Bijdragen aan goed doel    Bijzondere beloning 


Bijzonder tarief

Datum laatste wijziging: 15 juli 2018  |  Trefwoorden: Bijzonder tarief, Loonbelasting, 2016, Loon- en inkomstenbelasting, Voordeelregel

Inhoud

 1. Bijzonder tarief loonbelasting
 2. Jaarloon uitgangspunt voor tabellen bijzondere beloningen
 3. Loonheffingskorting
 4. Tabellen bijzondere beloning
 5. Berekening loonheffingskorting
 6. Loonbelasting is een voorheffing
 7. Naslag

Bijzonder tarief loonbelasting

Het bijzondere tarief loonbelasting c.q. bijzondere beloning is het belastingpercentage dat wordt toegepast voor eenmalige verloningen:
 • eenmalige beloningen of beloningen die slechts eenmaal per jaar worden toegekend (voorbeelden zijn gratificaties, tantièmes, bonus en vakantietoeslag);
 • overwerkloon;
 • eenmalig uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen;
 • beloningen over een ander tijdvak, zoals achteraf betaalde provisies of loonsverhogingen met terugwerkende kracht;
 • nabetalingen die betrekking hebben op tijdvakken van een vorig kalenderjaar.
Voor de hoogte van het loon wordt uitgegaan van het jaarinkomen.

Jaarloon uitgangspunt voor tabellen bijzondere beloningen

Wat het jaarinkomen betreft zijn er drie situaties mogelijk:
 • U hebt de medewerker het hele voorafgaande kalenderjaar loon betaald. U gaat dan uit van het loon dat de medewerker in dat jaar van u heeft gekregen.
 • Wanneer de medewerker gedurende het vorige jaar in dienst is gekomen, gaat we uit van het tot een jaarloon herleide bedrag. Is de medewerker bijvoorbeeld op 15 november in dienst getreden en is zijn cumulatieve loon (kolom 14) op 31 december € 3.000, dan is het tot jaarloon herleide bedrag ((€ 3.000 : 1,5) x 12 =) € 24.000.
 • De medewerker is in het huidige jaar in dienst gekomen. U herleidt dan een jaarloon op basis van het lopende jaar. U moet het jaarloon herleiden alsof uw werknemer over het hele lopende jaar loon zou krijgen.

Loonheffingskorting

De volgende stap is het toepassen van de loonheffingskorting over het jaarinkomen van de werknemer*. Bij de meeste medewerkers wordt loonheffingskorting toegepast, behalve wanneer zij meerdere banen (inkomstenbronnen) hebben. Is het laatste het geval dan mag in principe maar bij een werkgever (of uitkeringsinstantie) loonheffingskorting worden toegepast.

* Uitgangspunt is dat de werknemer jonger is dan de AOW leeftijd. Voor werknemers ouder dan de AOW leeftijd geldt een andere berekening.

Tabellen bijzondere beloning

Voor bijzondere beloningen wordt een aparte tabel gebruikt. In deze tabel is geen rekening gehouden met de standaard loonheffingskorting. Een bijzondere beloning komt boven op het normale maandloon. Dit betekent dat de bijzondere beloning valt in de schijf met het hoogste tarief, het 'marginale tarief'. Er zijn witte (voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking) en groene (voor loon uit vroegere dienstbetrekking) tabellen voor bijzondere beloningen.

Berekening loonheffingskorting

Twee situaties worden onderscheiden:
 • De werknemer heeft een baan met een werkgever
 • De werknemer heeft meerdere werkgevers
Wanneer een werknemer meerdere werkgevers heeft zal deze een keuze moeten maken bij welke werkgever hij de loonheffingskorting laat toepassen. Dat zal meestal bij de werkgever zijn met het hoogste belastbaar inkomen.
Is er sprake van een werknemer met meerdere banen en is vastgesteld bij welke werkgever (of uitkeringsinstantie) de loonheffing wordt toegepast, dan gelden de tarieven van de belastingschijven, zie HR-kiosk, Belastingschijven (tabellen).

Voor bijzondere beloningen wordt een aparte tabel gebruikt. In deze tabel is geen rekening gehouden met de standaard loonheffingskorting. Het tarief van de tabel bijzondere beloningen wordt bepaald aan de hand van het loon van het voorafgaande jaar. Een bijzondere beloning komt boven op het normale maandloon. Dit betekent dat de bijzondere beloning valt in de schijf met het hoogste tarief, het 'marginale tarief'. Er zijn witte (voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking) en groene (voor loon uit vroegere dienstbetrekking) tabellen voor bijzondere beloningen.

De meeste medewerkers hebben een werkgever. Voor hen moet de verrekening van de loonheffingskorting worden toegepast. Dit houdt is dat bij het standaard tarief een percentage wordt opgeteld of afgetrokken. Er zijn 8 verschillende tarieven Belasting voor eenmalige verloningen. Al deze tarieven zijn geïntroduceerd om te voorkomen dat medewerkers bij hun aangifte inkomstenbelasting veel geld terug krijgen of moeten bij betalen. Is het uit te leggen? Nee of zeer moeilijk.

Zie onderstaan voorbeeld:  

Voorbeeld verrekening loonheffingskorting


Tot een inkomen van 6481 is het bijzonder tarief 0%
Bij een inkomen tussen de 6482 en 10053 is het bijzonder tarief 36,55 - 1,77 = 34,78% 
Bij een inkomen tussen de 10054 en 18619 is het bijzonder tarief 36,55 - 28,32 = 8,23%
Bij een inkomen tussen de 18620 en 19982 is het bijzonder tarief 36,55 - 0 = 36,55%
Bij een inkomen tussen de 19983 en 32444 is het bijzonder tarief 40,8 + 4,79 = 45,59%
Bij een inkomen tussen de 32445 en 67072 is het bijzonder tarief 40,8 + 8,39 = 49,19%
Bij een inkomen tussen de 67073 en 131729 is het bijzonder tarief 52 + 3,6 = 55,6%
Bij een inkomen van 131730 of hoger is het percentage 52%

Het bovenstaande leidt tot veel verwarring, echter helaas, zo zit de Nederlandse loonbelasting in elkaar. Wij raden u dan ook aan naar de tabel bijzondere verloningen te verwijzen. Toch kunt u uw medewerkers wel een beetje van dienst zijn, er is namelijk een groep die het risico loopt een aanslag inkomsten belasting te krijgen. Als u goed naar de bovenstaande tabel kijkt, is het verschil in inkomen tussen 8,32% betalen en 45,59% betalen maar 1364 euro op jaar basis. Zit een medewerker op de grens (dus boven de 18000 euro maar minder dan 19982 euro en gaat hij of zij meer verdienen of meer werken, dan raden wij u aan het percentage te verhogen naar 45,59%. De medewerker kan via de opgave inkomsten belasting altijd dit geld terugvragen, maar wordt niet verrast met een naheffing in april van het vorige jaar.

Loonbelasting is een voorheffing

Loonbelasting is een voorlopige heffing; zeg maar een voorschot op de Inkomstenbelasting (IB). De inkomstenbelasting is de definitieve heffing. Dus wanneer u te veel of te weinig loonbelasting heeft betaald, wordt dat verrekend met de aanslag Inkomstenbelasting.

De klacht dat je van overwerk, de vakantietoeslag of een bonus zo weinig overhoudt is dus feitelijk niet juist. De heffing is immers een voorschot op de uiteindelijke (definitieve) aanslag. Wanneer er mogelijk teveel is ingehouden, wordt dat netjes teruggegeven.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Bijdragen aan goed doel    Bijzondere beloning