Dwangsom    Eindheffing 


Eerstedagsmelding

Datum laatste wijziging: 13 maart 2018  |  Trefwoorden: Eerstedagsmelding, EDM, Belastingdienst, Illegalen, Illegale arbeid, Loon- en inkomstenbelasting

Inhoud

  1. Melding
  2. Naheffing
  3. Nul-urencontract
  4. Fictieve dienstbetrekking
  5. EDM vanaf 2009 afgeschaft
  6. Naslag

Melding

Op 1 juli 2006 is de eerstedagsmelding (EDM) in werking getreden. Nieuwe werknemers moeten uiterlijk op de eerste dag van het dienstverband bij de belastingdienst worden aangemeld. De melding betreft het loonheffingsnummer van de werkgever, het burgerservicenummer van de werknemer, zijn naam en geboortedatum en de aanvangsdatum van de werkzaamheden. Per 1 januari 2007 geldt dat ook voor het tijdstip van het identificeren van de werknemer en het vastleggen van naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW-gegevens), wordt aangesloten bij de eerstedagsmelding. Per zelfde datum is de loonbelastingverklaring komen te vervallen.

Een eerstedagsmelding is niet nodig voor uitzendkrachten. Werknemers met een nul-urencontract moeten worden aangemeld als zij voor de eerste keer gaan werken.

Naheffing

Het doel van de EDM is om illegale arbeid tegen te gaan. Voor het niet/niet tijdig, onjuist of onvolledig doen van de EDM kan de Belastingdienst de zesmaandenfictie* toepassen en ook nog het anoniementarief (52%). De zesmaandenfictie betekent dat de fiscus er vanuit gaat dat de betreffende werknemer al zes maanden in dienst is. Dit houdt in dat de werkgever over de fictieve periode van zes maanden nog loonheffingen moet afdragen, tenzij de werkgever kan aantonen dat de dienstbetrekking nog geen zes maanden bestaat. Bovendien is hierbij het anoniementarief van 52% van toepassing.

* De Hoge Raad besliste dat de fictie van art. 30a Wet LB 1964 geen toereikende basis vormt om een beboetbaar feit aan te nemen. (Bron: Text Live, 8 nov. 2014)

Nul-urencontract

Werknemers met een nul-urencontract moet de werkgever alleen melden als zij voor de eerste keer voor de werkgever gaan werken. Zolang dit dienstverband bestaat, hoeft de werkgever niet opnieuw eerstedagsmelding te doen.

Fictieve dienstbetrekking

EDM geldt ook voor hen die een fictieve dienstbetrekking hebben, zoals commissarissen, directeuren-grootaandeelhouders en opting-in werknemers. Stagiairs, die alleen een vergoeding ontvangen, vallen buiten de eerstedagsmelding. EDM mag ook bij bedrijfsovernames en fusies achterwege blijven. De eerstedagsmelding is evenmin van toepassing voor een buitenlandse werknemer die minder dan 183 dagen* in Nederland werkt.

* Een wijdverspreid misverstand bij organisaties die personeel inlenen vanuit het buitenland, is dat er pas belastingplicht bestaat in Nederland als de personen langer dan 183 dagen in Nederland verblijven. Vaak is er namelijk al inhoudingsplicht voor de uitlener vanaf dag één van de werkzaamheden. Als de buitenlandse uitlener de loonbelasting niet betaalt, kan de in Nederland gevestigde inlener hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De zogenaamde 183-dagen bepaling die in veel belastingverdragen is opgenomen “werkt niet” als er in Nederland een materieel werkgever is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de inlener van het personeel leiding en toezicht houdt op het ingeleende personeel én de werkzaamheden ook voor rekening en risico van de Nederlandse inlener worden verricht. Of hier sprake van is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en gemaakte afspraken tussen inlener en uitlener. Bij de vormgeving en uitvoering van de contracten en afspraken is het verstandig hier op te letten. (Bron: BDO, 8 apr. 2015)

EDM vanaf 2009 afgeschaft

Op 1 januari 2009 wordt de eerstedagsmelding – een van de grootste ergernissen van werkgevers – afgeschaft. Daarbij geldt wel dat de inspecteur de bevoegdheid krijgt om voor een periode van drie jaar (maximaal vijf) een EDM-verplichting op te leggen. Deze bevoegdheid geldt alleen als sprake is van bijzondere risico’s op fraude* of illegale tewerkstelling, namelijk als de werkgever:
  • een naheffingsaanslag heeft gekregen omdat hij de werknemers niet in de loonadministratie heeft opgenomen;
  • van de Belastingdienst een vergrijpboete gekregen omdat hij de loonheffingen niet of te laat heeft betaald;
  • strafrechtelijk vervolgd omdat hij illegale werknemers in dienst heeft, het bedrijf niet bij het handelsregister is ingeschreven, of de verplichtingen voor de loonheffingen niet zijn nagekomen;
  • een boete heeft gekregen omdat hij illegale werknemers in dienst had.
Als de Belastingdienst een werkgever verplicht om eerstedagsmelding te doen, krijgt hij hiervoor een beschikking.

* Zie ook subrubriek Fraude.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Dwangsom    Eindheffing