Ontslag op eigen verzoek    Ontslag tijdens proeftijd 


Ontslag op staande voet

Datum laatste wijziging: 4 mei 2020  |  Trefwoorden: Ontslag, Ontslag op staande voet, Voorlopige voorziening

Inhoud

 1. Ontslag op staande voet vaak niet rechtsgeldig
 2. In beroep gaan
 3. Discriminatoir ontslag
 4. Voorlopige voorziening
 5. Detentie
 6. Jurisprudentie
 7. Top 10 redenen ontslag op staande voet
 8. Geen ontslag op staande voet bij vakantie zonder toestemming
 9. Voorwaardelijk ontbinden
 10. Diefstal belangrijkste reden ontslag op staande voet
 11. Ontslag op staande voet: loondoorbetaling is niet uit te leggen
 12. Ontslag op staande voet, toch (halve) transitievergoeding
 13. Ontslag wegens onjuistheden in CV
 14. Ontslag op staande voet ingetrokken, betaalt werknemer de kosten?

Ontslag op staande voet vaak niet rechtsgeldig

Inleiding

Wordt een werknemer op diefstal betrapt, pleegt hij molest e.d., dan kan de werkgever besluiten met onmiddellijke ingang het dienstverband te beëindigen. Werkt de werknemer toch nog door dan ontkracht dat de noodzaak voor dit type ontslag.

Burgerlijk Wetboek art. 7.677

Ontslag op staande voet is alleen geldig als is voldaan aan de strenge eisen die artikel 7:677 lid 1 BW stelt:
 1. er moet sprake zijn van een dringende reden voor het ontslag;
 2. het ontslag moet onverwijld worden gegeven en;
 3. onder gelijktijdige mededeling van de reden aan de wederpartij.
Voor de werkgever worden als dringende redenen¹ beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer die ten gevolge hebben dat van de werkgever, redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren (artikel 7:678, lid 1 BW).

¹ Denk aan diefstal, bedrog, dronkenschap, mishandeling, grove belediging en bedreiging.

Burgerlijk Wetboek art. 7.678

Artikel 7:678 van het Burgerlijk Wetboek noemt een aantal voorbeelden van zo’n dringende reden:
 • verduistering;
 • diefstal;
 • opzettelijke valse inlichtingen verstrekken over de wijze waarop vorige dienstverband is geëindigd;
 • mishandeling of grovelijke belediging van de werkgever of diens familie;
 • opzettelijke beschadiging eigendommen van de werkgever;
 • hardnekkig weigeren opdrachten te vervullen.

Overige regels

Voor het ontslag op staande voet is dus geen ontslagvergunning nodig en het ontslag gaat onmiddellijk in, een opzegtermijn wordt daarom niet in acht genomen. Wijst de kantonrechter het ontslag op staande voet af (wat meer dan eens de realiteit is), dan heeft de werknemer recht op loondoorbetaling. Om die reden is het vaak verstandig een ontbindingsverzoek voor zover vereist in te dienen. In feite wordt de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst alsnog te beëindigen voor het geval hij vindt dat het ontslag op staande voet onjuist is toegepast.

In beroep gaan

De betrokken werknemer heeft zes maanden de tijd om tegen het ontslag op staande voet in beroep te gaan. De werkgever kan voorkomen dat de werknemer toch nog terug komt door zelf de zaak ter toetsing aan de kantonrecht voor te leggen.

Discriminatoir ontslag

Uit de jurisprudentie blijkt dat van discriminatoir ontslag (misbruik van recht) sprake kan zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat een ontslag op staande voet wegens zwangerschap of bevalling ook in de proeftijd niet is toegestaan.

Voorlopige voorziening

Indien een werknemer van mening is dat hij ten onrechte op staande voet ontslagen is, kan hij als voorlopige voorziening vorderen dat hij weer wordt toegelaten op het werk en loon krijgt doorbetaald. Een voorlopige voorziening is een snelle procedure bij de kantonrechter. Een voorlopige voorziening kan gevraagd worden bij de kantonrechter of in kort geding² bij de rechtbank. Vereist is dat de gevraagde voorlopige voorziening een spoedeisend karakter heeft. Voorwaarde is dat de werknemer binnen 6 maanden na het ontslag op staande voet de procedure bij de kantonrechter begint.

² Een kort geding is een procedure om in een spoedeisende zaak snel een beslissing van de rechtbank te krijgen. Dit is een voorlopige uitspraak. Hierna kunnen de partijen alsnog naar de rechtbank gaan om de zaak voor te leggen, in de praktijk komt het laatst genoemde niet veel voor.

Detentie

Uit jurisprudentie blijkt dat als het door de werknemer gepleegde strafbare feit niet in verband staat met het werk dat hij voor de werkgever doet, het raadzaam is geen ontslag op staande voet te geven. In dat geval kan de werkgever beter een andere ontslagroute volgen via het UWV of de kantonrechter, ook al niet vooraf te zeggen of aanvraag de arbeidsovereenkomst te beëindigen zal worden gehonoreerd.

Jurisprudentie

Bellen achter het stuur. Een buschauffeur belt achter het stuur, hij was hier eerder al over berispt. De rechter oordeelt in dit geval dat ontslag op staande voet passend is, lees de jurisprudentie

Muntje gestolen. Het stelen van een muntje van vijftig cent voor toiletbezoek; is dat reden voor ontslag op staande voet? De rechter bepaalt dat de werkneemster haar baan niet terug krijgt. Over de schadevergoeding voor de werkgever zegt de rechter dat het kort geding zich niet leent voor een nader onderzoek. Hij wijst daarom de vordering van de werkgever af, lees de jurisprudentie.

Top 10 redenen ontslag op staande voet

Dit zijn de tien meest voorkomende redenen voor ontslag op staande voet:
 1. Fraude (18 procent)
 2. Diefstal en verduistering (16 procent)
 3. Te laat komen (13 procent)
 4. Werkweigering (8 procent)
 5. Agressie en geweld (6 procent)
 6. Alcohol en drugsgebruik (5 procent)
 7. Excessief internet- en telefoongebruik voor privézaken (3 procent)
 8. Schending bedrijfsgeheimen (3 procent)
 9. Social Media (2 procent)
 10. Concurrentie en nevenwerkzaamheden (2 procent) (Bron en uitleg: PW De Gids, 20 mei 2015)

Geen ontslag op staande voet bij vakantie zonder toestemming

Als een zieke werknemer zonder toestemming en tegen het advies van de bedrijfsarts in met vakantie gaat, dan is dat nog geen reden voor ontslag op staande voet. Volgens Hof Amsterdam staat hier een andere sanctie tegenover: loonstop. Wel ontbindt het hof de arbeidsovereenkomst vanwege een verstoorde arbeidsverhouding plus een transitievergoeding* vanwege geen ernstig verwijt (Red.: ?). Neem kennis van deze jurisprudentie d.d. 26 jul. 2016.

* De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt vermeld in subrubriek Transitievergoeding (tabellen).

Voorwaardelijk ontbinden

Onder de Wet werk en zekerheid (WWZ) kan de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk worden ontbonden bij een ontslag op staande voet is het oordeel van de Hoge Raad. Deze mogelijkheid is echter wel beperkt. Door middel van een voorwaardelijke ontbinding voorkomt de werkgever dat hij met terugwerkende kracht loon moet betalen als het ontslag op staande voet onterecht was.
Er gelden twee belangrijke beperkingen:

 • Een verzoek voor voorwaardelijke ontbinding kan alleen worden ingediend bij de rechter, die oordeelt dat het ontslag op staande voet onterecht is gegeven en dus niet in hoger beroep bij het gerechtshof.
 • Een werknemer kan sinds de invoering van de WWZ in hoger beroep gaan tegen de beslissing om de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk te ontbinden. (Hoge Raad, 23 december 2016)

Diefstal belangrijkste reden ontslag op staande voet

Stelen van de baas is met afstand de belangrijkste reden voor ontslag op staande voet in Nederland. Behalve diefstal (18 procent van de ontslaggevallen) leiden ook fraude en conflicten over de re-integratie van zieke werknemers (elk 12 procent) relatief vaak tot ontslag op staande voet. Bij diefstal gaat het vaak om zogeheten 'bagateldelicten', waarbij werknemers hun congé krijgen voor het stelen van relatief weinig waardevolle spullen.

Werkgevers gebruiken ontslag op staande voet vaak als openingsbod met het oog op onderhandelingen met een niet meer gewenste werknemer. De meeste gevallen eindigen dan ook niet in de rechtszaal, maar met een schikking. Ontslag op staande voet is voor werkgevers een drukmiddel geworden om te onderhandelen.

Werkgevers hebben er ook baat bij een rechtszaak te vermijden, want daarin trekken werknemers vaak aan het langste eind. (Bron: De Volkskrant, 15 nov. 2017)

Ontslag op staande voet: loondoorbetaling is niet uit te leggen

Werkgevers die een werknemer op staande voet ontslaan, lopen het risico dat ze nog jarenlang loon moeten doorbetalen. Zelfs als de rechter in hoger beroep oordeelt dat de werknemer terecht zijn ontslag heeft gekregen.

Dat volgt uit conclusies van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad. 'Dit is niet uit te leggen aan ondernemers die met dit soort zaken worstelen', zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN. 'Mocht de Hoge Raad beslissen conform de conclusie van de advocaat-generaal, dan zullen wij ons voor werkgevers inzetten om te zorgen dat er een wetswijziging komt die deze kostbare onevenwichtigheid repareert.' (Bron: VNO-NCW, 20 jun. 2018)

Ontslag op staande voet, toch (halve) transitievergoeding

Werknemer was van alles te verwijten, ontslag op staande voet wordt door de kantonrechter niet aangevochten. Maar geen transitievergoeding is een te zware beslissing, werknemer heeft 11 jaar goed gefunctioneerd en ook persoonlijke omstandigheden tellen in het vonnis mee. Zie jurisprudentie d.d. 27 februari 2019

Ontslag wegens onjuistheden in CV

Het Hof stelt dat een cv een kerndocument is waarop de werkgever in goed vertrouwen mag afgaan. In casu heeft de verweerder gereageerd op een vacature waarvoor een afgeronde hbo/wo opleiding vereist was. In zijn cv heeft hij onder het kopje ‘Opleiding’ een hbo-studie geplaatst, de suggestie wekkend deze opleiding afgerond te hebben.

Oordeel kantonrechter: Terecht ontslag op staande voet wegens onjuiste gegevens in cv. (Jurisprudentie, 20 mrt. 2019)

Ontslag op staande voet ingetrokken, betaalt werknemer de kosten?

Een werknemer wordt op staande voet ontslagen. Hij legt zich niet neer bij het ontslag en maakt kosten om dat duidelijk te maken aan zijn werkgever. Wie moet die kosten betalen wanneer het ontslag wordt ingetrokken? Zie de jurisprudentie d.d. 14 april 2020)

Ga terug naar subrubriek Ontslag.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Ontslag op eigen verzoek    Ontslag tijdens proeftijd