Inkomens publieke en semipublieke sector (tabellen)

Datum laatste wijziging: 8 januari 2024  |  Trefwoorden: , , , , , , , , , , , ,

Maximum salaris topfunctionarissen stijgt in 2024

Het maximumsalaris van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector stijgt in 2024 van € 223.000 naar € 233.000. Dit bedrag is bekendgemaakt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De regels voor het maximumsalaris van topfunctionarissen staan in de Wet normering topinkomens (WNT). Elk jaar neemt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een besluit over de nieuwe bedragen voor dit bezoldigingsmaximum. De indexering is gebaseerd op de contractuele loonstijging 2022 per maand van de sector overheid. Het algemene bezoldigingsmaximum voor 2024 komt daardoor uit op € 233.000.

Aparte beloningsmaxima voor topfunctionaris zonder dienstbetrekking

Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking gelden aparte maxima. Hun beloning is maximaal de som van € 30.800 per maand (2023: € 29.500) voor de eerste zes maanden van het vervullen van de functie en € 23.400 per maand (2023: € 22.400) voor de volgende zes maanden. Dus stel dat een topfunctionaris acht maanden werkzaam is, dan geldt er een maximum van € 231.600 (6 x € 30.800 + 2 x € 23.400). Het maximumuurtarief voor de eerste 12 maanden bedraagt per 2024 € 221 (2023: € 212). Vervult een topfunctionaris zonder dienstbetrekking de functie langer dan 12 kalendermaanden, dan geldt de normale WNT-norm van € 223.000.

Bepaalde sectoren kennen afwijkende regels

Voor bepaalde sectoren gelden afwijkende regels voor het maximumsalaris van topfunctionarissen. Het gaat daarbij om zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. De regels voor deze sectoren zijn op dit moment nog niet bekend. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal deze regels later dit jaar publiceren.

Inkomen 2023

Voor 2023 is het algemene bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 223.000. Voor zorgorganisaties zijn onder dit algemene maximum specifieke bezoldigingsklassen met verlaagde maxima vastgesteld. Voor de zorgverzekeraars gelden specifieke verhoogde normen.

Voor een overzicht van de verschillende bezoldigingsmaxima in de verschillende toepassingsjaren van de WNT zie tevens ‘WNT-normen

Inkomen 2022

Voor 2022 is het algemeen bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 216.000. 

Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn voor 2022 geïndexeerd. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 28.600 per maand voor de eerste zes maanden en € 21.700 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2022 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 206.

De verlaagde maxima in 2022 voor het onderwijs, de cultuursector, de mediade woningcorporatiesde zorg en de sector ontwikkelingssamenwerking zijn in november 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de zorgverzekeraars gelden ten opzichte van het algemene maximum specifieke verhoogde normen.

Inkomen 2021 

Voor 2021 is het algemeen bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 209.000. 

Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn voor 2021 geïndexeerd. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 27.700 per maand voor de eerste zes maanden en € 21.000 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2021 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 199.

Voor onder meer zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking gelden in de WNT verlaagde bezoldigingsmaxima. Voor zorgverzekeraars gelden hogere bezoldigingsmaxima.

Inkomen 2020

Op 10 oktober 2019 is het algemene bezoldigingsmaximum in de zin van de Wet normering topinkomens voor 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Dit maximum wordt € 201.000 (2019: € 194.000). Ook de bedragen voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn geïndexeerd

Inkomens 2019

Het algemene bezoldigingsmaximum in de zin van de Wet normering topinkomens (‘WNT’) wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Voor 2019 is de algemene bezoldigingsmaximum geïndexeerd en vastgesteld op € 194.000, zo blijkt uit een op 13 september 2018 in de Staatscourant gepubliceerde regeling van het Ministerie van BZK. Dit algemene maximum van € 194.000 is inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever.

In onderstaande tabel worden de nieuwe bezoldigingsmaxima weergegeven. De bezoldigingsmaxima van klasse I, II en V zijn met € 5.000,- verhoogd, klasse III met € 6.000,- en ten slotte klasse IV met € 7.000,-.

Klasse Bezoldigingsmaxima 2018 Bezoldigingsmaxima 2019
I € 103.000 € 107.000
II € 125.000 € 130.000
III € 151.000 € 157.000
IV € 172.000 € 179.000
V € 189.000 € 194.000


Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn voor 2019 geïndexeerd. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 25.900 (2018: € 25.300) per maand voor de eerste zes maanden en € 19.600 (2018: € 19.100) per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2019 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 187 (2018: € 182).
De sectorale regelingen voor 2019 in de sectoren onderwijs, zorg, zorgverzekeraars, woningcorporaties, ontwikkelingssamenwerking en in de cultuursector worden in november 2018 vastgesteld.

Ga terug naar Bovenmatige beloning.