ANBI-status    Artiestenregeling 


Anoniementarief

Datum laatste wijziging: 14 september 2018  |  Trefwoorden: Anoniementarief, Wet op de identificatieplicht, WID, Identiteitsbewijs, Loon- en inkomstenbelasting

Inhoud

  1. Wet op de identificatieplicht (WID)
  2. Naslag
  3. Geldige documenten
  4. Stappenplan vaststellen identiteit
  5. Controle
  6. Wet Versterking Fiscale Rechtshandhaving
  7. Zesmaandenfictie
  8. Identificatieplicht niet onbegrensd
  9. Identiteitsstelsel in kaart
  10. Identificatie- en registratieplicht werknemers: voorkom het anoniementarief

Wet op de identificatieplicht (WID)

De werkgever is volgens de WID verplicht het loon van werknemers, die zich bij de werkgever niet bekend willen (of kunnen) maken wat betreft hun naam, adres, burgerservicenummer* of zich niet willen identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs, te belasten met het toptarief van 52%. Met loonheffingskortingen mag geen rekening worden gehouden. Verder mag voor de premies werknemersverzekeringen geen rekening worden gehouden met het maximumpremieloon en de franchise. Voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw mag tenslotte geen rekening worden gehouden met het maximumbijdrageloon. Het anoniementarief noemt men ook wel het 'onbekendentarief'.

* Alleen het bekend maken van het burgerservicenummer (BSN) is niet genoeg, ook de naam, adres en woonplaats moeten worden genoemd.

Het vaststellen van de identiteit van de werkgever moet vóór de indiensttreding plaats vinden. De verplichting de identiteit van een werknemer vast te stellen, wordt verificatieplicht genoemd.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.
Geldige documenten

De identiteit van de werknemer stelt men vast aan de hand van originele (dus geen kopie) en geldige documenten die de Paspoortwet worden genoemd. De Paspoortwet vermeldt de volgende documenten: nationaal paspoort¹, diplomatiek paspoort, dienstpaspoort, reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen2, nooddocument of andere reisdocumenten. Het rijbewijs geldt niet als geldig identiteitsbewijs. De werkgever heeft ook nog de plicht vast te stellen of het document geen vervalsing is, de 'verificatieverplichting'.
¹ Het Nederlandse paspoort krijgt, als de aanvrager ten minste 18 jaar is, een geldigheidsduur van 10 jaar. Bij de aanvraag voor de identiteitskaart worden geen vingerafdrukken meer opgenomen. Ook de geldigheidsduur van de identiteitskaart wordt verlengd naar 10 jaar. Dit voornemen moet volgens het kabinet in oktober 2013 ingaan.

2 Volgens de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) is een vreemdeling: ieder die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet worden behandeld.

Stappenplan vaststellen identiteit

1. U vraagt de werknemer een origineel en geldig identiteitsbewijs te laten zien.

2. Als de werknemer niet de Nederlandse nationaliteit heeft, gaat u na of – en onder welke voorwaarden – u de werknemer in Nederland mag laten werken.

3. U controleert het identiteitsbewijs.

4. U controleert of het identiteitsbewijs hoort bij de werknemer die het aanbiedt.

5. U maakt een kopie van het identiteitsbewijs en bewaart die in uw loonadministratie.

Red.: Uit jurisprudentie valt op te maken dat er op gelet moet worden dat de kopieën goed leesbaar zijn en de pasfoto duidelijk zichtbaar is. Ook moet men van een paspoort alle pagina’s waar persoonsgegevens op staan kopiëren. Van een ID-kaart moet de werkgever beide kanten kopiëren.

Controle

Bij een looncontrole controleert de fiscus standaard op de aanwezigheid van kopieën van geldige identificatiebewijzen. Ontbreken deze ten tijde van controle, dan zal de fiscus, voor zover dat niet is gebeurd, alsnog het anoniementarief toepassen op het loon van de betreffende werknemers. In tegenstelling tot het verleden bestaat er voor de werkgever vanaf 2007 niet meer de mogelijkheid alsnog de ontbrekende kopieën te overleggen. Voor werkgevers is het daarom van belang te controleren of van alle werknemers een (duidelijke) kopie van het identiteitsbewijs is opgenomen in de loonadministratie.
Bij in gebreke blijven kunnen zowel de werkgever als de werknemer een verzuimboete van maximaal € 5.278 (2017) krijgen.

Wet Versterking Fiscale Rechtshandhaving

Op 1 januari 2008 is de Wet Versterking Fiscale Rechtshandhaving in werking getreden. Dit houdt onder meer in dat het anoniementarief ook van toepassing is als er geen of een onjuist burgerservicenummer (BSN) is afgegeven.

Zesmaandenfictie

Om zwartwerken en illegale tewerkstelling tegen te gaan is er ook een zesmaandenfictie* voor de loonbelasting geïntroduceerd. Op grond van deze fictie wordt bij de constatering dat een werknemer niet in de loonadministratie van de werkgever is opgenomen, aangenomen dat de werknemer al zes maanden vóór het tijdstip van de constatering in dienst was bij de werkgever.

* De Hoge Raad besliste dat de fictie van art. 30a Wet LB 1964 geen toereikende basis vormt om een beboetbaar feit aan te nemen.

Identificatieplicht niet onbegrensd

Als een nieuwe werknemer in dienst komt bij een onderneming hoeft de werkgever de handtekening op het identiteitsbewijs normaal gesproken niet te vergelijken met die op de opgaaf gegevens voor de loonheffingen. Dat heeft het gerechtshof onlangs bepaald. (Bron: Hoge Raad, 12 juli 2013)

Identiteitsstelsel in kaart

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Panteia dit jaar voor de tweede keer de monitor “identiteit in cijfers” gemaakt. Deze monitor brengt informatie over het huidige identiteitsstelsel samen. Dat gebeurt in drie onderdelen: cijfers over de praktijk van identificatie, cijfers over identiteitsfraude en achtergrondgegevens over het identiteitsstelsel.

Zie de site van Panteia.

Identificatie- en registratieplicht werknemers: voorkom het anoniementarief

Iedereen moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. De wijze van identificeren kan verschillend zijn afhankelijk van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Verificatieplicht

Bij indiensttreding van een nieuwe werknemer bent u verplicht naar een geldig identiteitsbewijs te vragen. De werknemer is verplicht het originele document te tonen. Dit kan bijvoorbeeld een paspoort zijn, een identiteitskaart (ID-kaart) of vreemdelingendocument. De verificatieplicht houdt in dat u het identiteitsbewijs van werknemers bij indiensttreding moet controleren op echtheidskenmerken en geldigheid.

Identificatie en de Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

De regels voor het laten werken van vreemdelingen staan in de Wav. Werken in Nederland is vrij toegestaan voor personen met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van één van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Voor deze landen geldt vrij verkeer van werknemers, sinds 1 juli 2018 ook voor inwoners van Kroatië die in Nederland willen werken. Voor de werknemers buiten de voornoemde landen geldt in principe dat zij in bezit moeten zijn van een verblijfsvergunning en/of tewerkstellingsvergunning.

(Bron: BDO, 4 sep. 2018)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: ANBI-status    Artiestenregeling