Eerstedagsmelding    Fiscale eenheid loonbelasting 


Eindheffing

Datum laatste wijziging: 15 juli 2018  |  Trefwoorden: Eindheffing, Lumpsum, Loonheffing, Tarieven, Loon- en inkomstenbelasting

Inhoud

 1. Werkgever betaalt loonbelasting verschillende tarieven
 2. Verplicht of keuze
 3. Verschillende tarieven
 4. Bezwaarlijk te individualiseren loon
 5. Samenloop crisisheffing en levensloopregeling
 6. Globale eindheffing
 7. Bij uitzondering verhaalrecht
 8. Kansspelbelasting
 9. Werkkostenregeling
 10. Eindheffing of bijtelling bij overschrijding vrije ruimte
 11. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015
 12. Naslag
 13. Shell pikt fiscaal voordeel werknemers in

Werkgever betaalt loonbelasting

Over bepaalde vormen van loon wordt sinds 2007 loonheffing geheven in de vorm van een eindheffing, ook wel genaamd lumpsumheffing. Dit betekent dat de loonheffing niet wordt ingehouden op het loon van de werknemer, doch dat de werkgever dit betaalt. De eindheffing is geen loon voor de premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

NB: Eindheffing moet niet worden verward met het begrip naheffing. Naheffing wordt toegepast als de werkgever ten onrechte te weinig loonbelasting en premies volksverzekering heeft ingehouden, die hij niet kan verrekenen met de werknemer. Zie Loonheffing.

De werkgever moet de aangifte loonheffingen uiterlijk doen over het eerste tijdvak van het volgende kalenderjaar. Als in een eerder aangiftetijdvak de eindheffing is aangegeven en achteraf blijkt dat dit onjuist is, dan kan dit in een latere aangifte worden gecorrigeerd.

Verplicht of keuze

Bij onder andere de loonbestanddelen spaarloon, werkgeversbijdrage bij bepaalde VUT- en prepensioenregelingen en excessieve vertrekvergoedingen is de werkgever verplicht eindheffing toe te passen. Is er sprake van bijvoorbeeld bepaalde geschenken in natura (voor zover de waarde niet meer bedraagt dan € 70 per kalenderjaar) en bovenmatige vergoedingen en verstrekkingen (tot een bedrag van maximaal € 200 per maand) is de werkgever vrij eindheffing al of niet toe te passen.

Verschillende tarieven

Er zijn verschillende tarieven voor de eindheffing:

Tabeltarief

De hoogte van het percentage waarop de eindheffing wordt toegepast, komt ruim boven de percentages van de belastingschijven 1 t/m 4. Het (gebruteerde) tabeltarief wordt o.m. toegepast bij bovenmatige kostenvergoedingen (bijvoorbeeld meer dan € 0,19 per gereden kilometer) tot maximaal € 200 per werknemer per maand, moeilijk individualiseerbaar loon (maaltijden in kantines en verkeersboetes die niet op de werknemer zijn verhaald), tijdelijke knelpunten (het is niet doenlijk bepaalde loonbestanddelen per werknemer afzonderlijk te verwerken) en naheffingsaanslag*. Er zijn twee soorten tabeltarieven, een voor werknemers jonger zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd en een voor werknemers die ouder zijn.

* Het eindheffingstarief kan bij een naheffingsaanslag afwijken van het tabeltarief. Dit is het geval als het loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen ook loon is voor de werknemersverzekeringen en/of de Zorgverzekeringswet (Zvw) waardoor de vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw moet worden mee gebruteerd.

Enkelvoudige tarief

Vaak is het percentage van de eindheffing gelijk aan de percentages van de belastingschijven 1 t/m 4. Het enkelvoudige tarief wordt toegepast als er sprake is van bestemmingsloon, dat is een betaling van de werkgever aan de werknemer die nauwelijks het karakter van loon heeft omdat het loon niet ter vrije besteding door de werknemer kan worden aangewend (bijv. vergoeding van aan- en verkoopkosten van woningen van werknemers bij zakelijke verhuizingen, vergoeding van personeelsfeesten en -reizen (voor zover die niet vrijgesteld zijn), vergoeding van parkeer, veer- en tolgelden, vergoeding van een ov-jaarkaart (na aftrek eigen bijdrage) en vergoeding voor het verlies van persoonlijke zaken tijdens werktijd. Er zijn twee soorten tabeltarieven, een voor werknemers jonger zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd en een voor werknemers die ouder zijn.

Vast tarief in procenten

Er bestaan vaste eindheffingstarieven van 15%, 20%, 25%, 30%, 45%, 52% of 75% en 80%:
 • 15%: als er sprake is van backservice bij een (pensioen)eindloonstelsel. De eindheffing 15% (vanaf 1.1.2010) geldt alleen voor hoge inkomens;
 • 16%: eenmalige crisisheffing (pseudo-eindheffing hoog loon) in 2013: over het meerdere dan € 150.000 dat iemand uit tegenwoordige dienstbetrekking (incl. bonussen) in 2012 verdiende. De pseudo-eindheffing 16% wordt berekend over alle loonbestanddelen, ook eventuele ontslagvergoedingen worden meegerekend. Ook in 2014 in de 'eenmalige' crisisheffing blijven voortbestaan.
 • 20%: geschenken in natura voor zover de waarde in het economische verkeer niet meer is dan € 70 per kalenderjaar;
 • 30%: excessief hoge ontslagvergoeding als deze vergoeding meer is dan één jaarloon (als de werknemer toen nog niet bij de huidige werkgever werkte, inkomen eerste jaar dat werknemer bij werkgever werkte). In 2013 wordt de 30% pseudo-eindheffing verhoogd naar 75%.
 • 45%: geschenken en verstrekkingen aan anderen dan uw werknemers als de waarde in het economische verkeer per geschenk of verstrekking niet meer bedraagt dan € 136 en de totale waarde in het economische verkeer niet meer bedraagt dan € 272 per persoon per jaar. Het tarief van 45% geldt ook bij de verstrekking van goederen of diensten in de promotionele sfeer en over de waarde van bonussen in de vorm van papieren of elektronische spaarpunten als de waarde daarvan niet meer bedraagt dan € 136. Het voornoemde wordt de regeling voor kleine verstrekkingen genoemd;
 • 52%: werkgeversbijdragen in VUT-regelingen¹ en het omslag gefinancierde deel van prepensioenregelingen waarvoor geen overgangsregeling geldt (was tot 2011 26%);
 • 75%: geschenken en verstrekkingen aan anderen dan uw werknemers als de waarde in het economische verkeer per geschenk of verstrekking meer bedraagt dan € 136 en de totale waarde in het economische verkeer niet meer bedraagt dan € 272 per persoon per jaar. Het tarief van 75% geldt ook bij de verstrekking van goederen of diensten in de promotionele sfeer en over de waarde van bonussen in de vorm van papieren of elektronische spaarpunten. Hierbij geldt geen maximumwaarde van € 272 per jaar;
 • 80%: dit is een regel van de werkkostenregeling. Deze eindheffing wordt toepast op het bedrag van de vergoedingen en verstrekkingen dat uitkomt boven de vrije ruimte c.q. het forfait van 1,2% van het totale fiscale loon van de werknemers. Bij de berekening van de vrije ruimte mag de werkgever ook loon uit vroegere dienstbetrekking meenemen als dat loon minder dan 10% aan het totale fiscale loon uitmaakt, zie ook onderaan deze pagina.
¹ De staatssecretaris van Financiën heeft in december 2013 goedgekeurd dat de pseudo-eindheffing niet wordt toegepast als vervroegd uittreden in het kader van een sociaal plan vooraf wordt gegaan door een vrijwillige vertrekregeling (zie Vervroegd uittreden (VUT).

Vast bedrag

€ 300: als twee of meer werknemers een door de werkgever ter beschikking gestelde bestelauto door de aard van het werk doorlopend afwisselend gebruiken en het daardoor voor u moeilijk is de regeling voor privégebruik individueel toe te passen.

Bezwaarlijk te individualiseren loon

Over bepaalde vormen van loon heft de Belastingdienst loonbelasting/premie volksverzekeringen in de vorm van een zogenoemde eindheffing. Deze eindheffing komt voor rekening van de werkgever. (Bron en meer informatie: Belastingdienst)

Samenloop crisisheffing en levensloopregeling

Staatssecretaris Weekers is van mening dat het niet past dat werkgevers als gevolg van de gefaciliteerde opname van het levenslooptegoed extra loonheffing zouden moeten voldoen.

Bij de uitwerking van de verlenging van de pseudo-eindheffing voor hoog loon zal hij daarom in het wetsvoorstel met betrekking tot deze verlenging opnemen dat indien een werknemer in het jaar 2013 met toepassing van de 80%-regeling het volledige tegoed van de levenslooprekening opneemt, het loon ter zake van die opname niet meetelt voor de grondslag van de pseudo-eindheffing voor hoog loon. (Bron: Accountancy Nieuws, 3 apr. 2013)

Globale eindheffing

In 2006 is in het kader van de Walvis de globale eindheffing ingevoerd. Dit betekent dat werkgevers bepaalde loonbestanddelen niet per werknemer met de Belastingdienst hoeven te verrekenen. Zo kunnen werkgevers zaken als kerstpakketten en cadeaubonnen ook in één keer voor alle werknemers tegelijk betalen tegen één en hetzelfde tarief.

Bij uitzondering verhaalrecht

Algemeen mag de eindheffing niet worden verhaald op de werknemer (uitspraak Hoge Raad), tenzij de werkgever dit aan de Belastingdienst heeft gevraagd en toestemming heeft gekregen. Dit laatste gebeurt alleen als er bijzondere omstandigheden zijn.

Een uitzondering is bijvoorbeeld wel, wanneer de vrije ruimte is overschreden en de werkgever over het meerdere een heffing van 80% moet afdragen. Bij een laag loon kan het gunstiger zijn om de verstrekking bij de medewerker te belasten voor het normale tarief van 32%. Zie: Eindheffing of bijtelling bij overschrijding vrije ruimte.

Kansspelbelasting

Stel een bedrijf organiseert een (voetbal)pool, waar de medewerkers een gokje kunnen wagen. Komt de inleg boven een bepaald bedrag en doen er mensen buiten het eigen personeel mee, dan kunt u te maken krijgen met de kansspelbelasting. De belangrijkste voorwaarden van de Belastingdienst zijn:
 • bij een kleine pool, georganiseerd onder een kleine groep vrienden, collega’s of familieleden waar anderen buiten deze groep niet aan mee mogen doen, hoeft geen kansspelbelasting betaald te worden;
 • bij een prijs van € 454 (was ooit fl.1.000) of minder hoeft geen kansspelbelasting te worden betaald;
 • bij een prijs van meer dan € 454 is hele bedrag belast en moet door de organisator van de pool 29% hiervan voor kansspelbelasting ingehouden worden en afgedragen aan de Belastingdienst.
NB: De tarieven voor de eindheffing worden ook genoemd in Eindheffing tabeltarief en enkelvoudig tarief (tabellen).

Werkkostenregeling

Voor werkgevers die per 1 januari 2011 (vrijwillig) zijn overgegaan op de werkkostenregeling geldt dat door deze overgang er vier verschillende eindheffingen zijn verdwenen die nu vallen de nieuwe 'eindheffing overschrijding forfaitaire werkkostenregeling'.

De vier verdwenen eindheffingen zijn:
 • het enkelvoudig tarief voor loon met een bestemmingskarakter, zoals de vergoedingen voor veer-, parkeer- en tolgelden en de vergoedingen voor aan- en verkoopkosten van woningen van werknemers bij zakelijke verhuizingen;
 • het vaste tarief 45% voor verstrekking van geschenken met een waarde van maximaal € 136 per verstrekking en maximaal € 272 per jaar;
 • het tabeltarief voor bovenmatige kostenvergoedingen (tot € 200 per werknemer per maand);
 • het vaste tarief 20% voor geschenken in natura met een maximale waarde van € 70 per werknemer per jaar.
Enkele eindheffingen zijn onder de werkkostenregeling blijven bestaan, onder meer:
 • het vaste tarief 25% voor gespaarde bedragen inzake spaarloonregeling;
 • het vaste tarief 52% voor werkgeversbijdragen in VUT-regelingen en het omslag gefinancierde deel van prepensioenregelingen waarvoor geen overgangsregeling geldt.

Eindheffing of bijtelling bij overschrijding vrije ruimte

U wilt uw werknemers een kerstpakket geven met een waarde van € 100. Het kerstpakket kan helaas niet meer via de vrije ruimte worden verstrekt. U moet dan als werkgever of € 80 eindheffing betalen of over de vergoeding een bruto bijtelling bij de werknemers doen. Bij een laag loon moet de werknemer over het kerstpakket een loonheffing van € 32 betalen. Zit een werknemer met zijn inkomen in het 52% tarief dan zou hij dus voor een pakket met een twijfelachtige waarde van € 100,00 zelf € 52 aan loonheffing moeten betalen.

De vraag is of de medewerker wel op zo’n kerstpakket zit te wachten. De werkgever zou bij een hoog belastingtarief kunnen kiezen voor de vrije ruimte en voor werknemers met een laag salaris voor brutering van het loon. De keuze kunt u per aangiftetijdvak maken en de keuze moet u maken voordat u de vergoeding verstrekt.

Bij het kiezen voor de eindheffingsregeling over de vrije ruimte blijft het bedrag buiten de grondslag voor de werknemersverzekeringen. Als u kiest voor belast loon, dus een bijtelling, dan moet over de vergoeding wel werknemerspremies worden afgedragen.

Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Op 11 november 2014 is de Nieuwsbrief Loonheffingen 2015, Uitgave 1, verschenen. In deze Nieuwsbrief gaat de Belastingdienst in op 'Pseudo-eindheffing backservices pensioenen vervalt', blz 12.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Shell pikt fiscaal voordeel werknemers in

Advocaat Gé Lieshout vertegenwoordigt ruim vijftig werknemers die op een contract met Shell Nederland in het buitenland werken en hun vinger hebben opgestoken voor een vrijwillige vertrekregeling. Volgens hem probeert het bedrijf op slinkse wijze fiscale voordelen van werknemers in het buitenland, die gebruik maken van de vertrekregeling, in eigen zak te steken. De werknemers kwamen er bij de vaststellingsovereenkomst die ze begin juni ontvingen achter dat Shell de regels met betrekking tot de fiscale afhandeling van de afkoopsommen had veranderd. Hierdoor moeten ze het Nederlandse belastingtarief van 52 procent over hun vergoeding betalen, ondanks het feit dat ze in landen werken met een veel minder zwaar tarief. Het verschil tussen wat er werkelijk moet worden afgedragen en de 52 procent die de werkgever inhoudt, stopt Shell in eigen zak. (Bron: Management Team, 11 juli 2016)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Eerstedagsmelding    Fiscale eenheid loonbelasting