Beoordelen    Cloud 


Beroepscode NVP

Datum laatste wijziging: 4 maart 2020  |  Trefwoorden: Beroepscode NVP, Gedragscode, Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling, Certificering, Schadevergoeding, Kantonrechter, Sollicitatieprocedure, Sollicitatiecode, Referentie


Inhoud

 1. Doelstelling
 2. PO beroeps- en gedragscode
 3. NVP Sollicitatiecode
 4. Certificering
 5. Indienen klacht
 6. Schadevergoeding na onzorgvuldige sollicitatieprocedure
 7. Toepassing Sollicitatiecode tijdens de coronacrisis

Doelstelling

De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) presenteerde op 29 juni 2012 de P&O beroeps- en gedragscode. In de PO code zijn de praktische en ethische principes, regels en opvattingen voor de PO professie vastgelegd.

De PO beroeps- en gedragscode kan door PO professionals gehanteerd worden als leidraad bij het toetsen van het eigen functioneren en het definiëren van ontwikkelingsmogelijkheden. Opleidingsinstituten kunnen de PO code gebruiken als kader bij de inrichting van hun lesprogramma's. Ten slotte is de PO code ook bestemd voor stakeholders (belanghebbenden). Zij kunnen eruit afleiden wat de professionele kennis, vaardigheden en gedragstandaarden zijn die redelijkerwijs van effectieve PO-professionals verwacht mogen worden.

PO beroeps- en gedragscode

Het belang van deze collectieve beroeps- en gedragsnormen voor de PO professie is groot. Voor PO professionals, maar vooral ook voor werknemers en werkgevers. Collectief gedefinieerde normen in combinatie met de juiste interpretatie hiervan, bepalen de kracht van dit fundament.

De PO beroeps- en gedragscode werd op 29 juni 2012 door de (toenmalige) NVP-voorzitter Wim Kooijman overhandigd aan Paul de Krom, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanaf die dag is de PO code ook te downloaden.

NVP Sollicitatiecode

De NVP Sollicitatiecode bevat basisregels die organisaties en sollicitanten naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures. Het doel van de code is een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure.NVP sollicitatiecode geactualiseerd

Sollicitatiecode vernieuwd

De huidige NVP Sollicitatiecode is door de Sollicitatiecodecommissie, in samenwerking en overleg met de Stichting van de Arbeid, geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de HR-praktijk van werving en selectie van 2020.
 

De belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde NVP Sollicitatiecode zijn:
 • van de sollicitant wordt geen salarisstrook van zijn huidige of vorige werkgever verlangd;
 • het vermijden van eisen ten aanzien van persoonlijke kenmerken is scherper geformuleerd;
 • bij inzet van sollicitatiebijeenkomsten maar ook video sollicitaties mag de sollicitant om afwijking van de procedure vragen;
 • bij inzet van data recruitment zoals Artificiële Intelligentie of algoritmes dienen deze middelen transparant en gevalideerd te zijn en de mogelijke risico’s en tekortkomingen daarvan dienen duidelijk te zijn; tevens dient de zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te worden gewaarborgd;
 • een zogeheten meeloopdag is toegestaan mits daarbij sprake is van een wederzijds belang en het redelijkerwijs niet leidt tot verkapte arbeid met loonwaarde;
 • de formuleringen ten aanzien van het bewaren van sollicitatiegegevens zijn aangescherpt met het oog op de AVG wetgeving
De vernieuwde NVP Sollicitatiecode is te downloaden.
 

Certificering

Op 8 april 2014 startte de NVP met de Certificering van HR Professionals (CHRP). In 2012 heeft de NVP met inbreng van een brede commissie van deskundigen een beroeps- en gedragscode voor PO opgesteld. De certificering is een logisch vervolg daarop, want een eigen beroeps- en gedragscode kan bijdragen aan de kwaliteit van het beroep, maar zonder enige vorm van toetsing blijft dat toch tamelijk vrijblijvend. Vandaar het initiatief voor een systeem van certificering van HR professionals.

De beroeps- en gedragscode én de certificering zijn stappen in de professionalisering van HRM. Met een systeem voor certificering van HR-professionals volgt Nederland de voorbeelden uit andere landen en de standaarden van andere gevestigde professionals.

Indienen klacht

Een werknemer kan een klacht indienen bij de NVP, die - indien de klacht terecht is - de werkgever daarop zal kunnen aanspreken. De werkgever is evenwel niet wettelijk verplicht zich van de klacht iets aan te trekken. Is dit het geval dan kan worden overwogen de klacht onder aandacht van een externe organisatie te brengen: Afhankelijk van de aard van de klacht kan dit bij: College voor de Rechten van de Mens, Commissie Gelijke Behandeling of Autoriteit Persoonsgegevens. Of de rechter, zie hieronder.

Schadevergoeding na onzorgvuldige sollicitatieprocedure

Een universiteit die achter de rug van een sollicitant referenties opvroeg, handelde onrechtmatig. De organisatie moet de sollicitant een schadevergoeding betalen.

Sollicitatieprocedure

Een wetenschapper solliciteert bij een universiteit als hoogleraar. Hij wordt gevraagd om drie referenties op te geven. De sollicitatiecode van de NVP is van toepassing. De universiteit heeft zichzelf namelijk aan die code verbonden. In deze code staat onder meer dat de organisatie vooraf toestemming moet vragen aan de sollicitant of men bij derden inlichtingen mag inwinnen. De (relevante) informatie die daarbij wordt verkregen, moet met de sollicitant worden besproken, waarbij ook de bron moet worden vermeld.
De sollicitant is een van de vier kandidaten die in het kader van de selectie een openbaar toegankelijke presentatie mogen geven. Een dag na de presentaties, hoort een van de leden van de toetsingsadviescommissie dat de sollicitant op zijn vorige werkplek problemen had. Hij e-mailt daarop vier mensen met de vraag of zij een referentie willen geven over de sollicitant. Geen van deze vier mensen is door de sollicitant opgegeven als referentie. Met twee heeft het commissielid een telefoongesprek, eentje reageert niet en de laatste schrijft een voor de sollicitant behoorlijk negatieve referentie. Het commissielid brengt, wanneer er onenigheid ontstaat over de benoeming, de informatie in met toestemming van de voorzitter.
Als de sollicitant via een collega hoort over deze gang van zaken, schakelt hij een advocaat in. Die spreekt de universiteit aan en vraagt inzage in de brief en verslagen van de commissie. De universiteit geeft in eerste instantie geen inzage, maar erkent wel dat er fouten zijn gemaakt in de procedure. Er wordt een volledig nieuwe commissie ingesteld en een nieuwe procedure gestart. De sollicitant wordt uitgenodigd om opnieuw te solliciteren. Dat doet hij niet. Hij stapt wel naar de rechter.

Uitspraak

De sollicitant vraagt aan de rechter om een vonnis  dat de universiteit onrechtmatig heeft gehandeld en daarom aansprakelijk is voor zijn schade. Hij legt tien punten aan deze eis ten grondslag, waaronder het verzamelen van informatie bij derden zonder zijn toestemming en het gebruiken van die onrechtmatig verkregen informatie tijdens de sollicitatieprocedure.
De rechter oordeelt dat de universiteit inderdaad onrechtmatig heeft gehandeld door tijdens de sollicitatieprocedure buiten hem om en zonder zijn toestemming informatie te verzamelen. De verkregen informatie is ook nog eens gebruikt in de procedure zonder dit met hem te bespreken of dit aan hem mee te delen.

Werkgever heeft zich aan de NVP-sollicitatiecode verbonden

De universiteit is ernstig tekortgeschoten in de nakoming van normen die zij zichzelf (NVP-sollicitatiecode) heeft opgelegd, oordeelt de rechter. De universiteit had ook geen zwaarwegend belang om zonder toestemming te mogen informeren bij derden.
De sollicitant heeft schade geleden waarbij te denken valt aan schade die hij heeft geleden om boven water te krijgen dat de universiteit onzorgvuldig heeft gehandeld, aldus de rechter. Die schade kan worden vastgesteld in een apart schadestaatprocedure. Onder de schade valt overigens niet het feit dat de wetenschapper niet is aangenomen voor de functie. Hij heeft namelijk zelf besloten niet mee te doen aan de tweede sollicitatieronde met een geheel nieuwe commissie, aldus de rechter.
Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2019:6145, 19 juni 2019

Toepassing Sollicitatiecode tijdens de coronacrisis

De vernieuwde NVP-Sollicitatiecode is begin maart gelanceerd. Vlak voordat de coronacrisis ons huidig dagelijks en het werkzame leven ging bepalen. In het persbericht van 3 maart 2020 is onder andere te lezen ‘’ bij inzet van sollicitatiebijeenkomsten maar ook videosollicitaties mag de sollicitant om afwijking van de procedure vragen’’.

Ten aanzien van het artikel 3.2, waarin staat dat de sollicitant mag vragen om afwijking van de procedure bij videosolliciteren, geldt op dit moment, ‘’nood breekt wet’’. Sollicitatiebijeenkomsten vinden door de opgelegde overheidsmaatregelen niet meer plaats. Door de anticorona maatregelen is het bijna alleen nog mogelijk om je sollicitatiegesprek via een video(sollicitatie) te organiseren. (Bron: NVP, maart 2020
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Beoordelen    Cloud