Kennismigranten (tabellen)

Datum laatste wijziging: 8 januari 2024  |  Trefwoorden: , , , , , , ,

Looncriteria kennismigrant stijgt per 1 januari 2024

De looncriteria om als kennismigrant in Nederland te kunnen worden tewerkgesteld, gaan omhoog met ingang van 1 januari 2024.

Voor kennismigranten gelden vanaf 1 januari 2024 de volgende minimum bruto looncriteria per maand exclusief 8% vakantietoeslag:

  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar: € 3.909 (2023: € 3.672).
  • Kennismigranten van 30 jaar en ouder: € 5.331 (2023: € 5.008).
  • Recent in Nederland afgestudeerde studenten: € 2.801 (2023: € 2.631).

Het minimum bruto maandlooncriterium exclusief vakantietoeslag voor een Europese Blauwe kaart is gewijzigd naar: € 6.245. In 2023: € 5.867.

Jaarlijks worden met ingang van 1 januari de bedragen van het loon dat ten minste moet worden betaald om als kennismigrant in Nederland te kunnen worden tewerkgesteld, gewijzigd aan de hand van het percentage waarmee het indexcijfer van de Cao-lonen over de maand oktober daaraan voorafgaand zoals gepubliceerd door het CBS, afwijkt van het indexcijfer waarop de laatste vaststelling van de bedragen is gebaseerd. Op basis van de CBS-gegevens worden de bedragen met ingang van 1 januari 2024 met 6,45% verhoogd. De maandbedragen zijn exclusief vakantiebijslag.

Het brutoloon dat ten minste moet worden betaald aan vreemdelingen die houder zijn van een Europese blauwe kaart dan wel van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf met hetzelfde percentage gewijzigd. Ook dit bedrag is exclusief vakantiebijslag.

Het bedrag voor een vreemdeling die werkt voor een startende innovatieve onderneming wordt jaarlijks met ingang van 1 januari gewijzigd met het percentage waarmee het indexcijfer van de CAO-lonen over de maand oktober daaraan voorafgaand, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, afwijkt van het indexcijfer waarop de laatste vaststelling van de bedragen is gebaseerd. Ook dit bedrag is exclusief vakantiebijslag.

Bedragen per 2024

De bedragen, genoemd in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a (Kennismigranten, onderzoekers, artsen in opleiding en gastdocenten) van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022, bedragen:
a. onder 1°: € 3.909, respectievelijk € 5.331;
b. onder 2°: € 2.801.

Het bedrag, genoemd in artikel 2.2, eerste lid, onderdeel b (Hooggekwalificeerde banen Europese blauwe kaart) van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022, bedraagt: € 6.245.
Het bedrag, genoemd in artikel 2.7, eerste lid, onderdeel a (Pilot startende innovatieve ondernemingen) van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022, bedraagt: € 2.801.
Kennismigrant
Het verbod is niet van toepassing met betrekking tot een vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft op grond van artikel 8, onderdelen a, b, d, e, k of l, van de Vreemdelingenwet 2000 of een vreemdeling die in het bezit is van een machtiging tot voorlopig verblijf die overeenkomt met het verblijfsdoel «kennismigrant» waarvoor een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 van de Vreemdelingenwet 2000 is aangevraagd en die:

a. als kennismigrant als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000 in Nederland wordt tewerkgesteld op basis van een arbeidsovereenkomst of een ambtelijke aanstelling en:
1°.van wie het overeengekomen vaste, naar tijdruimte en in geld vastgestelde loon als vergoeding voor zijn arbeid dat hij van de werkgever ontvangt, indien hij de leeftijd van dertig jaar niet heeft bereikt, ten minste € 3.909 (2023: € 3.672) per maand bedraagt, waartoe niet wordt gerekend de door de werkgever te betalen vakantiebijslag, dan wel indien hij dertig jaar of ouder is, ten minste € 5.331 (2023: € 5.008) per maand bedraagt, waartoe niet wordt gerekend de door de werkgever te betalen vakantiebijslag; of
2°.die voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking «het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst» op grond van artikel 3.42 van het Vreemdelingenbesluit 2000 en van wie het overeengekomen vaste, naar tijdruimte en in geld vastgestelde loon als vergoeding voor zijn arbeid dat hij van de werkgever ontvangt, ten minste € 2.801 (2023: € 2.631) per maand bedraagt, waartoe niet wordt gerekend de door de werkgever te betalen vakantiebijslag.

Europese blauwe kaart

Het verbod is niet van toepassing met betrekking tot een vreemdeling die houder is van een door Onze Minister van Justitie en Veiligheid ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (PbEU L 155) afgegeven Europese blauwe kaart, dan wel van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf onder een beperking verband houdend met verblijf als houder van een Europese blauwe kaart, voor zover die vreemdeling:
a. (…)
b. van de werkgever een vast brutoloon voor de arbeid ontvangt van ten minste € 6.245 (2023: € 5.867) per maand, waartoe niet wordt gerekend de door de werkgever te betalen vakantiebijslag.

Startende innovatieve onderneming

Het verbod is niet van toepassing met betrekking tot een vreemdeling die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden verricht voor een onderneming die naar het oordeel van onze Minister van Justitie en Veiligheid startend en innovatief is met schaalbare bedrijfsactiviteiten, en:
a. van wie het overeengekomen vaste, naar tijdruimte en in geld vastgestelde loon als vergoeding voor zijn arbeid dat hij van de werkgever ontvangt, ten minste € 2.801 (2023: € 2.631) bruto per maand bedraagt, waartoe niet wordt gerekend de door de werkgever te betalen vakantiebijslag.
Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van 29 november 2023, nr. 2023-0000560733, over de per 1 januari 2024 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen.

Bedragen 2023

Bedragen bruto per maand excl. 8% vakantietoeslag
EU Blue Card € 5.867
Kennismigranten vanaf 30 jaar € 5.008
Kennismigranten jonger dan 30 jaar € 3.672
In Nederland afgestudeerde vreemdeling € 2.631

Bedragen 2022

Bedragen bruto per maand excl. 8% vakantietoeslag
EU Blue Card € 5.670
Kennismigranten vanaf 30 jaar € 4.840
Kennismigranten jonger dan 30 jaar € 3.549
In Nederland afgestudeerde vreemdeling € 2.543

Bedragen 2021

Bedragen bruto per maand excl. 8% vakantietoeslag
EU Blue Card € 5.567
Kennismigranten vanaf 30 jaar € 4.752
Kennismigranten jonger dan 30 jaar € 3.484
In Nederland afgestudeerde vreemdeling € 2.497

Deze bedragen vormen het minimale brutoloon per maand, exclusief vakantiegeld.

Ga terug naar Kennismigranten.