Genietingsmoment    Handboek Loonheffingen 2016 


Handboek Loonheffingen 2015

Datum laatste wijziging: 29 april 2017  |  Trefwoorden: Handboek Loonheffingen, Belastingdienst, 2015, Loon- en inkomstenbelasting

Inhoud

  1. Waar te vinden
  2. Online
  3. Wijzigingen

Waar te vinden

Het Handboek Loonheffingen 2015 is te vinden op internet (pdf-versie).

Online

Het Handboek is ook online te raadplegen en downloaden. De online versie van het handboek wordt in 2015 doorlopend actueel gehouden, van de download versie zal de Belastingdienst elk kwartaal een geactualiseerde versie plaatsen.

Wijzigingen

--------------------------------------------------------------------------------------

Wijzigingen 1e kwartaal

Stap 5 Premies werknemersverzekeringen berekenen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

5.16.1

01-04-2015

Er stond dat u vanaf 2016 eigenrisicodrager kunt worden voor de WGA-lasten van flexwerkers. Dit kan pas vanaf 2017.

Stap 11 Loonheffingen aangeven en betalen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

11.5.4

01-04-2015

Het boetebedrag voor een aangifteverzuim was niet juist. We hebben dit bedrag aangepast: het was € 61, het is nu € 65.

Stap 12 Aangiften corrigeren

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

12.3.2

01-04-2015

De zin 'Als wij het niet eens zijn met de teruggaaf, nemen wij contact met u op.' hebben we geschrapt. We nemen in dat geval geen contact op. We kunnen wel contact opnemen over de administratieve afhandeling van de teruggaaf.

16 Bijzondere arbeidsrelaties

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

16.1.1

01-04-2015

Het percentage van de bijdrage Zvw dat u inhoudt op het loon van een directeur-grootaandeelhouder was niet juist. We hebben dit percentage aangepast: het was 4,854%, het is nu 4,85%.

17 Werken over de grens: loonbelasting

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

17.4

01-04-2015

Onder 'Vergoeden met 30%-regeling', 2e alinea, hebben we 'hogere werkelijke kosten' veranderd in 'werkelijke kosten'.

19 Aanspraken, uitkeringen, stamrechten en pensioenen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

19.1.5

01-04-2015

In 'Let op!' hebben we benadrukt dat u de 75% eindheffing betaalt over het excessieve deel van de vertrekvergoeding.

19.4.1

01-04-2015

In de opsomming van de voorwaarden hebben we de volgende punten aangepast:

  • 1e bullet, daarbinnen 1e bullet: De leeftijd van de werknemer om met vervroegd pensioen te gaan, hebben we veranderd in '60 jaar of ouder'.

  • 4e bullet, daarbinnen 2e bullet: Aan de wettelijke toegestane redenen om de grens van 100% van het laatstverdiende loon te overschrijven, hebben we de reden 'aanpassing van het pensioen aan loon of prijsontwikkeling' toegevoegd.

19.4.1

01-04-2015

De kop '40 1/6-deelnemingsjarenpensioen' hebben we veranderd in '40 1/4-deelnemingsjarenpensioen'.

19.4.1

01-04-2015

Onder 'AOW-franchise' hebben we – in de opsomming – het bedrag € 11.095 veranderd in € 10.095. Verder hebben we bij de percentages het woord 'minder' vervangen door 'niet meer'.

19.4.2

01-04-2015

In de alinea 'VUT-regelingen' hebben we toegevoegd dat u ook 52% eindheffing moet berekenen over de uitkeringen uit VUT-regelingen en de werknemerspremies.

22 Spaarregelingen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

22.2

01-04-2015

In de opsomming in de alinea 'Volledige of gedeeltelijke opname mogelijk' hebben we 'levenslooptegoed op 31 december 2013 (inclusief rendement)' veranderd in 'levenslooptegoed'.


Zie het Handboek Loonheffingen d.d. 1 april 2015 (pdf).

--------------------------------------------------------------------------------------

Wijzigingen 2e kwartaal

Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

1.1.5

04-06-2015

In deze paragraaf hebben we een link gemaakt naar de 'Handleiding artiesten- en beroepssportersregeling' voor 2015.

Stap 3 Loonadministratie aanleggen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

3.3.2

04-06-2015

In de 1e zin onder de kop 'Eindheffing werkkostenregeling' hebben we 'in ieder geval' toegevoegd.

3.3.2

04-06-2015

In de opsomming onder de kop 'Eindheffing werkkostenregeling' is de 3e bullet vervallen ('het restant vrije ruimte dat u nog tot uw beschikking hebt'). Verder hebben we de opsomming anders opgebouwd door aan te geven wat u op collectief niveau en op werknemersniveau moet administreren en door de toelichtende teksten onder de opsomming te plaatsen.

Stap 4 Bepalen wat tot het loon hoort

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

4.2

04-06-2015

Onder de kop 'Altijd eindheffingsloon of altijd loon' hebben we de 1e bullet van de 1e opsomming veranderd in: vergoedingen voor de aanschaf van producten uit uw eigen bedrijf voor postactieve werknemers.

4.2

04-06-2015

Onder de kop 'Gebruikelijkheidstoets' hebben we in de laatste zin van de 1e alinea 'onder meer' vervangen door 'in ieder geval'.

4.2

04-06-2015

Onder de kop 'Gebruikelijkheidstoets' hebben we de 1e bullet van de 2e opsomming veranderd in: U beoordeelt de aanwijzing als eindheffingsloon van iedere vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling op gebruikelijkheid. Toets de aanwijzing in ieder geval aan de bovenstaande 3 criteria.

4.2

04-06-2015

Onder de kop 'Gebruikelijkheidstoets' hebben we de alinea boven de voorbeelden als volgt aangepast: Als wij vinden dat de aanwijzing als eindheffingsloon van de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen ongebruikelijk is, moeten wij dat aantonen. U kunt dan toelichten waarom de aanwijzing als eindheffingsloon toch gebruikelijk is.

4.2

04-06-2015

We hebben de tekst van voorbeeld 1, 2 en 4 aangepast. In voorbeeld 1 hebben we de 2e zin uitgebreid. In voorbeeld 2 hebben we 2 zinnen samengevoegd en een zin toegevoegd. In voorbeeld 4 hebben we een zin toegevoegd.

4.3

04-06-2015

Onder de kop 'Loon uit tegenwoordige dienstbetrekking' hebben we de laatste bullet in de opsomming verwijderd ('WAZO-uitkeringen tijdens verlof en aanvullingen hierop'). De 3e bullet hebben we gesplitst in 2 bullets.

4.4.3

04-06-2015

Onder de kop 'Instantiebetaling' hebben we in de 3e zin 'zelf' verwijderd.

4.6.1

04-06-2015

In de 1e zin hebben we 2 paragraafverwijzingen toegevoegd, tekst verwijderd ('zonder deze aan te wijzen als eindheffingsloon') en tekst toegevoegd ('die niet ten koste gaat van uw vrije ruimte').

4.6.1

04-06-2015

In de opsomming hebben we onderaan een voorwaarde toegevoegd.

4.6.1

04-06-2015

De alinea onder de opsomming hebben we herschreven.

4.13

04-06-2015

In het schema hebben we bij het loon dat in de vrije ruimte valt, 'vergoedingen voor de aanschaf van' toegevoegd voor 'producten uit eigen bedrijf'.

4.15

04-06-2015

We hebben de tekst van de 'Let op' herschreven.

Stap 5 Premies werknemersverzekeringen berekenen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

5.7.2 en 5.7.3

04-06-2015

In deze paragrafen hebben we een link gemaakt naar de 'Toelichting loonberekening VCR 2015'.

Stap 6 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekenen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

6.2.4

04-06-2015

In deze paragraaf hebben we een link gemaakt naar de 'Toelichting loonberekening VCR 2015'.

Stap 7 Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

7.3.7

04-06-2015

In deze paragraaf hebben we een link gemaakt naar de 'Handleiding artiesten- en beroepssportersregeling' voor 2015.

7 en 7.3.7

23-04-2015

In de inleiding en in paragraaf 7.3 hebben we een link gemaakt naar de handleiding 'Rekenregels en handleiding loonheffingen over bijstandsuitkeringen 2015'.

7.1

23-04-2015

In de 2e rij van de tabel hebben we het voorbeeld van loon in natura tussen haakjes vervangen door: bijvoorbeeld een cadeau voor uw werknemer bij zijn jubileum.

Stap 8 Eindheffing werkkostenregeling berekenen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

8

04-06-2015

We hebben de inleiding ingekort.

8.1

04-06-2015

Na de 1e zin hebben we ingevoegd: 'Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen door gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen.'

8.1

04-06-2015

Onder de kop 'De werkkostenregeling in het kort' hebben we kleine tekstuele aanpassingen doorgevoerd bij stap 2 en 3.

8.1

04-06-2015

Onder de kop 'De werkkostenregeling in het kort' hebben we onder de opsomming een Let op! toegevoegd.

8.1.2

04-06-2015

Onder de kop 'Declaraties uit een vorig jaar' hebben we aan het eind van de alinea informatie toegevoegd.

8.1.3

04-06-2015

Onder de kop 'Altijd eindheffingsloon of altijd loon' hebben we de 1e bullet van de opsomming veranderd in: vergoedingen voor de aanschaf van producten uit uw eigen bedrijf voor postactieve werknemers.

Stap 9 Bedragen in de loonstaat boeken

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

9, 9.2.3 en 9.2.6

04-06-2015

In de inleiding en in beide paragrafen hebben we een link gemaakt naar de 'Handleiding artiesten- en beroepssportersregeling' voor 2015.

Stap 11 Loonheffingen aangeven en betalen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

11.7

23-04-2015

We hebben een link gemaakt naar de 'Toelichting excessieve vertrekvergoeding 2015'.

Stap 13 Jaaropgaaf aan werknemers geven

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

13.3

04-06-2015

In deze paragraaf hebben we een link gemaakt naar de 'Handleiding artiesten- en beroepssportersregeling' voor 2015.

Stap 15 Einde van inhoudingsplicht of dienstbetrekking

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

15.2.2

04-06-2015

We hebben de tekst onder de kop 'Slechts 80% belast bij volledige opname in 2015' verduidelijkt.

Stap 16 Bijzondere arbeidsrelaties

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

16.4 en 16.6

04-06-2015

In deze paragraaf hebben we een link gemaakt naar de 'Handleiding artiesten- en beroepssportersregeling' voor 2015.

17 Werken over de grens: loonbelasting

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

17.3.4

04-06-2015

In deze paragraaf hebben we een link gemaakt naar de 'Handleiding artiesten- en beroepssportersregeling' voor 2015.

17.4.2

23-04-2-15

Onder de kop 'Beschikking: geldigheid en toetsen voorwaarden' hebben we de datums onder de opsomming veranderd in datums in 2015.

17.4.2

23-04-2015

Onder de kop 'Werknemers met een mastertitel' klopte het bedrag van € 27.901 niet. We hebben dit veranderd in € 36.705.

17.5.1

23-04-2015

In het voorbeeld stond onder 'Berekening van de eindheffing' nog 1,5% in plaats van 1,2%. We hebben het percentage en de bijbehorende berekening aangepast.

18 Werken over de grens: sociale zekerheid

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

18.3.4

04-06-2015

In deze paragraaf hebben we een link gemaakt naar de 'Handleiding artiesten- en beroepssportersregeling' voor 2015.

19 Aanspraken, uitkeringen, stamrechten en pensioenen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

19.1

23-04-2015

Onder de kop 'Aanspraak hoort tot loon' hebben we in de 1e alinea de tekst 'tenzij het periodieke uitkeringen zijn.' en de rest van de alinea geschrapt.

20 Gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en normbedragen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

20.1.8

04-06-2015

Onder de kop 'Cafetariaregelingen en noodzakelijkheid' hebben we de 1e alinea herschreven.

20.1.11

04-06-2015

In de 1e zin hebben we 'moet gebruiken' veranderd in 'gebruikt'.

21 Vervoer en reiskosten

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

21.3.25 en 21.4.11

04-06-2015

In deze paragrafen hebben we nieuwe stroomschema's geplaatst waarin de paragraafverwijzingen zijn aangepast. Deze klopten niet meer door het toevoegen van de nieuwe paragrafen 21.3.9 en 21.4.6.

21.1.4

23-04-2015

We hebben de alinea onder de kop 'Vervoer per veerpont' aangepast. De kosten voor vervoer per veerpont kunt u alleen voor uw rekening nemen als dit openbaar vervoer is.

21.1.6, 21.3.9 en 21.4.6

23-04-2015

Deze paragrafen zijn nieuw. U vindt er informatie over vergoedingen voor laadpalen en elektriciteit voor elektrische (bestel)auto's.

24 Eindheffingen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

24.8

23-04-2015

In de 1e bullet van de opsomming hebben we een link toegevoegd naar de 'Toelichting excessieve vertrekvergoeding 2015'.

24.8

23-04-2015

In de 2e bullet van de opsomming we 2009 toegevoegd en een link naar de 'Toelichting excessieve vertrekvergoeding 2009'.


Zie het Handboek Loonheffingen d.d. 1 juni 2015 (pdf).

--------------------------------------------------------------------------------------

Wijzigingen 3e kwartaal

5 Premies werknemersverzekeringen berekenen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

5.16.1

17-07-2015

Onder de kop 'Eigenrisicodragerschap WGA aanvragen' hebben we bij het 1e opsommingselement 'erkende' toegevoegd voor 'bank'. In de 2e alinea na de opsomming hebben we toegevoegd wanneer de aanvraag van een startende werkgever binnen moet zijn.

5.16.2

In de laatste alinea onder de kop 'Eigenrisicodragerschap ZW aanvragen' hebben we toegevoegd wanneer de aanvraag van een startende werkgever binnen moet zijn.

17 Werken over de grens: loonbelasting

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

17.4.2

17-07-2015

Aan het eind van de 1e alinea onder de kop 'Deskundigheidsvereiste' hebben we 'onbelaste vergoeding' vervangen door 'gerichte vrijstelling'. En in de 2e alinea onder de kop 'Wisseling van werkgever' staat nu dat de nieuwe werkgever een nieuw verzoek samen met de werknemer moet indienen.

21 Vervoer en reiskosten


Zie het Handboek Loonheffingen d.d. 1 oktober 2015 (pdf).

--------------------------------------------------------------------------------------

Wijzigingen 4e kwartaal

4 Bepalen wat tot het loon hoort

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

4.2

23-10-2015

Onder de kop 'Altijd eindheffingsloon of altijd loon' hebben we de 1e en 2e bullet van de 1e opsomming aangepast: we hebben de verbonden vennootschap toegevoegd, het begrip 'werknemers' verduidelijkt door 'actieve' toe te voegen, en bij de 1e bullet aangegeven dat eindheffingsloon pas aan de orde is bij overschrijding van de grenzen van de gerichte vrijstelling.

4.2

23-10-2015

Onder de kop 'Altijd eindheffingsloon of altijd loon' hebben we in de laatste bullet van de 2e opsomming de tekst over boetes verduidelijkt.

4.6.1

23-10-2015

In de laatste alinea hebben we de tekst aangepast zonder inhoudelijk iets te veranderen.

4.9.1

23-10-2015

Onder de kop 'U vraagt een bedrag terug na afloop van het jaar van betaling' hebben we in de opsomming de 1e bullet aangepast, omdat daarin deels hetzelfde stond als in de 2e bullet.

4.13

23-10-2015

In het 'Schema loon' hebben we de beschrijving van 'Loon dat in de vrije ruimte valt' aangepast aan de wijzigingen in paragraaf 4.2.

8 Eindheffing werkkostenregeling berekenen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

8.1

23-10-2015

In de alinea boven de kop 'De werkkostenregeling in het kort' hebben we 'samen' toegevoegd na 'subnummers' en hebben we de zin 'De werkkostenregeling geldt voor al uw werknemers' verwijderd.

8.1.3

23-10-2015

In de 2e opsomming onder de kop 'Altijd eindheffingsloon of altijd loon' hebben we de tekst over boetes verduidelijkt.

8.1.3

23-10-2015

Onder de kop 'Wanneer kiezen tussen eindheffingsloon en loon?' hebben we de teksten verduidelijkt die gaan over wat u moet doen als u de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling verkeerd of niet in uw administratie hebt opgenomen.

8.1.5

23-10-2015

In de 2e alinea hebben we concrete jaartallen gebruikt.

8.2.1

23-10-2015

In de 1e alinea hebben we de tekst over de toetsing van de vrije ruimte aangepast en verduidelijkt.

12 Aangiften corrigeren

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

12.3.2

23-10-2015

De alinea onder de kop 'Correctie is geen bezwaar of verzoek om teruggaaf' hebben we aangepast.

12.4

23-10-2015

In de 'Let op!' onder de kop 'Gevolgen voor teruggaaf van premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zvw' hebben we de verwijzing naar het 'Handboek Loonheffingen 2013' duidelijker gemaakt.

14 Informatieplicht

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

14

23-10-2015

In de inleiding hebben we de kop 'Bewaartermijn' gewijzigd in 'Bewaarplicht'. De tekst over de bewaarplicht hebben we aangepast.

14.3

23-10-2015

In de 4e alinea hebben we 'elke waarneming' gewijzigd in 'een waarneming'.

14.4

23-10-2015

In de laatste alinea hebben we een opsomming van Auditfiles toegevoegd.

14.5

23-10-2015

In de 2e alinea hebben we 'sturen' gewijzigd in 'kunnen sturen'.

16 Bijzondere arbeidsrelatie

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

16.17

23-10-2015

In de opsomming hebben we de 2e bullet aangepast aan de gewijzigde Wet studiefinanciering en '(voorwaardelijke)' verwijderd.

17 Werken over de grens: loonbelasting

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

17.3.2

23-10-2015

Na de laatste alinea hebben we een 'Let op!' over de pensioenuitkering in de aangifte loonheffingen toegevoegd.

20 Gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en normbedragen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

20

23-10-2015

In de 2e alinea van de inleiding hebben we de 1e zin aangepast.

20.1

23-10-2015

De kop 'Bovenmatig deel gerichte vrijstelling' hebben we gewijzigd in 'Bovenmatig deel'. In de 1e zin onder deze kop en in het voorbeeld hebben we de tekst ook aangepast om duidelijk te maken dat het bovenmatige deel geen deel uitmaakt van de gerichte vrijstelling.

20.1

23-10-2015

Onder de kop 'Bovenmatig deel' hebben we de tekst over de keuze voor het belasten als loon bij de werknemer verwijderd. Deze tekst was overbodig en leidde tot verwarring.

20.1

23-10-2015

Bij de 1e bullet onder de kop 'Welke gerichte vrijstellingen zijn er?' hebben we de voorbeelden verwijderd.

20.1.2

23-10-2015

Onder de kop 'Ambulante werknemers' hebben we in de 1e zin 'in 1 week' verwijderd. Dit was te beperkend.

20.1.2

23-10-2015

Onder de kop 'Reisbesluiten Binnen- en Buitenland' hebben we in de laatste alinea voor de kop 'Buitenlandse dienstreizen' 'hebt gesteld' gewijzigd in 'stelt'.

20.1.3

23-10-2015

Onder de kop 'Ambulante werknemers' hebben we in de 2e zin 'in 1 week' verwijderd. Dit was te beperkend.

20.1.3

23-10-2015

De tekst onder de kop 'Maaltijden in bedrijfskantines' hebben we aangepast.

20.1.3

23-10-2015

De alinea 'Maaltijden tijdens personeelsfeesten' is nieuw.

20.1.5

23-10-2015

De 1e 'Let op!' hebben we aangevuld.

20.1.6

23-10-2015

In de 1e alinea hebben we 'vrijgestelde vergoeding' veranderd in 'onbelaste vergoeding'.

20.1.8

23-10-2015

In de 3e bullet van de opsomming hebben we 'teruggeeft' veranderd in 'moet teruggeven' en 'betaalt' in 'moet betalen'.

20.1.8

23-10-2015

In de laatste alinea onder de kop 'Noodzakelijk' hebben we aan het eind tekst en een verwijzing toegevoegd.

20.1.8

23-10-2015

Onder de kop 'Cafetariaregelingen en noodzakelijkheid' hebben we een taalfout hersteld.

20.1.9

23-10-2015

In de 2e alinea hebben we een taalfout hersteld.

20.1.10

23-10-2015

In de 3e opsomming hebben we bij de laatste bullet over een EHBO-cursus de tekst over de eigen bijdrage verwijderd. Dat staat al in de opsomming erboven.

20.1.10

23-10-2015

In de tekst onder de kop 'Stoppen met roken' hebben we de 2e voorwaarde verwijderd. Het is niet noodzakelijk voor de gerichte vrijstelling dat de werkgever het initiatief voor de cursus heeft genomen.

20.2

23-10-2015

De tekst van de inleiding hebben we aangepast.

20.2

23-10-2015

In de 1e bullet van de opsomming onder de kop 'Welke nihilwaarderingen zijn er?' hebben we de tekst over ter beschikking gestelde bedrijfsfitness aangepast. De oorspronkelijke tekst was te beperkend.

20.2

23-10-2015

In de 4e bullet van de opsomming onder de kop 'Welke nihilwaarderingen zijn er?' hebben we een taalfout hersteld.

20.2.1

23-10-2015

In de 1e alinea hebben we de laatste zin verwijderd.

20.2.1

23-10-2015

In de 2e alinea hebben we de fietsenstalling naar voren verplaatst: deze moet zich ook op het bedrijfsterrein bevinden om onder 'werkplek' te vallen.

20.2.1

23-10-2015

De kop 'Parkeergelegenheid bij de werkplek' hebben we veranderd in 'Parkeergelegenheid in de omgeving van de werkplek'. De 1e alinea onder deze kop hebben we verwijderd.

20.2.1

23-10-2015

Onder de kop 'Werkplek in woning werknemer' hebben we de tekst over arbovoorzieningen aangepast aan de gewijzigde wetgeving per 1 januari 2015.

20.2.2

23-10-2015

De kop 'Voorzieningen op de werkplek: bedrijfsfitness' hebben we veranderd in 'Voorzieningen op de werkplek'. Ook de alinea eronder hebben we aangepast. De oorspronkelijke tekst was te beperkend.

20.2.3

23-10-2015

Onder de kop 'Personeelsfeesten' hebben we in de 1e zin 'consumpties op' toegevoegd voor 'personeelsfeesten'. En we hebben een verwijzing naar informatie over maaltijden op personeelsfeesten toegevoegd.

20.2.3

23-10-2015

Onder de kop 'Sinterklaasfeest' hebben we bij de 1e bullet 'voor thuis' verwijderd.

20.2.5

23-10-2015

Onder de kop'Niet-arbovoorzieningen' hebben we in de 1e bullet van de 2e opsomming bedrijfsfitness verwijderd. Ook hebben we de 4e en de 5e bullet verwijderd, omdat die niets te maken hebben met een werkruimte thuis. Tot slot hebben we de inleidende zin aangepast en paragraafverwijzingen toegevoegd.

20.2.5

23-10-2015

Onder de kop 'Niet-arbovoorzieningen' hebben we bij 'Werkplek in woning werknemer' 'of verbruikt' verwijderd bij de 2e bullet van de opsomming. De zin onder de opsomming hebben we ook verwijderd.

20.3

23-10-2015

We hebben de inleidende zin ingekort.

20.3.1

23-10-2015

In de 1e alinea hebben we 'waar het werk wordt gedaan' verwijderd.

20.3.1

23-10-2015

De alinea 'Maaltijden tijdens personeelsfeesten' is nieuw. Hierdoor staat alle informatie over maaltijden bij elkaar.

22 Spaarregelingen

Paragraaf

Publicatiedatum

Wijziging

22.2

23-10-2015

De opsomming en bijbehorende inleidende zin onder de kop 'Volledige of gedeeltelijke opname mogelijk' hebben we verbeterd. De tekst die er stond, was niet juist.

22.2.5

23-10-2015

We hebben de opsomming en bijbehorende inleidende zin aangepast. De tekst die er stond, was niet juist.

Zie het Handboek Loonheffingen d.d. 23 okt 2015 (pdf).

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Genietingsmoment    Handboek Loonheffingen 2016