Bovenmatige beloning

Datum laatste wijziging: 10 juli 2020  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

 1. Balkenendenorm
 2. Factor-20-norm
 3. Inkomens publieke en semipublieke sector openbaar
 4. Top verdient zes keer zoveel als gewone werknemer
 5. Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
 6. Bankenbelasting
 7. Balkenendenorm geldt ook voor zorgbestuurders
 8. Beperking bonussen bankiers
 9. Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 10. Normenkader BZK beschikbaar
 11. Canadees label voor eerlijke loonverdeling
 12. Hoge Raad
 13. Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WVBW)
 14. Wet normering topinkomens (WNT) niet te omzeilen via de WKR
 15. Wet normering topinkomens aangenomen
 16. Vertragen wet normering topinkomens is schandalig
 17. Bonusplafond bankiers vertraagd
 18. Topbestuurders matig beloond
 19. Adviesrecht OR over salaris topman
 20. Wet verlaging bezoldigingsmaximum raakt zorg
 21. Z24 Bizniz Quiz: topbeloningen, wie verdient wat?
 22. Mogen toptalenten meer verdienen dan de Balkenendenorm?
 23. Overheid matigt lonen tijdelijke topfunctionarissen
 24. WOPT norm
 25. Bonusverbod overheid wegens regeldruk geschrapt
 26. Regeling interim-topfunctionarissen in 2016
 27. Kabinet wil topinkomens in de (semi)publieke sector matigen
 28. Oud-topman Philips: managers moeten graaicultuur stoppen
 29. UWV-top overschrijdt Balkenende-norm
 30. Subsidieregels die topsalarissen verbieden zijn in strijd met de wet
 31. Verdere uitbreiding WNT gaat te ver
 32. Uitzondering op bonusplafond regelmatig gehanteerd
 33. Europarlement blijft inzage in onkostenvergoedingen weigeren
 34. Loonkloof tussen top en gewone werknemer gegroeid
 35. Controle naleving Wet Normering Topinkomens
 36. Wetsvoorstel Evaluatiewet WNT
 37. Uitbreiding Wet normering topinkomens (WNT-3)
 38. Maximale bezoldiging topfunctionarissen belangrijk voor WKR
 39. Fors meer grootverdieners bij politie
 40. Publieke omroep matigt salaris presentatoren
 41. Accountantscontrole topinkomens zorg is niet meer te doen
 42. Grootverdieners in (semi-)publieke sector leveren geen geld in
 43. Controleprotocol WNT 2017 gepubliceerd
 44. Baas verdient liefst 171 keer modaal
 45. Flitshandelaren uitgezonderd van bonusplafond
 46. Wetsvoorstel tegen huidige ontwijkingsconstructies WNT
 47. Minister zwicht voor parlementaire kritiek op bonus flitshandelaren
 48. Salarisverhoging voor ING-topman van 50%
 49. ING trekt omstreden loonvoorstel topman in
 50. Wetsvoorstel graaiende bankiers
 51. Laat bankiers terugbetalen als het misgaat
 52. Banken waarschuwen voor te veel regelgeving
 53. Medisch specialist buiten Balkenendenorm?
 54. FNV pleit voor beloningspact in bankensector
 55. Loonkloof in 2017 weer gegroeid
 56. Wijzigingen Uitvoeringsregeling WNT
 57. Beloningsregels aangescherpt
 58. Accountants zien uitvoeringsproblemen WNT in de zorg
 59. Adviesrecht voor OR over beloning bestuurders
 60. Geen aparte regels voor salaris Van Nieuwkerk
 61. Managers met salaris boven 6 ton niet beter
 62. Hoe hoog moeten de salarissen van politici zijn?
 63. Technische aanpassingen Wet normering topinkomens (WNT)
 64. EU-richtlijn gericht op topinkomens
 65. Wetsevaluatie voor doelmatiger WNT
 66. Fat Cat Day
 67. Normwijzigingen per 1 juli 2020
 68. Normwijzigingen per 1 januari 2022

Balkenendenorm

De Balkenendenorm is het wetsvoorstel dat openbare bestuurders in Nederland niet mogen verdienen dan een ministersalaris (€ 187.000) bruto per jaar en vanaf 2017 wordt dat € 144.000. De Balkenendenorm is een populaire benaming voor twee wetten namelijk de WOPT en de WNT.

Factor-20-norm

Een uitgangspunt betreffende de maximering van de salarissen van topbestuurders is de factor-20-norm: het salaris + bonus van een topbestuurder mag niet hoger zijn dan twintig keer het salaris van de minst verdienende werknemer in het bedrijf. De factor-20-norm is populair bij vakbonden, die regelmatig bedrijven onder de loep nemen. Een wettelijke basis heeft de factor-20-norm niet.

* Zie ook subrubriek Corporate governance.

Inkomens publieke en semipublieke sector openbaar

Vanaf 2009 moeten de topinkomens in de publieke en semipublieke sector openbaar gemaakt worden wanneer zij hoger zijn een jaarlijks vast te stellen bedrag van het gemiddelde belastbare jaarloon van ministers**. De openbaarmaking vindt plaats op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt), die in 2006 inging.

** Het vastgestelde bedrag is te vinden in subrubriek Inkomens publieke en semipublieke sector openbaar (tabellen).

Top verdient zes keer zoveel als gewone werknemer

Topverdieners van de duizend grootste bedrijven van Nederland verdienen gemiddeld zes keer zoveel als een doorsnee werknemer op voltijdbasis. Het bruto jaarsalaris van deze topverdieners was in 2014 gemiddeld 234 duizend euro. De loonkloof is het grootst in de financiële sector. Dat blijkt uit berekeningen van CBS waarbij is gekeken naar de vijf topverdieners per bedrijf. (Bron: CBS, 20 jan. 2016)

Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

In november 2012 is de wet door de Eerste Kamer aangenomen, de inhoud luidt: *** De publieke sector is de verzamelnaam voor alle overheidsorganisaties en semioverheidsorganisaties. De publieke sector is de tegenhanger van de private sector. De term publieke sector wordt doorgaans alleen gebruikt in economisch verkeer en dus niet binnen de overheid zelf. Veel commerciële instellingen zoals management consultants en andere adviesbureaus kennen een afdeling publieke sector die zich specifiek op overheidsopdrachtgevers richt (Bron: Wikipedia).

NB: Een verdere verlaging van het inkomen dringt zich echter al op: het nieuwe kabinet (Regeerakkoord 29 okt 2012) wil topsalarissen van bestuurders aanpassen tot aan hetzelfde niveau als dat van ministers, dus van maximaal 130 naar 100%.

Elke (semi)publieke organisatie die onder de WNT valt, moet in de jaarrekening de volgende gegevens vermelden van de topfunctionarissen: Met de wet (WNT) die op 1 januari 2013 is ingegaan, is de Wet Openbaarmaking Uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) vervallen.

Bankenbelasting

De wet bankenbelasting die op 10 juli 2012 door de Eerste Kamer is aangenomen, richt zich onder meer op bovenmatige bonussen van bestuurders bij banken. Zo wordt er extra belasting van 5 procent geheven als banken hun bestuurders een bonus geven die hoger is dan het jaarsalaris.

Balkenendenorm geldt ook voor zorgbestuurders

Bestuurders in de zorg mogen niet meer verdienen dan de zogeheten Balkenendenorm. De Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg (NVZD) had een kort geding aangespannen tegen de Staat om een nieuw wettelijk maximumsalaris te voorkomen, maar de rechter gaf de NVZD ongelijk.

Sinds 1 januari is de nieuwe Wet Normering Topinkomens van kracht voor functionarissen in de publieke en semipublieke sector. Volgens de NVZD was een wettelijk maximum niet nodig, omdat de branche zelf al een beloningscode had ingesteld. Maar omdat de wet ook een overgangsregeling bevat, vindt de rechtbank dat zorgbestuurders die nu meer verdienen dan het nieuwe maximum, voldoende tegemoet worden gekomen.

Beperking bonussen bankiers

Europa gaat de bonussen van bankiers aan banden leggen. Bankiers mogen vanaf 2014 jaar nog maximaal een jaarsalaris als bonus incasseren. Aandeelhouders mogen bankiersbonussen nog wel verdubbelen. EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben eindelijk een akkoord over de maatregelen bereikt, meldden diverse Europarlementariers.

De eindjes aan elkaar knopen

Het gemiddelde loon in de hoogste Engelse voetbalcompetitie bedraagt € 34.000. Per week welteverstaan. Per jaar is dat bijna € 1,8 miljoen. Gek genoeg kunnen de spelers maar moeilijk met die weelde omgaan. X-pro, de Engelse belangenorganisatie van oud-voetballers, deed samen met een accountantsbureau onderzoek en constateerde dat 40 procent van de gestopte spelers binnen vijf jaar na het einde van hun loopbaan bankroet is.

Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

Minister Dijsselbloem van Financiën gaat met een nieuwe wet het beloningsbeleid binnen de financiële sector aanscherpen. Belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is de introductie van een bonusplafond. Voor iedereen die werkzaam is in de Nederlandse financiële sector wordt een eventuele bonus per 2015 gemaximeerd op 20% van de vaste beloning.

De bonussen in de financiële sector worden vanaf 2015 hard aangepakt, maar iets minder vergaand dan het kabinet eerder van plan was. Zo houden banken vrijheid om vaste salarissen van bestuurders te verhogen als compensatie voor een lagere variabele beloning. Dat blijkt uit een aangepast wetsvoorstel van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën. VVD en PvdA spraken in het regeerakkoord af dat de hoogte van de maximale variabele beloning binnen de financiële sector wettelijk wordt vastgelegd op 20 procent van de vaste beloning, oftewel: bonussen bij banken of verzekeraars mogen niet hoger zijn dan 20 procent van een jaarsalaris. Dat plafond komt ondanks verzet van de banken in de wet.

Naast het bonusplafond bevat het wetsvoorstel onder meer de volgende maatregelen: bonussen die achteraf bezien zijn toegekend op basis van onjuiste informatie ('claw back')

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 27 januari 2015 als hamerstuk afgedaan.

Normenkader BZK beschikbaar

Het normenkader WNT is gepubliceerd (2014) op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). De NBA had minister Plasterk van BZK eerder gevraagd om op zeer korte termijn een duidelijk normenkader vast te stellen voor de verantwoording en controle van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Canadees label voor eerlijke loonverdeling

Het is weer eens wat anders dan veiligheid of milieu, en actueel bovendien: een keurmerk voor 'eerlijke loonverdeling'. Het Canadese initiatief Wagemark beloont bedrijven waar het verhouding tussen top en werkvloer niet groter is dan 8:1. In Nederland zou dit bij een modaal salaris (32 mille) betekenen dat de baas uitkomt op maximaal 256 duizend euro. Zie Belonen (inleiding).

Hoge Raad

De belastingheffing bij bovenmatige vertrekvergoedingen is niet in strijd met het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM). Dat de heffing gebaseerd is op loon dat genoten is voor de invoering van deze eindheffing, maakt voor de Hoge Raad niet uit (Bron: ACSLegal, 2 jul. 2014).

Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WVBW)

Op grond van de wet zal de WNT-norm voor de beloning voortaan gebaseerd worden op 100% van het ministersalaris, was 130%. Op dit moment bedraagt de maximale beloningscomponent € 187.340. Na invoering van de wet zal deze € 144.108,- gaan bedragen. Het bedrag van de belaste onkostenvergoedingen (€ 8.263) wordt niet gewijzigd. Omdat pensioen gerelateerd is aan de beloning zal hiermee de maximale pensioencomponent worden verlaagd van € 34.871 naar € 16.874. Het resultaat hiervan is dat het huidige bezoldigingsmaximum van € 230.474 (2014) verlaagd zal worden tot € 169.245.

Het wetsvoorstel betreft uitsluitend de aanpassing van de WNT en niet nadien ingevoerde ministeriele regelingen voor onder meer de zorg, woningcorporaties en onderwijsinstellingen.

Na de invoering van de WVBW zal de regeling voor interimmers er als volgt uitzien: Bezoldigingen die de huidige normen overschrijden mogen 4 jaar lang worden gerespecteerd. Daarna moeten deze in 3 jaar worden afgebouwd tot de huidige norm. Voor deze situaties geldt straks dat zij vervolgens in 2 jaar moeten worden afgebouwd tot de nieuwe norm. Voor zittende topfunctionarissen die op 1-1-2013 meer verdienden dan de WNT-norm betekent dit dat hun bezoldiging pas op 1 januari 2022 zal moeten voldoen aan de nieuwe norm, ervan uitgaande dat de overeenkomst gedurende deze periode ongewijzigd blijft.
Bezoldigingen die pas na invoering van de WVBW boven het maximum komen te liggen mogen vanaf de invoeringsdatum eveneens 4 jaar lang worden gerespecteerd en moeten daarna in 3 jaar worden afgebouwd tot de nieuwe norm. Dit betekent dat hun bezoldiging ook pas op 1 januari 2022 zal moeten voldoen aan de nieuwe norm. De wijze van afbouw is dus verschillend ten opzichte van bestaande situaties.

De reparatiewet Wet normering topinkomens (WNT) is aangenomen door de Eerste Kamer. De reparatiewet wijzigt de regels, die sinds 2013 gelden voor bestuurders in de (semi)publieke sector, met het oog op een betere uitvoering van de wet. De bestaande wettekst (pdf) is inmiddels aangepast, waarbij de wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector als basis hebben gediend. Een belangrijke wijziging in de bezoldigingsnorm voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector is opgenomen in het Wetsvoorstel Verlaging bezoldigingsmaximum WNT. Deze wet wordt naar verwachting in december door de Eerste Kamer behandeld.

In de wet is een bepaling opgenomen dat sommige topverdieners in de publieke en semi-publieke sector meer mogen blijven verdienen dan een minister. Wie dat precies zijn, wil minister Plasterk ieder jaar opnieuw bekijken.

Wet normering topinkomens (WNT) niet te omzeilen via de WKR

Er is geen gat in de Wet normering topinkomens, aldus minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op vragen van de Tweede Kamerleden Kerstens en Groot (PvdA). Zij wilden weten of het waar is dat als gevolg van het niet langer opnemen van de werkkosten in het WNT-loon het voor topfunctionarissen mogelijk wordt om vele duizenden euro's meer te verdienen dan de norm. Minister Plasterk legde uit dat dat niet mogelijk is omdat voor het aanwijzen van vergoedingen of verstrekkingen als eindheffingsbestanddeel een zogenoemd gebruikelijkheidscriterium geldt.

Wet normering topinkomens aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 22 december 2013 de wet normering topinkomens aangenomen, ondanks een tegenstem van coalitiepartij VVD. Het voorstel kreeg 38 stemmen voor en 33 stemmen tegen. In de Tweede Kamer stemde de VVD nog wel voor het wetsvoorstel.

De wet, die voortkomt uit een afspraak in het regeerakkoord tussen de VVD en de PvdA, legt de topinkomens in de (semi)publieke sector aan banden. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken (PvdA) wil de bovengrens van die salarissen per 1 januari 2015 op 100 procent van een ministerssalaris (178.000 euro) leggen. Nu ligt het maximum nog op 130 procent. Volgens de Eerste Kamerfractie van de VVD komt het wetsvoorstel echter te vroeg en is het onzorgvuldig. Zo zouden topmensen over een kam geschoren worden. (Bron: NRC, 22 dec. 2014)

Vertragen wet normering topinkomens is schandalig

Het vertragen van de wet die topinkomens in de (semi-) publieke sector verder aan banden legt, is schandalig en gebeurt over de ruggen van zorgmedewerkers die de topsalarissen in de zorg zat zijn. Dat laat de vakbond Abvakabo FNV weten.

Op 23 december 2014 werd bekend dat de VVD-ministers Edith Schippers (Volksgezondheid) en Stef Blok (Wonen) het te kort dag vinden om de vernieuwde wet op de topinkomens per 1 januari in te voeren. Ze dwarsbomen daarmee de uitvoering van de wet van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken die 22 december in de Senaat werd aangenomen. (Bron: The Post online, 24 dec. 2014)

Bonusplafond bankiers vertraagd

De wet die de bonus van bankiers beperkt tot maximaal 20 procent van het jaarsalaris, gaat niet in per 1 januari 2015. De omstreden wet van minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is niet op tijd door de Eerste Kamer behandeld, meldt De Volkskrant. De wet was al aangenomen door de Tweede Kamer.

Dat de wet niet is behandeld, komt doordat VVD en oppositiepartij CDA aanvullende schriftelijke vragen hadden gesteld. De wet is omstreden omdat hij veel verder gaat dan de in Europa overeengekomen beperking van bankiersbonussen tot 100 procent van het jaarsalaris. In de financiële sector werd gesuggereerd dat een dergelijke beperking van de bonussen zou leiden tot het vertrek van topbankiers naar het buitenland.

Staatsbank ABN AMRO was al vooruitgelopen op eventuele gevolgen van de wet door de vaste salarissen van de top 100 van de werknemers fors omhoog te schroeven.

Een andere wet, die de topinkomens in de publieke sector moest verlagen tot maximaal het salaris van een minister, kwam nog wel op het nippertje door de Eerste Kamer. Dit bleek echter een pyrrusoverwinning voor minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken (PvdA). VVD-ministers Stef Blok van Wonen en Edith Schippers van Volksgezondheid, verantwoordelijk voor de beloningen van respectievelijk corporatie- en zorgbestuurders, stelden meteen nadat de wet was aangenomen dat de tijd te kort was om de wet nog dit jaar uit te voeren.

NB: Beleidsbepalers en commissarissen van financiële instellingen zijn sinds begin dit jaar verplicht een eed of belofte (bankierseed) af te leggen. Deze nieuwe moreel-ethische verklaring heeft ten doel om beleidsbepalers zich nog eens extra bewust te laten zijn van de maatschappelijke verantwoordelijkheden die zij dragen uit hoofde van hun functie in de financiële sector. De invoering van de eed moet ook een bijdrage leveren aan het herstel van het maatschappelijk vertrouwen in de financiële sector.

Red.: Je zou het je bijna verwachten, maar enige woorden over een buitenmatig inkomen is niet in de bankierseed opgenomen

Topbestuurders matig beloond

Topbestuurders van beursgenoteerde bedrijven in Nederland krijgen minder betaald dan bestuurders in andere Europese landen. CEO's van Nederlandse bedrijven die meer dan 5 miljard euro waard zijn, kregen in 2013 ruim 2,3 miljoen euro uitbetaald. Dit is in sommige gevallen fors minder dan bestuurders van soortgelijke bedrijven in Duitsland (ruim 3,4 miljoen), Frankrijk (2,5 miljoen), België (3,2 miljoen) en het Verenigd Koninkrijk (3,4 miljoen).

CEO's worden vooral beloond op basis van de financiële resultaten: 78 procent van de kortetermijnbeloning is vooral gebaseerd op profit. Niet alle topinkomens in 2015 omlaag Het klopt dat de topinkomens in de Zorg en bij woningcorporaties niet in 2015 maar pas in 2016 verder beperkt kunnen worden. Dat heeft te maken met de specifieke regelingen die in deze sectoren gelden voor de topbestuurders. Het kabinet heeft deze mogelijkheid ook al aangegeven tijdens de behandeling van de Wet normering topinkomens (WNT) in het parlement. Dat heeft minister Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer gemeld.

De verlaging houdt in dat topbestuurders bij de (semi)overheid vanaf dit jaar niet meer dan 178.000 euro per jaar mogen verdienen. Dat is ongeveer 50.000 euro minder dan in 2014 nog als maximum gold. Voor degenen in de publieke sector die boven dit bedrag zitten, begint meteen een afbouwfase van enkele jaren. Daarom hechtte het kabinet er ook aan om de wet nog dit jaar te kunnen laten ingaan, aldus Plasterk.

Alleen voor de topbestuurders in de zorg en de woningcorporaties blijft in 2015 nog het oude maximale bedrag van 230.000 euro gelden. Eerst moeten er volgens Plasterk nieuwe afspraken worden gemaakt over de salarissystematiek in deze sectoren. Daarna gaat hier ook de afbouwfase in.

Adviesrecht OR over salaris topman

Ondernemingsraden krijgen waarschijnlijk vanaf 2016 jaar adviesrecht over het salaris van de topmensen in hun bedrijf. Minister Asscher zei dat in een Kamerdebat over de inkomens- en vermogensverdeling* in Nederland.

* Als iemand bezittingen, spaargeld, aandelen, krediet bij een bank of een tweede woning heeft, dan heeft hij een vermogen. Of hij belasting moet betalen over het vermogen hangt af van de hoogte van het vermogen, de waarde van de bezittingen moet in ieder geval hoger zijn dan de waarde van de eventuele schulden.

De minister reageerde daarmee op een pleidooi van de PvdA. Asscher zei dat het kabinet al bezig is met een wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden. Het adviesrecht voor de OR moet de visie van minister Asscher niet precies gaan over de hoogte van de beloning, maar wel over de verhouding met de salarissen met andere werknemers in het bedrijf. Asscher hoopt dat de discussie en het debat erover leiden tot matiging van de topsalarissen in het bedrijfsleven. Daadwerkelijk ingrijpen in die salarissen wil hij niet.

Wet verlaging bezoldigingsmaximum raakt Zorg

De Wet verlaging bezoldigingsmaximum (WNT) kortweg WNT-2 is niet zonder gevolgen voor de zorgorganisatie. Behalve een verlaging van het bestuurderssalaris en salarissen van andere topfunctionarissen betekent het een beloningsverhoging voor toezichthouders en komen interim-managers in een maatwerkregeling terecht. Tijd om u voor te bereiden, aldus BDO Branchegroep Zorg.

Een van de belangrijke wijzigingen in WNT-2 is de verhoging van de bezoldiging van toezichthouders. Zo mag een voorzitter voortaan maximaal 15% en de leden 10% van het voor de instelling geldende bezoldigingsmaximum verdienen. Voorheen was dit 7,5% respectievelijk 5%.

Een andere belangrijke wijziging van WNT-2 betreft de verlaging van het bezoldigingsmaximum. De WNT-norm voor de beloning was sinds de invoering van WNT-1 gebaseerd op 130% van het ministersalaris. Op grond van de WNT-2 is de WNT-norm voor de beloning nu gebaseerd op 100% van het ministersalaris. Het resultaat hiervan is dat het bezoldigingsmaximum is verlaagd van € 230.474 (2014) naar € 178.000.

De Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector wordt per 1 januari 2016 vervangen door de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp (hierna: WNT-regeling Zorg). Vanaf 2016 geldt voor instellingen die zorg en jeugdhulp verlenen, een klassenindeling die wordt bepaald aan de hand van complexiteit en omzet.

Z24 Bizniz Quiz: topbeloningen, wie verdient wat?

De jaarverslagen van grote bedrijven stromen weer binnen en daarmee laait ook de discussie over topbeloningen op. Wat weet jij van salarissen van toppers uit het bedrijfsleven, de politiek en de semi-overheid? Doe mee met de quiz van Z24.

Dit verdiende Mayweather per minuut

Bokser Floyd Mayweather heeft de veelbesproken bokswedstrijd tegen Manny Pacquiao gewonnen. Daarbij verdiende Mayweather ongeveer 4 miljoen dollar per minuut. Overigens is Mayweather, die niet voor niets de bijnaam Money heeft, al een paar jaar de best betaalde sporter ter wereld. In 2014 ontving hij 105 miljoen dollar, omgerekend 97 miljoen euro.

Mogen toptalenten meer verdienen dan de Balkenendenorm?

Moeten ook de salarissen van topwetenschappers en unieke talenten onder dirigenten of podiumsolisten wel aan banden worden gelegd? Minister Ronald Plasterk, druk in de weer met mogelijke verdere uitbreiding van de Wet Normering Inkomens (WNT), vraagt het zich af. Dat blijkt uit een brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de Kamer.

Het gaat om mensen die zich volgens Plasterk onderscheiden door hun schaarse specialisme of opleidingsachtergrond of hun unieke beroep, competenties of talenten. Deze zeer diverse specialisten en unieke talenten hebben gemeen dat zij doorgaans beperkt beschikbaar, moeilijk direct te vervangen en door hun schaarste duur zijn.

Cijfers: Bij gemeenten zitten zestien functionarissen boven de norm, bij de publieke omroep zo'n veertig en in de wetenschap bijna honderd.

Overheid matigt lonen tijdelijke topfunctionarissen

De ministerraad heeft - in navolging van eerdere besluiten - besloten dat ook voor tijdelijk ingehuurde topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector hun salaris na een jaar onder dezelfde regels vallen als topambtenaren.

WOPT-norm

De hoogte van de Balkende norm of eigenlijk de WOPT*-norm bedraagt voor 2015 € 178.000.

*WOPT staat voor : Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens

Deze norm geldt voor: In 2015 is het maximumsalaris € 178.000. Dit is inclusief: Ten onrechte wordt in de volksmond de term Balkenendenorm gebruikt. Deze term is op enig moment ontstaan, maar in de praktijk worden hieronder verschillende normen verstaan. Omdat de term tot verwarring kan leiden wordt deze term in officiële verklaringen niet gebruikt maar praat men over de WOPT norm.

Bonusverbod overheid wegens regeldruk geschrapt

Topambtenaren bij de overheid en in de semipublieke sector kunnen in 2016 weer variabele beloningen krijgen. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken schrapt het verbod op bonussen, omdat die wetsbepaling leidt tot te veel regeldruk en administratieve lasten voor instellingen die met het verbod te maken hebben. Voorwaarde is dat het jaarsalaris inclusief de prestatiebeloning niet hoger mag uitvallen dan het salaris van een minister.

Regeling interim-topfunctionarissen in 2016

Vanaf 1 januari geldt de nieuwe regeling voor interim-topfunctionarissen, de bezoldiging van een interim-topfunctionaris mag op grond van deze nieuwe regeling:

Uit nadere toelichting bij de nieuwe regeling is gebleken dat de genoemde bedragen geen absolute maxima per kalendermaand zijn. Betrokken partijen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om € 21.000 per maand uit te keren als de interim-topfunctionaris zijn functie 12 kalendermaanden vervult. Van belang is dat het bezoldigingsmaximum over de gehele termijn (in dit geval € 252.000) niet wordt overschreden. Tevens geldt het gehele jaar een maximum uurtarief van € 175 per uur. Na 12 maanden is het reguliere bezoldigingsmaximum op de interim-topfunctionaris van toepassing. (Bron: PWC, 29 dec. 2015)

Kabinet wil topinkomens in de (semi)publieke sector matigen

In vervolg op het regeerakkoord 2016 heeft minister Plasterk op 11 april 2016 een conceptwetsvoorstel gepubliceerd voor externe consultatie. Het wetsvoorstel regelt dat alle werknemers in de (semi)publieke sector niet meer verdienen dan een minister, € 179.000 in 2016. Dit maximum gaat niet alleen voor bestuurders gelden, maar voor alle werknemers bij instellingen die onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) vallen.

NB: Uit een inventarisatie van minister Plasterk uit juli 2015 blijkt dat er veertig presentatoren en programmamakers bij de NPO boven de norm van 179.000 euro verdienen, die zullen dus moeten worden afgebouwd, tenzij..........

De matiging gaat niet direct in alle grootverdieners nog vier jaar hun huidige salaris uitbetaald, en daarna wordt dat bedrag in drie jaar afgebouwd. En daarna zijn er nog trucs om het topinkomen te behouden.

In uitzonderlijke situaties blijft het mogelijk een uitzondering te maken. Medisch specialisten vallen, zoals eerder besloten in het zorgakkoord, buiten het wetsvoorstel, evenals luchtverkeersleiders, in navolging op het advies van de commissie Vreeman. (Bron: Rechtennieuws, 11 apr. 2016)

Toevoeging minister Plasterk: 'Als je het aan rechts vraagt is de beste overheid een kleine overheid. De beste ambtenaar is een ontslagen ambtenaar, en als er financiële ruimte is dan moet je maar een ding doen: de belastingen verlagen. Wij denken daar als PvdA gelukkig anders over. Veel van wat ons het meest dierbaar is, komt tot stand via de collectiviteit: onderwijs, veiligheid, zorg, en het is niet voor niets dat de meest welvarende landen en de landen waar de mensen volgens allerlei onderzoeken het meest gelukkig zijn, landen zijn met een stevige collectieve sector.'

Red.: Wij dachten altijd dat leden van de ministerraad - waarin meer dan een partij zitting neemt - de beslissingen van de ministerraad op niet-partij gebonden wijze naar buiten brengen. Zo niet de heer Plasterk.

Oud-topman Philips: managers moeten graaicultuur stoppen

Cor Boonstra, voormalig bestuursvoorzitter van Philips zegt zich grote zorgen te maken over de maatschappelijke effecten van toenemende ongelijkheid: 'Iedere keer dat weer een forse bonus betaald wordt, is dat een stimulans voor onlustgevoelens.'

Boonstra bepleit dat 'op zijn minst vijf leidinggevenden' uit het Nederlandse bedrijfsleven bij elkaar komen om een andere koers uit te zetten. Hij zegt: 'Als een topman van DSM, een man van Shell, een man van Unilever en nog een of twee gezamenlijk opstaan en zeggen: het is mooi geweest, het is genoeg zo, we gaan met elkaar spelregels opstellen om aan die tendens van nooit genoeg een einde te maken, dan zou dat fantastisch zijn.' (Bron: Volkskrant, 16 apr. 2016)

UWV-top overschrijdt Balkenende-norm

Bijna een elftal aan UWV-bestuurders overschrijdt de zogenaamde 'Balkenende'-norm, 130 procent van een ministersalaris van 179.000 euro. Voorbeeld: bestuursvoorzitter Bruno Bruins ontving vorig jaar 219.388 euro*. Het nieuws komt uit het jaarverslag over 2015. Dit jaar is het maximumsalaris van (semi-) publieke organisaties vastgesteld op 179.000 euro, inclusief vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, pensioenbijdrage en belaste onkosten. (Bron: Management team, 25 apr. 2016)

* Red.: 130% van € 179.000 = € 232.700. Het bedrag van € 219.388 lijkt daar onder te liggen, maar niet als de vakantie-uitkering, pensioenbijdrage, bonus(?) et cetera daarbij worden opgeteld.

Subsidieregels die topsalarissen verbieden zijn in strijd met de wet

De Haagse subsidieregels verplichten Brijder om de maximumnorm uit de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens in acht te nemen. Als die verplichting niet nagekomen wordt, kan de subsidie volgens de subsidieregeling van de gemeente Den Haag gekort worden. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak ziet deze verplichting echter niet op het doel van de subsidie, het bieden van verslavingszorg, maar op het verwezenlijken van een ander doel, namelijk het voorkomen van topsalarissen bij gesubsidieerde organisaties. Lees de jurisprudentie van 4 mei 2016.

De Afdeling bestuursrechtspraak deed in juni 2014 een vergelijkbare uitspraak waarin gelijksoortige subsidieregels van de gemeente Eindhoven ook onverbindend werden verklaard.

Verdere uitbreiding WNT gaat te ver

De VCP (Vakcentrale voor professionals) heeft gereageerd op het conceptvoorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de Wet Normering Topinkomens (WNT) te laten gelden voor iedereen die werkt in de (semi-)publieke sector. De VCP denkt dat door uitbreiding van het bezoldigingsmaximum in deze sectoren knelpunten zullen ontstaan op de arbeidsmarkt en op termijn een drukkende werking zal uitgaan op het loongebouw.

In het verleden zijn in een aantal gevallen onverantwoordelijke bestuurders te ver gegaan qua beloning van hun eigen topinkomens. Daarom acht de VCP het gerechtvaardigd dat de overheid excessen aanpakt, maar het voornemen van de regering om alle functionarissen onder de normering te brengen is buiten proportie. (Bron: VCP, 18 mei 2016)

Uitzondering op bonusplafond regelmatig gehanteerd

Banken en verzekeraars maken regelmatig gebruik van de mogelijkheid bepaalde medewerkers een hogere bonus toe te kennen dan het plafond van maximaal 20 procent van het vaste salaris. Dat schrijft minister Dijsselbloem aan de Tweede Kamer over de eerste indrukken in de praktijk met betrekking tot de op 7 februari 2015 in werking getreden Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo). (Bron: VVP, 6 sep. 2016)

Europarlement blijft inzage in onkostenvergoedingen weigeren

Het Europees Parlement is er ook bij het Europees Hof van Justitie bij gebleven, dat het geen inzage wil geven in de onkostenvergoedingen van Europarlementariers.

Alle leden van het Europarlement krijgen een algemene onkostenvergoeding, reiskosten, dagvergoedingen en een bedrag voor personeel. Die vergoeding krijgen ze boven op hun vaste salaris.

Een groep van 29 journalisten had bij het Europees Parlement om opening van zaken gevraagd. De journalisten vertegenwoordigen alle 28 EU-landen. Zij zijn van mening dat burgers het recht hebben om te weten hoe de 751 parlementsleden jaarlijks de 71 miljoen euro aan onkostenvergoedingen besteden. (Bron: NPO, sept. 2016)

Red.: Wij maken een kleine rekensom: € 71.000.000 gedeeld door 751 leden incl. voorzitter betekent ruim € 94.000 per lid Europees Parlement. Geachte heer Juncker, de geloofwaardigheid van de EU gaat er meer op vooruit als de onkostenvergoeding een keer openbaar wordt gemaakt dan gratis Wifi plaatsen in EU-steden.

Loonkloof tussen top en gewone werknemer gegroeid

De loonkloof tussen de top en de doorsnee werknemers van de duizend grootste bedrijven in Nederland is weer gegroeid. In 2015 was het bruto jaarsalaris van de vijf topverdieners per bedrijf 6,1 keer zo hoog als het salaris van de doorsnee voltijdwerknemers bij deze bedrijven. In 2010 was de loonkloof nog 5,5.

De loonkloof is en was het grootst in de bedrijfstak financiele dienstverlening: de top verdient hier aan bruto jaarloon gemiddeld 13,4 keer zoveel als de gewone werknemers bij hetzelfde bedrijf. Dat is meer dan in 2014 (11,7) maar lager dan in 2010 (15,7). Ook in de handel en de informatie en communicatie is het verschil relatief groot.

Bij sommige bedrijven met grote loonverschillen geldt niet zozeer dat de top veel verdient, maar dat het loon van de gewone werknemers laag uitpakt. Dit is bijvoorbeeld het geval als er relatief veel jongeren werken, zoals in de horeca en handel. De loonkloof is het kleinst in het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur. (Bron: CBS, 30 sep. 2016)

NB: Bij het bovenstaand nieuwsbericht hoort ook een videobericht. Het videobericht is te volgen via onderstaande link. https://youtu.be/Lz7HjYslFDM (live 30-9-2016, 02:00 uur).

Controle naleving Wet Normering Topinkomens

Tot op heden zijn er 23 onderzoeken over het boekjaar 2014 afgerond. In de meeste gevallen is de WNT (Wet Normering Topinkomens) niet overtreden, bijvoorbeeld omdat er sprake was van overgangsrecht. In drie van de afgeronde onderzoeken is vastgesteld dat er wel sprake was van een onverschuldigde betaling. Daarbij is de overtreding inmiddels hersteld. (Bron: ACAccounting, 14 dec. 2016)

Red.: Het gaat niet erg snel met de controles, in december 2016 verwacht je controle over het jaar 2015 en niet 2014.

Wetsvoorstel Evaluatiewet WNT

Op 13 januari 2017 is het wetsvoorstel Evaluatiewet WNT ("Evaluatiewet") aangeboden aan de Tweede Kamer. De Evaluatiewet heeft vier hoofdonderwerpen: de vermindering van administratieve lasten, de aanpassing van de normering van ontslagvergoedingen, de wijze waarop de wet wordt gemonitord en geëvalueerd en het tegengaan van wetsontwijking. Daarnaast voert de Evaluatiewet een aantal kleinere, overwegend technische wijzigingen door in de WNT.

De Evaluatiewet bevat - op hoofdlijnen - de volgende wijzigingen:

De beoogde inwerkingtreding van de voorstellen uit de Evaluatiewet is 1 juli 2017. (Bron: Van Doorne, 24 jan. 2017)

Uitbreiding Wet normering topinkomens (WNT-3)

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurt het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State. Minister Plasterk zet hiermee de laatste stap in de uitvoering van het regeerakkoord op dit punt. Eerder al werd voor bestuurders het maximaal te verdienen salaris ingesteld in 2013 en teruggebracht naar een ministersalaris in 2015 (€ 181.000 in 2017). Met het nieuwe voorstel gaat dit maximum niet alleen voor bestuurders gelden, maar voor alle werknemers bij instellingen die onder de Wet normering topinkomens vallen.

Medisch specialisten vallen, zoals eerder besloten in het Zorgakkoord, buiten het wetsvoorstel, evenals luchtverkeersleiders, in navolging op het advies van de commissie Vreeman. (Bron: Rijksoverheid, februari 2017)

Maximale bezoldiging topfunctionarissen belangrijk voor WKR

Bent u werkzaam voor een organisatie die onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) valt? Let dan op dat de werkkostenregeling (WKR) juist wordt uitgevoerd.

De WNT regelt dat topfunctionarissen die werkzaam zijn in de publieke en semipublieke sector een bepaalde maximale bezoldiging voor hun werkzaamheden mogen ontvangen. Wie als topfunctionaris wordt aangemerkt verschilt per sector en per organisatie. De maximale bezoldiging die een topfunctionaris mag ontvangen, is van een aantal factoren afhankelijk. (Bron en meer: BDO, 29 mrt. 2017)

Fors meer grootverdieners bij politie

Steeds meer politiemedewerkers hebben een rianter inkomen dan hun hoogste baas, korpschef Erik Akerboom. De lijst over 2016 telt 24 grootverdieners (meer dan een ministerssalaris van 179.000 euro), tegen zeven in 2015. De politie verwacht dat hun aantal volgend jaar opnieuw hoger zal zijn, maar kan hier weinig tegen doen.

Topverdiener is al jaren adviseur en oud-hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie Bernard Welten. Inclusief pensioenbijdragen en een lang geleden afgesproken bijdrage aan zijn woning kreeg hij vorig jaar ruim 267.000 euro.

Dat is fors meer dan de 148.000 euro van korpschef Akerboom die in maart 2016 aantrad. De scheefgroei duidt erop dat de huidige Wet normering topinkomens (WNT) van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) niet goed werkt voor de politie. (Bron: ANP, 28 mrt. 2017)

Publieke omroep matigt salaris presentatoren

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) versobert het salarisbeleid voor presentatoren. Die mogen voortaan niet meer verdienen dan 181.000 euro bruto per jaar. Dat was 201.000 euro.
Er worden geen nieuwe uitzonderingen meer gemaakt, ook al mogen er volgens de huisregels acht presentatoren meer dan het maximum verdienen.

Vorig jaar waren dat er nog vijf, op termijn moet dat aantal naar nul. Maar dat kan nog wel even duren, aldus de NPO woensdag, want er kan niet worden ingegrepen in lopende contracten tussen omroepen en presentatoren. (Bron: ANP, 7 jun. 2017)

Accountantscontrole topinkomens zorg is niet meer te doen

Doorgeschoten regelgeving zorgt ervoor dat de jaarrekeningcontroles van (semi-) publieke instellingen onuitvoerbaar dreigen te worden. Met name de controle van de topinkomens is zo complex dat accountants daarmee willen stoppen. Ook de kosten van een dergelijk onderzoek door fiscale en juridische experts rijzen de pan uit.

Het ministerie van binnenlandse zaken zoekt samen met de NBA naar oplossingen. (Bron: Accountancyvanmorgen, 13 jun. 2017)

Grootverdieners in (semi-)publieke sector leveren geen geld in

Het vorige kabinet maakte onder leiding van PvdA-minister Ronald Plasterk een wetsvoorstel dat voortaan iedereen in de (semi-)publieke sector onder het salaris van een minister moet blijven. Dat wetsvoorstel - WNT 3 in jargon - lag klaar, maar het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaat het niet indienen.

Volgens de coalitie zijn uitzonderingen voor topadviseurs nodig. Daarom zou de voorgestelde verdere aanscherping van de wet ongewenst zijn. Anders zou de overheid bijvoorbeeld niet de juiste financiële- of ICT-specialisten kunnen aantrekken, aldus de woordvoerder. (Bron: De Volkskrant, 12 okt. 2017)

Controleprotocol WNT 2017 gepubliceerd

De accountantscontrole 2017 op de Wet Normering Topinkomens (WNT) wordt risicogericht, met meer aandacht voor interne beheersing en met minder aandacht voor details. Het protocol geeft aan dat de accountant verwacht dat de WNT-instelling haar WNT-positie zelf al heeft gecontroleerd. Dit zal van veel instellingen nog de nodige aandacht vergen.

Daarnaast blijven alle wettelijke verplichtingen onverminderd van kracht. Zaken als de correcte fiscale behandeling van declaraties van topfunctionarissen, blijven dus belangrijk. (Bron: PwC, 14 dec. 2017)

Baas verdient liefst 171 keer modaal

Nederlandse bestuursvoorzitters hebben in vergelijking met hun collega's elders in de wereld niet te klagen over hun bezoldiging. De bazen van de beursgenoteerde bedrijven verdienen per jaar gemiddeld 8,2 miljoen dollar (6,9 miljoen euro) en behoren daarmee tot de top drie van best betaalde bestuurders in de wereld. De Nederlanders steken daarmee hun collega's in Groot-Brittannië en Duitsland de loef af. Alleen de ceo's in de Verenigde Staten en Zwitserland krijgen nog beter betaald.

Het onderzoek van Bloomberg is gebaseerd op de inkomens (inclusief bonussen en andere extraatjes, zoals aandelenoptieregelingen) van de bazen van bedrijven die zijn opgenomen in de belangrijkste beursindices.

Het getal 171 ligt ver boven de zogenoemde Tinbergen-norm, genoemd naar Nederlandse econoom Jan Tinbergen (1903-1994). Volgens hem is geen enkele functionaris binnen een bedrijf het waard meer dan vijf keer het gemiddelde salaris in dat bedrijf te verdienen. In de praktijk ligt dat rond de balkenendenorm. (Bron: De Volkskrant, 29 dec. 2017)

Flitshandelaren uitgezonderd van bonusplafond

Nederlandse flitshandelaren1 mogen hun personeel hoge bonussen blijven betalen. Deze handelshuizen zouden vanaf 2020 onder het strikte bonusplafond gaan vallen, maar als het aan Hoekstra ligt, behouden de handelaren hun uitzonderingspositie. De minister werkt aan een wetsvoorstel om partijen die voor eigen rekening handelen uit te zonder van het bonusplafond, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Volgens bronnen in de sector hebben meerdere handelaren in december, tijdens een bespreking op het ministerie van Financiën, volgens de krant gedreigd Nederland te verlaten als zij onder het bonusplafond zouden vallen.

Minister Hoekstra moet zijn voornemen inslikken om een dreigend bonusplafond voor flitshandelaren ongedaan te maken. Hij wordt daartoe gedwongen door coalitiepartijen D66, ChristenUnie en zijn eigen CDA. (Bron: IEX, 20 feb. 2018)

1 Effectenhandelaar die door middel van geautomatiseerde systemen binnen een seconde in- en verkoopt.

Wetsvoorstel tegen huidige ontwijkingsconstructies WNT

Het kabinet is voornemens het begrip gelieerde rechtspersoon in de WNT zodanig aan te passen dat het gelieerde verband niet slechts naar ‘beneden’ werking heeft (de dochtermaatschappijen van een WNT-instelling), maar ook naar ‘boven’ (de moedermaatschappij waar de WNT-instelling onder valt). Hierdoor valt de bezoldiging van de topfunctionaris van een WNT-instelling, die gedeeltelijk bij de moederorganisatie (niet-WNT) is aangesteld, in zijn geheel onder het bereik van de WNT.

Aldus minister Ollongren (BZK) die op 22 februari 2018 de Tweede Kamer een brief heeft gestuurd waarin zij aangeeft nog voor het eind van het jaar een wetsvoorstel aanhangig te willen maken over het aanpakken van ontwijking van de WNT. Met dit wetsvoorstel wordt de onderaannemersconstructies in de zorg, die leidt tot onwenselijk hoge inkomens, bestreden

Minister zwicht voor parlementaire kritiek op bonus flitshandelaren

In de strijd om de hoogte van bonussen voor zogenoemde flitshandelaren buigt minister Wopke Hoekstra (Financiën) voor druk uit de Tweede Kamer. Hij wilde voor deze beurshandelaren, die handelen voor eigen risico, vastleggen dat zij uitgezonderd blijven van de regel dat een bonus hooguit 20 procent van het salaris mag zijn.

Hoekstra zegt nu dat hij bereid is geen onomkeerbare stappen te zetten in afwachting van verder overleg en de Europese besluitvorming. De bewindsman had met zijn ingreep duidelijkheid te willen bieden. Hij is bang dat handelshuizen als Flow Traders, IMC en Optiver anders verhuizen naar het buitenland. (Bron: Nieuws.nl, 7 mrt. 2018)

Salarisverhoging voor ING-topman van 50%

ING-topman Ralph Hamers krijgt ruim 3 miljoen per jaar. Dat betekent een salarisverhoging van 50 procent voor de bankier. Hamers krijgt er vanaf 2018 jaarlijks extra aandelen bij ter hoogte van 50 procent van zijn vaste salaris van 1,75 miljoen euro. Omdat er aan die uitkering geen prestatiedoelen zijn gekoppeld valt deze niet onder de bonusrestricties van 20 procent die in Nederland gelden voor financiële instellingen. De verontwaardiging is groot.

Premier Rutte: 'Banken zijn geen gewone bedrijven. Het zijn in feite een soort semioverheidsinstellingen en hebben daarom niet dezelfde vrijheid als andere bedrijven om de beloning van hun topfiguren vast te stellen.' Rutte wees erop dat banken, zodra ze in gevaar komen, steeds de overheid om steun vragen. Dat heeft ING een kleine tien jaar terug ook gedaan. 'De overheid is in zo’n situatie vaak verplicht financieel bij te springen om te voorkomen dat de banken omvallen, zeker als het grote systeembanken* betreft.'

De voorgestelde loonsverhoging moet nog door de aandeelhouders worden goedgekeurd. Daar krijgen ze op 23 april de kans voor tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering. (Bronnen: Alle grote kranten, maart 2018)

* Systeembanken zijn banken waarvan het faillissement ernstige schade kan berokkenen aan andere financiële instellingen, consumenten, bedrijven en de gehele maatschappij. Systeembanken moeten daarom voldoen aan hogere kapitaaleisen en staan onder verscherpt toezicht.

ING trekt omstreden loonvoorstel topman in

De omstreden salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers gaat niet door. De raad van commissarissen van de bank wilde zijn totale beloning met de helft verhogen naar 3 miljoen euro, maar ziet daar van af onder druk van de felle reacties die dat voorstel teweegbracht in politiek en maatschappij.

,,Wij realiseren ons dat we de publieke reactie in Nederland op deze duidelijk gevoelige kwestie hebben onderschat'', liet president-commissaris Jeroen van der Veer in een verklaring weten. ING kreeg afgelopen week talloze reacties van klanten, werknemers en andere belanghebbenden. ,,Wij als raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor dit voorstel en betreuren de commotie die het heeft veroorzaakt'', aldus Van der Veer. (Bron: IEX, 13 mrt. 2018)

Wetsvoorstel graaiende bankiers

De oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben een wetsvoorstel ingediend tegen de in hun ogen te hoge beloningen voor bankiers. Buitensporige beloningen voor topbankiers moeten aan banden worden gelegd, vinden zij. Het initiatief wordt gesteund door vrijwel de hele oppositie, behalve de SGP en Forum voor Democratie.

Het wetsvoorstel is een reactie op een geplande forse salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers. De bank trok het voorstel schielijk in nadat er enorme ophef over de verhoging met 1 miljoen euro was ontstaan (zie boven).

Het voorstel regelt dat salarisverhogingen van bestuurders van belangrijke banken voortaan moeten worden goedgekeurd door de minister van Financiën. Daarnaast moet de sluiproute worden gedicht waardoor het vaste deel van bankierssalarissen kan worden uitgekeerd in bijvoorbeeld aandelen. Het voorstel gaat eerst voor advies naar de Raad van State. (Bron: HartvanNederland, 15 mrt. 2018)

Laat bankiers terugbetalen als het misgaat

De VVD wil niet ingrijpen als topmensen van banken miljoenensalarissen verdienen, maar als de bank in de problemen komt moeten ze fors inleveren. Fractievoorzitter Dijkhoff: "Als het goed gaat mag je van mij goed verdienen, maar als het fout gaat en de belastingbetaler ervoor op moet draaien, dan moet je ook terugbetalen."

"Ze mogen best een basissalaris overhouden. Iets op het niveau van een ministerssalaris", zei Dijkhoff. Een minister verdient ongeveer 180.000 euro per jaar. Bankiers krijgen een veelvoud daarvan. (Bron: NOS, 18 mrt. 2018)

Banken waarschuwen voor te veel regelgeving

ABN Amro, ING en de Nederlandse Vereniging van Banken hebben er in de Tweede Kamer voor gewaarschuwd dat er vanuit de politiek niet te veel regelgeving op de banken moet afkomen omdat dit hen te veel capaciteit kost.

"Er komt momenteel een enorme hoeveelheid regelgeving op de banken af, onder meer uit Europa en de Verenigde Staten. Het kost een enorme inspanning van banken om dat allemaal te implementeren", aldus Gerrit Zalm, bestuursvoorzitter van ABN Amro. Het verwerken van alle regelgeving leidt tot aanzienlijke kosten, aldus Zalm. Bovendien lost het volgens hem het probleem niet op. "Het wordt niet allemaal beter met gedetailleerde regelgeving. Dat is niet alleen de oplossing."

Hij stelt dat het een onwenselijke ontwikkeling zou zijn als banken ten onder gaan aan deze regelgeving. Eerst was het "too big to fail", we moeten oppassen dat het niet "too small to comply" wordt, aldus Zalm. (Bron: Nu, 1 apr. 2018)

Medisch specialist buiten Balkenendenorm?

Medisch specialisten zijn voor het deel van de werkzaamheden als medisch specialist (zoals bedoeld in art. 1.5a WNT), uitgezonderd voor de Wet normering topinkomens (WNT). Dit betekent dat voor hen niet hoeft te worden voldaan aan de verplichtingen van de WNT, waaronder de verplichting om de bezoldiging openbaar te maken. Deze uitzonderingsbepaling geldt voor het gehele takenpakket dat medisch specialisten binnen hun arbeidsovereenkomst of aanstelling als medisch specialist uitvoeren. Zo is het gebruikelijk dat er binnen de arbeidsovereenkomst of aanstelling als medisch specialist bijvoorbeeld ook een deel opleidings-, onderzoeks- en/of managementtaken valt.

Heeft de medisch specialist naast zijn arbeidsovereenkomst of aanstelling als medisch specialist, een aparte arbeidsovereenkomst of aanstelling voor een andere functie, dan valt deze wel onder de WNT. Voor deze aparte aanstelling gelden de normale eisen van de WNT voor (niet-)topfunctionarissen, waaronder de verplichting om de bezoldiging openbaar te maken als het algemene bezoldigingsmaximum (of de parttime equivalent) wordt overschreden. (Bron: Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 3 apr. 2018)

FNV pleit voor beloningspact in bankensector

Vakbond FNV wil met de bank- en verzekeringssector een beloningspact afsluiten dat ,,exorbitante” loonsverhogingen en bonussen aan banden legt. Recent zorgden plannen voor een forse salarisverhoging voor de topman van ING nog voor flinke ophef. Dat heeft imago van de financiële sector geen goed gedaan en ,,het grote graaien” moet nu echt stoppen, stelt de vakbond.

In het voorstel van FNV staat onder meer dat salarissen van de topbestuurders voortaan moeten stijgen in lijn met de CAO-loonsverhogingen van medewerkers in de sector. Ook zou het verschil tussen beloningen van de top, inclusief bonussen, niet meer mogen zijn dan twintig keer het salaris van de laagst verdienende in dezelfde organisatie.

Banken verklaren in een reactie met elkaar in gesprek te gaan over de lessen die getrokken kunnen worden uit de beloningsdiscussie. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zegt daarbij ook te letten op de opvattingen van de vakbond. (LC-Economie, 19 apr. 2018)

Loonkloof in 2017 weer gegroeid

Het verschil in loon tussen de top en de doorsnee werknemers van de duizend grootste bedrijven in Nederland is iets toegenomen. Het bruto jaarsalaris van de vijf topverdieners per bedrijf was vorig jaar 6,2 keer zo hoog als de doorsnee voltijdlonen bij deze grote bedrijven. In 2010 was de loonkloof nog 5,5.

De verschillen in lonen op bruto basis zijn groter dan die op netto basis. Als wordt uitgegaan van nettolonen in plaats van brutolonen, is de gemiddelde loonkloof bij de grootste duizend bedrijven ongeveer 4,6 in plaats van 6,2. In 2015 was de netto loonkloof ongeveer 4,4. Ook de netto loonkloof nam dus langzaam toe in de afgelopen jaren. (Bron: CBS, 1 mei 2018)

Wijzigingen Uitvoeringsregeling WNT

In het kort gaat het om het volgende:

Afkoop vakantiedagen

De behandeling in het kader van de WNT van de afkoopsom voor niet-opgenomen vakantiedagen als bezoldigingscomponent is bij nader inzien te strikt en te rigide en is daarom gewijzigd.

Werkgeverspremie of -bijdrage VPL onderdeel van de bezoldiging

Om werknemers te stimuleren tot de pensioengerechtigde leeftijd te blijven werken is in 2005 de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT- en prepensioenregelingen en introductie levensloopregeling (hierna: VPL) van kracht geworden. Bij deze wet is sprake van overgangsrecht, waarbij werknemers worden gecompenseerd voor het verlies aan opgebouwde pensioenrechten. Onduidelijkheden zijn weggewerkt.

Werkgeverspremie of -bijdrage VPL onderdeel van de bezoldiging

Om werknemers te stimuleren tot de pensioengerechtigde leeftijd te blijven werken is in 2005 de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT- en prepensioenregelingen en introductie levensloopregeling (VPL) van kracht geworden. Bij deze wet is sprake van overgangsrecht, waarbij werknemers worden gecompenseerd voor het verlies aan opgebouwde pensioenrechten. De vraag of deze bijdragen/premies onder het fiscaal loon vallen is verduidelijkt. (Bron en meer uitvoerig: Staatscourant, 21 nov. 2018)

Nb: Lees ook Beleidsregels WNT 2019.

Beloningsregels aangescherpt

Financiële ondernemingen worden wettelijk verplicht om zich rekenschap te geven van en verantwoording af te leggen over de verhouding van de beloningen tot de functie van de onderneming in de sector en positie in de samenleving.
"Het doel van deze maatregel is - met inachtneming van de primaire verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders - te bewerkstelligen dat raden van commissarissen voorafgaand aan de totstandkoming van beloningsvoorstellen meer rekening houden met de functie van de onderneming in de sector en positie in de samenleving, inzicht bieden in de wijze waarop ze stakeholders, zoals de ondernemingsraad en aandeelhouders, betrekken en zich hierover nadien in het jaarverslag verantwoorden."

Daarnaast overweegt minister Hoekstra de introductie van een wettelijke verplichting tot terugvordering van een deel van de vaste beloning van bestuurders van systeemrelevante banken ingeval van staatssteun (claw back).
"Veel stakeholders hebben tijdens de maatschappelijke consultatie aangegeven dat een dergelijke claw back naar hun oordeel stuit op Europeesrechtelijke bezwaren. In vervolg hierop heb ik de Afdeling advisering van de Raad van State om voorlichting gevraagd over de Europeesrechtelijke houdbaarheid van deze claw back. Deze voorlichting van de Raad van State is voorzien aan het eind van het eerste kwartaal van 2019. Ik zal de voorlichting van de Raad van State betrekken in mijn besluitvorming en uw Kamer hierover in de eerste helft van 2019 informeren."

Er komt een wettelijke verplichting voor bestuurders en medewerkers van financiële ondernemingen tot het aanhouden van onder andere aandelen in vaste beloningen. Deze maatregel strekt zich uit tot de vaste beloning van bestuurders en medewerkers van alle financiële ondernemingen, ongeacht of deze beursgenoteerd zijn. En er komt een aanscherping van de mogelijkheid tot afwijking van het bonusplafond voor niet-CAO personeel. (Bron: VVP, 18 dec. 2018)

Accountants zien uitvoeringsproblemen WNT in de zorg

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moet zijn voornemen om onderaannemers in de zorg onder de Wet normering topinkomens (WNT) te laten vallen uitstellen. Vertegenwoordigers uit de accountancy hebben De Jonge namelijk aangegeven uitvoeringsproblemen van de WNT in de zorg te signaleren. De minister ziet daarom reden om de toepassing van de WNT in de zorg de komende tijd eerst in samenspraak met de accountancy tegen het licht te houden, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel dat aanvankelijk voor het eind van 2018 naar de Kamer zou gaan zal nu uiterlijk in het najaar gepresenteerd worden. (Bron: Accountancy vanmorgen, 22 jan. 2019)

Adviesrecht voor OR over beloning bestuurders

In 2018 werden directies van grote ondernemingen verplicht jaarlijks de beloning van de bestuurders bespreken met de ondernemingsraad. De uiteindelijke besluitvorming bleef voorbehouden aan de aandeelhouders.

In 2019 is een begin gemaakt met verdere wetgeving. Vooraf aan de besluitvorming van de aandeelhouders over de beloning van bestuurders, krijgt de OR de gelegenheid zich over het beloningsvoorstel uit te spreken. Ook krijgt de OR de gelegenheid in de algemene vergadering van aandeelhouders haar advies toe te lichten.

De Tweede Kamer heeft op 3 april 2019 het wetsvoorstel aangenomen. De wetswijzing(en) moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Geen aparte regels voor salaris Van Nieuwkerk

Minister Slob ziet niets in het pleidooi van BNNVARA om uitzonderingen te maken op de salarisregels. Ook mediadirecteur Hox zegt dat sommige NPO-presentatoren meer moeten kunnen verdienen dan de balkenendenorm. Maar Slob is het daar absoluut niet mee eens.

Hij wijst erop dat functionarissen bij de publieke omroep hun salaris vanuit belastinggeld betaald krijgen. "We willen als kabinet juist af van allerlei uitzonderingen. Ik denk er dan ook niet aan om een uitzondering te maken voor Matthijs van Nieuwkerk.''

Managers met salaris boven 6 ton niet beter

Het blijkt dat de managementkwaliteit tot een bepaald salarisniveau positief samenhangt met het salaris van de CEO. Met andere woorden, beter betaalde topmanagers lijken tot op zekere hoogte ook beter te presteren.

Het positieve verband lijkt te stagneren boven de 600 duizend euro: de managementkwaliteit bij bedrijven met een CEO die meer dan 600 duizend euro verdient, verschilt niet significant van die bij bedrijven met een CEO die 400 duizend tot 600 duizend euro verdient. Hierbij moet worden aangetekend dat de gevonden relatie wordt beïnvloed door allerlei factoren waar nu nog geen rekening mee is gehouden, zoals bedrijfsprestaties of andere karakteristieken van het bedrijf, dan wel eigenschappen van de CEO. (Bron: CBS, 8 mei 2019)

Hoe hoog moeten de salarissen van politici zijn?

Gevoelig onderwerp hoeveel politici en partijen moeten verdienen. De buitenwereld vindt het al gauw te hoog. Politici zelf denken er vaak anders over, zeker als hun inkomen - salarissen en toeslagen - worden vergeleken met salarissen, bonussen e.d. bij banken en multinationals.

Kajsa Ollongren doet nu een poging om de impasse te doorbreken: een extern adviescollege zou volgens de minister van Binnenlandse Zaken voortaan moeten adviseren over de hoogtes van de salarissen van politici en partijen. Sinds 19 juni 2019 ligt een wetsvoorstel met die strekking voor ter consultatie.
 • Bestuurders en leidinggevenden in de publieke*** en semipublieke sector mogen per jaar niet meer verdienen dan bedrag x, zie subrubriek Inkomens publieke en semipublieke sector (tabellen).
 • Betalingen die op grond van de wet verboden zijn, kan de overheid aan overbetaalde werknemer laten ontnemen;
 • Het beloningsmaximum in onderwijs, publieke omroep, drinkwaterbedrijven en woningcorporaties is 30 procent hoger dan dat van een minister;
 • Onkostenvergoeding en het werkgeversdeel van het pensioen mogen bovenop het salaris komen, dat is respectievelijk € 7.559 (onkostenvergoeding minister-president) en € 28.767 (ABP-pensioenpremie bij € 187.340 per jaar (2013);
 • De ontslagvergoeding wordt gemaximeerd op € 75.000;
 • Voor directeuren van verzorgingstehuizen en ziekenhuizen mag de beloning niet uitstijgen boven de voor die sector geldende norm. Die kan hoger liggen dan de € 187.340, deze norm wordt uiteindelijk wel door de betrokken vakminister vastgesteld. Ook hier mag een ontslagvergoeding de € 75.000 niet te boven gaan;
 • Voor zorgverzekeraars worden de beloningen niet genormeerd;
 • Vanaf 1 januari 2013 moeten de alle salarissen van nieuwe topfunctionarissen voldoen aan de WNT. Voor de bestaande contracten en aanstellingen geldt een overgangsregeling. De gemaakte salarisafspraken blijven daarbij nog vier jaar gelden. Hierna wordt het salaris in drie jaar afgebouwd. Een verlenging, nieuwe aanstelling of overeenkomst moet wel aan de WNT voldoen (Bron: Overheid.nl).
 • de naam van de topfunctionaris;
 • de vaste en variabele kostenvergoedingen;
 • de pensioenbijdrage;
 • de functie van de topfunctionaris;
 • omvang van het dienstverband in het betreffende boekjaar.
 • Strenge voorwaarden aan vertrekvergoedingen.
 • Vertrekvergoedingen van maximaal 1 jaarsalaris voor bestuurders.
 • Verbod op gegarandeerde bonussen.
 • Aanscherping claw back.
 • De bezoldiging valt onder het algemene maximum als de interimmer in een periode van 18 maanden meer dan 12 maanden de functie vervulde. Er is geen terugwerkende kracht, maar de beloning hoeft pas aan de WNT te voldoen vanaf de eerste dag van de dertiende maand;
 • Voor interimmers die korter dan 12 maanden werken, zal er een maatwerkregeling komen die rekening houdt met de duur, de aard en de inhoud van de opdracht.
 • publieke instellingen: ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen;
 • semi-publieke instellingen: ziekenhuizen, scholen, publieke omroepen en woningbouwcorporaties. Deze instellingen worden geheel of gedeeltelijk door de overheid betaald.
 • vakantie-uitkering;
 • eindejaarsuitkering;
 • pensioenbijdrage;
 • onkosten.
 • maximaal € 24.000 per kalendermaand bedragen in de eerste zes maanden van de functievervulling; en
 • maximaal € 18.000 per kalendermaand bedragen in de volgende zes maanden van de functievervulling.
 • In de Evaluatiewet wordt voorgesteld het begrip 'gewezen topfunctionaris' te laten vervallen en de definitie van het begrip 'topfunctionaris' zodanig aan te scherpen dat een functionaris die de functie van topfunctionaris voor een periode langer dan twaalf maanden heeft vervuld en na beëindiging van die functievervulling in dienst blijft bij de desbetreffende WNT-plichtige instelling, voor een periode van vier jaar genormeerd blijft door de WNT.
 • Het deel van de werkzaamheden als medisch specialist wordt expliciet uitgezonderd van de werkingssfeer van de WNT.
 • Het algeheel verbod op winstdelingen, bonusbetalingen of andere vormen van variabele beloningen komt te vervallen.
 • Er komt een anticumulatiebepaling die toeziet op functies als bestuurder met een dienstbetrekking, en niet op functies als voorzitter of lid van een toezichthoudend orgaan of topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.
 • De regeling omtrent ontslagvergoedingen wordt verruimd.

Technische aanpassingen Wet normering topinkomens (WNT)

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector is vervangen door Wet normering topinkomens (‘WNT’). Dit en andere kleine aanpassingen staan in de Staatscourant 11 juli 2019.

EU-richtlijn gericht op topinkomens 

De EU-richtlijn 2017/628 schrijft voor dat 75 procent van de aandeelhouders akkoord moet gaan met de beloning van bestuurders, dat was eerder 50 procent plus één stem.

In vervolg op deze richtlijn heeft de Eerste Kamer in november 2019 een wetsvoorstel aangenomen dat de EU-richtlijn 2017/628 invoert in de Nederlandse regelgeving. De wet schrijft voor dat ondernemingen een verslag maken over de arbeidsvoorwaarden van bestuurders. In dat verslag moeten ze uitleggen hoe ze rekening hebben gehouden met de missie en identiteit van het bedrijf, de interne salarisverhoudingen én wat het maatschappelijk draagvlak is voor het beloningsbeleid. Over dit verslag gaan aandeelhouders vanaf 2020 elk jaar adviserend stemmen.

Ook aan de ondernemingsraad is gedacht. Wanneer de ondernemingsraad leden van de raad van commissarissen voordraagt, dan moeten die leden in de remuneratie (beloning) commissie plaatsnemen. De wetgeving gaat ook gelden voor grotere niet-beursgenoteerde bedrijven, maar voor bedrijven met een enkelvoudig bestuursmodel geldt het weer niet.

Wetsevaluatie voor doelmatiger WNT

De Wet normering topinkomens (WNT) is een effectief instrument in het tegengaan van bovenmatige bezoldiging in de (semi-)publieke sector. Wel wordt er gekeken naar de doelmatigheid van de wet. De tweede wetsevaluatie van de WNT is inmiddels in volle gang. Daarbij is intensief contact met de diverse sectoren en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Ten opzichte van de WNT-jaarrapportage 2017 zijn er 38 nieuwe meldingen. 17 hiervan zijn nieuw geconstateerde en behandelde overtredingen. 9 van deze overtredingen zijn al door de betrokken WNT-instelling ongedaan gemaakt. 18 nieuwe meldingen zijn in behandeling en van 3 nieuwe meldingen is geconstateerd dat er geen sprake is van een overtreding.

Dat schrijft minister Knops (Binnenlandse Zaken) in een brief d.d. 17 dec. 2019 aan de Tweede Kamer.

Fat Cat Day

Het berekenen van het moment waarop een topman of -vrouw het jaarsalaris van een werknemer heeft verdiend is vooral in het Verenigd Koninkrijk populair. De dag waarop de topbestuurder het salaris van de gemiddelde werknemer heeft verdient, wordt daar Fat Cat Day genoemd.

In de VS worden vergelijkbare ranglijsten gepubliceerd. Daaruit bleek recent onder meer dat Disney-topman Bob Iger vorig jaar in totaal voor ruim 65 miljoen dollar aan beloning opstreek, tegen ruim 46 duizend dollar voor een gemiddelde Disney-werknemer. Een 'ceo pay ratio'’ van 1.424 tot 1.

En Nederland kan er ook wat van. Topman Ben van Beurden van olie- en gasconcern Shell had 's middags 1 januari 2020 al evenveel verdiend als iemand met een minimumloon in heel 2020. Het minimumjaarloon is circa € 21.500.

Normwijzigingen per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 zullen verschillende normwijzigingen worden doorgevoerd en interpretatierapporten worden toegevoegd aan het Handboek Normen (versie 20.02 met ingangsdatum 1 juli 2020). Het Handboek is hier te downloaden.

De wijzigingen in de norm hebben (o.a.) betrekking op een aanpassing voortkomende uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans waardoor uitzenden en payrollen juridisch gezien niet meer gelijk worden gesteld, kwartaaltoetsing op ondernemingen die de cao vleessector toepassen (onderdeel C2 NEN 4400-1) en de meldingsplicht die geldt sinds 1 maart 2020 voor bedrijven uit andere EER-landen of Zwitserland die tijdelijk met hun werknemers in Nederland komen werken (deze meldingsplicht geldt ook voor buitenlandse zelfstandigen in sommige sectoren die tijdelijk in Nederland komen werken).

Normwijzigingen per 1 januari 2022

Het algemene bezoldigingsmaximum voor de Wet normering topinkomens (‘WNT’) wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid. Op 9 september 2021 is in de Staatscourant het gewijzigde algemeen bezoldigingsmaximum voor 2022 gepubliceerd. Het algemene bezoldigingsmaximum voor 2022 is vastgesteld op € 216.000 (2021: € 209.000).

Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn voor 2022 geïndexeerd. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 28.600 (2021: € 27.700) per maand voor de eerste zes maanden en € 21.700 (2021: € 21.000) per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 1 januari 2022 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 206 (2021: € 199).