor kennismigranten
 26. 30% regeling
 27. Gesjoemel met kennismigranten
 28. Workshop AWVN over kennismigranten
 29. Beperkte groei aantal kenniswerkers
 30. Gevolgen werktijdverkorting voor kennismigranten
 31. Verblijfsvergunning voor kennismigranten versoepeld
 32. Verblijfsregeling buitenlands personeel start-ups 2021

Doel regeling

De kennismigrantenregeling dateert van 2004 en moet bevorderen dat Nederlandse werkgevers makkelijker hoogopgeleide arbeidskrachten uit het buitenland kunnen aantrekken. De regeling is ook van toepassing op werknemers met een bijzonder beroep, zoals topsporters en ballerina's. Een Engelstalige arbeidsovereenkomst opstellen voor buitenlandse werknemers is complex. Met een tool van LegalDutch is het mogelijk om zonder advocaat en tegen geringe kosten een arbeidsovereenkomst te maken. 

Minimaal mastertitel

Een bijzondere categorie betreft hoog opgeleide buitenlanders met ten minste een mastertitel. Zij kunnen een verblijfsvergunning van maximaal een jaar krijgen om als kennismigrant een baan te zoeken of een innovatief bedrijf te beginnen.

Cijfers

Ruim 13.000 buitenlanders zijn tot dusver via de speciale regeling voor hoogopgeleide migranten in Nederland aan de slag gegaan. Kwamen in 2005 ruim 2.000 hoogopgeleiden naar Nederland, in 2010 waren dat al 6.500. De meeste van de ruim 13.000 kenniswerkers in Nederland komen uit India, gevolgd door de Verenigde Staten, China en Japan. De meeste zijn man en tussen de achttien en dertig jaar.

Regeling populair

Arbeidsmarkt, loon, reputatie van het hoger onderwijs en kennisinfrastructuur zijn belangrijke aspecten om aantrekkelijk te zijn voor kennismigranten. Nederland scoort goed op deze punten. Alleen de Verenigde Staten en Zwitserland zijn nog aantrekkelijker dan Nederland voor de kennismigrant (Bron: SEO Economisch onderzoek).

De regeling voor kennismigranten bestaat sinds oktober 2004. Ze werken in loondienst in de ICT-sector (onder meer IBM en Capgemini), de industrie, de handel en als wetenschapper. Uit de bevindingen blijkt volgens de IND dat kenniswerkers de Nederlandse economie versterken. Voor buitenlandse werknemers is het raadzaam een Engelstalige arbeidsovereenkomst (employment contract) op te stellen. Een Engelstalige arbeidsovereenkomst opstellen voor buitenlandse werknemers is complex en kostbaar. Met behulp van online tools kunnen werkgevers ook zonder hulp van een advocaat zo’n overeenkomst opstellen tegen lage kosten.

Verblijfsvergunning

Om een verblijfsvergunning voor kennismigranten te kunnen aanvragen, moet de onderneming erkend zijn als erkend referent* door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De aanvraagprocedure kan drie maanden duren. Als de onderneming erkend is, wordt die opgenomen in een openbaar register.

* Een erkend referent is een werkgever die makkelijker en sneller personeel uit het buitenland in Nederland kan laten werken. Voor een erkend referent gelden andere (lichtere) voorwaarden en de aanvraag van de werknemer om in Nederland te komen wonen en werken, wordt sneller afgehandeld. Meer informatie, zie site BDO.

Voor aanvragen van een verblijfsvergunning als kennis- of arbeidsmigrant brengt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kosten in rekening bij de aanvrager. Deze leges zijn door de IND berekend en worden jaarlijks geïndexeerd. De Europese Commissie heeft echter aangegeven dat de leges voor een aantal verblijfsdoelen onevenredig hoog zijn, waardoor de IND nu heeft besloten om de legesbedragen m.i.v. 3 mei 2018 te verlagen. Zie Kennismigranten (tabellen).

Werkvergunning

Of er sprake is van een kennismigrant hangt samen met de hoogte van zijn bruto salaris. Verdient hij minder dan is de persoon in kwestie als regel geen kennismigrant en moet hij volgens de gangbare procedure een tewerkstellingsvergunning aanvragen.

De tewerkstellingsvergunning voor kennismigranten heeft de volgende kenmerken:
 1. geen vacaturemelding;
 2. geen arbeidsmarkttoets;
 3. bewijs visum niet overleggen;
 4. cv en diploma niet overleggen;
 5. functieomschrijving rechtvaardigt een bepaald jaarsalaris (zie onder);
 6. bewijs van loonbetaling overleggen;
 7. vergunning ten hoogste 90 dagen geldig;
 8. streeftermijn voor verlenen is twee weken.
Naast het minimumsalaris kan de overheid een verblijfsvergunning weigeren voor bedrijven die een buitenlandse werknemer meer willen betalen dan wat op de arbeidsmarkt gebruikelijk is. Met andere woorden, het salaris van een kennismigrant moet marktconform zijn.

Looncriteria geïndexeerd

In de loonadministratie moet u sinds 1 januari 2015 rekening houden met de nieuwe inkomenseisen voor kenniswerkers. De bedragen worden ieder jaar aangepast aan het indexcijfer voor de cao-lonen, voor 2015 is dat 3,48%.

De loonnormen voor kennismigranten zijn sinds 2014 gebaseerd op het bruto maandsalaris, en dus niet meer op het bruto jaarsalaris.

De bedragen die een kennismigrant moet verdienen, staan in Kennismigranten (tabellen).

Blauwe kaart

De EU-landen hebben in mei 2009 de 'blauwe kaart' geïntroduceerd, een werkvergunning voor knappe koppen van buiten Europa. De Europese kaart is een tegenhanger van de Amerikaanse 'green card'. Aanleiding is dat Europa momenteel maar weinig slimmeriken aantrekt. Van de werknemers is in Europa slechts 1,7 procent een hoogopgeleide niet-Europeaan. In Australië is dat 9,9 procent en in de VS is dat 3,2 procent. De regeling ging in op 1 januari 2011.

De knappe koppen uit bijvoorbeeld de VS of India moeten een werkcontract hebben met een loon dat minstens anderhalf keer hoger ligt dan het gemiddelde loon. Iemand met een blauwe kaart heeft het recht om na 1,5 jaar in een ander EU-land te gaan werken. De kaart geeft ook snel recht op het overbrengen van gezinsleden naar Europa. De Europese blauwe kaart moet de al bestaande Nederlandse regeling (zie boven) en die van de 26 andere EU-landen gelijktrekken.

Qua opleiding moet de aanvrager van een EU Blue Card minimaal een driejarige bachelor opleiding hebben afgerond. Het buitenlandse diploma moet worden gewaardeerd door internationale diplomawaardering.

De EU Blue Cardhouder mag zijn gezin over laten komen. Gezinsleden hebben vrije toegang tot de arbeidsmarkt. De vergunning is tijdelijk, maar kan worden verlengd. Na achttien maanden kan de houder van een EU Blue Card mogelijk aan de slag in andere EU lidstaten.

Expatcentre Amsterdam

Dankzij de gezamenlijke inspanning van de gemeenten Amsterdam en Amstelveen en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), en inmiddels ook Almere, Haarlemmermeer en de Belastingdienst, is een procedure ontwikkeld die de formaliteiten beter op elkaar laat aansluiten, zonder aan wetgeving of bevoegdheden te tornen. Werkgevers kunnen vier weken voor de komst van een kennismigrant uit het buitenland de aanvraag voor de verblijfsvergunning in gang zetten. De kennismigrant kan vervolgens na aankomst in Nederland met één bezoek aan het Expatcenter zijn verblijfsvergunning ophalen en tegelijkertijd zijn gemeentelijke inschrijving regelen en zijn aanvraag voor de 30% regeling ondertekenen. Dit levert een tijdsbesparing op voor zowel het bedrijf als de individuele expat. De komst van het Expatcenter heeft een enorme impuls voor het vestigingsklimaat betekend.

Eenvoudiger regels voor kort verblijvende kennismigranten

Op 1 januari 2012 start een proef om het ook voor kennismigranten die korter dan drie maanden in ons land verblijven mogelijk te maken een eenvoudige procedure te volgen. De proef duurt twee jaar en stopt op 30 december 2013. In de tussenliggende periode zal onderzocht worden of dit voor kennismigranten en hun werkgevers nuttig is en of de proef wordt omgezet in een definitieve regeling.
De afgelopen jaren is gewerkt aan het aantrekkelijker maken van Nederland voor kennismigranten. Voor kennismigranten die langer dan drie maanden naar Nederland komen is de Kennismigrantenregeling ingevoerd. Bedrijven hoeven dan geen tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen. Voor een verblijf van minder dan drie maanden moeten werkgevers van kennismigranten nu wel een TWV aanvragen.

De proef houdt in dat bij aanvraag van de TWV niet wordt getoetst aan het prioriteit genietend aanbod en dat ook de bijbehorende termijn van ten minste vijf weken voor vacaturemelding niet aan de orde is. Hierdoor kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) binnen twee weken (streeftermijn) na een complete aanvraag een vergunning verstrekken.
Alleen werkgevers die door de IND zijn toegelaten tot de kennismigrantenprocedure kunnen in aanmerking komen voor deze regeling.

Buitenlandse ondernemers makkelijker aan de slag in Nederland

Het ministerie van Economische Zaken versoepelt vanaf 1 augustus 2013 de regels voor ondernemers van buiten de Europese Unie die zich hier willen vestigen. Het gaat dan vooral om innovatieve zelfstandigen die met hun specialisme een extra bijdrage leveren aan de Nederlandse economie.

Het minimale geldbedrag dat kennismigranten aan bedrijfsinvesteringen moeten doen, wordt per 1 augustus 2013 verlaagd van € 25.000 naar € 5.000. Ook kunnen ze hogere punten scoren op hun toelating als ze aantonen wat zij gaan bijdragen aan innovativiteit.

Internationale studenten aan Nederland binden

Het moet voor buitenlandse studenten aantrekkelijker worden om ook na hun studie in Nederland aan het werk te gaan. Door studenten al tijdens hun studie in contact te brengen met potentiële werkgevers, door betere informatie te geven over een loopbaan in ons land en met taalcursussen wil minister Bussemaker meer internationaal talent overhalen om na hun studie in Nederland te blijven.

Uit onderzoek blijkt dat 70% van de internationale studenten na afstuderen graag in Nederland wil blijven, terwijl maar 27% daadwerkelijk blijft. Alle reden dus om dit potentieel te benutten.

Onderzoek Inspectie SZW buitenlandse studenten

De Inspectie SZW heeft het afgelopen jaar 168 werkgevers gecontroleerd die buitenlandse studenten in dienst hadden. Bij bijna de helft van de inspecties zijn één of meer overtredingen geconstateerd. Onder meer het niet hebben van een tewerkstellingsvergunning, onderbetaling en valsheid in geschrifte. De Inspectie heeft 75 boetes uitgedeeld voor in totaal ruim € 900.000.

Universiteit wordt doorgangshuis

De Nederlandse universiteiten worden steeds meer een internationaal doorgangshuis voor academici. Ze nemen vrijwel al hun extra personeel aan uit het buitenland, blijkt uit nog ongepubliceerde cijfers van de Nederlandse Vereniging van Universiteiten, de VSNU.

Een derde van het wetenschappelijk personeel, van promovendi tot professoren, heeft een niet-Nederlands paspoort, aldus de VSNU. De cijfers beslaan de periode van 2007 tot eind 2013. Ze laten zien dat vrijwel de volledige groei in universitair personeel in dat tijdvak, zo'n 3.000 extra arbeidsplaatsen, op het conto komt van uit het buitenland aangetrokken onderzoekers en docenten. Het aantal Nederlandse medewerkers bleef vrijwel gelijk, circa 20 duizend.

Extra onderzoekers en docenten aan Nederlandse universiteiten komen vooral uit Zuid- en West-Europa, met name Duitsland. Met bijna 650 promovendi en onderzoekers is ook China een belangrijke bron van nieuwe academische medewerkers.

Expat, wie ben je?

In de publicatie Expat*, wanneer ben je het? (CBS 2015) wordt een eerste poging gedaan om de groep expats af te bakenen. Dat gebeurt op grond van een aantal kenmerken: zij zijn in het buitenland geboren en hebben niet de Nederlandse nationaliteit, zij zijn minstens 18 jaar en niet ouder dan 75 jaar, ze staan in de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven en zij vallen binnen de 15 tot 35 procent hoogste lonen in hun branche. Afhankelijk van de hoogte van het loon varieert het aantal expats dan van 39 duizend tot 75 duizend personen.

Een op de vier buitenlandse werknemers met een hoog loon komt uit Engeland en Duitsland. Onder de mannen zijn de Indiërs (6 procent) de derde groep, onder de vrouwen de Polen (6 procent). De meesten zijn 18 tot 40 jaar oud, 50-plussers zijn er niet veel (8 procent). De meesten wonen en werken in de Randstad waar de grote internationaal georiënteerde bedrijven gevestigd zijn. De buitenlandse kenniswerkers zijn te vinden in universiteitssteden als Groningen, Wageningen, Utrecht, Enschede, Nijmegen, Eindhoven en Maastricht.

* In HR-kiosk wordt met de term expat of expatriate ook de Nederlander bedoeld die vanuit Nederland naar het buitenland is gezonden om daar voor meestal langere periode te werken, zie 30%-regeling.

Maandsalaris kennismigranten voortaan berekend zonder de eenmalige vakantietoeslag en dertiende maand

Vanaf 1 januari 2015 worden de eenmalige vakantietoeslag en dertiende maand niet (meer) gerekend tot het maandsalaris. Dit is belangrijk omdat tot voor kort deze uitkeringen wel gerekend tot de bedragen die een kennismigrant moet verdienen.

Wordt de vakantietoeslag over het jaar uitgesmeerd - en dus maandelijks aan de kennismigrant wordt uitbetaald - mogen deze bedragen weer wel bij het maandsalaris worden opgeteld.

Het gegarandeerde loon dient maandelijks giraal op een bankrekening op naam van de (kennis)migrant te worden overgemaakt.

Belastingplan 2016

Het wordt voor bedrijven makkelijker om hoogopgeleiden van buiten de Europese Unie naar Nederland te laten komen voor tijdelijke werkzaamheden.

Regeling kennisemigranten verruimd

Met ingang van 1 maart 2016 kunnen buitenlandse studenten tot drie jaar na het behalen van het diploma of afronden van het wetenschappelijk onderzoek op basis van een zoekjaar worden aangesteld. Een tewerkstellingsvergunning is in het zoekjaar niet vereist.

Makkelijkere overplaatsing werknemers multinationals binnen EU

De ministerraad heeft er mee ingestemd om het voor multinationale ondernemingen gemakkelijker te maken hoogopgeleide werknemers uit derde landen tijdelijk over te plaatsen naar een filiaal of dochteronderneming in de EU. Zij krijgen een speciale gecombineerde verblijfs- en arbeidsvergunning, waarmee ze binnen het bedrijf van het ene EU-land naar het andere kunnen worden overgeplaatst. Leidinggevenden en specialisten krijgen een vergunning voor maximaal drie jaar en trainees voor maximaal één jaar. Het gaat naar schatting om ongeveer 3.500 à 4.000 personen, die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. Op dit moment vallen deze groepen nog grotendeels onder de kennismigrantenregeling.

Dit voorstel betreft een wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 en is nodig om een EU-richtlijn om te zetten in Nederlands recht. De EU-richtlijn treedt in werking op 29 november 2016.

De ministerraad heeft er ook mee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. (Bron: Rijksoverheid, 17 jun. 2016)

Zoekperiode kennismigrant geldt altijd

De zoekperiode voor kennismigranten hoeft vanaf 1 juli 2016 niet meer te worden aangevraagd. Om ervoor te zorgen dat een werknemer 3 maanden de tijd krijgt om een nieuwe baan als kennismigrant te zoeken hoeft de werkgever niet langer aan te geven dat de werkloosheid niet verwijtbaar is. Als een kennismigrant gedurende de geldigheidsduur van zijn verblijfsvergunning werkloos wordt, komt hij vanaf 1 juli 2016 altijd in aanmerking voor de zoekperiode.

Als een werknemer een vreemdeling in dienst neemt die in het bezit is van een geldige verblijfsvergunning als kennismigrant, hoeft hij alleen te controleren dat de uitdiensttreding bij de vorige referent minder dan 3 maanden geleden heeft plaatsgevonden.

Indien de kennismigrant na de zoekperiode van 3 maanden nog geen andere baan als kennismigrant heeft gevonden, trekt de IND de verblijfsvergunning als kennismigrant in. De zoekperiode gaat in vanaf de dag waarop de arbeidsovereenkomst is ontbonden. ​Deze wijziging is in werking getreden als gevolg van een beleidswijziging bij de IND. (Bron: PwC, 6 juli 2016)

Minder kosten in 2017 kennismigranten voor kleine bedrijven

De kosten om gebruik te kunnen maken van de kennismigrantenregeling worden voor kleine bedrijven per 1 januari 2017 verlaagd. Begin juli kondigde staatssecretaris Dijkhoff in een Kamerbrief aan dat hij de kosten voor leges wil verlagen.

Om gebruik te kunnen maken van de kennismigrantenregeling en op die manier een soepele werkwijze en korte doorlooptijden te realiseren voor een verblijfsvergunning als kennismigrant moet een bedrijf geregistreerd zijn als erkend referent bij de IND. Op dit moment zijn de leges om erkend referent te worden € 5.183. Een bedrijf hoeft zich in principe eenmaal te laten erkennen, om daarna via de verkorte procedure kennismigranten naar Nederland te kunnen laten komen.

Voor kleine bedrijven en start-ups is dit een grote drempel. In verband hiermee wordt deze drempel per 1 januari 2017 verlaagd naar € 2.592 voor bedrijven die kunnen aantonen dat ze 50 of minder werknemers in dienst hebben. Ook bedrijven die reeds erkend zijn en van rechtsvorm wijzigen en alleen daarom opnieuw een aanvraag om erkenning als referent moeten indienen gaan dit lagere tarief betalen.
Wel worden tegelijkertijd de leges voor het aanvragen van een verblijfsvergunning voor een kennismigrant verhoogd van € 881 naar € 910 per vergunningaanvraag. (Bron: Loonzaken, 15 aug. 2016)

Nederland moet meer doen om hooggeschoolde migranten te trekken

Nederland heeft de komende jaren dringend hoger opgeleide arbeidsmigranten met de juiste vaardigheden nodig om de economie draaiend te houden. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een rapport d.d. 6 sep. 2016) over migratie in Nederland.

Volgens de denktank ontstaan in de periode tot 2025 per saldo 2,4 miljoen banen in Nederland voor hooggeschoold personeel en komen er 1,3 miljoen werkplekken op middelbaar niveau bij.

Het aanbod aan hoogopgeleiden in de Nederlandse beroepsbevolking stijgt in die periode naar verwachting slechts met 1 miljoen personen, terwijl het aanbod van middelbaar geschoolden zelfs afneemt. 'De vraag naar gekwalificeerd personeel zal dus naar verwachting aanzienlijk groter zijn dan het aanbod'. (Bron: Z24, 6 sep. 2016)

Nederlandse knelpunten arbeidsmigratie

Het rapport van de OESO 'Recruiting immigrant workers: The Netherlands' bevat uitgebreide informatie betreffende de Nederlandse knelpunten inzake het aantrekken van immigranten voor de arbeidsmarkt alsmede een aantal aandachtpunten om de positie van Nederland op de internationale arbeidsmarkt te verbeteren. Vooral de arbeidsmigratie vanuit niet-EU landen kan nog een zetje in de rug gebruiken. Daarnaast geldt op dit moment dat kennismigranten nog niet altijd op de goede plek terechtkomen door de huidige wetgeving.Samenvattend betekent dit voor Nederland onder andere de volgende aanbevelingen.

 • Lagere salarisnormen (over het algemeen of voor bepaalde beroepen) voor de 30%-regeling en de werk- en verblijfsvergunningen voor kennismigranten. De huidige salarisnormen zorgen ervoor dat de volgende doelgroepen geen of minder gebruik kunnen maken van de regeling:
  • Vrouwen;
  • Beroepsgroepen met een lager salaris, waar echter wel vraag naar is op de Nederlandse arbeidsmarkt;
  • De huidige salarisnorm zorgt er tevens voor dat kennismigranten voornamelijk in (grote) steden en de randstad terechtkomen (lees: Noord- en Zuid-Holland). En dus niet altijd in de provincies en steden waar er een tekort is.
 • Het vervangen van de salarisnormen voor kennismigranten die slechts voor korte duur in Nederland zijn door een ander, meer flexibel, systeem.
 • Het opstellen van een lijst waaruit de beroepen naar voren komen waarvoor er op de Nederlandse arbeidsmarkt een tekort is. Aanbevolen is om voor deze beroepen de formaliteiten met betrekking tot de werk- en verblijfsvergunningen te versoepelen.
 • Maatregelen nemen die kennismigranten stimuleren om de Nederlandse taal machtig te worden.
 • Het verbreden van de mogelijkheden voor een zoekjaar in Nederland.

Zie ook website OESO. (Bron: BDO, 7 feb. 2017)

Nieuw inreisverbod ontziet houder green card

In een nieuwe versie van het inreisverbod van de regering-Trump worden houders van een green card, een tijdelijke verblijfsvergunning, ontzien. Ook als ze uit Iran, Libië, Somalië, Soedan, Irak of Jemen komen, mogen de houders van de green card de Verenigde Staten binnenkomen. (Bron: ANP, 18 feb. 2017)

Nederland aantrekkelijk voor kennismigranten

Nederland is aantrekkelijk voor kennismigranten, aldus de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). De 30%-regeling heeft hierbij grote impact als financiële prikkel om naar Nederland te komen.

De OESO doet ook aanbevelingen, o.m. 'Lagere salarisnormen (over het algemeen of voor bepaalde beroepen) voor de 30%-regeling en de werk- en verblijfsvergunningen voor kennismigranten. De huidige salarisnormen zorgen ervoor dat bepaalde doelgroepen geen of minder gebruik kunnen maken van de regeling'. (Bron en meer: OverSalaris, 20 mrt. 2017)

Gesjoemel met kennismigranten

De Inspectie SZW en IND treden stevig op tegen werkgevers die de regels van de kennismigrantenregeling overtreden. Bij een gezamenlijk inspectieproject zijn 24 werkgevers van kennismigranten bezocht. Een derde van deze werkgevers is beboet omdat daadwerkelijk misstanden zijn geconstateerd. Ook is de erkenning van een aantal bedrijven - die daarmee snel kennismigranten in dienst kunnen nemen– ingetrokken, evenals de verblijfsvergunningen van kennismigranten. De Inspectie SZW legde acht ondernemingen in totaal 65.000 euro aan boetes op.

Met dit project is het voor het eerst dat de Inspectie SZW en de IND gezamenlijk bedrijven inspecteren die kennismigranten in dienst nemen. Het zal zeker worden vervolgd. (Bron: Min SZW, 24 okt. 2018)

Workshop AWVN over kennismigranten

De IND bezoekt steeds vaker erkende referenten om na te gaan of voldaan wordt aan de verplichtingen omtrent het erkend referentschap en het aanvragen van een verblijfsvergunning voor kennismigranten. Daartoe is een speciaal toezichtteam ingericht, dat controlebezoeken verricht. Op basis van deze controles worden, bij geconstateerde onregelmatigheden, boetes uitgedeeld. In het ernstigste geval kan dit leiden tot intrekking van het erkend referentschap en het intrekken van de verblijfsvergunning van de werknemer.

Wilt u meer weten van de procedure voor het inrichten van de kennismigrantenregeling? AWVN organiseert op donderdag 6 februari 2020 de workshop arbeidsmigratierecht. Tijdens deze dag worden de verplichtingen en mogelijkheden aangegeven evenals hoe voorkomen kan worden dat boetes worden opgelegd of het erkend referentschap wordt ingetrokken.

Beperkte groei aantal kenniswerkers

Nederland telde van 2016 tot en met 2018 gemiddeld 383 duizend internationale kenniswerkers. Dat is 4,2 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. Vergeleken met andere Europese landen is dat bescheiden. Het grootste deel van deze kenniswerkers (63 procent) werkt in de dienstensector. (Bron: CBS, 10 feb. 2020)

Gevolgen werktijdverkorting voor kennismigranten

Een vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden van de kennismigrantenregeling, kan in Nederland aan de slag zonder tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning arbeid. Een van de voorwaarden die is verbonden aan de kennismigrantenregeling, is het salariscriterium. Het normbedrag voor het SV-loon per maand (inclusief vakantiegeld) is voor de periode 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 vastgesteld op € 1.785,89. 

Gelet op de bijzondere omstandigheden (coronavitus) en het gegeven dat het om een beperkte groep werknemers gaat, is in de situatie dat een werkgever in verband met de wtv tijdelijk een kennismigrant een salaris betaalt dat lager is dan het wettelijke salariscriterium, besloten dat een tijdelijke niet-wetsconforme uitvoering wordt toegestaan. In dergelijke situaties wordt geen boete opgelegd. Dit blijkt uit de kamerbrief van 22 april 2020. (Bron: BDO, 24 apr. 2020)

Verblijfsvergunning voor kennismigranten versoepeld

De IND heeft besloten om voor bepaalde werknemers de voorwaarden voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning als kennismigrant te versoepelen. De versoepeling betreft:
 • De vreemdeling in het bezit is geweest van een verblijfsvergunning voor het zoekjaar hoogopgeleiden;
 • niet binnen het zoekjaar een baan heeft gevonden als kennismigrant; en
 • binnen 3 jaar na de afstudeer- of promotiedatum of de datum waarop de verblijfsvergunning voor wetenschappelijk onderzoek is verlopen alsnog een baan vindt als kennismigrant en tevens vóór die datum de aanvraag indient.
(Bron: PWC, 21 aug. 2020)

Verblijfsregeling buitenlands personeel start-ups 2021

Er komt een verblijfsregeling waardoor jonge innovatieve bedrijven (start-ups) belangrijk buitenlands personeel kunnen aannemen. Zij kunnen door de nieuwe regeling sneller een verblijfsvergunning voor kennismigranten aanvragen. Start-ups kunnen nu vaak niet het salaris betalen dat vereist is voor een snellere procedure voor een verblijfsvergunning voor de kennismigrant. Met de verblijfsregeling voor start-ups kan dat straks wel. U moet uw buitenlandse medewerker dan een salaris geven in combinatie met een aandeel in het bedrijf. Het salariscriterium wordt lager.

De Verblijfsregeling Start-up personeel gaat naar verwachting in op 1 januari 2021. (Bron: Station 88, nov. 2020)


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Het Nieuwe Werken (HNW)    Outsourcing