Minimumloon per uur (tabellen)    Ouderentoeslag (tabellen) 


Mutaties premies (tabellen)

Datum laatste wijziging: 9 februari 2018  |  Trefwoorden: Premie, AOW, Anw, WAO, WIA, 2017, 2018

Mutaties premies

Mutaties premies ten opzichte van 2017 (in procenten)

 
Premiepercentages 2017 2018 mutatie
AOW
ANW
WLZ
17,90
0,10
9,65
17,90
0,10
9,65
0,00
0,00
0,00
a. WAO/WIA-basispremie (Aof) 6,16 6,27 0,11
b. Whk-rekenpremie (Werkhervattingskast) 1,16 1.22 0,06
c. AWf-premie 2,64 2,85 0,21
d. Sectorfondsprmie gemiddeld 1,36 1,28 -0,08
e. Vervangende sectorpremie
UFO-premie
Werkgeversbijdrage kinderopvang
1,78
0,78
0,50
1,37
0,78
0,50
-0,41
0,00
0,00
f1. Zvw-inkomensafhankelijke bijdrage:
werkgeversheffing
6,65
 
6,90
 
0,25
 
f2. Zvw-inkomensafhankelijke bijdrage 5,40 5,65 0,25
Bedragen in euro's
g. Max. premieloon wn-verzekeringen per jaar
€ 53.701 € 54.614 € 913

                    

Toelichting mutaties

a De basispremie WAO/WIA is hoger vast gesteld om te compenseren voor lastenverlichting op andere werkgeversterreinen.
b De Whk-rekenpremie 2018 is iets hoger dan in 2017.
c De stijging van de AWf-premie is de optelsom van de stijging naar 2,95 procent ten tijde van de augustusbesluitvorming en de verlaging van 0,10 procentpunt ter compensatie van het lastenbeeld voor bedrijven.
d De gemiddelde (lastendekkende) sectorfondspremie is 0,08 procentpunt lager vastgesteld dan in 2017.
e De vervangende sectorpremie als bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de Wfsv is de premie over Wsw-loon en over uitkeringen en bedraagt 1,37% (de gemiddelde sectorfondspremie van het voorgaande jaar). Deze is 0,41 procentpunt lager dan in 2017. 
f In de begroting van VWS staat een toelichting op de verhoging inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw.
g Het maximum premieloon werknemersverzekeringen en Zvw is geïndexeerd conform de indexatie van het bruto minimumloon (WKA).

(Bron: Doorneweerd Pensioenadvies)  
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Minimumloon per uur (tabellen)    Ouderentoeslag (tabellen)