Minimumloon per uur (tabellen)    Ouderentoeslag (tabellen) 


Mutaties premies (tabellen)

Datum laatste wijziging: 9 januari 2020  |  Trefwoorden: Premie, AOW, Anw, WAO, WIA, 2018, 2019

2019

Premiepercentages 2018 2019 mutatie
AOW
ANW
WLZ
17,90
0,10
9,65
17,90
0,10
9,65
0,00
0,00
0,00
a. WAO/WIA-basispremie (Aof) 6,27 6,46 0,19
b. Whk-rekenpremie (Werkhervattingskast) 1,22 1.24 0,02
c. AWf-premie 2,85 3,60 0,75
d. Sectorfondspremie gemiddeld 1,28 0,77 -0,60
e. Vervangende sectorpremie
UFO-premie
Werkgeversbijdrage kinderopvang
1,37
0,78
0,50
1,37
0,78
0,50
-0,41
0,00
0,00
f1. Zvw-inkomensafhankelijke bijdrage:
werkgeversheffing
6,90 6,95 0,05
f2. Zvw-inkomensafhankelijke bijdrage 5,85 5,70 0,05
g. Werkgeverspremies Caribisch Nederland 18,40 13,40 -5.00
Bedragen in euro's
g. Max. premieloon wn-verzekeringen per jaar
€ 54.614 € 55.9274 €1,313

Toelichting mutaties

a In het basispad van het Regeerakkoord zit voor 2019 een stijging van de basispremie WAO/WIA (Aof-premie), voornamelijk vanwege het compenseren van zorgpremies. Op basis van de augustusbesluitvorming is die compensatie nog iets groter uitgevallen. Daarnaast wordt de basispremie iets verlaagd om te compenseren voor het feit dat de Whk-premie door UWV iets hoger is vastgesteld dan verwacht.
b De Whk-rekenpremie is voor 2019 door UWV iets hoger vastgesteld dan in 2018. 
c De stijging van de AWf-premie in 2019 zat grotendeels al in het basispad van het Regeerakkoord (onder andere invoering van de compensatieregeling transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid). Daarnaast wordt de AWf-premie verhoogd omdat de gemiddelde sectorfondspremies door UWV lager zijn vastgesteld dan verwacht.
d De gemiddelde sectorfondspremie is 0,51 procentpunt lager vastgesteld dan in 2018, onder andere in anticipatie op de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans.
e Met ingang van 2019 is de vervangende sectorpremie (de premie die wordt geheven over Wswloon en over uitkeringen) niet langer gelijk aan de gemiddelde sectorpremie van het voorgaande jaar, maar aan de gemiddelde sectorpremie van het huidige jaar.
f In de begroting van VWS worden de tarieven voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw toegelicht.
g De werkgeverspremies op Caribisch Nederland worden 5 procentpunt lager vastgesteld dan in 2018. Tegelijkertijd wordt het plaatselijk wettelijk minimumloon met 5 procent verhoogd. Hiermee wordt een hoger WML bewerkstelligd, op een voor de werkgever vrijwel kostenneutrale manier.
h Het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen en het maximumbijdrageloon voor de Zvw is geïndexeerd conform het wettelijk minimumloon per dag (WKA).

2018

In de Staatscourant van 3 september 2018 heeft het UWV haar besluit inzake de premies en parameters voor de WGA- en ZW-premies 2019 gepubliceerd. Eind 2018 zullen werkgevers een beschikking met de individueel gedifferentieerde premie ontvangen.

Mutaties premies 2018

Mutaties premies ten opzichte van 2017 (in procenten)
 
Premiepercentages 2017 2018 mutatie
AOW
ANW
WLZ
17,90
0,10
9,65
17,90
0,10
9,65
0,00
0,00
0,00
a. WAO/WIA-basispremie (Aof) 6,16 6,27 0,11
b. Whk-rekenpremie (Werkhervattingskast) 1,16 1.22 0,06
c. AWf-premie 2,64 2,85 0,21
d. Sectorfondspremie gemiddeld 1,36 1,28 -0,08
e. Vervangende sectorpremie
UFO-premie
Werkgeversbijdrage kinderopvang
1,78
0,78
0,50
1,37
0,78
0,50
-0,41
0,00
0,00
f1. Zvw-inkomensafhankelijke bijdrage:
werkgeversheffing
6,65 6,90 0,25
f2. Zvw-inkomensafhankelijke bijdrage 5,40 5,65 0,25
Bedragen in euro's
g. Max. premieloon wn-verzekeringen per jaar
€ 53.701 € 54.614 € 913

Toelichting mutaties

a De basispremie WAO/WIA is hoger vast gesteld om te compenseren voor lastenverlichting op andere werkgeversterreinen.
b De Whk-rekenpremie 2018 is iets hoger dan in 2017.
c De stijging van de AWf-premie is de optelsom van de stijging naar 2,95 procent ten tijde van de augustusbesluitvorming en de verlaging van 0,10 procentpunt ter compensatie van het lastenbeeld voor bedrijven.
d De gemiddelde (lasten dekkende) sectorfondspremie is 0,08 procentpunt lager vastgesteld dan in 2017.
e De vervangende sectorpremie als bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de Wfsv is de premie over Wsw-loon en over uitkeringen en bedraagt 1,37% (de gemiddelde sectorfondspremie van het voorgaande jaar). Deze is 0,41 procentpunt lager dan in 2017.
f In de begroting van VWS staat een toelichting op de verhoging inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw.
g Het maximum premieloon werknemersverzekeringen en Zvw is geïndexeerd conform de indexatie van het bruto minimumloon (WKA).


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Minimumloon per uur (tabellen)    Ouderentoeslag (tabellen)