Wet op de Loonbelasting 1964

Datum laatste wijziging: 5 mei 2017  |  Trefwoorden: ,

Inhoud

  1. Inleiding
  2. Voorheffing
  3. Box 1
  4. Belastingschijven

Inleiding

De Wet op de Loonbelasting 1964 (kortweg Wet LB 1964) regelt in Nederland de loonbelasting die de Rijksoverheid in beginsel heft over loon en bepaalde uitkeringen. De inhoudingsplichtige (werkgever) houdt de belasting in op het loon of de uitkering en draagt deze af aan de Belastingdienst.

Voorheffing

De Nederlandse loonbelasting is een afzonderlijke heffing. In de regel kan – onder bepaalde voorwaarden – de loonbelasting verrekend worden met de Nederlandse inkomstenbelasting. De loonbelasting heeft daardoor de functie van een voorheffing.

Box 1

Niet alleen over loon, maar ook over bijvoorbeeld vakantiebijslag, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen en lijfrente-uitkeringen wordt in box 1 belasting geheven.

De loonbelasting die moet worden ingehouden door de werkgever, wordt berekend over het loon. Er geldt een uniform loonbegrip voor de loonbelasting en premie volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. De loonbelasting wordt berekend over de grondslag voor de loonbelasting. De hoogte van de in te houden loonbelasting wordt bepaald aan de hand van tabellen of rekenregels voor de loonbelasting.

Belastingschijven

De bedragen van de loonbelasting worden genoemd in subrubriek Belastingschijven (tabellen).