Vrijwilligers

Datum laatste wijziging: 12 december 2023  |  Trefwoorden: , , , , , ,

Inhoud

 1. Definities
 2. Vrijwilligersuren aftrekbaar van inkomstenbelasting?
 3. Meerdere activiteiten
 4. Urenregistratie
 5. Reiskostenvergoeding
 6. Collectieve verzekering
 7. Giftenaftrek
 8. Vrijwilligerswerk doorgeven aan UWV
 9. Solliciteren
 10. Bijstand
 11. Statistieken
 12. VOG voor vrijwilligers
 13. Vrijwilligerswerk door werklozen
 14. Voorkom fraude in vrijwilligersorganisaties
 15. Aanpak regeldruk vrijwilligers
 16. Medezeggenschap en inspraak
 17. Meldpunten werkverdringing
 18. Te oud voor vrijwilligerswerk?
 19. Naheffingsaanslag voor sportverenigingen
 20. WKR / Staatsecretaris Wiebes: antwoord op vragen Tweede Kamer, oktober 2014
 21. Geen maximumuurloon meer voor vrijwilliger
 22. Nieuwe regels vrijwilligerswerk met een WW-uitkering
 23. Naslag
 24. Vrijwilligersvergoeding is soms toch belast
 25. Cijfers
 26. Vereniging is soms werkgever van vrijwilligers
 27. Hogere vrijwilligersvergoeding volgens het CDA
 28. Laat student studieschuld aflossen met vrijwilligerswerk
 29. Uurvergoeding vrijwilligersregeling niet omhoog
 30. Vrijwilligerswerk en WW: snel zien wat mogelijk is
 31. Vrijwilligersvergoeding niet achteraf overeenkomen
 32. Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang
 33. Vrijwilligersverklaring UWV
 34. Meer vluchtelingen gaan vrijwilligerswerk doen
 35. Vluchtelingen sneller aan de slag als vrijwilliger
 36. Regelhulp vrijwilligers voor sportorganisaties en non-profitorganisaties
 37. Regeling VOG voor vrijwilligers weer verlengd
 38. Vooral 55-plussers doen vrijwilligerswerk
 39. De vrijwilliger van de toekomst is corporate
 40. Alle uitkeringsgerechtigden dezelfde vrijwilligersvergoeding
 41. Handreiking ministerie SZW
 42. Vrijwilligersvergoeding kan niet gedeeltelijk worden toegekend
 43. Onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat van € 1500 naar € 1700
 44. Shell laat medewerkers werk combineren met vrijwilligerswerk
 45. Fiscale knelpunten vrijwilligersvergoedingen oplossen
 46. Helft jongeren doet vrijwilligerswerk
 47. Schriftelijke beantwoording Belastingplan 2019
 48. Het recht om je te organiseren als WW-gerechtigde is weer terug
 49. Onbelaste vergoeding vrijwilligerswerk indexeren
 50. Vergoeding maximaal € 1.700 per 1-1-2019
 51. Vrijwilligers voelen zich gelukkiger
 52. Minder jongeren vrijwilliger in 2019
 53. Vrijwilligersvergoeding 2021
 54. Maximale vrijwilligersvergoeding stijgt naar € 2.100 per 1-1-2024

Definities

Volgens Van Dale is een vrijwilliger iemand die zich vrijwillig meldt voor iets.

De Belastingdienst noemt iemand een vrijwilliger als hij/zij niet ‘bij wijze van beroep’ werkt voor een van de volgende organisaties:
 • een organisatie die geen aangifte vennootschapsbelasting hoeft te doen;
 • een sportorganisatie;
 • een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
NB: In Nederland zijn in totaal ruim 5,5 miljoen vrijwilligers actief.

En volgens minister Asscher 'wordt onder vrijwilligerswerk verstaan onverplichte activiteit die doorgaans een aanvullend karakter hebben op bestaande maatschappelijke voorzieningen binnen een organisatie die een ideële doelstelling heeft of een maatschappelijk nut nastreeft. De te verrichten activiteiten worden niet beloond en worden normaal gesproken niet door betaalde werknemers verricht.'

Vrijwilligersuren aftrekbaar van inkomstenbelasting

Wanneer een vrijwilliger afziet van een beloning waar hij recht op heeft, kan dit worden aangemerkt als een aftrekbare gift. Om bij wijze van schenking af te zien van een vergoeding, moet wel een recht hebben bestaan op deze vergoeding.

Meerdere activiteiten

Doet een vrijwilliger bij meerdere organisaties vrijwilligerswerk, dan moeten deze organisaties extra opletten. De vrijwilligersregeling geldt namelijk voor de loonheffingen per inhoudingsplichtige en voor de inkomstenbelasting per belastingplichtige (de vrijwilliger). Over de vergoeding van een vrijwilliger die voor meerdere inhoudingsplichtigen werkt moeten wel loonheffingen worden ingehouden en afgedragen als deze vrijwilliger in totaal per maand meer dan € 150 ontvangt of per kalenderjaar meer dan € 1700.

Voorbeeld: Een vrijwilliger werkt twee maanden 100 uur per maand en drie maanden 50 uur per maand voor een voetbalvereniging. In totaal dus 350 uur in vijf maanden. Hij krijgt een vergoeding van € 2 per uur, dus in totaal € 700. Hier is geen sprake van een marktconforme beloning (€ 2 per uur) en het jaarmaximum van € 1700 wordt niet overschreden. Toch is de vrijwilligersregeling niet van toepassing, omdat het maandmaximum van € 150 wordt overschreden. De vergoeding in de twee maanden waarin de vrijwilliger 100 uur werkt is immers € 200. De vereniging moet over deze vergoeding dus loonheffingen inhouden en afdragen. Ook moet de vereniging hiervoor een urenadministratie bijhouden (Bron: SalarisNet 18 mei 2011).

Urenregistratie

De fiscus heeft aangegeven (brief 2008) dat het niet nodig is om voor vrijwilligers een urenadministratie bij te houden. Overschrijdt de organisatie echter de maximumnormbedragen per uur, maand en jaar dan is de organisatie wel verplicht een urenadministratie voor de verschuldigde loonbelasting bij te houden.

Reiskostenvergoeding

In de vrijwilligersvergoeding kan een reiskostenvergoeding zijn begrepen. Betaalt een organisatie bijvoorbeeld een vrijwilligersvergoeding van € 1.500 plus een reiskostenvergoeding van € 400 per jaar, dan is er volgens de fiscus niet langer sprake van een vrijwilligersvergoeding: deze is nu € 1.900 en dat is € 200 te veel.

Lees ook de jurisprudentie - Taxlive d.d. 24 april 2018 - waar het Hof Amsterdam oordeelt dat de aftrekbeperking reiskosten (aantal kilometers x maximaal € 0,19) (Art. 3.17 lib 1B - Artikel 3.1 Wet IB 2001) van toepassing is.

Naast de reiskostenvergoeding zijn ook andere vergoedingen mogelijk, regel is dat het hier om een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten gaat.

Collectieve verzekering

Een vrijwilliger is niet automatisch verzekerd als hij vrijwilligerswerk doet. Als hij aan het werk is en bijvoorbeeld een ongeval of schade krijgt of veroorzaakt, is hij niet automatisch verzekerd. Of de organisatie een verzekering voor ongevallen en aansprakelijkheid afsluit, is een beslissing die bij de vrijwilligersorganisatie ligt. Eventueel kan bij de gemeente een collectieve verzekering worden afgesloten. Vrijwel alle gemeenten hebben een collectieve verzekering afgesloten voor hun vrijwilligers. Het verzekeringspakket kan per gemeente verschillen. Collectieve vrijwilligersverzekeringen zijn bedoeld als een aanvulling op een eigen verzekering, dus niet als vervanging (Bron: SalarisNet 18 mei 2011).

Giftenaftrek

Vrijwilligers kunnen een vrijwilligersvergoeding van een Algemeen nut beogende instelling (ANBI)* ontvangen, die onder voorwaarden vrij van belasting en premies sociale verzekeringen is. Als een vrijwilliger daarvan afziet, komt hij onder voorwaarden in aanmerking voor de giftenaftrek. Het afzien komt onder meer voor als het gaat om ANBI’s die de inzet van de vrijwilliger willen belonen en die dat menen te bereiken door de vrijwilliger een giftenaftrek te bezorgen met behulp van een ‘vrijwilligersverklaring’. Voor de giftenaftrek komen onder meer reiskosten in aanmerking.

Een belangrijk kenmerk van een gift in fiscale zin is de vrijgevigheid van de schenker. Deze moet zelf kunnen bepalen of hij de vergoeding niet wil ontvangen. Een situatie waarbij de ANBI en een vrijwilliger - eventueel op grond van een vrijwilligersverklaring - overeenkomen dat de vrijwilliger op voorhand zal afzien van zijn recht op de vrijwilligersvergoeding, zal in beginsel niet meer kwalificeren als een aftrekbare gift. Reden hiervoor is dat het onverplichte karakter - de vrijgevigheid - er niet meer is. Dit blijkt onder meer uit jurisprudentie van mei 2011. (Bron: Belastingdienst)

* Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling, of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemeen nut.

NB: In 2009 is de Belastingdienst begonnen met een onderzoek naar de juistheid van de ANBI-status van verschillende organisaties en sindsdien zijn 1.500 organisaties deze status kwijtgeraakt.

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft aangegeven dat de informatieplicht voor ANBI’s wordt uitgebreid. Ook organisaties die hun ANBI-status hebben verloren, worden namelijk verplicht om vanaf 2014 hun jaarstukken aan de Belastingdienst te overleggen, inclusief een specificatie van ontvangen schenkingen. Gebeurt dit niet, dan volgt een verzuimboete. (Bron: BestuurRendement, 9 okt. 2013)

Vrijwilligerswerk doorgeven aan UWV

Mensen met een WW-, WGA-, Ziektewet of Wajong-uitkering moeten dat aan het UWV doorgeven en wel binnen 1 week nadat het vrijwilligerswerk is gestart.

Solliciteren

Vrijwilligerswerk is geen sollicitatieactiviteit. Het is volgens het UWV niet de bedoeling dat iemand ergens begint als vrijwilliger om na een tijdje wél betaald te krijgen. Voor een werkloze heeft het zoeken naar een betaalde baan prioriteit. Krijgt hij betaald werk aangeboden dan moet hij dat accepteren, ook als dat betekent dat hij daardoor moet stoppen met vrijwilligerswerk. Doet iemand dat niet, dan kan dat gevolgen hebben voor zijn uitkering.
Alleen als het vrijwilligerswerk de kansen op een gewone baan vergroot, kan iemand soms een ontheffing krijgen van sollicitatieplicht. Deze ontheffing geldt dan voor 6 maanden. (Bron: UWV)

Bijstand

Bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk doen, krijgen daar soms een onkostenvergoeding voor. Die mogen ze tot een beperkt bedrag houden, zonder dat de hoogte van hun uitkering verandert. Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor re-integratie van een bijstandsgerechtigde, dan mag er per maand maximaal € 170 vrij ontvangen worden. Per jaar is het maximum € 1.700. In alle andere gevallen is de grens van de vrij te laten onkostenvergoeding lager: maximaal € 95 per maand, met een maximum van € 764 per jaar (bedragen 2011).

Statistieken

 • Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau zet 45 procent van de volwassenen zich (los van een vergoeding) onbetaald in voor de samenleving en dit percentage blijft opvallend stabiel;
 • vrijwilligers spenderen gemiddeld circa 5 uur per week aan activiteiten voor organisaties;
 • hoger opgeleiden doen vaker vrijwilligerswerk dan lager opgeleiden;
 • de gemiddelde leeftijd van de vrijwilliger gaat omhoog;
 • vrijwilligers zijn vooral in sportverenigingen actief, daarna volgen religie/levensbeschouwing en zorg, politieke partijen trekken de minste vrijwilligers.

VOG voor vrijwilligers

Het verstrekken van een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers werkt en wordt daarom vanaf 2014 structureel ingevoerd.

In Nederland doen ruim twee miljoen mensen vrijwilligerswerk met kinderen. De staatssecretarissen van VenJ en VWS, vinden het van groot belang dat kinderen in Nederland veilig kunnen sporten en spelen. Op de eerste plaats zijn Vrijwilligersorganisaties zelf verantwoordelijk voor een veilig klimaat op de sport -of hobbyclub, maar de overheid kan dit stimuleren (Bron: Rijksoverheid, 13 jul. 2014).

Stappenplan voor aanvraag gratis VOG. Tot 31 december 2016 kunnen uw vrijwilligers een gratis Verklaring omtrent gedrag (VOG) aanvragen als zij werken met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking. Hiervoor moet uw organisatie wel eerst een aantal stappen nemen. (Bron en meer: Rendement, 6 feb. 2015)

Het ministerie van Justitie is begonnen met de campagne ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag - maak er een punt van’ om u te stimuleren dit gedrag bespreekbaar te maken binnen uw vereniging waar vrijwilligers met minderjarigen of gehandicapten werken. Daarnaast richt de campagne zich op de screening van vrijwilligers door middel van de Verklaring omtrent gedrag (VOG). (Bron: Rendement, 18 mei 2015)

Vrijwilligerswerk door werklozen

Zie Werkloosheid (vrijwilligerswerk).

Voorkom fraude in vrijwilligersorganisaties

Fraude in vrijwilligersorganisaties komt niet heel vaak voor. Maar voor elke organisatie die met fraude wordt geconfronteerd, zijn de gevolgen enorm. De vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft een korte handleiding gepubliceerd over het voorkomen van fraude.

Aanpak regeldruk vrijwilligers

Vrijwilligers en maatschappelijke organisaties zeggen dat ze veel hinder ondervinden van knellende regels en bureaucratische procedures. Dat schrijven minister Plasterk en staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil vrijwilligers meer ruimte geven door de regeldruk aan te pakken.

Het ministerie krijgt signalen uit het veld dat organisaties vaak niet zozeer last hebben van de regels zelf, maar van de manier waarop ze worden toegepast. 'Dit komt doordat onvoldoende rekening wordt gehouden met het specifieke maatschappelijke karakter en de vaak beperkte omvang en de risico’s van de desbetreffende activiteit. De overheid moet ervoor waken dat regels proportioneel zijn en niet te ver doorschieten,' schrijven de bewindslieden.

Kritiek:

 • Beperkingen op WWB uitkeringsgerechtigde vrijwilligers.
 • Omslachtige aanvraagprocedures voor subsidies.
 • Aanbestedingsprocedures onvoldoende afgestemd op vrijwilligersorganisaties.
 • Beperkingen in het genereren van eigen inkomsten vrijwilligersorganisaties.
 • Ontbreken BTW vrijstelling voor vrijwilligersorganisaties. (Bron: VNG, 2015)

Medezeggenschap en inspraak

Medezeggenschap en inspraak voor vrijwilligers binnen een organisatie moeten geregeld zijn. Met name voor zaken die de vrijwilligers direct raken, bijvoorbeeld de inhoud van hun werkzaamheden, hun rechten en plichten in de organisatie en zaken als werktijden, scholing en werving.

Er zijn verschillende vormen van medezeggenschap en inspraak. Sommigen zijn formeel, andere informeel. Bij verenigingen met leden is het hoogste inspraakorgaan de ledenvergadering. Dit ligt statutair vast. Andere organisatievormen kennen een dergelijke inspraakvorm niet. Vrijwilligers worden dan vaak niet gekend in het beleid van de organisatie. Ook niet op terreinen die de vrijwilligers direct raken. Hiervoor zal een vorm van medezeggenschap en inspraak geregeld moeten worden. (Bron: NOV, juni 2014)

Meldpunten werkverdringing

FNV Bondgenoten heeft een meldpunt geopend tegen werkverdringing door vrijwillige buschauffeurs*. Meer dan tien procent van de buschauffeurs in het openbaar vervoer is een vrijwilliger. In het landelijk gebied in het hele land maakt de reguliere streekbus op onrendabele lijnen steeds vaker plaats voor de buurtbus met vrijwilligers achter het stuur. Dit tot ergernis van FNV Bondgenoten die spreekt van 'werkverdringing'.

CNV Publieke Zaak ontvangt signalen dat betaald werk wordt verdrongen door bijvoorbeeld vrijwilligers. Om te peilen of dit op grote schaal het geval is, hebben we een meldpunt geopend. Ken jij voorbeelden van verdringing? Laat ze ons weten!

* Het gaat niet alleen om buschauffeurs, vooral in de zorg zijn veel betaalde krachten vervangen door onbezoldigde vrijwilligers: voedingsassistenten, ouderenvervoerders, activiteitenbegeleiders et cetera. Maar ook op scholen (conciërges, tuinmannen), in het maatschappelijk werk, de schuldhulpverlening, de kinderboerderij of het theater (Bron: De Volkskrant).

Te oud voor vrijwilligerswerk

Kun je te oud zijn voor vrijwilligerswerk? Een 70-jarige campinginspecteur van de ANWB krijgt vanwege zijn leeftijd geen nieuw vrijwilligerscontract. De ANWB lichtte hem nooit in over het bestaan van een leeftijdsgrens, was er ook niet. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat de ANWB hierdoor discrimineert. (Bron: College voor de Rechten van de Mens, 1 juli 2014)

Naheffingsaanslag voor sportverenigingen

Veel sportverenigingen blijken over te weinig fiscale kennis te beschikken en lopen daardoor het risico om een forse naheffingsaanslag van de Belastingdienst te krijgen. Het gaat met name fout rondom de vergoedingen voor vrijwilligers.

Onlangs heeft sportkoepel NOC*NSF voorlichtingsavonden georganiseerd in samenwerking met de Belastingdienst om alle fiscale vragen van sportverenigingen te behandelen. Daaruit bleek dat vrijwilligers in het bestuur niet altijd over voldoende fiscale kennis beschikken, waardoor er fouten sluipen in de belastingaangifte. De meeste vragen gingen over de vrijwilligersvergoeding, de opbrengst van de kantine en de BTW. (Bron: Bestuur Rendement, 22 okt. 2014)

WKR / Staatssecretaris Wiebes; antwoord op vragen Tweede Kamer oktober 2016

De vrijwilligersregeling geldt voor vrijwilligers die niet bij wijze van beroep arbeid verrichten voor een algemeen nut beogende instelling of een sportorganisatie. De regeling gaat ervan uit dat een vrijwilliger niet in dienstbetrekking is als hij maximaal 150 euro per maand, met een maximum van 1700 euro per jaar, aan vergoedingen en verstrekkingen ontvangt. Dat is op dit moment het geval onder de “oude” regeling voor vergoedingen en verstrekkingen en dit verandert niet onder de werkkostenregeling. Voor de vrijwillige brandweer geldt de vrijwilligersregeling niet; zij zijn op grond van een wettelijke regeling aangesteld als ambtenaar en dus fiscaal in dienstbetrekking. Over de hoogte van onbelaste kostenvergoedingen zijn afspraken gemaakt met de Belastingdienst.

Geen maximumuurloon meer voor vrijwilliger

Mogelijk komt er een einde aan het maximumuurloon binnen de vrijwilligersregeling. De Tweede Kamer heeft onlangs hiervoor een motie aangenomen. De maximale vrijwilligersvergoeding per uur en per maand zou vervangen moeten worden door een maximumvergoeding per kwartaal. (Bron: Rendement, 14 nov. 2014)

Nieuwe regels vrijwilligerswerk met een WW-uitkering

Sinds 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor vrijwilligerswerk met een WW-uitkering, zie Werkloosheid (vrijwilligerswerk).

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Vrijwilligersvergoeding is soms toch belast

Geeft u een vrijwilliger een vergoeding voor zijn werkzaamheden en houdt u zich aan de vrijwilligersregeling, dan kan er soms toch sprake zijn van loon. Dit was het geval voor een lid van een stembureau. Hij ontving voor zijn werkzaamheden tijdens de verkiezingen een vergoeding van € 150. Volgens Gerechtshof Amsterdam was deze wel belast, omdat er in feite sprake was van een marktconforme vergoeding. (Bron: Rendement, 4 mei 2015)

Cijfers

Iets minder dan de helft van de Nederlanders van 15 jaar of ouder heeft zich in 2015 ten minste één keer ingezet als vrijwilliger. Dat is bijna net zoveel als in 2012. De meeste vrijwilligers zijn actief voor sportverenigingen of scholen. Voor politieke partijen melden zich naar verhouding de minste mensen als vrijwilliger.

Hoe actief Nederlanders zijn als vrijwilliger verschilt per bevolkingsgroep. De inzet is bovengemiddeld onder hoger opgeleiden, 35- tot 45-jarigen en ook onder ouders van thuiswonende kinderen.

Mannen meldden zich vorig jaar even vaak als vrijwilliger als vrouwen. In 2012 deden nog iets meer mannen dan vrouwen vrijwilligerswerk. Vrouwen zetten zich vaker in op scholen, mannen zijn vaker actief voor de sportvereniging.

Niet alleen doen hoger opgeleiden vaker vrijwilligerswerk, ze zijn ook voor andere organisaties in de weer dan lager opgeleiden. Hoger opgeleiden zijn vaker dan lager opgeleiden actief voor school, een sportvereniging, een culturele vereniging, een vakbond of een politieke partij. (Bron: CBS, 10 mrt. 2016)

Meer cijfers en achtergrondinformatie over vrijwilligerswerk zijn te vinden in de publicatie van het CBS 'Sociale samenhang: wat ons bindt en verdeelt', pagina 64 t/m 74.

Vereniging is soms werkgever van vrijwilligers

Zijn er leden binnen uw vereniging die vrijwilligerswerk doen, dan kan de Belastingdienst uw vereniging aanmerken als werkgever op het moment dat u een onderneming drijft. De Hoge Raad oordeelde onlangs dat er in zo’n geval sprake kan zijn van een gezagsverhouding tussen de vereniging en haar leden en dus van een dienstbetrekking. (Bron: Rendement, 13 mei 2015)

Hogere vrijwilligersvergoedingen volgens het CDA

Het CDA komt met een aantal aanpassingen - niet toevallig - op 7 december 2015 - de Nationale Vrijwilligersdag. De voorstellen, gepresenteerd in de initiatiefnota ‘Vrijwilligers zijn kampioenen’ zijn de volgende:
 • Het maximale uurtarief van de vrijwilligersvergoeding moet worden verhoogd, sinds 2007 is het bedrag van € 4,50 per uur niet gewijzigd. Ter vergelijking, de bedragen van het minimumloon gaan wel 2x per jaar omhoog. Berekend is dat na indexatie van de afgelopen jaren het maximale uurtarief van de vrijwilligersvergoeding uitkomt op € 5,30 per uur.
 • De Belastingdienst moet de maximumbedragen van de vrijwilligersregeling iedere vijf jaar verhogen aan de hand van de indexatie.
 • Voor vrijwilligers die seizoenswerk doen, moet een kwartaalmaximum worden ingevoerd.
 • Mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in de WW uitbreiden door organisaties of evenementen toe te voegen die wel vrijwilligerswerk zijn, maar geen ANBI- of SBBI-status (tool) hebben.
 • Onderzoeken of het mogelijk is om de VOG voor alle vrijwilligers in Nederland gratis te verstrekken en het aanvraagproces zo simpel mogelijk te maken. De kosten voor een VOG lopen in 2016 op tot boven de € 40. Het CDA pleit ervoor om deze verklaring gratis te maken voor alle vrijwilligers die met kinderen werken omdat veel verenigingen deze kosten niet kunnen opbrengen.
 • De vergoeding voor bijstandsgerechtigde vrijwilligers moet gelijk worden aan normale maximale vrijwilligersregeling. Op basis van de bedragen in 2015 stijgt de maximumvergoeding per maand dan van € 95 naar € 150 en de maximumvergoeding per jaar van € 764 naar € 1.700.

Laat student studieschuld aflossen met vrijwilligerswerk

In een interview zegt Gert-Jan Segers (ChristenUnie-fractievoorzitter) 'Wij zien in deze maatschappij twee problemen. Aan de ene kant studenten die, zoals deze week bleek, zich laten afschrikken door het leenstelsel. Niet gek, als je 35 jaar met schulden wordt opgezadeld. Anderzijds signaleren wij op diverse gebieden verschraling in de samenleving. Wij koppelen deze twee en zeggen: als je nou eens tegen het eind van of vlak na je studie vijf maanden vrijwilligerswerk doet, gedurende een x-aantal uur per week, waarmee je 5 duizend euro afschrijft van je schuld, bewijs je zowel de samenleving als jezelf een dienst.' (Bron: Volkskrant, 23 apr. 2016)

Uurvergoeding vrijwilligersregeling niet omhoog

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voelt er niets voor het uurtarief voor vrijwilligers vanaf 23 jaar te verhogen van € 4,50 naar € 5,30. Het Tweede Kamerlid Rog (CDA) heeft hiervoor gepleit in de initiatiefnota over tussenschoolse opvang.

Naar het oordeel van het kabinet is een bedrag van € 4,50 per uur nog steeds een ruimhartige invulling van het in ieder geval nog voldoen aan het criterium "niet bij wijze van beroep". Daarbij dient te worden bedacht dat het hier gaat om een ter honorering van de verrichte arbeid verstrekte uurvergoeding. Daarnaast mogen de gemaakte kosten nog afzonderlijk worden vergoed. (Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 21 mrt. 2016)

Vrijwilligerswerk en WW: snel zien wat mogelijk is

Mensen die een WW-uitkering ontvangen en daarnaast vrijwilligerswerk willen doen, lopen aan tegen een aantal voorwaarden die UWV heeft gesteld aan het vrijwilligerswerk. Met de nieuwe hulpmiddelen op uwv.nl kan men via o.m. een stappenplan zien hoe groot de kans is dat het gewenste vrijwilligerswerk aan de voorwaarden voldoet. Ook kan men zien hoe de toestemming voor vrijwilligerswerk moet worden aangevraagd.

Vrijwilligersvergoeding niet achteraf overeenkomen

De Belastingdienst merkt het afzien van een vrijwilligersvergoeding alleen aan als een aftrekbare gift in de inkomstenbelasting als de vrijwilliger de uitbetaling van de vergoeding kon afdwingen. Als een organisatie pas achteraf verklaart dat de vrijwilliger recht had op een vergoeding maar daarvan heeft afgezien, vormt dit volgens Hof Den Haag geen geldig bewijs.

Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang

Maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk hebben vaak behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Zij kunnen de hulp inschakelen van asielzoekers of statushouders die verblijven in een van de opvanglocaties van het COA. De brochure ‘Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang’ helpt geïnteresseerde organisaties op weg.

Vrijwilligersverklaring UWV

Voor vrijwilligerswerk is geen tewerkstellingsvergunning vereist. Wel toetst het UWV of er sprake is van vrijwilligerswerk. Daarom heeft een organisatie een vrijwilligersverklaring nodig wanneer een asielzoeker er vrijwilligerswerk gaat doen. Lees meer in de brochure van het UWV.

Meer vluchtelingen gaan vrijwilligerswerk doen

De komende jaren krijgen meer vluchtelingen de mogelijkheid vrijwilligerswerk te doen in Nederland. Om vluchtelingen en maatschappelijke organisaties aan elkaar te kunnen koppelen stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 miljoen euro beschikbaar. Met deze financiële steun kan expertisecentrum Pharos twee succesvolle proeven op grotere schaal invoeren.

Het vrijwilligerswerk bestaat uit activiteiten die een organisatie normaal gesproken onbetaald laat uitvoeren. Het werk mag dus niet in de plaats van een betaalde baan komen. (Bron: Min SZW, 13 aug. 2016)

Vluchtelingen sneller aan de slag als vrijwilliger

Een organisatie die vrijwilligerswerkzaamheden aanbiedt aan asielzoekers moet hier momenteel een ontheffing voor aanvragen bij het UWV. Het UWV beoordeelt of deze activiteiten geen betaald werk verdringen. Ook mag de betreffende organisatie geen winstoogmerk hebben. Deze aanvraagprocedure blijkt in de praktijk echter een bureaucratisch obstakel te zijn. Minister Asscher heeft daarom besloten om de toetsing door UWV voortaan achteraf te doen. Zo kan een asielzoeker direct beginnen met het vrijwilligerswerk zodra de ontheffing is aangevraagd.

Asscher vroeg het bureau Labyrinth Onderzoek & Advies een verkennend onderzoek te doen naar hoe vluchtelingen aankijken tegen vrijwilligerswerk. Het merendeel van hen blijkt dit een goede manier te vinden om kennis te maken met de Nederlandse taal en samenleving. De activiteiten leiden ook af van gedachten aan het thuisland en helpen bij het wennen aan Nederland en het leren van de taal. Bovendien vinden veel vluchtelingen het prettig iets terug te kunnen doen voor de maatschappij. Bij vluchtelingen die aangeven geen vrijwilligerswerk te kunnen doen, speelt hun fysieke of mentale gesteldheid soms een rol. Ook zijn sommige vluchtelingen onzeker of ze zich verstaanbaar kunnen maken en zijn ze niet op de hoogte van de regels voor vrijwilligerswerk. (Bron: Rijksoverheid, 4 okt. 2016)

Regelhulp vrijwilligers voor sportorganisaties en non-profitorganisaties

Met de “Regelhulp vrijwilligers” kunnen sportorganisaties en non-profitorganisaties een indicatie krijgen of een vrijwilliger onder de vrijwilligersregeling valt. Als de vrijwilligersregeling van toepassing is, hoeft een organisatie geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Met de regelhulp moeten een aantal vragen per vrijwilliger beantwoord worden. De regelhulp is voor sportorganisaties (commercieel en non-profit) en voor non-profitorganisaties. De regelhulp is alleen gebruiken voor activiteiten in Nederland. (Bron: Belastingdienst, 13 okt. 2016)

Regeling VOG voor vrijwilligers weer verlengd

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff heeft de voetbalvereniging RKVV JEKA* uit Breda in het zonnetje gezet. De Brabantse club is de 4000ste organisatie, die deelneemt aan de regeling gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers.

Tijdens zijn bezoek maakte Dijkhoff bekend dat vrijwel alle 4000 organisaties die sinds 1 januari 2015 tot de regeling zijn toegelaten, de komende jaren gratis VOG’s mogen blijven aanvragen. De regeling is bedoeld voor vrijwilligersorganisaties met een kleine beurs en weinig organisatorische slagkracht. Met het verstrekken van gratis VOG’s wordt een lastig thema op de agenda gezet: namelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. Door deelname en het voeren van een breder preventie- en integriteitsbeleid laten clubs en kerken zien dat misbruik en seksuele intimidatie onacceptabel is. Daarbij zorgt de gratis VOG ervoor dat personen met een relevant strafblad worden geweerd uit het vrijwilligerswerk. Sinds 2015 kregen 183 vrijwilligers een VOG-weigering toegestuurd van de staatssecretaris. (Bron: Beveiligingsnieuws.nl, 5 nov. 2016)

* RKVV Jeugdig Enthousiasme Kan Alles

Vooral 55-plussers doen vrijwilligerswerk

55-plussers bezorgen de samenleving veel geld, bijvoorbeeld door hun vrijwilligerswerk. Dit blijkt uit een onderzoek van het Wetenschappelijk Bureau van 50PLUS.

Bijna de helft van alle Nederlanders zet zich in als vrijwilliger. De leeftijdsgroep van 35 tot 55 jaar is de actiefste groep op het gebied van vrijwilligerswerk. Maar als gekeken wordt naar het aantal uren dat vrijwilligers maken, verschuift het zwaartepunt naar ouderen. Bijna de helft van het vrijwilligerswerk wordt door 55-plussers gedaan.

Stel dat de uren die 55-plussers als vrijwilliger werken, worden gewaardeerd met een minimale vergoeding van 5 euro per uur. Dan levert dat een bedrag op van 5,3 miljard euro, aldus prof.dr. Lucas Meijs van de Rotterdam School of Management (EUR). Dit bedrag houdt de samenleving nu in eigen zak. Als hierbij de kosten worden opgeteld die 55-plussers de samenleving besparen door de mantelzorg die ze verlenen aan hun partner, familieleden, vrienden, buren en kennissen, zou dit bedrag nog veel hoger uitvallen. (Bron: Mens en samenleving, 14 feb. 2017)

De vrijwilliger van de toekomst is corporate

Bedrijfsfondsen en -foundations zijn aan een opmars bezig en leveren een groeiende bijdrage aan vrijwilligerswerk. Het Nederlandse bedrijfsleven maakt nu jaarlijks zo’n half miljard over aan liefdadigheid.

Via bedrijfsfondsen werken medewerkers als vrijwilliger voor een goed doel. Nederland telt inmiddels minstens 75 van dit soort ‘foundations’. Sommige bedrijven geven waar ze goed in zijn: KPN legt bijvoorbeeld met het Mooiste Contact Fonds digitale verbindingen voor chronisch zieke kinderen. Andere bedrijven ondersteunen hun medewerkers die al vrijwilligerswerk doen of gaan bijvoorbeeld met het hele team een dagje helpen bij de Voedselbank.

Het aantal medewerkers dat via een bedrijfsfonds vrijwilligerswerk doet is de afgelopen 10 jaar minstens verdubbeld, schat Lonneke Roza, die promoveerde op dit thema aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. (Bron en meer: MT, 20 feb. 2017)

Alle uitkeringsgerechtigden dezelfde vrijwilligersvergoeding

De aanpassing van de regel zorgt ervoor dat de zogenaamde vrijlating onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk voor iedereen hetzelfde wordt, ongeacht waarom je welke uitkering ontvangt. Nu gelden daar nog verschillende regels voor. Staatssecretaris Klijnsma kiest voor de hoogste uitkering. (Bron: Rijksoverheid, 10 mrt. 2017)

Handreiking ministerie SZW

Het ministerie van Sociale Zaken heeft op 6 april 2017 de Handreiking Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang gepubliceerd. De handreiking beantwoordt de volgende vragen:
 • Wie mag vrijwilligerswerk verrichten?1
 • Welk vrijwilligerswerk?
 • Vergoeding
 • VOG waar nodig aanvragen
 • Aanvraagformulier Verklaring Vrijwilligerswerk
1Antwoord: Asielzoeker en statushouders mogen, net als iedere Nederlander, alleen vrijwilligerswerk doen als dit werk geen winstoogmerk heeft. Bijvoorbeeld werk bij een stichting of een vereniging. Werkgevers in het bedrijfsleven kunnen geen gebruik maken van hun hulp.

Vrijwilligersvergoeding kan niet gedeeltelijk worden toegekend

Belanghebbende heeft als secretaris werkzaamheden verricht voor het verantwoordingsorgaan van een stichting. Nu de door belanghebbende ontvangen bruto-vergoeding het voor de vrijwilligersregeling gestelde maximumbedrag van € 1.700 overschrijdt is die regeling niet van toepassing. Voor een partiële vrijstelling – zoals belanghebbende voorstaat – biedt de wet geen mogelijkheid. Geen schending van het vertrouwensbeginsel. Beroep ongegrond. (Bron: Jurisprudentie, 16 mei 2017)

Onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat van € 1500 naar € 1700

Volgens het regeerakkoord 2018 (Rutte 3) gaat de onbelaste vrijwilligersvergoeding van € 1500 naar € 1700 per 1 januari 2019. Op grond van de vrijwilligersregeling hoeft een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) geen loonheffing in te houden op een vergoeding (of verstrekking) aan een vrijwilliger. Dat geldt ook voor een sportorganisatie en voor een organisatie die geen aangifte vennootschapsbelasting hoeft te doen.

Ook is er sprake van dat uurtarief naar € 5,00 gaat, meer zekerheid is eind december 2018 gewenst. Bron: Zeker fiscaal, 30 nov. 2018)

Shell laat medewerkers werk combineren met vrijwilligerswerk

Shell wil medewerkers ondersteunen bij het maken van carrièrekeuzes en spoort zijn werknemers actief aan om na te denken over de invulling van hun werkende leven. Wat motiveert je? Hoe krijg je regie over je loopbaan? Shell start daarom een pilot die werknemers de mogelijkheid biedt hun tijd te combineren met vrijwilligerswerk, waardoor ze invulling kunnen geven aan persoonlijke passies.

Het basisprincipe van Tripido - Tripido is afgeleid van de tripod, een driepoot: drie partijen, werkgever, werknemer en maatschappelijke organisatie - is dat een ervaren werknemer minder gaat werken bij zijn of haar werkgever én als vrijwilliger aan de slag gaat bij een organisatie met maatschappelijk belang. Met voordelen voor alle betrokken partijen. Voor de werknemer gaat het over vitaliteit, balans, zingeving en waardering. Voor de werkgever zit de toegevoegde waarde in duurzame inzetbaarheid, gezonde doorstroom en maatschappelijke bijdrage. De vrijwilligersorganisatie krijgt iemand voor langere tijd in huis met specifieke kennis en ervaring. Uiteindelijk heeft dit een dubbel maatschappelijk effect. Ten eerste blijven werknemers vitaal en in balans, ten tweede leveren zij met hun kennis en ervaring veel toegevoegde waarde in de samenleving. (Bron: HR Praktijk, 4 dec. 2017)

Fiscale knelpunten vrijwilligersvergoedingen oplossen

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) adviseert het kabinet om de knelpunten in de vrijwilligersregeling rondom evenementen weg te nemen. Daarvoor zou het maximale maandbedrag voor vrijwilligers omgezet moeten worden naar een kwartaalbedrag om zo de piek in het vrijwilligerswerk op te vangen. Ook moeten de in natura voorzieningen voor vrijwilligers, zoals kleding, uitgezonderd worden van loonbelasting. Nu geven organisatoren vrijwilligers hun kleding vaak na afloop niet mee als blijvende herinnering omdat zij dan BTW moeten afdragen over de waarde ervan.

Dit en meer staat in het advies “Fiscaliteit bij sportevenementen” dat raadslid Duncan Stutterheim vrijdag namens de NLsportraad heeft aangeboden aan staatssecretaris Menno Snel (Financiën). (Bron: Accountancyvanmorgen, 20 apr. 2018)

Helft jongeren doet vrijwilligerswerk

In hoeverre participeren jongeren in de maatschappij? Het CBS stelt dit onder meer vast aan de hand van participatie op twee verschillende niveaus: sociale contacten en maatschappelijke activiteiten. Uit het onderzoek Sociale samenhang en welzijn blijkt dat meer dan de helft van alle 15- tot 25-jarigen (51 procent) zich minimaal een keer in een jaar maatschappelijk inzet als vrijwilliger. Jonge mannen en vrouwen doen dat even vaak. Jongeren doen daarmee iets vaker dan volwassenen (49 procent) aan vrijwilligerswerk.

Met 56 procent is een duidelijke meerderheid van de jeugd actief in het verenigingsleven. Dat is bij de jonge mannen met 60 procent groter dan bij de jonge vrouwen, van wie 51 procent actief is. Bij alle andere leeftijdsgroepen is een minderheid actief in het verenigingsleven.

Bij vrijwilligerswerk zijn jongeren in de leeftijd van 15- tot 18-jarigen oververtegenwoordigd: krap 60 procent heeft zich minstens een keer in een jaar als vrijwilliger ingezet voor een organisatie. Bij de andere jonge leeftijdsgroepen is dat 49 procent (18 tot 22 jaar) en 47 procent (22 tot 25 jaar). (Bron: CBS, 4 okt. 2018)

Schriftelijke beantwoording Belastingplan 2019

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurde in november 2018 aan de Tweede Kamer schriftelijke antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 5 november 2018. Hierbij kwam ook de 'Maximum vrijwilligersvergoeding' ter sprake, zie pagina's 9/10.

Het recht om je te organiseren als WW-gerechtigde is weer terug

De FNV is blij dat het recht om je te organiseren als WW-gerechtigde en actief te worden in het kader van belangenbehartiging, weer terug is. Het kabinet verruimt per 1 januari 2019 de normen rondom kaderwerk met een WW-uitkering. Nu kunnen dus ook FNV leden die een WW-uitkering hebben, weer kaderwerk voor de bond doen.

Vanaf 1 januari 2015 mochten mensen met een WW-uitkering geen kaderwerk bij de vakbond doen, omdat FNV niet gold als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Nu is ook de vakbond erkend als maatschappelijke organisatie met ideële doelstelling, zonder winstoogmerk. (Bron: FNV, 29 nov. 2018)

Onbelaste vergoeding vrijwilligerswerk indexeren

De Eerste Kamer heeft op 18 december 2018 ingestemd met negen fiscale wetsvoorstellen, waaronder het Belastingplan 2019. De senatoren namen drie moties aan. In een daarvan wordt de regering verzocht de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding jaarlijks te indexeren vanaf 1 januari 2020.

Vergoeding maximaal € 1.700 per 1-1-2019

Vrijwilligers kunnen onder voorwaarden vergoedingen vrij van belasting- en premies sociale verzekeringen ontvangen. Dit is vooral van belang voor vrijwilligers in de sportwereld (sportverenigingen of -stichtingen) en ook voor leden van amateurgezelschappen zoals fanfares, harmonieën, zangkoren, carnavals- of toneelverenigingen.

De vrijwilligersvergoeding voor personen van 23 jaar of ouder is in beginsel belasting- en premievrij als deze niet hoger is dan € 1.700 per jaar, € 170 per maand of € 5,00 per uur, voor personen jonger dan 23 jaar geldt € 1.700 per jaar, € 170 per maand en € 2,75 per uur. Een urenregistratie is niet verplicht. Vergoedingen of verstrekkingen voor de werkelijk gemaakte kosten mogen maximaal € 170 per maand en € 1.700 per jaar (1-1-2019) bedragen.

Er is ook geen sprake van een vrijwilligersvergoeding als weliswaar het bedrag € 1.700 per jaar niet is overschreden, maar het maximale maandbedrag van € 170 wel. Dit komt bijvoorbeeld voor als een vrijwilliger in een bepaalde maand t.o.v. andere maanden extreem veel uren heeft gewerkt.

Als de vrijwilligersvergoeding meer dan € 170 per maand of € 1.700 per jaar bedraagt, zal de fiscus nagaan of sprake is van een echte of fictieve dienstbetrekking. De Belastingdienst hanteert de term ‘geen marktconforme vergoeding’. Als de vergoeding wel marktconform is, is er geen sprake van een vrijwilligersvergoeding en is de vergoeding belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

Zie ook HR/kiosk (tabellen)

Vrijwilligers voelen zich gelukkiger

Van de mensen die vrijwilligerswerk doen zegt 91 procent gelukkig te zijn, tegen 85 procent van de mensen die geen vrijwilligerswerk doen. In 2018 zei 48 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk te hebben gedaan. Drie op de tien gaven aan in de afgelopen vier weken actief te zijn geweest als vrijwilliger. (Bron: CBS, 21 feb. 2020)

Minder jongeren vrijwilliger in 2019

In 2019 waren minder Nederlandse jongeren van 15 tot 25 jaar actief als vrijwilliger dan in de jaren daarvoor. Meisjes doen vaker vrijwilligerswerk in de verzorging, jongens vaker bij een sportvereniging. De belangrijkste reden voor jongeren om vrijwilligerswerk te doen is omdat ze dit leuk vinden. Dit meldt het CBS in de Landelijke Jeugdmonitor, op basis van nieuwe cijfers uit het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn.  (Bron: CBS, 26 mei 2020)

Vrijwilligersvergoeding 2021

In de volgende gevallen krijgt u een vrijwilligersvergoeding:
 • U bent 21 jaar of ouder. En u hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
 • U krijgt in 2020 of 2021 een vergoeding van maximaal € 5,00 per uur, met een maximum van € 180 (2020: € 170) per maand en € 1.800 (2020: € 1.700) per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
 • U bent jonger dan 21 jaar. En u hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
 • U krijgt in 2020 of 2021 een vergoeding van maximaal € 2,75 per uur, met een maximum van € 180 (2020: € 170) per maand en € 1.800 (2020: € 1.700) per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
 • U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
 • U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. Dan mag de vergoeding in 2021 maximaal € 180 (2020: € 170) per maand en € 1.800 (2020: € 1.700) per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan ons door te geven.
Krijgt u een hogere vergoeding? Dan is deze alleen onbelast als de vergoeding kostendekkend is. Dat wil zeggen dat u met deze vergoeding de kosten die u maakt kunt betalen.

Maximale vrijwilligersvergoeding stijgt naar € 2.100 per 1-1-2024

De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat per 1 januari 2024 omhoog van € 1.900 naar € 2.100. Dit is het gevolg van de jaarlijkse indexatie. Het kabinet vindt een verdere verhoging op dit moment niet nodig.
Jaarlijks wordt de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding geïndexeerd. De indexatie is op basis van de tabelcorrectiefactor en er geldt een afronding op een veelvoud van € 100. Het bedrag van de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding komt daardoor per 1 januari 2024 uit op € 2.100 per jaar en € 210 per maand. Bij de behandeling van het Belastingplan 2023 gaf staatssecretaris Van Rij van Financiën aan dat hij nog zou kijken of een verdere verhoging van de onbelaste vrijwilligersvergoeding mogelijk was. Het kabinet geeft nu aan dat die verhoging niet nodig is.

Belasting betalen over de vergoeding

Een non-profitorganisatie is over de vrijwilligersvergoedingen tot dit maximale bedrag geen belasting en premies verschuldigd. Komt de vrijwilligersvergoeding wel boven dit bedrag uit, dan betaalt een organisatie belasting over het totaal van de vrijwilligersvergoeding. Een eventuele onkostenvergoeding bijvoorbeeld voor reiskosten moet meegeteld worden. Komen die vergoedingen samen (vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding) boven het maximum uit, dan betaalt een organisatie belasting over de vrijwilligersvergoeding. Een organisatie hoeft deze belasting niet te betalen als het alleen gaat om een vergoeding voor alleen de onkosten en het dus geen extra vergoeding voor het werk is.(Bron en meer: Belastingdienst, 2021)