Veranderingen 2024

Datum laatste wijziging: 25 juli 2023  |  Trefwoorden: , , , , , , , , ,

Op Prinsjesdag worden de fiscale plannen voor 2024 bekendgemaakt, maar met de Voorjaarsnota sorteert het kabinet voor op enkele maatregelen. We zetten ze op een rij.

STAP-budget stopt

Per 2024 wordt de scholingssubsidie STAP afgeschaft. Er was veel kritiek op de regeling, omdat het systeem zo was ingericht dat het budget niet beschikbaar was voor veel mensen en er bijvoorbeeld geen langdurige scholing kon worden aangeschaft. En ook dat de scholing niet werd ingezet voor beroepen waar nu juist schaarste in is.

Loonkostenvoordeel (LKV) ouderen geschrapt

Het loonkostenvoordeel(LKV) voor ouderen wordt per 2026 afgeschaft. Het LKV is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De doelmatigheid van de regeling, het in dienst nemen en houden van oudere werknemers met een subsidie in de loonkosten, is volgens een evaluatie beperkt. De loonkostenvoordelen worden altijd pas na afloop van het jaar uitgekeerd, dus deze maatregel levert de overheid vanaf 2027 voordeel op van ongeveer € 61 miljoen per jaar.

Vrije ruimte WKR herzien

Het CPB concludeert in een rapport dat de tijdelijke verhoging van de vrije ruimte in de WKR bij veel werkgevers niet leidt tot gedragsverandering. In het Belastingplan 2023  is de vrije ruimte in de werkkostenregeling in 2023 eenmalig verruimd van 1,92% naar 3,0%. Vanaf 2024 vervalt de tijdelijke verhoging en geldt het percentage weer van 1,92%.

Vrijstelling OV-abonnement werknemers vervangen

De huidige twee regelingen voor het onbelast verstrekken van OV-abonnementen door werkgevers worden vervangen door één vrijstelling.
Bedrag ineens bij pensioen uitgesteld
Het pensioenvoorstel waarbij werknemers bij het bereiken van hun pensioenleeftijd een deel van het vermogen alvast kunnen opnemen (bedrag ineens), wordt met een half jaar uitgesteld. Lees ook

Aof-premie omhoog

Om werkgevers tegemoet te komen aan de hogere loonkosten beloofde het kabinet een lagere premie voor kleine werkgevers voor het Arbeidsongeschiktsfonds (Aof). Maar het pakket lastenverlichting voor werkgevers is anders ingevuld, in overleg met de werkgevers. Daardoor is deze verlaging niet doorgegaan. Sterker nog, de premie is omhooggegaan. Voor 2023 is de lage Aof-premie uitgekomen op 5,82 procent, waar die in 2022 nog 5,49 procent was. Dit was ook al aangekondigd in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst.

Verplichte pauze van vijf jaar na drie tijdelijke contracten

Als het aan het kabinet ligt, wordt tijdelijk werk sterk beperkt. Nu is de wachttijd na drie tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever een half jaar, maar minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd dat de tussenliggende periode maar liefst vijf jaar wordt. Dit gaat ook gelden voor uitzendkrachten die de werkgever inhuurt.

Verlofstelsel mogelijk eenvoudiger maken

Al een langere tijd bestaat de wens om het Nederlandse verlofstelsel simpeler te maken. Er wordt nu gewerkt aan een aantal vereenvoudigingen, zoals vaste regels voor de opnameperiode en het aanvraagmoment van de verlofregelingen.
Het Nederlandse verlofstelsel bestaat uit veel verschillende regelingen. Rond de geboorte van een kind is bijvoorbeeld gebruik te maken van zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, calamiteiten- en ander kort verzuimverlof, geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof en (betaald) ouderschapsverlof. De voorschriften voor het aanvragen en opnemen van die verlofvormen – die terug te vinden zijn in de Wet arbeid en zorg (WAZO) – lopen sterk uiteen. Bovendien is het verlofstelsel de laatste jaren complexer geworden door de invoering van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) en de Wet betaald ouderschapsverlof (WBO). Dat heeft de wens versterkt om het stelsel te vereenvoudigen. In een recente Kamerbrief is demissionair minister Van Gennip van SZW hier verder op ingegaan.

Per cluster verlofvormen met dezelfde regels
Begin dit jaar is een verkenning gestart. In haar brief maakt de minister op basis van die verkenning een onderscheid tussen mogelijke administratieve vereenvoudigingen en wijzigingen die het stelsel raken en financiële gevolgen hebben. Bij die laatste categorie overweegt de minister verlofvormen te ‘clusteren’ en per cluster de regels zo veel mogelijk gelijk te trekken. Mogelijke clusters zijn een cluster rond de geboorte van en zorg voor kinderen, een cluster rond het verlenen van (mantel)zorg en een cluster rond persoonlijk verlof (zoals transitieverlof). De minister komt hier na de zomer op terug, maar benadrukt alvast dat grote veranderingen in principe aan een volgend kabinet zijn.
Uniformering opnameperiode en aanvraagmoment
Voor vereenvoudigingen ‘van administratieve aard’ noemt de minister de volgende mogelijkheden, die ze de komende tijd uitwerkt in samenwerking met UWV en de sociale partners.

Uniformering van de opnameperiode
De minister wil graag de termijnen waarbinnen het verlof kan worden opgenomen, zo veel mogelijk gelijktrekken. Momenteel geldt bijvoorbeeld dat een werknemer geboorteverlof binnen vier weken na de geboorte moet opnemen, het aanvullend geboorteverlof binnen zes maanden en betaald ouderschapsverlof binnen een jaar. Bij uniformering ligt het voor de hand om voor de langste opnametermijn (een jaar) te kiezen. De minister bezint zich bij de uitwerking nog op het gegeven dat ouders meer betrokken zijn bij de opvoeding als zij juist direct na een geboorte verlof opnemen.

Uniformering van het aanvraagmoment
Ook bij het aanvraagmoment van de verlofuitkering valt een slag te slaan. Voor het zwangerschaps- en bevallingsverlof en het adoptie- en pleegzorgverlof geldt nu dat de uitkering vooraf moet worden aangevraagd. Bij het aanvullend geboorteverlof kan dit vooraf, tijdens én achteraf en bij het betaald ouderschapsverlof kan dit alleen achteraf. Hier waren bij het ontwerp van de regelingen redenen voor, maar in de praktijk zorgt het voor onduidelijkheid en onzekerheid. De minister ziet twee opties voor uniformering van het aanvraagmoment van alle regelingen (artikel): altijd vooraf aanvragen óf een flexibel aanvraagmoment (vooraf, tijdens of na). Hier is nog geen knoop over doorgehakt.
Voor enkele andere vereenvoudigingsopties is meer onderzoek nodig, zoals een versimpeling van de regels die gelden als een werknemer tijdens een verlofperiode van werkgever wisselt.