Huisvesting buiten de woonplaats (tabellen)    IOAW en IOAZ (tabellen) 


Inkomens publieke en semipublieke sector (tabellen)

Datum laatste wijziging: 22 december 2019  |  Trefwoorden: Tabel, Inkomen, Publieke en semipublieke sector, 2019, 2020

Inkomen 2020

Op 10 oktober 2019 is het algemene bezoldigingsmaximum in de zin van de Wet normering topinkomens voor 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Dit maximum wordt € 201.000 (2019: € 194.000). Ook de bedragen voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn geïndexeerd

Inkomens 2019

Het algemene bezoldigingsmaximum in de zin van de Wet normering topinkomens (‘WNT’) wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Voor 2019 is de algemene bezoldigingsmaximum geïndexeerd en vastgesteld op € 194.000, zo blijkt uit een op 13 september 2018 in de Staatscourant gepubliceerde regeling van het Ministerie van BZK. Dit algemene maximum van € 194.000 is inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever.

In onderstaande tabel worden de nieuwe bezoldigingsmaxima weergegeven. De bezoldigingsmaxima van klasse I, II en V zijn met € 5.000,- verhoogd, klasse III met € 6.000,- en ten slotte klasse IV met € 7.000,-.

Klasse Bezoldigingsmaxima 2018 Bezoldigingsmaxima 2019
I € 103.000 € 107.000
II € 125.000 € 130.000
III € 151.000 € 157.000
IV € 172.000 € 179.000
V € 189.000 € 194.000


Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn voor 2019 geïndexeerd. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 25.900 (2018: € 25.300) per maand voor de eerste zes maanden en € 19.600 (2018: € 19.100) per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2019 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 187 (2018: € 182).

De sectorale regelingen voor 2019 in de sectoren onderwijs, zorg, zorgverzekeraars, woningcorporaties, ontwikkelingssamenwerking en in de cultuursector worden in november 2018 vastgesteld.

 

Ga terug naar Bovenmatige beloning.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Huisvesting buiten de woonplaats (tabellen)    IOAW en IOAZ (tabellen)