Minimumloon per uur (tabellen)    Ouderentoeslag (tabellen) 


Mutaties premies (tabellen)

Datum laatste wijziging: 5 september 2018  |  Trefwoorden: Premie, AOW, Anw, WAO, WIA, 2017, 2018

2019

In de Staatscourant van 3 september 2018 heeft het UWV haar besluit imzake de premies en parameters voor de WGA- en ZW-premies 2019 gepubliceerd. Eind 2018 zullen werkgevers een beschikking met de individueel gedifferentieerde premie ontvangen.


Mutaties premies 2018

Mutaties premies ten opzichte van 2017 (in procenten)

 
Premiepercentages 2017 2018 mutatie
AOW
ANW
WLZ
17,90
0,10
9,65
17,90
0,10
9,65
0,00
0,00
0,00
a. WAO/WIA-basispremie (Aof) 6,16 6,27 0,11
b. Whk-rekenpremie (Werkhervattingskast) 1,16 1.22 0,06
c. AWf-premie 2,64 2,85 0,21
d. Sectorfondspremie gemiddeld 1,36 1,28 -0,08
e. Vervangende sectorpremie
UFO-premie
Werkgeversbijdrage kinderopvang
1,78
0,78
0,50
1,37
0,78
0,50
-0,41
0,00
0,00
f1. Zvw-inkomensafhankelijke bijdrage:
werkgeversheffing
6,65
 
6,90
 
0,25
 
f2. Zvw-inkomensafhankelijke bijdrage 5,40 5,65 0,25
Bedragen in euro's
g. Max. premieloon wn-verzekeringen per jaar
€ 53.701 € 54.614 € 913

                    

Toelichting mutaties

a De basispremie WAO/WIA is hoger vast gesteld om te compenseren voor lastenverlichting op andere werkgeversterreinen.
b De Whk-rekenpremie 2018 is iets hoger dan in 2017.
c De stijging van de AWf-premie is de optelsom van de stijging naar 2,95 procent ten tijde van de augustusbesluitvorming en de verlaging van 0,10 procentpunt ter compensatie van het lastenbeeld voor bedrijven.
d De gemiddelde (lastendekkende) sectorfondspremie is 0,08 procentpunt lager vastgesteld dan in 2017.
e De vervangende sectorpremie als bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de Wfsv is de premie over Wsw-loon en over uitkeringen en bedraagt 1,37% (de gemiddelde sectorfondspremie van het voorgaande jaar). Deze is 0,41 procentpunt lager dan in 2017. 
f In de begroting van VWS staat een toelichting op de verhoging inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw.
g Het maximum premieloon werknemersverzekeringen en Zvw is geïndexeerd conform de indexatie van het bruto minimumloon (WKA).

(Bron: Doorneweerd Pensioenadvies)  
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Minimumloon per uur (tabellen)    Ouderentoeslag (tabellen)