Artiestenregeling

Datum laatste wijziging: 22 maart 2018  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

 1. Wat is een 'artiest'?
 2. Inhoudingsplicht
 3. Bruto gage
 4. Kostenvergoedingsbeschikking
 5. Kleine vergoedingsregeling
 6. Administratieve verplichtingen
 7. Inhoudingsplichtigenverklaring
 8. Verklaring arbeidsrelatie
 9. Advies laag inkomen
 10. Naslag

Wat is een 'artiest'?

Artiesten zijn personen die (al dan niet met een gezelschap) optreden voor publiek en daarbij een artistieke prestatie leveren. Denk daarbij aan zangers, leiders en leden van een band of orkest, goochelaars, clowns, acrobaten, poppenspelers, acteurs, dj’s en vj’s. Het is niet van belang of een artiest alleen optreedt of in een artiestengezelschap. Evenmin maakt het uit of men te maken heeft met een professional of een amateur.

Inhoudingsplicht

Voor het incidenteel inhuren van een artiest geldt een speciale regeling, namelijk de artiestenregeling. Deze regeling houdt simpel gezegd in dat als het optreden van een artiest plaatsvindt op basis van een overeenkomst van korte duur, degene die de gage betaalt de inhoudingsplichtige is. Wordt de gage door een andere persoon betaald, dan is die persoon inhoudingsplichtig.

Bruto gage

De opdrachtgever is dus loonbelasting verschuldigd over de gage. Gage is al hetgeen de opdrachtgever aan de artiest verstrekt in geld en/of natura. Verstrekt de opdrachtgever aan de artiest een individuele kostenvergoeding, dan valt dit ook onder de gage waarover hij loonbelasting moet afdragen.
Er geldt wel een aantal uitzonderingen:
 • (vergoedingen voor) reis- en verblijfkosten behoren niet tot de gage. Let op, de artiest moet de originele vervoersbewijzen aan de opdrachtgever overhandigen. Vergoedingen voor eigen vervoer (de auto) behoren weer wél tot de gage;
 • (vergoedingen voor) consumpties en maaltijden die tijdens of in aansluiting op het optreden worden verstrekt behoren evenmin tot de gage;
 • het vergoeden van kosten die met het optreden samenhangen en die zijn opgenomen in een kostenvergoedingsbeschikking (zie hierna) behoren niet tot de gage;
 • de artiest is verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De aanspraken op grond van de Ziektewet, de WW, de WAO/WIA behoren ook niet tot de gage.

Kostenvergoedingsbeschikking

Ingeval een artiest veel kosten maakt voor een optreden kan hij vooraf de Belastingdienst verzoeken deze kosten bij beschikking vast te stellen. Op het aanvraagformulier kostenvergoedingsbeschikking moet de artiest een begroting maken van zijn inkomsten en kosten. Voorbeelden van kosten die in zo’n beschikking kunnen worden opgenomen zijn kosten van muziekinstrumenten en kosten van eigen vervoer. Op basis van deze begroting stelt de Belastingdienst bij beschikking het gedeelte van de gage vast dat de opdrachtgever als kostenvergoeding mag aanmerken. Het bedrag van de kostenvergoedingsbeschikking komt in mindering op de bruto gage. De artiest kan ook aan de opdrachtgever vragen voor hem een kostenvergoedingsbeschikking aan te vragen. De opdrachtgever moet dit doen binnen een maand na het optreden.

Tip: Bewaar altijd een kopie van de kostenvergoedingsbeschikking in de administratie!

Kleine vergoedingsregeling

Is er geen kostenvergoedingsbeschikking dan kan de opdrachtgever op grond van de kleine vergoedingsregeling toch een vast bedrag voor basiskosten van de bruto gage aftrekken. Per optreden mag de opdrachtgever € 163 per artiest als onbelaste vergoeding in aanmerking nemen. Een artiest hoeft dus geen kostenvergoedingsbeschikking aan te vragen voor bedragen van € 163 of minder. De artiest kan de opdrachtgever ook vragen het bedrag van € 163 te verlagen of helemaal geen rekening te houden met de kleine vergoedingsregeling. Dat bedrag geldt per artiest en is in geval van een zeskoppige coverband € 163 per bandlid! De kleine vergoedingsregeling mag op een dag slechts één keer toegepast worden. De kleine vergoedingsregeling geldt voor zowel de premies werknemersverzekeringen als loonbelasting.

Administratieve verplichtingen

De administratieve verplichtingen komen nagenoeg geheel overeen met die van normale werknemers. Naast het vaststellen van de identiteit moet de opdrachtgever de artiest ook een gageverklaring uitreiken. Let erop dat deze verklaring ingevuld en ondertekend in het bezit van de opdrachtgever moet zijn voordat hij de gage betaalt. De gegevens van de artiest moeten worden vastgelegd in een loonstaat. De opdrachtgever hoeft geen loonstaat bij te houden als de gage alleen bestaat uit onbelaste vergoedingen en verstrekkingen van consumpties, maaltijden, reis- en verblijfkosten. De opdrachtgever moet de aangifte voor de loonbelasting/premies werknemersverzekeringen doen binnen een maand na afloop van de maand waarin hij de artiest de gage betaalde. Heeft de opdrachtgever zelf een kostenvergoedingsbeschikking aangevraagd, dan krijgt hij uitstel. De opdrachtgever mag er dan van uitgaan dat hij de gage tot uiterlijk een maand na het optreden uitbetaalde. Tot slot moet de opdrachtgever de artiest na afloop van het jaar een jaaropgaaf verstrekken. Doet de opdrachtgever dit allemaal niet, dan moet hij het anoniementarief toepassen!

Inhoudingsplichtigenverklaring

De artiestenregeling is niet van toepassing als er sprake is van een amateurgezelschap waarvan de leider of vertegenwoordiger van het gezelschap (bemiddelaar of administrateur) een Inhoudingsplichtigenverklaring aan de opdrachtgever overlegt. In dat geval wordt de inhoudingsplicht verlegd naar deze persoon als de opdrachtgever de volledige betaling van de gage ook aan hem doet en hij vervolgens de doorbetaling doet aan de individuele leden. Er hoeft geen loonbelasting door hem te worden ingehouden, mits:
 • de leden van het amateurgezelschap naar de aard van hun werkzaamheden kunnen worden beschouwd als vrijwilligers;
 • de individuele leden in 2009 geen hogere gage ontvingen dan € 150 per maand en € 1500 per jaar. De leider van het gezelschap hoeft niet zorg te dragen voor een loonadministratie of loonbelastingkaarten, maar moet wel vastleggen aan wie de bedragen zijn doorbetaald.

Verklaring arbeidsrelatie

De artiestenregeling is evenmin van toepassing als de artiest beschikt over een door de inspecteur afgegeven Verklaring arbeidsrelatie – winst uit onderneming (VAR-wuo) of voor rekening en risico van zijn eigen bv (VAR-dga). Bewaar altijd een kopie van een dergelijke verklaring in de administratie! Let op, krijgt de opdrachtgever een VAR-resultaat uit overige werkzaamheden overhandigd dan is de artiestenregeling wel van toepassing en moet hij dus loonheffing inhouden.

Advies laag inkomen

Ingeval de gage niet meer bedraagt dan € 150 per artiest per maand, kan de opdrachtgever met de artiest of het artiestengezelschap overeenkomen dat deze een Inhoudingsplichtigenverklaring respectievelijk een VAR-wuo of VAR-dga aanvraagt waarmee hij zich inhoudingsplicht en andere administratieve rompslomp bespaart.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.