Vakantiedagen (afwijzen verzoek werknemer)    Vakantiedagen (inleiding) 


Vakantiedagen (einde arbeidsovereenkomst)

Datum laatste wijziging: 5 maart 2018  |  Trefwoorden: Vakantiedagen, Beëindiging dienstverband, Uitbetalen

Inhoud

  1. Burgerlijk wetboek
  2. Loonbestanddelen
  3. Termijn
  4. Jurisprudentie
  5. Europees recht
  6. Verklaring oude rechten
  7. Faillissement
  8. Uitbetaling vakantiedagen na 104 weken ziekte

Burgerlijk wetboek

In de wet is geregeld dat de vergoeding voor niet genoten vakantiedagen gelijk moet zijn aan het bedrag van het laatstverdiende loon over de periode overeenkomstig de nog openstaande vakantie (artikel 7:641 BW). Anders gezegd: één vakantiedag is één dag loon waard. Wat onder het ‘laatstverdiende loon’ moet worden verstaan is niet in de wet geregeld. Volgens de Hoge Raad moet onder het laatstverdiende loon in de zin van artikel 7:641 BW worden verstaan: het gehele tussen werkgever en werknemer overeengekomen loon. Wat het gehele tussen werkgever en werknemer overeenkomen loon precies is en welke emolumenten daaronder vallen, is door de Hoge Raad niet benoemd.

Loonbestanddelen

Per vakantiedag moet het (laatst verdiende) loon dat de werknemer over één dag verdient, worden vergoed. Daarnaast heeft de werknemer recht op de vakantiebijslag en pro rata een eventuele vaste 13e maand of vaste eindejaarsuitkering.

Termijn

Over de termijn van uitbetaling van vakantiedagen na einde dienstverband heeft de Hoge Raad zich wel uitgesproken. De uitbetaling van de eindafrekening - inclusief de uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen - moet binnen één maand nadat het dienstverband is geëindigd plaats vinden. Duurt de betaling langer dan één maand dan moet het te betalen bedrag worden verhoogd met de wettelijke rente. En in sommige gevallen kan de nalatige werkgever ook nog worden veroordeeld tot het betalen van een boetebeding.

Jurisprudentie

Uit jurisprudentie valt op te maken dat ook de waarde van genoten bonussen meetelt, alsmede het werkgeversdeel aan pensioenpremie. Deze beslissing is ingegeven door een uitspraak van het EU Hof waarin is bepaald dat het vakantieloon overeen moet stemmen met het gebruikelijke arbeidsloon van de werknemer, zie onder.

Europees recht

Het Europese Hof heeft zich uitgesproken over het uitbetalen van niet genoten vakantiedagen bij einde dienstverband. Volgens het Europese Hof heeft een werknemer tijdens zijn vakantie recht op zijn normale loon en is de hoogte van dit loon tijdens vakantie, bepalend voor de hoogte van zijn vergoeding voor niet genoten vakantiedagen na einde dienstverband. Onder dit ‘vakantieloon’ moet naar het oordeel van het Europese Hof niet alleen het basissalaris van de werknemer worden begrepen maar alle componenten die intrinsiek samenhangen met de taken van de werknemer en waarvoor hij een financiële vergoeding ontvangt. Kortom: is sprake van een intrinsiek verband tussen de taken van de werknemer en de beloning die hij daarvoor ontvangt, dan moet dit beloningscomponent in de vergoeding voor niet genoten vakantiedagen worden betrokken. Het is volgens het Europese Hof aan de nationale rechter om dit intrinsieke verband vast te stellen.

Verklaring oude rechten

Volgens het Burgerlijk wetboek is de oude werkgever verplicht aan de vertrekkende werknemer een verklaring te geven over het aantal nog openstaande vakantiedagen (7.641.2 BW).

De werknemer heeft bij zijn nieuwe werknemer het recht om de nog openstaande vakantiedagen op te nemen. Vervolgens kan de werknemer bij de nieuwe werkgever deze dagen als onbetaald verlof opnemen.

Of de nieuwe werkgever dit altijd prettig vindt - 'je komt hier om te werken en niet om verlof op te nemen' - is een ander verhaal. In de praktijk wordt deze verplichting zelden nageleefd.

Faillissement

Werknemers van failliete bedrijven kunnen de nog niet-opgenomen vakantiedagen uitgekeerd krijgen. Deze mogelijkheid geeft de faillissementsuitkering die de betrokken ex-werknemers bij het UWV kunnen aanvragen. De vergoeding geldt voor de in het laatste jaar opgebouwde vakantierechten. Voorwaarde is dat de ex-werknemer bij een CWI als werkzoekende is ingeschreven.

Uitbetaling vakantiedagen na 104 weken ziekte

Na 104 weken ziekte van een werknemer hoeft een werkgever geen loon bij ziekte meer te betalen. Als de werknemer bij de werkgever in dienst blijft, medisch nog arbeidsmogelijkheden heeft en een WGA-uitkering van het UWV krijgt, bouwt die zieke werknemer net als andere werknemers vakantiedagen op.

Als hij op vakantie wil gaan, kan hij die vakantiedagen opnemen. De werkgever moet er rekening mee houden dat die zieke werknemer dan recht op loon heeft over de opgenomen vakantiedagen. Indien het dienstverband na 104 weken ziekte eindigt, dient de werkgever dus ook het loon financieel af te rekenen over de opgebouwde, niet vervallen, vakantiedagen. (Bron: Jurisprudentie, 18 jan. 2018)Ga terug naar subrubriekVakantiedagen (arbeidsrecht).

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Vakantiedagen (afwijzen verzoek werknemer)    Vakantiedagen (inleiding)