Veranderingen 2024

Datum laatste wijziging: 5 december 2023  |  Trefwoorden: , , , , , , , , , , , , ,

Per 1 januari 2024 zijn er weer een flink aantal veranderingen op komst, waarvan.een aantal nog door de Eerste Kamer goedgekeurd moeten worden.
U treft eerst een opsomming aan en daaronder een eventueel verdere toelichting
.
Op de bestaande wetsvoorstellen na, hoeven werkgevers voorlopig geen rekening te houden met aankondigingen over grote wetswijzigingen die het personeelsbeleid raken. De komende tijd staat politiek gezien in het teken van formeren; het kan nog een tijd duren voordat er een coalitie gevormd is en duidelijk wordt welk arbeidsmarktbeleid het nieuwe kabinet wil voeren.

Minimumuurloon, einde STAP-budget, pensioenveranderingen

Per 1 januari 2024 gelden de volgende wijzigingen in de regels voor werkgevers (met de disclaimer dat de Eerste Kamer nog moet stemmen over de wijzigingen van het Belastingplan 2024):
 • De wettelijke bedragen voor het minimumloon per dag, week en maand verdwijnen. Werkgevers moeten voortaan minimaal het wettelijk minimumloon per uur betalen, dat in de eerste helft van 2024 € 13,27 bedraagt voor fulltimers vanaf 21 jaar.
 • Het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt beperkt, het jeugd-LIV komt ten einde.
 • De maximale onbelaste reiskostenvergoeding stijgt van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer.
 • De vrijstelling waarmee werkgevers aan werknemers onbelast een ov-abonnement kunnen verstrekken, wordt verruimd (artikel).
 • Het maximum voor de onbelaste thuiswerkvergoeding gaat omhoog. Deze maand wordt bekendgemaakt met hoeveel precies.
 • De vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt kleiner. De vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom daalt van 3% naar 1,92%. Voor het deel van de loonsom boven de € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,18%.
 • Het STAP-budget komt te vervallen. € 73,5 miljoen van het resterende budget gaat naar het budget van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Aan de SLIM wordt een tijdelijke voorziening voor individuele scholing toegevoegd.
 • In veel pensioenregelingen is de toetredingsleeftijd nu nog 21 jaar. Door de Wet toekomst pensioenen (WTP) gaat de ondergrens voor de pensioentoetredingsleeftijd naar 18 jaar.
 • De AOW-gerechtigde leeftijd stijgt van 66 jaar en tien maanden naar 67 jaar.
 • De algemene modelovereenkomst vrije vervanging heeft niet langer waarde voor het vaststellen van de arbeidsrelatie en de samenwerking met zzp’ers.
 • Werken wordt opnieuw meer lonend gemaakt door een verhoging van de arbeidskorting.
 • Het bedrag waarover de 30%-regeling toegepast kan worden voor buitenlandse werknemers, wordt gemaximeerd op € 233.000. Daarnaast heeft de Tweede Kamer gestemd voor een verdere versobering die ertoe leidt dat expats fors minder fiscaal voordeel kunnen krijgen.
 • In de sociale premies blijft veel gelijk, waaronder de hoge en lage WW-premie. Wel gaat het premietarief voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds omhoog: voor kleine werkgevers van 5,82% naar 6,18%, en voor grote werkgevers van 7,11% naar 7,54%. De gemiddelde premies voor de Ziektewet en de WGA dalen juist iets.
 • De premie voor de private aanvulling op de WW en WGA daalt van 0,15% naar 0,08%.
 • Eigenrisicodragers voor de Ziektewet die terugkeren (of dit jaar overstapten) naar de publieke verzekering van UWV, betalen een hogere ‘terugkeerpremie’ (artikel).
 • De maximale transitievergoeding is naar verwachting € 94.000 (behalve voor mensen met een hoger jaarloon dan dat, voor hen is het jaarloon het maximum).
 • Het maximumbedrag dat een werkgever voor de zorgverzekering van een werknemer op het wettelijk minimumloon mag inhouden, is € 1971,20.
 • De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding stijgt van € 1.900 naar € 2.100 per jaar.
 • De Verzamelwet SZW 2024 zorgt voor een aantal kleine wijzigingen, onder andere in de regels voor WAZO-uitkeringen en het ouderschapsverlof.

STAP-budget stopt

Per 2024 wordt de scholingssubsidie STAP afgeschaft. Er was veel kritiek op de regeling, omdat het systeem zo was ingericht dat het budget niet beschikbaar was voor veel mensen en er bijvoorbeeld geen langdurige scholing kon worden aangeschaft. En ook dat de scholing niet werd ingezet voor beroepen waar nu juist schaarste in is.

Loonkostenvoordeel (LKV) ouderen geschrapt

Het loonkostenvoordeel(LKV) voor ouderen wordt per 2026 afgeschaft. Het LKV is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De doelmatigheid van de regeling, het in dienst nemen en houden van oudere werknemers met een subsidie in de loonkosten, is volgens een evaluatie beperkt. De loonkostenvoordelen worden altijd pas na afloop van het jaar uitgekeerd, dus deze maatregel levert de overheid vanaf 2027 voordeel op van ongeveer € 61 miljoen per jaar.

Vrije ruimte WKR herzien

Het CPB concludeert in een rapport dat de tijdelijke verhoging van de vrije ruimte in de WKR bij veel werkgevers niet leidt tot gedragsverandering. In het Belastingplan 2023  is de vrije ruimte in de werkkostenregeling in 2023 eenmalig verruimd van 1,92% naar 3,0%. Vanaf 2024 vervalt de tijdelijke verhoging en geldt het percentage weer van 1,92%.
Hier kan binnenkort uw advertentie of banner staan
    
Kies in welke rubriek(en)  
  info@hr-kiosk.nlVrijstelling OV-abonnement werknemers vervangen

De huidige twee regelingen voor het onbelast verstrekken van OV-abonnementen door werkgevers worden vervangen door één vrijstelling.
Bedrag ineens bij pensioen uitgesteld
Het pensioenvoorstel waarbij werknemers bij het bereiken van hun pensioenleeftijd een deel van het vermogen alvast kunnen opnemen (bedrag ineens), wordt met een half jaar uitgesteld. Lees ook

Aof-premie omhoog

Om werkgevers tegemoet te komen aan de hogere loonkosten beloofde het kabinet een lagere premie voor kleine werkgevers voor het Arbeidsongeschiktsfonds (Aof). Maar het pakket lastenverlichting voor werkgevers is anders ingevuld, in overleg met de werkgevers. Daardoor is deze verlaging niet doorgegaan. Sterker nog, de premie is omhooggegaan. Voor 2023 is de lage Aof-premie uitgekomen op 5,82 procent, waar die in 2022 nog 5,49 procent was. Dit was ook al aangekondigd in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst.

Verplichte pauze van vijf jaar na drie tijdelijke contracten

Als het aan het kabinet ligt, wordt tijdelijk werk sterk beperkt. Nu is de wachttijd na drie tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever een half jaar, maar minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd dat de tussenliggende periode maar liefst vijf jaar wordt. Dit gaat ook gelden voor uitzendkrachten die de werkgever inhuurt.

Verlofstelsel mogelijk eenvoudiger maken

Al een langere tijd bestaat de wens om het Nederlandse verlofstelsel simpeler te maken. Er wordt nu gewerkt aan een aantal vereenvoudigingen, zoals vaste regels voor de opnameperiode en het aanvraagmoment van de verlofregelingen.
Het Nederlandse verlofstelsel bestaat uit veel verschillende regelingen. Rond de geboorte van een kind is bijvoorbeeld gebruik te maken van zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, calamiteiten- en ander kort verzuimverlof, geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof en (betaald) ouderschapsverlof. De voorschriften voor het aanvragen en opnemen van die verlofvormen – die terug te vinden zijn in de Wet arbeid en zorg (WAZO) – lopen sterk uiteen. Bovendien is het verlofstelsel de laatste jaren complexer geworden door de invoering van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) en de Wet betaald ouderschapsverlof (WBO). Dat heeft de wens versterkt om het stelsel te vereenvoudigen. In een recente Kamerbrief is demissionair minister Van Gennip van SZW hier verder op ingegaan.

Per cluster verlofvormen met dezelfde regels

Begin dit jaar is een verkenning gestart. In haar brief maakt de minister op basis van die verkenning een onderscheid tussen mogelijke administratieve vereenvoudigingen en wijzigingen die het stelsel raken en financiële gevolgen hebben. Bij die laatste categorie overweegt de minister verlofvormen te ‘clusteren’ en per cluster de regels zo veel mogelijk gelijk te trekken. Mogelijke clusters zijn een cluster rond de geboorte van en zorg voor kinderen, een cluster rond het verlenen van (mantel)zorg en een cluster rond persoonlijk verlof (zoals transitieverlof). De minister komt hier na de zomer op terug, maar benadrukt alvast dat grote veranderingen in principe aan een volgend kabinet zijn.
Uniformering opnameperiode en aanvraagmoment
Voor vereenvoudigingen ‘van administratieve aard’ noemt de minister de volgende mogelijkheden, die ze de komende tijd uitwerkt in samenwerking met UWV en de sociale partners.

Uniformering van de opnameperiode

De minister wil graag de termijnen waarbinnen het verlof kan worden opgenomen, zo veel mogelijk gelijktrekken. Momenteel geldt bijvoorbeeld dat een werknemer geboorteverlof binnen vier weken na de geboorte moet opnemen, het aanvullend geboorteverlof binnen zes maanden en betaald ouderschapsverlof binnen een jaar. Bij uniformering ligt het voor de hand om voor de langste opnametermijn (een jaar) te kiezen. De minister bezint zich bij de uitwerking nog op het gegeven dat ouders meer betrokken zijn bij de opvoeding als zij juist direct na een geboorte verlof opnemen.
Ook bij het aanvraagmoment van de verlofuitkering valt eUniformering van het aanvraagmomenten slag te slaan. Voor het zwangerschaps- en bevallingsverlof en het adoptie- en pleegzorgverlof geldt nu dat de uitkering vooraf moet worden aangevraagd. Bij het aanvullend geboorteverlof kan dit vooraf, tijdens én achteraf en bij het betaald ouderschapsverlof kan dit alleen achteraf. Hier waren bij het ontwerp van de regelingen redenen voor, maar in de praktijk zorgt het voor onduidelijkheid en onzekerheid. De minister ziet twee opties voor uniformering van het aanvraagmoment van alle regelingen (artikel): altijd vooraf aanvragen óf een flexibel aanvraagmoment (vooraf, tijdens of na). Hier is nog geen knoop over doorgehakt.
Voor enkele andere vereenvoudigingsopties is meer onderzoek nodig, zoals een versimpeling van de regels die gelden als een werknemer tijdens een verlofperiode van werkgever wisselt.

Tweede Kamer neemt pakket belastingplan 2024 aan

Let wel:  Dit is nog slechts een plan dat eerst wet wordt nadat het wordt gepubliceerd. Het is dus afwachten of alle voorstellen ook werkelijk in 2024 ingaan.

Het wetsvoorstel Belastingplan 2024 regelt het inkomensbeleid voor het komende jaar en de belastingmaatregelen die te maken hebben met de begroting voor 2024. Het Belastingplan 2024 bestaat uit 15 wetsvoorstellen op verschillende gebieden zoals arbeid en inkomen, klimaat de aanpak van belastingconstructies en belastingregelingen.
Het kabinet verhoogt onder meer de onbelaste reiskostenvergoeding van 21 naar 23 cent per kilometer en maakt het voor werkgevers eenvoudiger om OV-abonnementen te verstrekken aan werknemers. De vrijstelling voor OV-abonnementen en voordeelurenkaarten wordt verruimd.  Ook gaat de arbeidskorting omhoog en gaan mensen met een hoger inkomen iets meer inkomstenbelasting betalen.

Versobering 30%-regeling

Bij het aannemen van het wetsvoorstel pakket Belastingplan 2024 zijn ook een aantal amendementen aangenomen waaronder het amendement om de 30%-regeling te versoberen.
Dit amendement regelt dat per 1 januari 2024 het bedrag dat forfaitair kan worden beschouwd als een vergoeding van kosten en verstrekkingen van verblijf buiten het land van herkomst (de 30%-regeling) voor ingekomen werknemers voor ten hoogste de eerste 20 maanden kan worden gesteld op ten hoogste 30% van het belastbare loon , voor ten hoogste de daaropvolgende 20 maanden op ten hoogste 20% van dat loon en voor ten hoogste de daaropvolgende 20 maanden tot ten hoogste 10% van dat loon.
Na 60 maanden is de maximale looptijd van een beschikking met betrekking tot de 30%-regeling verstreken. Bij een beschikking met een kortere looptijd dan 60 maanden gelden dezelfde percentages en perioden, waarbij het recht op toepassing van de 30%-regeling stopt op het moment dat de looptijd van de beschikking met betrekking tot de 30%-regeling is verlopen.
Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die in het laatste tijdvak van 2023 een vergoeding genoten waarvoor deze werknemers in het bezit waren van een 30%-beschikking.
De regering wordt verzocht het vrijkomende budget geheel in te zetten om bij de studenten van de pechgeneratie (zij die gestudeerd hebben zonder basisbeurs) de rente op de studieleningen te verlagen.

Fiscaal bovenmatige pensioenregelingen

OFok een amendement over een regeling voor fiscaal bovenmatige pensioenregelingen is aangenomen.
Deelnemers kunnen in een theoretisch geval meer dan 100% pensioen opbouwen. Het gaat hier met name om de pensioenregeling voor kappers die afwijkend van de meeste regelingen in Nederland geen franchise kent. Hierdoor kunnen deelnemers over het hele inkomen pensioen opbouwen. Daarin speelt mee dat in deze sector de meeste werknemers een startsalaris hebben op of net boven het wettelijk minimumloon.
Met dit amendement wordt een regeling getroffen voor deze specifieke situatie waarbij artikel 38q, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt beperkt in de tijd en vervalt per 1 januari 2026.

Afbouwen IACK

Een amendement over het stapsgewijs afbouwen van de IACK en het uitstellen van de afschaffing tot 2027 is ook aangenomen.
Dit amendement implementeert een rechtvaardiger en logischer afbouw van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) dan de afbouw die het kabinet vorig jaar heeft voorgesteld.
Dit amendement regelt twee zaken.
Allereerst bouwt het amendement de IACK af in negen stappen voor alle ouders die op basis van hun inkomens- en gezinssituatie recht hebben op de IACK, inclusief ouders van kinderen geboren na 31 december 2024.
Verder stelt het amendement de afschaffing van de IACK met twee jaar uit, van 2025 naar 2027. Hiermee wordt aangesloten bij het feit dat het nieuwe kinderopvangstelsel twee jaar vertraagd is en in 2027 ingaat.

Afschaffing buitenlandse partiële belastingplicht

Een andere amendement regelt de afschaffing van de buitenlandse partiële belastingplicht.
De buitenlandse partiële belastingplicht is een aanvullende fiscale faciliteit voor expats die gebruik maken van de 30%-regeling. Door deze faciliteit hoeven zij geen box 2 of 3 belasting te betalen over hun buitenlands kapitaalinkomen. Deze faciliteit is door de Belastingdienst aangemerkt als een “opmerkelijke belastingconstructie”.
Dit amendement schaft de buitenlandse partiële belastingplicht af. Hierbij geldt een overgangsregeling, waardoor de laatste expat nog uiterlijk tot en met 2026 gebruik kan maken van deze fiscale regeling. De opbrengsten vloeien terug naar de algemene middelen.

Accijnskorting op benzine, diesel en LPG blijft

Ook het amendement over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG is aangenomen.
De geplande accijnsverhoging van 1 januari 2024 zet de betaalbaarheid van vaste uitgaven voor veel gezinnen verder onder druk. Daarom stellen de indieners van dit amendement voor om deze accijnsverhoging voor benzine, diesel en LPG in 2024 niet door te laten gaan.
Bij ongewijzigd beleid had deze voorgenomen accijnsverhoging ertoe geleid dat 1 liter benzine met bijna 21 eurocent extra belast zou worden.
Met dit amendement wordt daarom deze prijsstijging voorkomen. De vanaf 1 juli 2023 geldende accijnskorting voor benzine, diesel en LPG wordt met dit amendement één jaar doorgetrokken en de reguliere verhoging (indexatie) per 1 januari 2024 wordt niet doorgevoerd.

Geen hogere vrije ruimte

Het amendement over verruiming van de vrije ruimte van 1,92 naar 5 procent in 2024 in de werkkostenregeling is verworpen.
Naast de amendementen zijn ook een aantal moties aangenomen waaronder de twee moties hierna.

Evaluatie expatregelingen in 2024

Zo is de motie over de evaluatie van expatregelingen zo snel mogelijk starten aangenomen.
In de motie staat het volgende:
 • constaterende dat de 30%-regeling volgens de planning pas in 2025 wordt geëvalueerd;
 • constaterende dat er twee aanvullende regelingen in samenhang met de 30%-regeling moeten worden bezien, te weten de gerichte vrijstelling voor extraterritoriale kosten en de partiële buitenlandse belastingplicht;
 • overwegende dat deze regelingen gezamenlijk zorgen voor een financiële
 • derving van 1,1 miljard euro per jaar;
 • overwegende dat deze regelingen als complex in de uitvoering worden bestempeld in het rapport Aanpak fiscale regelingen;
verzoekt de regering de evaluatie van deze expatregelingen zo snel mogelijk, en uiterlijk in 2024, te starten.

Uurbedrag vrijwilligersvergoeding indexeren

Ook de motie over het uurbedrag van de vrijwilligersvergoeding indexeren met de tabelcorrectiefactor is aangenomen.
In de motie staat het volgende:
 • constaterende dat van de vrijwilligersvergoeding de maximumbedragen per jaar en maand wel geïndexeerd worden, maar het uurbedrag niet;
 • van mening dat het ongewenst zou zijn als het hierdoor lastiger wordt voor mensen om vrijwilligers aan te trekken en vrijwilligerswerk te doen;
verzoekt daarom de regering om vanaf 2024 ook het uurbedrag te indexeren met de tabelcorrectiefactor.

Behandeling in Eerste Kamer

De plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2024 in de Eerste Kamer is voorzien voor 11 en 12 december 2023 en de stemmingen voor 19 december 2023.