Huisvesting buiten de woonplaats (tabellen)    IOAW en IOAZ (tabellen) 


Inkomens publieke en semipublieke sector (tabellen)

Datum laatste wijziging: 11 juli 2019  |  Trefwoorden: Tabel, Inkomen, Publieke en semipublieke sector, 2017, 2018, 2019

Inkomens 2019

Het algemene bezoldigingsmaximum in de zin van de Wet normering topinkomens (‘WNT’) wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Voor 2019 is de algemene bezoldigingsmaximum geïndexeerd en vastgesteld op € 194.000, zo blijkt uit een op 13 september 2018 in de Staatscourant gepubliceerde regeling van het Ministerie van BZK. Dit algemene maximum van € 194.000 is inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever.

In onderstaande tabel worden de nieuwe bezoldigingsmaxima weergegeven. De bezoldigingsmaxima van klasse I, II en V zijn met € 5.000,- verhoogd, klasse III met € 6.000,- en ten slotte klasse IV met € 7.000,-. 

Klasse Bezoldigingsmaxima 2018 Bezoldigingsmaxima 2019
I € 103.000 € 107.000
II € 125.000 € 130.000
III € 151.000 € 157.000
IV € 172.000 € 179.000
V € 189.000 € 194.000


Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn voor 2019 geïndexeerd. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 25.900 (2018: € 25.300) per maand voor de eerste zes maanden en € 19.600 (2018: € 19.100) per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2019 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 187 (2018: € 182).

De sectorale regelingen voor 2019 in de sectoren onderwijs, zorg, zorgverzekeraars, woningcorporaties, ontwikkelingssamenwerking en in de cultuursector worden in november 2018 vastgesteld.


Inkomens 2018

Op basis van de loonontwikkeling bij de overheid in het afgelopen jaar gaat het algemene bezoldigingsmaximum in het kader van de WNT per 1 januari 2018 van € 181.000 naar € 187.000, een verhoging van 3,3% (afgerond). De bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn ook geïndexeerd.

Zie voor meer informatie: https://www.topinkomens.nl/actueel/nieuws/2017/09/12/algemeen-bezoldigingsmaximum-2018


Inkomens 2017

Jaarlijks kunnen de maxima worden aangepast bij ministeriele regeling (geïndexeerd). In 2017 is het algemene maximum 181.000 euro, inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever.

Voor zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en cultuur gelden in 2017 sectorale normen. Voor deze sectoren zijn bezoldigingsklassen met verlaagde maxima vastgesteld. Alleen voor zorgverzekeraars gelden ten opzichte van het algemene maximum specifieke verhoogde normen.

De komende jaren zal de bezoldiging van diverse topfunctionarissen conform het overgangsrecht worden afgebouwd. Voor de eerste topfunctionarissen start de afbouw op 1 januari 2017. Afhankelijk van sectorale regelgeving en verlaging van het algemeen wettelijk bezoldigingsmaximum in 2015 kan het overgangsrecht ook op andere momenten aanvangen.


Ga terug naar Bovenmatige beloning.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Huisvesting buiten de woonplaats (tabellen)    IOAW en IOAZ (tabellen)