Non-actiefstelling

Datum laatste wijziging: 27 juni 2018  |  Trefwoorden: ,

Inhoud

 1. Begrip
 2. Vormen non-actiefstelling
 3. Geen wettelijke eisen
 4. Wedertewerkstelling
 5. Behoud loon
 6. Zorgvuldigheid vereist
 7. Andere baan
 8. Schorsing
 9. Tussen commissarissen en werknemer bestaat geen arbeidsrechtelijke verhouding
 10. Loon tijdens non-actiefstelling is loon tegenwoordige dienstbetrekking
 11. Jurisprudentie 2016 doorbetaling bij schorsing

Begrip

Van non-actiefstelling is sprake als de werkgever een werknemer tijdelijk belet zijn werkzaamheden te verrichten. Populair gezegd, hij is naar huis gestuurd.

Vormen non-actiefstelling

We onderscheiden drie vormen van non-actiefstelling:
 • de non-actiefstelling kan een disciplinaire maatregel zijn als gevolg van verwijtbaar gedrag van de werknemer. Deze non-actiefstelling noemt men ook wel schorsing;
 • ook wordt non-actiefstelling toegepast in situaties waarbij van enig verwijtbaar gedrag geen sprake is. De medewerker wordt bijvoorbeeld als gevolg van een reorganisatie op non-actief gesteld;
 • de werknemer wordt, vooraf aan een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, op non-actief gesteld.

Geen wettelijke eisen

In wetten komt men de begrip non-activiteit en schorsing niet tegen, in de jurisprudentie des te meer. Algemeen valt via de jurisprudentie welke voorwaarden aan een rechtsgeldige non-actiefstelling worden gesteld:
 • de beslissing voor de non-activiteitstelling moet genomen zijn om zwaarwegende redenen;
 • de werkgever moet de werknemer hierover schriftelijk informeren;
 • de non-activiteitstelling moet een tijdelijk karakter hebben.
Uit jurisprudentie valt op te maken dat non-activiteitstelling niet is geoorloofd als
 • de werkgever weigert in te stemmen met het (nieuw) te voeren beleid;
 • er sprake is van een vorm van concurrentiebeding;
 • de werknemer zich veelvuldig ziek meldt wat tot irritatie bij collega’s leidt.
NB: Als een werknemer wordt vrijgesteld, valt men terug op de regel van artikel 7:628 lid 1 Burgerlijk Wetboek: ‘geen arbeid, wel loon’, waarbij de vrijstelling geheel voor rekening en risico van de werkgever komt. Dit betekent dat een werkgever altijd het loon moet doorbetalen.

Wedertewerkstelling

Als de werknemer het oneens is met zijn non-actiefstelling c.q. schorsing kan hij de kantonrechter verzoeken weer te gaan mogen werken, in juristentaal 'wedertewerkstelling vorderen'.

Behoud loon

De Hoge Raad heeft in 2003 bepaald dat een schorsing of op non-actiefstelling voor rekening van de werkgever komt. Volgens de Hoge Raad is dit ook het geval als de schorsing aan de werknemer is te wijten. Tijdens de non-activiteitstelling behoudt hij eveneens een eventueel ter beschikking gestelde auto.

Slechts bij CAO (drie-kwartdwingend recht) of bij individuele arbeidsovereenkomst (semi-dwingend recht) kan van het voornoemde worden afgeweken.

Ook uit jurisprudentie valt op te maken dat als een werkgever een werknemer schorst of op non-actief stelt, de werknemer in beginsel recht op loon heeft. Als de rechter van oordeel is, dat de werknemer apert onredelijk handelt door het loon op te eisen, kan hem dat recht toch ontzegd worden. Zie Kantonrechter Breda, LJN BY8467.

Behoud van loon geldt niet als de werknemer niet beschikbaar is voor het werk, bijvoorbeeld omdat hij te laat op het werk komt of in de gevangenis zit. Dit is ook het geval als hij niet in staat is tot het verrichten van zijn werkzaamheden, bijvoorbeeld omdat zijn rijbewijs is ingevorderd. Samengevat, als de werknemer niet bereid of niet beschikbaar is om het werk te verrichten (met uitzondering natuurlijk van ziekte en arbeidsongeschiktheid), dan geldt de hoofdregel: geen arbeid, geen loon.

Zorgvuldigheid vereist

Zoals gezegd moet de werkgever zwaarwegende redenen hebben en zorgvuldig handelen. Valt de werkgever op deze punten iets te verwijten, dan kan de rechter op straffe van een dwangsom eisen dat de werknemer zijn werkzaamheden hervat. Komt het later tot een ontbinding, dan kan door het eerdere onzorgvuldig handelen de kantonrechter zich daarenboven uitspreken voor een hogere ontslagvergoeding.

Andere baan

Uit jurisprudentie (2009) blijkt dat een werknemer die op non-actief is gesteld recht op loon behoudt, ook als hij (tijdelijk) een andere baan heeft. Tot het contract ontbonden is moet de werkgever hem gewoon betalen, maar alleen het gedeelte dat hij door zijn nieuwe baan eventueel in loon is achteruitgegaan.

Meer informatie is te vinden op internet.

Schorsing

Tijdens een arbeidsconflict kan een werkgever concluderen dat de aanwezigheid van een werknemer op het werk niet langer op prijs wordt gesteld. De werkgever kan de werknemer dan een (tijdelijke) schorsing opleggen. De werknemer mag dan zijn werk niet meer uitvoeren, terwijl zijn loon als regel wordt doorbetaald. De wet biedt in deze geen uitkomst, er is wel jurisprudentie.

Tussen commissarissen en werknemer bestaat geen arbeidsrechtelijke verhouding

Tussen de raad van commissarissen en werknemer geen arbeidsrechtelijke verhouding bestaat. Een waarschuwing van de raad van commissarissen kan niet worden gezien als een waarschuwing gegeven in het kader van de gezagsverhouding omdat de dagelijkse leiding in handen is van de directeur. Aldus jurisprudentie d.d. 8 aug. 2016.

Loon tijdens non-actiefstelling is loon tegenwoordige dienstbetrekking

Een werkgever is premies werknemersverzekeringen verschuldigd over het loon tijdens een non-actiefstelling. De werkgever is van mening dat dat loon is aan te merken als loon uit vroegere dienstbetrekking. Tegenover het loon bestond namelijk geen verplichting meer om arbeid te verrichten. Daarom zijn er geen premies verschuldigd. In de Wet op de loonbelasting is echter opgenomen dat loon op grond van artikel 7:628 BW voor maximaal 104 weken als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking wordt aangemerkt. Hieruit volgt, aldus Rechtbank Gelderland, dat het loon tijdens de non-actiefstelling is aan te merken als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en dat er premies verschuldigd zijn.

Jurisprudentie 2016 doorbetaling bij schorsing

Een werknemer is zijn baan kwijt en hij moet geld dat hij had achtergehouden en uit de kas heeft weggenomen, terugbetalen aan de werkgever. De kantonrechter oordeelt - verwijzend naar een uitspraak van de Hoge Raad - dat de werknemer tijdens zijn schorsing wel recht heeft op doorbetaling van het loon over de periode dat hij geschorst was. Lees de jurisprudentie d.d. 23 nov. 2016.

Ga terug naar subrubriek Ontslag.