Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Datum laatste wijziging: 30 april 2017  |  Trefwoorden: , , , ,

Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Op 11 november 2014 is de Nieuwsbrief Loonheffingen 2015, Uitgave 1, verschenen. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen:
 1. Veranderingen in de werkkostenregeling
 2. Veranderingen in de gebruikelijkloonregeling voor aanmerkelijkbelanghouders
 3. Veranderingen in de premiekortingen jongere werknemers en in dienst nemen oudere werknemers
 4. Premievrijstelling oudere werknemers vervalt per 1 juli 2015
 5. 80%-regeling voor afkoop van levenslooptegoed heringevoerd
 6. 80%-regeling stamrechten vervalt
 7. AOW-leeftijd gaat omhoog naar 65 jaar en 3 maanden
 8. Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten
 9. Digipoort vervangt BAPI-kanaal en FOS-kanaal per 1 maart 2017
 10. Veranderingen in de heffingskortingen
 11. Pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) vervalt
 12. Pseudo-eindheffing backservices pensioenen vervalt
 13. Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk: contractonderzoek vervalt
De Nieuwsbrief is op internet te vinden.

Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 editie 2 gepubliceerd

In de 2e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:
 • Verklaring arbeidsrelatie 2014 blijft tijdelijk ook in 2015 geldig
 • Bijtelling voordeel privégebruik auto
 • Indexering boetes
 • Loonbelastingtabellen: nieuwe kolom in de tabel bijzondere beloningen
 • Veranderingen in de pensioenregelingen
 • Hoger premiedeel ZW-flex bij einde eigenrisicodragerschap ZW
 • Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2015

Verder hebben we een aantal onderwerpen aangevuld en een aantal fouten verbeterd:

 • In de inleiding is toegevoegd wat we verstaan onder 'loonheffingen inhouden en betalen'.
 • In punt 1 is onder de kop 'Wanneer is er sprake van een concern?' een alinea toegevoegd met informatie over stichtingen.
 • In punt 2 is de informatie over verbonden lichamen verwijderd. Deze wijziging is niet doorgegaan.
 • In punt 8 is de informatie over het verrekenen van de premiekorting met een aangifte onder een ander subnummer in een eerder aangiftetijdvak verwijderd. Dit was al mogelijk.
 • In punt 8 is onder de kop 'Verkeerde begindatum inkomstenverhouding bij uitzendkrachten' de zin over de polisadministratie gewijzigd.
 • In punt 10 is het volgende gewijzigd:
  • In de 2e alinea is 'maar minder is dan € 100.670' veranderd in 'maar niet meer is dan € 100.670'
  • en € 100.670 of hoger' is veranderd in 'hoger dan € 100.670'.
 • De arbeidskorting voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt, is toegevoegd.

(Bron: Belastingdienst)

Derde uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 gepubliceerd

In deze uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • Bedrag kleine afkoopsommen verhoogd
 • Deelvissers vallen onder het 0%-tarief voor de werkgeversheffing Zvw
 • Voordeelregel: bijzondere beloning optellen bij het reguliere tijdvakloon
 • Veranderingen in de 30%-regeling
 • Leeftijdsgrens voor studenten vervallen in Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden 1999

Verder heeft de Belastingdienst een aantal fouten verbeterd en onderwerpen uitgebreid:

 • Bij punt 1 is de tekst over stichtingen die in aanmerking kunnen komen voor de concernregeling, aangepast.
 • Bij punt 1 is informatie toegevoegd over buitenlandse boetes.
 • Bij punt 2 is in de 1e alinea onder 'Andere berekening gebruikelijk loon' bij het 3e gedachtestreepje '(bedrag voor 2014)' verwijderd. En in de 2e alinea is bij het 1e gedachtestreepje het laatste deel van de 1e zin verwijderd ('en lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer van u of van een verbonden lichaam'). Tot slot is ook het voorbeeld aangepast.
 • Bij punt 3, 'Premiekorting jongere werknemers' is 'verklaring' veranderd in de wettelijke term 'doelgroepverklaring'. Verder is informatie toegevoegd over het in dienst nemen van een werknemer op of na 1 juli 2015. Ook kunt u lezen in welk geval u niet aan de aangescherpte voorwaarden hoeft te voldoen.
 • Bij punt 3, 'Premiekorting in dienst nemen oudere werknemers' is 'verklaring' veranderd in de wettelijke term 'doelgroepverklaring'. Verder kunt u lezen in welk geval u niet aan de aangescherpte voorwaarden hoeft te voldoen.
 • De tekst van punt 4 is bijna volledig aangepast.
 • Bij punt 8 is informatie toegevoegd over het vervallen van de code invloed verzekeringsplicht C. Verder is bij de aandachtspunten toegevoegd dat het bij de verduidelijking van het aantal loondagen bij maandaangifte gaat om een verduidelijking in het aangifteprogramma.
 • Bij punt 9 is de datum van 7 april 2015 voor het gebruik van Digipoort voor standaardberichten veranderd in 20 mei 2015.
 • Bij punt 14 is de tekst aangepast aan de huidige situatie.
 • Bij punt 16 is de boetebedragen aangepast.
 • In tabel 6a is onder 'Tabel voor werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen' het bedragen van € 33.858 veranderd in € 33.857.
 • In tabel 9b is in de tabelkop '50 jaar' veranderd in '56 jaar'.
 • In de titel van tabel 10a is '2014' veranderd in '2015'. En bij sectorcode 67 is het percentage ZW-flex veranderd in 2,24%.
 • In tabel 14 is bij zeevarende toegevoegd '(waaronder ook deelvissers)'.

(Bron: Belastingdienst)