Bijzonder tarief

Datum laatste wijziging: 25 mei 2023  |  Trefwoorden: , , , ,

Inhoud

 1. Bijzonder tarief loonbelasting
 2. Jaarloon uitgangspunt voor tabellen bijzondere beloningen
 3. Loonheffingskorting
 4. Tabellen bijzondere beloning
 5. Berekening loonheffingskorting
 6. Loonbelasting is een voorheffing
 7. Waarom betaal je over bijzonder tarief meer loonheffing?
 8. Voordeelregel loonbelasting is in 2016 vervallen 
 9. Naslag

Bijzonder tarief loonbelasting

Het bijzondere tarief loonbelasting c.q. bijzondere beloning is het belastingpercentage dat wordt toegepast voor eenmalige verloningen:
 • eenmalige beloningen of beloningen die slechts eenmaal per jaar worden toegekend (voorbeelden zijn gratificaties, tantièmes, bonus en vakantietoeslag);
 • overwerkloon;
 • eenmalig uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen;
 • beloningen over een ander tijdvak, zoals achteraf betaalde provisies of loonsverhogingen met terugwerkende kracht;
 • nabetalingen die betrekking hebben op tijdvakken van een vorig kalenderjaar.
Voor de hoogte van het loon wordt uitgegaan van het jaarinkomen.

Jaarloon uitgangspunt voor tabellen bijzondere beloningen

Wat het jaarinkomen betreft zijn er drie situaties mogelijk:
 • U hebt de medewerker het hele voorafgaande kalenderjaar loon betaald. U gaat dan uit van het loon dat de medewerker in dat jaar van u heeft gekregen.
 • Wanneer de medewerker gedurende het vorige jaar in dienst is gekomen, gaat we uit van het tot een jaarloon herleide bedrag. Is de medewerker bijvoorbeeld op 15 november in dienst getreden en is zijn cumulatieve loon (kolom 14) op 31 december € 3.000, dan is het tot jaarloon herleide bedrag ((€ 3.000 : 1,5) x 12 =) € 24.000.
 • De medewerker is in het huidige jaar in dienst gekomen. U herleidt dan een jaarloon op basis van het lopende jaar. U moet het jaarloon herleiden alsof uw werknemer over het hele lopende jaar loon zou krijgen.

Waarom betaal je over bijzonder tarief meer loonheffing?

Op je loonstrook zie je dat je over bijzonder tarief meer loonheffing betaalt dan over je normale salaris. Dit komt omdat je loonheffingskorting alleen ontvangt over je normale salaris. Loonheffingskorting wordt meestal verdeeld over twaalf maanden. Aangezien je over je overige inkomsten geen loonheffingskorting ontvangt, houd je van bijzonder tarief onderaan de streep minder over. Daardoor valt die dertiende maand misschien wat tegen. Je ontvangt hierover namelijk geen korting meer, dus je betaalt meer belasting.
Over eenmalige (bijzondere) beloningen wordt dus het bijzonder tarief toegepast, maar zou het bedrag bij het gewone inkomen worden opgeteld, dan zou je in de meeste gevallen zelfs meer loonbelasting betalen, omdat deze betaling in een hogere schijf wordt belast. 

De voordeelregel in in 2016 vervallen

De voordeelregel loonheffing was een regeling binnen de Nederlandse Wet op de loonbelasting die per 1 januari 2016 is komen te vervallen.
In de Wet op de loonbelasting was er loonheffing tegen tijdvaktabel en loonheffing tegen bijzonder tarief. Bruto beloningen(kolom 6 van de fiscale loonstaat) die in de regel slechts eenmaal of eenmaal per jaar worden toegekend worden belast volgens de loonheffingstabel voor bijzondere beloningen. Voorbeelden hiervan zijn: vakantietoeslag, overwerk, dertiende maand …

Loonheffingskorting

De volgende stap is het toepassen van de loonheffingskorting over het jaarinkomen van de werknemer*. Bij de meeste medewerkers wordt loonheffingskorting toegepast, behalve wanneer zij meerdere banen (inkomstenbronnen) hebben. Is het laatste het geval dan mag in principe maar bij een werkgever (of uitkeringsinstantie) loonheffingskorting worden toegepast.

* Uitgangspunt is dat de werknemer jonger is dan de AOW leeftijd. Voor werknemers ouder dan de AOW leeftijd geldt een andere berekening.

Tabellen bijzondere beloning

Voor bijzondere beloningen wordt een aparte tabel gebruikt. In deze tabel is geen rekening gehouden met de standaard loonheffingskorting. Een bijzondere beloning komt boven op het normale maandloon. Dit betekent dat de bijzondere beloning valt in de schijf met het hoogste tarief, het 'marginale tarief'. Er zijn witte (voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking) en groene (voor loon uit vroegere dienstbetrekking) tabellen voor bijzondere beloningen.

Berekening loonheffingskorting

Twee situaties worden onderscheiden:
 • De werknemer heeft een baan met een werkgever
 • De werknemer heeft meerdere werkgevers
Wanneer een werknemer meerdere werkgevers heeft zal deze een keuze moeten maken bij welke werkgever hij de loonheffingskorting laat toepassen. Dat zal meestal bij de werkgever zijn met het hoogste belastbaar inkomen.
Is er sprake van een werknemer met meerdere banen en is vastgesteld bij welke werkgever (of uitkeringsinstantie) de loonheffing wordt toegepast, dan gelden de tarieven van de belastingschijven, zie HR-kiosk, Belastingschijven (tabellen).

Voor bijzondere beloningen wordt een aparte tabel gebruikt. In deze tabel is geen rekening gehouden met de standaard loonheffingskorting. Het tarief van de tabel bijzondere beloningen wordt bepaald aan de hand van het loon van het voorafgaande jaar. Een bijzondere beloning komt boven op het normale maandloon. Dit betekent dat de bijzondere beloning valt in de schijf met het hoogste tarief, het 'marginale tarief'. Er zijn witte (voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking) en groene (voor loon uit vroegere dienstbetrekking) tabellen voor bijzondere beloningen.

De meeste medewerkers hebben een werkgever. Voor hen moet de verrekening van de loonheffingskorting worden toegepast. Dit houdt is dat bij het standaard tarief een percentage wordt opgeteld of afgetrokken. Er zijn 8 verschillende tarieven Belasting voor eenmalige verloningen. Al deze tarieven zijn geïntroduceerd om te voorkomen dat medewerkers bij hun aangifte inkomstenbelasting veel geld terug krijgen of moeten bij betalen. Is het uit te leggen? Nee of zeer moeilijk.

Zie onderstaan voorbeeld:  

Voorbeeld verrekening loonheffingskorting

Hoeveel procent is bijzonder tarief in 2023?
Bij een loonheffing bijzonder tarief wordt het lastiger, zoals je kunt lezen in deze bijzonder tarief tabel:
Tot een inkomen van 10.697 euro is het bijzonder tarief 0%
Bij een inkomen tussen de 10.698 en 11.599 euro is het bijzonder tarief 36,93 – 8,23 = 28,70%
Bij een inkomen tussen de 11.600 en 21,482 euro is het bijzonder tarief 36,93 – 29,86 = 7,07%
Bij een inkomen tussen de 21.483 en 22.660 euro is het bijzonder tarief 36,93 – 3,09 = 33,84%
Bij een inkomen tussen de 22.661 en 37.691 euro is het bijzonder tarief 36,93 + 3,01 = 39,94%
Bij een inkomen tussen de 37.692 en 73.031 euro is het bijzonder tarief 36,93 + 12,61 = 49,54%
Bij een inkomen tussen de 73.032 en 124.519 euro is het bijzonder tarief 49,50 + 6,51 = 56,01%
Bij een inkomen van 124.520 euro of hoger is het percentage 49,50%

Het bovenstaande leidt tot veel verwarring, echter helaas, zo zit de Nederlandse loonbelasting in elkaar. Wij raden u dan ook aan naar de tabel bijzondere verloningen te verwijzen. Toch kunt u uw medewerkers wel een beetje van dienst zijn, er is namelijk een groep die het risico loopt een aanslag inkomsten belasting te krijgen. Als u goed naar de bovenstaande tabel kijkt, is het verschil in inkomen tussen 8,32% betalen en 45,59% betalen maar 1364 euro op jaar basis. Zit een medewerker op de grens (dus boven de 18000 euro maar minder dan 19982 euro en gaat hij of zij meer verdienen of meer werken, dan raden wij u aan het percentage te verhogen naar 45,59%. De medewerker kan via de opgave inkomsten belasting altijd dit geld terugvragen, maar wordt niet verrast met een naheffing in april van het vorige jaar.

Loonbelasting is een voorheffing

Loonbelasting is een voorlopige heffing; zeg maar een voorschot op de Inkomstenbelasting (IB). De inkomstenbelasting is de definitieve heffing. Dus wanneer u te veel of te weinig loonbelasting heeft betaald, wordt dat verrekend met de aanslag Inkomstenbelasting.

De klacht dat je van overwerk, de vakantietoeslag of een bonus zo weinig overhoudt is dus feitelijk niet juist. De heffing is immers een voorschot op de uiteindelijke (definitieve) aanslag. Wanneer er mogelijk teveel is ingehouden, wordt dat netjes teruggegeven.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.