Loonbeslag

Datum laatste wijziging: 16 juli 2023  |  Trefwoorden: , , , , , , , , , , , , ,

Inhoud

 1. Vordering
 2. Beslag zonder tussenkomst rechter
 3. Loonbeslag bij niet-betalen zorgverzekering
 4. Beslagvrije voet
 5. Verplichtingen werkgever
 6. Meerdere schuldeisers
 7. Cumulatief ontslag
 8. Einde vordering
 9. Ontslag
 10. Loonbeslag bevordert ziekteverzuim
 11. Privéproblemen op de werkvloer, hoe ga je daar mee om?
 12. Beperkingen aan beslag op vakantiegeld
 13. Meer loonbeslagen flexkrachten
 14. Verbeteringen aan systeem bij loonbeslag
 15. Deurwaarders incasseren miljoenen te veel
 16. Voorlopig geen kostendelersnorm loonbeslag
 17. Nieuwe beslagvrije voet minder foutgevoelig
 18. Loonbeslag over de Transitievergoeding
 19. Naslag
 20. Digitaal beslagregister
 21. Digitale hulp voor berekenen beslagvrije voet#
 22. Voorstel berekening beslagvrije voet te ingewikkeld
 23. Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet
 24. Loonbeslag over het vakantiegeld?
 25. Loonbeslag over de 30%-regeling
 26. UWV en fiscus moeten beter samenwerken bij loonbeslag
 27. Volume loonbeslagen gelijk ondanks economische groei
 28. Informatieverzoek bij loonbeslag aan banden
 29. Uitstel beschermingswet voor mensen met schulden
 30. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 2021 in werking
 31. Valt de Zorgbonus onder het loonbeslag?
 32. Regeling beslagvrije voet wijzigt: nieuwe velden arbeidsvoorwaardenbedrag

Vordering

Een derde kan beslag laten leggen op het loon dat een werkgever verschuldigd is aan de medewerker, het gaat hier om een beslissing van de rechter die loonbeslag wordt genoemd. De werkgever kan zelf ook beslag laten leggen op het loon dat hij moet uitbetalen aan de medewerker. Dit doet hij, als hij een vordering op de medewerker heeft die hij niet meteen kan, maar later wil verrekenen.

Naast het reguliere maandsalaris vallen ook de vakantietoeslag¹, bonussen en een dertiende maand onder het loonbeslag.

¹ Eerder bepaalde de kantonrechter nog dat vakantietoeslag een nabetaling is die daarom buiten het beslag kon vallen. Deze stellingname is inmiddels achterhaald, lees meer over deze beslissing.

Voor andere aanspraken op periodieke betalingen die er al waren vóór de beslaglegging geldt dat deze niet onder het beslag vallen. Dat betekent dat achterstallig loon uit de periode vóór beslaglegging gewoon aan de werknemer mag worden uitgekeerd. Ook eventuele onkostenvergoedingen en toeslagen vallen niet onder het loonbeslag, deze zijn immers bedoeld om kosten die hij voor zijn werk maakt te compenseren.
En verder: toeslagen die de werknemer van de overheid ontvangt - kinderbijslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of bijzondere bijstand - vallen niet onder het loonbeslag.

NB: Lees ook Schuldenpreventie.

Beslag zonder tussenkomst rechter

Het aantal organisaties dat zonder rechterlijke tussenkomst van de rechter een beslag mag leggen is de laatste jaren gegroeid. Organisaties die direct bij de werkgever mogen aankloppen, als er sprake is van betalingsachterstand van de werknemer, zijn:
 • Overheid, gemeente of Belastingdienst (achterstallige heffingen);
 • Centraal Justitieel Incassobureau (openstaande boetes);
 • IB-groep (niet-betaalde studieschulden);
 • Sociale Verzekeringsbank (terugvordering teveel betaalde uitkering);
 • Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (niet-betaalde partner- en kinderalimentatie);
 • College van Zorgverzekeringen (betalingsachterstand zorgverzekering).

Loonbeslag bij niet-betalen zorgverzekering

Wanneer iemand de premie voor de zorgverzekering niet betaalt, dan stuurt de zorgverzekeraar betalingsherinneringen. De verzekeraar kan u ook een betalingsregeling aanbieden. Na 6 maanden niet betalen meldt de zorgverzekeraar u als wanbetaler aan bij het CAK. Lees verder

Beslagvrije voet

Een deel van het loon kan niet in beslag worden genomen; dat is de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is een minimuminkomen waarvan de werknemer alle vaste lasten, zoals huur, levensonderhoud en ziektekostenverzekering moet betalen. De hoogte van de beslagvrije voet is afhankelijk van de gezinssamenstelling van de werknemer, zijn salaris en het eventuele inkomen van de partner. Bij voldoende inkomen is de beslagvrije voet minimaal 90% resp. 45% (bij een alleenverdiener respectievelijk tweeverdiener) van de bijstandsnorm die voor de werknemer geldt, inclusief vakantietoeslag. De berekening van de beslagvrije voet hoeft de werkgever niet maken, dit is een taak van de deurwaarder.

Als de werkgever aan de werknemer een onkostenvergoeding betaalt, dan valt dit niet onder het loonbeslag. De werknemer maakt tijdens de periode van het loonbeslag immers ook nog steeds deze kosten.

NB: Deurwaarders stellen het deel van het inkomen van mensen met schulden waar geen beslag op mag worden gelegd vaak te laag vast. Ook informeren deurwaarders mensen met schulden vaak slecht over deze zogenoemde beslagvrije voet. Dat oordeelt nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer (Bron: NRC, 2 nov. 2013).

Per 1 juli 2023 gelden nieuwe maximale bedragen voor de maandelijkse beslagvrije voet:
Gezinssituatie Maandinkomen
Alleenstaande € 1.892,73
Alleenstaande ouder € 2.031,34
Gehuwd zonder kinderen € 2.498,47
Gehuwd met kinderen € 2.533,99


Heeft u werknemers met loonbeslag en u wilt een gedegen advies: raadpleeg dan De Sociale Raadsvrouw

Verplichtingen werkgever

Een werkgever of uitkerende instantie heeft de plicht het loonbeslag uit te voeren. Naast het beslagexploot* ontvangt deze van de deurwaarder een uitgebreide vragenlijst betreffende het inkomen van de schuldenaar. De werkgever of uitkerende instantie is verplicht deze vragenlijst binnen vier weken te beantwoorden, te ondertekenen en te retourneren. Doet deze dit niet binnen de gestelde termijn dan loopt deze het risico zelf te worden gedagvaard. In dat geval kan de werkgever of uitkerende instantie zelfs aansprakelijk worden gesteld voor de gehele vordering. De werkgever of uitkerende instantie is verplicht het loon, wat onder het beslag valt, van het salaris in te houden. Dit wordt dan periodiek naar de rekening van de deurwaarder overgemaakt.

* Een exploot is een verzamelnaam voor officiële stukken die uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder kunnen worden uitgebracht.

Deurwaarder

Verplichtingen werkgever jegens de deurwaarder zijn:
 • Informatie: De werkgever informeert de deurwaarder over de periodieke betalingen aan de werknemer.
 • Verklaring: Na het loonbeslag moet de werkgever binnen vier weken de verklaring derdenbeslag ingevuld aan de deurwaarder terugsturen. Reële onkostenvergoedingen, zoals reiskosten, vallen niet onder het loonbeslag.
 • Bewaren. De werkgever moet alles onder zich houden wat hij aan de werknemer verschuldigd bent en wat door het beslag wordt geraakt.
 • Afdracht. De werkgever moet bij elke salarisbetaling alles boven de beslagvrije voet overmaken aan de deurwaarder totdat de totale vordering voldaan is.

Hoogte beslagvrije voet

In het beslagexploot noemt de deurwaarder een beslagvrije voet. Meestal is dat 90 procent van de toepasselijke bijstandsnorm. De beslagvrije voet kan verder ook bestaan uit:
 • Verhoging voor woonkosten
 • Verhoging voor ziektekostenpremie
 • Compensatie kindgebonden budget
De beslagvrije voet wordt (maximaal voor de helft) verlaagd met eventueel ander inkomen van de werknemer of inkomen van de partner.

Meerdere schuldeisers

Wordt de werkgever met verschillende beslag leggende schuldeisers geconfronteerd, dan is de rol van de gerechtsdeurwaarder de gelden te verdelen. Is de Belastingdienst een van de schuldeisers, dan heeft deze voorrang. Zijn er geen bevoorrechte schuldeisers, dan wordt het totaal dat in aanmerking komt voor beslagname verdeeld a rato van de vorderingen van elke beslaglegger.

Zijn er verschillende loonbeslagen in het spel, dan wordt de volgorde van prioriteit van de verschillende schuldeisers bepaald aan de hand van de datum en het tijdstip van de indiening van de kennisgeving van overdracht.

Er bestaan twee soorten schulden: preferente en concurrente schulden. Preferente schuldeisers zijn o.a. de Belastingdienst, het UWV, het College van Zorgverzekeraars. en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Concurrente schuldeisers zijn alle andere schuldeisers die een erkende vordering hebben op de werknemer. Wanneer er boven de beslagvrije voet nog geld over is gaat dat naar de overige schuldeisers.

Cumulatief ontslag

Als er maar één schuldeiser is die derdenbeslag heeft gelegd, dan int de deurwaarder hetgeen de derdebeslagene heeft te betalen of af te geven en geeft het geïnde aan de schuldeiser af.

Wanneer meerdere schuldseisers derdenbeslag hebben gelegd, wordt het wat moeilijker. Men spreekt dan van cumulatief beslag. Als het niet bij voorbaat vaststaat dat alle beslagleggers uit de door de derdebeslagene aan de geëxecuteerde verschuldigde geldsommen kunnen worden betaald, dan int de deurwaarder die het oudste executoriale beslag heeft gelegd, voor de gezamenlijke beslagleggers hetgeen de derdebeslagene heeft te betalen of af te geven.

Wordt de executie door de legger van dit beslag niet voortgezet, dan neemt de deurwaarder die het daaropvolgende executoriale beslag heeft gelegd, de inning over (art. 478 lid 1 Rv).

Een derdebeslagene die een betaling of afgifte heeft gedaan aan een deurwaarder die een van de andere executoriale beslagen heeft gelegd, is niettemin bevrijd.

Einde vordering

Het beslag kan alleen worden opgeheven als de deurwaarder dit schriftelijk heeft bevestigd. Een uitspraak van de betrokken werknemer dat hij nu alles heeft betaald, is niet rechtsgeldig.

Ontslag

Ontslag met als reden loonbeslag is niet toegestaan.

Loonbeslag bevordert ziekteverzuim

Steeds meer bedrijven raken betrokken bij de financiële problemen van hun personeel en dat heeft ook vergaande financiële gevolgen voor de ondernemingen. Vier van de vijf bedrijven (79 procent) hebben medewerkers in geldnood. Dat blijkt uit een peiling van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) en de koepelorganisatie van directeuren van sociale diensten in Nederland, Divosa. De werkgevers krijgen veel verzoeken om voorschot op het loon en hebben steeds vaker te maken met ziekteverzuim van personeel met betalingsachterstanden.

Als een werknemer zijn rekeningen niet meer betaalt, komt het bedrijf waar hij voor werkt al gauw in beeld. Loonbeslag is het meest genoemde signaal dat iemand in financiële problemen zit. Maar ook kampen medewerkers met concentratieproblemen, hoofdpijn en stress en melden ze zich geregeld ziek of plegen fraude of diefstal op het werk. (Bron: Volkskrant, 15 nov. 2012)

Privéproblemen op de werkvloer, hoe ga je daar mee om?

Privéproblemen kunnen een behoorlijke impact hebben op het functioneren van werknemers. Zo kan een sterfgeval of een echtscheiding er mentaal behoorlijk inhakken. Maar ook financiële problemen hebben een weerslag op het functioneren, zeker als de schulden zo hoog zijn opgelopen dat er loonbeslag op het salaris van de betreffende werknemer wordt gelegd.
De salarisadministrateur moet dan een deel van het salaris overmaken aan de deurwaarder. Maar dat is nog niet alles. Een werknemer kan ook te kampen hebben met een verslaving, waardoor hij minder goed presteert. Hoe gaat u als werkgever met al deze problemen om? Niets doen is geen optie, want dat kan leiden tot verminderd functioneren, ziekteverzuim en belemmeringen bij re-integratie. Ook heeft u te maken met de privacy van de werknemer. Mag een leidinggevende bijvoorbeeld weten dat er een loonbeslag ligt of is deze informatie alleen voorbehouden aan de salarisadministratie? Wie mogen op de hoogte zijn van privéproblemen en verslavingen? 

Advies

Wanneer u als leidinggevende merkt dat uw medewerker in de problemen zit of de medewerker komt naar u toe, ga het dan niet zelf oplossen. Ook HR is niet altijd het juiste loket, omdat bij HR vaak de expertise niet aanwezig is om e.e.a. op te lossen.
Benoem binnen de organisatie een vertrouwenspersoon, die rechtstreeks rapporteert aan de directie of sluit een overeenkomst af met een gespecialiseerd bureau, waardoor de privacy ook gewaarborgd is en de drempel ook laag kan zijn.

Geef de vertrouwenspersoon ook een budget om financiële “noodhulp” te verstrekken of een lening tegen een lage rente.
Er zijn organisaties die hiervoor een stichting in het leven roepen, die losstaat van het bedrijf zelf, met een eigen budget en een contributie van de deelnemers en een bijdrage van de werkgever zelf.

Beperkingen aan beslag op vakantiegeld

De jaarlijkse betaling van het vakantiegeld is niet altijd vatbaar voor beslaglegging door schuldeisers. Dat heeft de Hoge Raad beslist.

Het deel van het loon of uitkering dat nodig is voor dagelijks levensonderhoud valt niet onder een beslag. Het in een maand ontvangen inkomen dat boven deze zogeheten beslagvrije voet uitkomt, is dat wel. De beslagvrije voet is in de meeste gevallen een bedrag dat gelijk is aan 90 procent van de bijstandsnorm.

Als dat inkomen hoger is dan de beslagvrije voet enkel door de jaarlijkse betaling van het vakantiegeld, terwijl het inkomen in andere maanden onder die grens is gebleven, is beslag niet of niet volledig mogelijk, stelt de Hoge Raad. Die ziet vakantiegeld namelijk als een opgebouwd onderdeel van het maandinkomen. (Bron: Elsevier/ANP, 31 okt. 2014)

Meer loonbeslagen flexkrachten

Het aantal loonbeslagen waarmee uitzendkrachten te maken hebben stijgt enorm. De bedragen zijn hoger dan voorheen en het zijn er meerdere per flexwerker per week. Met name in de komende maanden denken veel deurwaarders extra gelden te innen vanwege het vakantiegeld.

Vroeger gingen flexkrachten veel vaker uit dienst na loonbeslag om elders weer vol salaris te krijgen. Nu met alle automatisering biedt dit geen soelaas. 'Deurwaarders vinden nu gemakkelijker de nieuwe werkgever en daarom besluiten flexwerkers gewoon maar te blijven waar ze zijn en zo dus langere dienstverbanden aan gaan'. Dat concludeert Luba Uitzendbureau die daarom in samenwerking met DAS Financiële voorziet in een coachingstraject flexwerkers met schulden. (Bron: SalarisNet, 24 mrt. 2015)

Verbeteringen aan systeem bij loonbeslag

Omdat het aanpassen van de wetgeving op het gebied van de beslagvrije voet bij loonbeslag veel tijd kost, hebben staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Dijkhoff van Veiligheid en Justitie alvast een aantal snelle reparaties geformuleerd waarvoor de wet niet op de schop hoeft.

Allereerst gaat het om verbeteringen op het gebied van communicatie. De informatie bij loonbeslag is voor werknemers namelijk maar moeilijk te begrijpen. Daardoor geven ze vaak niet alle relevante gegevens door, wat gevolgen kan hebben voor de hoogte van het bedrag dat ze tijdens het loonbeslag mogen houden. De bewindslieden gaan daarom onder meer regelen dat:
 1. er bij een beslagexploot een nieuw modelformulier ‘Bepaling beslagvrije voet’ komt, waar de werknemer duidelijk in kan zien welke informatie hij moet geven voor het bepalen van de (juiste) beslagvrije voet;
 2. gerechtsdeurwaarders werknemers op twee extra momenten gaan wijzen op het belang van het aanleveren van de juiste gegevens voor het loonbeslag;
 3. de overheid een tool ontwikkelt waarmee werknemers zelf snel hun beslagvrije voet (bij benadering) kunnen uitrekenen;
 4. er meer berichtgeving komt over rechtszaken waaruit blijkt dat bepaalde loonbestanddelen – zoals reële onkostenvergoedingen – buiten het beslag blijven;
 5. de mogelijkheden worden onderzocht voor uniforme uitvraag van de gegevens voor het bepalen van de beslagvrije voet. (Bron: Rendement, 1 apr. 2015)

Deurwaarders incasseren miljoenen te veel

Gerechtsdeurwaarders hebben miljoenen euro's meer in rekening gebracht dan is toegestaan. Het Financieele Dagblad meldt dat de instanties winst boeken via een gezamenlijke automatiseringsdochter terwijl dat niet mag.

Het blijkt dat de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) jaarlijks tien miljoen juridische documenten verkoopt met winst, terwijl ze alleen de kosten mogen berekenen. De stichting verschaft officiële documenten, zoals dagvaardingen, exploten en beslagen aan onder meer rechtbanken, gemeenten, de fiscus en het UWV. De informatie wordt bovendien verkocht aan deurwaarders voor gemiddeld 34 cent per document. De inkoopprijs van die documenten is echter slechts 5 cent per bericht. (Bron: Nu, 9 jun. 2015)

Voorlopig geen kostendelersnorm loonbeslag

Veel administrateurs hebben wel eens te maken met een loonbeslag. Als hier sprake van is, bent u verplicht om mee te werken. Het kabinet was van plan om het systeem van de beslaglegging te wijzigen, omdat er op dit moment een groot aantal administratieve lasten aan verbonden zijn. Eén van de vernieuwingen was de kostendelersnorm. Onlangs werd bekend dat het kabinet deze norm niet gaat invoeren. Als de volledige nieuwe berekeningsmethode van de beslagvrije voet bekend is, volgt er een definitief besluit. (Bron: Rendement, 17 jun. 2015)

Nieuwe beslagvrije voet minder foutgevoelig

Uit een brief d.d. 9 juni 2015 van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat het makkelijker wordt om op de juiste manier de beslagvrije voet te bepalen bij een loonbeslag. In plaats van een ingewikkelde berekening op basis van gegevens die door de medewerker zelf aangeleverd moeten worden, komt er een vast bedrag per gezinssituatie.

Loonbeslag over de Transitievergoeding?

De onderneming is verplicht om bij een loonbeslag al het loon boven de beslagvrije voet over te maken aan de beslaglegger (deurwaarder, belastingdienst). Wanneer bij een eindafrekening er ook sprake is van een Transitievergoeding*, dan valt dit bedrag volgens de Belastingdienst ook onder het loonbeslag. De vraag is of rechters ook zo zullen oordelen. Daarbij moet wellicht in ogenschouw genomen worden, dat de Transitievergoeding bedoeld is om een langere periode te overbruggen.

* De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt vermeld in subrubriek Transitievergoeding (tabellen).

Naslag

De wettelijke bepalingen bij een loonbeslag zijn voornamelijk te vinden in Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Omdat de bepalingen een handleiding vormen hoe in voorkomende gevallen te handelen, wordt deze aangeduid als 'spoorboekjesrecht'.

Digitaal beslagregister

Vanaf 2016 is er een Digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders (DBR). Gerechtsdeurwaarders moeten elk loonbeslag aanmelden bij dit register. Dit met het doel om incassokosten te voorkomen en de beslagvrije voet beter te waarborgen. Alleen deurwaarders hebben toegang tot het register.

Digitale hulp voor berekenen beslagvrije voet

Mensen met schulden kunnen vanaf 13 april 2016 makkelijker berekenen op welk deel van hun inkomen geen beslag mag worden belegd. De zogenoemde beslagvrije voet zorgt er voor dat er voldoende geld overblijft om van te kunnen leven.

Om mensen te helpen die nu nog te maken hebben met de ingewikkelde beslagvrije voet, is er een webtool. Bij de tool is ook een video opgenomen waarin op een eenvoudige manier wordt uitgelegd wat de beslagvrije voet is.

Voorstel berekening beslagvrije voet te ingewikkeld

Het nieuwe voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken zou de berekening van de beslagvrije voet makkelijker moeten maken. Marcel Kieviet van Actal denkt echter dat het ingewikkeld blíjft, ook voor ondernemers die met een beslag op hun inkomen te maken krijgen. De overheid moet ondernemers niet vermoeien met ingewikkelde rekensommen.

Kennis van alle spelregels is iets waar ondernemers zich in de dagelijkse praktijk niet graag mee bezig houden. ‘Zij willen niet denken aan deze ingewikkelde regelgeving. De beslagvrije voet controleren is voor hen bijzaak. Ondernemen is hoofdzaak' aldus Actal. (Bron: CM, 10 aug. 2016)

Voor meer informatie, zie Rijksoverheid, Bestaansminimum schuldenaar beter geborgd.

Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet

Het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet, het minimum aan inkomen waar over iemand moet kunnen blijven beschikken voor zijn basale levensonderhoud, is vandaag aan de Kamer aangeboden. Daarmee zetten staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie een belangrijke stap naar een betere bescherming van het bestaansminimum van mensen met schulden.

Het ingediende wetsvoorstel neemt de belangrijkste knelpunten van de huidige regeling weg. De beslagvrije voet kan aan de hand van de leefsituatie van de schuldenaar en het inkomen van hem en zijn eventuele partner worden vastgesteld. Kern van het systeem is dat deze gegevens uit bestaande registraties kunnen worden gehaald, en niet langer door de schuldenaar zelf hoeven te worden verstrekt. (Bron: Min. SZW, 13 dec. 2016)

Loonbeslag over het vakantiegeld?

In de maand mei krijgen veel mensen met schulden geen vakantiegeld uitbetaald. Het geld wordt overgemaakt naar de deurwaarder omdat er loonbeslag is gelegd. Op zich logisch, want bij loonbeslag geldt de regel: al het meerdere boven de beslagvrije voet wordt afgedragen aan de deurwaarder. Sinds oktober 2014 heeft de Hoge Raad echter voor vakantiegeld bepaald dat dit niet altijd (volledig) onder het beslag valt. Lees verder (Bron Schuldinfo)

Loonbeslag over de 30%-regeling

Wanneer er sprake is van een beslaglegging en een werknemer door het toepassen van de 30%-regeling voor een deel van zijn salaris een onbelaste vergoeding ontvangt, dan moet de werkgever ook dit deel van het inkomen overmaken aan de beslaglegger tot het niveau van de beslagvrije voet.

UWV en fiscus moeten beter samenwerken bij loonbeslag

Uitkeringsinstantie UWV en de Belastingdienst moeten beter samenwerken bij beslagleggingen om er zeker van te zijn dat mensen niet onder een bestaansminimum komen. In de zaak waar ombudsman Reinier van Zutphen op wijst, legden eerst de Belastingdienst en later ook andere schuldeisers beslag op een uitkering. Hier gingen dingen mis in de berekening, waarbij de uitkeringsgerechtigde lange tijd onder bestaansminimum leefde.

Van Zutphen wil ook in gesprek met het UWV omdat het huidige beleid waarbij wordt uitgegaan van de laagste beslagvrije voet tot ,,ongewenste situaties” leidt. (Bron: Accountancyvan morgen, 22 dec. 2017)

Volume loonbeslagen gelijk ondanks economische groei

De economische groei in Nederland is niet te stuiten. Toch is het aantal loonbeslagen in vergelijking met vorig jaar gelijk gebleven. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 1100 salarisprofessionals, uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot.

'Niet iedereen geniet in gelijke mate van het beter worden van de economie.'

Ruim de helft van de professionals geeft aan geen afname te zien in het aantal loonbeslagen. Eén op de vijf ziet zelfs een toename. 'Je zou verwachten dat met het beter worden van de economie, het aantal zou verdampen,' beaamt Hans van der Spek, manager Kenniscentrum HCM van organisatieadviesbureau Berenschot. 'Door de economische groei zijn mensen weer aan de slag gekomen. Dan is het tragische lot dat ze nu ineens wel weer in staat zijn schulden af te betalen en interessant zijn geworden voor deurwaarders en dergelijken.' (Bron BNR en Berenschot: 7-9-2018)

Informatieverzoek bij loonbeslag aan banden

Als een werknemer met financiële problemen kampt, kan dit uitmonden in een loonbeslag. Klopt een deurwaarder hiervoor met een informatieverzoek bij uw organisatie aan, dan is medewerking verplicht. Op grond van de AVG moet de informatie wel beperkt zijn tot gegevens over het inkomen van de werknemer. (Bron en meer: Rendement, 3 dec. 2018)

Uitstel beschermingswet voor mensen met schulden

Een wet die met ingang van morgen mensen met schulden beter moet beschermen tegen deurwaarders en overheidsdiensten is uitgesteld, zie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Medio november 2018 heeft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat het zeker twee jaar langer gaat duren, omdat de Belastingdienst en het UWV meer tijd nodig hebben om de systemen op orde te krijgen. (Bron: 4Nieuws, 31 dec. 2018)

Werkgever aansprakelijk voor schuld werknemer door fout handelen loonbeslag

Een werkgever werd volledig aansprakelijk voor de schuld van een werknemer. Hoewel er al door een andere partij loonbeslag was gelegd, had de werkgever ook aan de tweede beslaglegger informatie moeten opleveren. Toen de werkgever dat niet deed, werd deze aansprakelijk voor de schuld.
Als werkgever bent u verplicht om informatie aan te leveren als er beslag op het loon van uw werknemer wordt gelegd. Binnen 4 weken na de beslaglegging moet de werkgever dan een verklaring afgeven over de betalingen aan de werknemer. Dat doet u door middel van een derden verklaring. Met die verklaring vertelt u aan de deurwaarder hoeveel geld u periodiek overmaakt aan uw werknemer. U moet dus opgeven wat u aan uw werknemer schuldig is (het loon), maar ook bijvoorbeeld of er meer beslagen gelegd zijn en door wie dan. De precieze regeling staat in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Als een andere partij ook al loonbeslag heeft gelegd, moet u die verklaring dus nog steeds afgeven. Zo wordt voorkomen dat er dubbel beslag wordt gelegd. Die derden verklaring is zo belangrijk voor deurwaarders, dat de wetgever heeft bepaald dat het niet afgeven van die verklaring werkgevers op een flinke sanctie kan komen te staan. Zij worden dan namelijk zelf verantwoordelijk voor de schuld van de werknemer.
Redactie: Afgezien van het feit dat er vaak meerdere loonbeslagen voor een zelfde werknemer worden afgegeven, is wel belangrijk dat ook de beslagvrije voet wordt gehandhaafd.

Tweede loonbeslag
In een recent vonnis had een werknemer meerdere schulden. Daarom was er door de belastingdienst beslag op haar loon gelegd. Vervolgens stapt ook een andere partij naar de rechter. Ook daar wordt de werknemer veroordeelt tot betaling. Vervolgens wil die deurwaarder ook een schuld innen. Ook hij wil loonbeslag leggen. Maar omdat de werkgever geen derden verklaring afgeeft, kan hij dat loonbeslag niet leggen. Daarom verhaalt de deurwaarder de tweede schuld nu op de werkgever. De werkgever is het er niet mee eens en maakt bezwaar. De zaak eindigt bij de kantonrechter.

Het oordeel van de rechter
De deurwaarder heeft gevraagd om die informatie. De werkgever heeft die niet gegeven, omdat de Belastingdienst al eerder beslag gelegd had op het loon. Volgens de werkgever kon er namelijk niet nog eens beslag gelegd worden. Dat klopt niet. Het is wel zo dat de werkgever het geld maar eenmaal hoeft af te dragen; de verschillende schuldeisers moeten dat dan onderling verdelen. Als er een tweede beslag gelegd wordt, moet de werkgever daarvoor opgeven wie er al eerder beslag gelegd heeft. Dat is nu juist de reden om deze informatie wel te geven.
De werkgever heeft de informatie dus ten onrechte niet gegeven. Daarom moet deze zelf de schuld van de werknemer betalen, waarvoor het beslag gelegd is. In totaal ging het om iets meer dan 800 euro.

(SalarisNet december 2019)

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 2021 in werking

Op 1 januari 2021 treedt de wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd door schuldeisers. Dit zorgt ervoor dat mensen met schulden die te maken krijgen met beslaglegging op hun inkomen altijd een minimum bedrag overhouden om van te leven. De nieuwe wet maakt de berekening van de beslagvrije voet betrouwbaarder. Het proces van beslaglegging wordt zo ingericht dat beslagleggende partijen beter op de hoogte zijn van elkaars beslagen. Dat schrijft staatssecretaris Van 't Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. (Brom Min. SZW, 8 dec. 2020)

Zorgbonus onder het loonbeslag?

Werkgevers in de zorg vragen zich massaal af of de zorgbonus ook onder de regels voor loonbeslag vallen. Ook de deurwaarders zelf breken er het hoofd over. Daarom wordt er nu een rechtszaak gestart. Zo heeft iedereen duidelijkheid.

Als een deurwaarder bij een werkgever loonbeslag legt, vallen alle inkomsten bij die werkgever onder het loonbeslag. Dat is geregeld in het Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvorderingen. Alle inkomsten die rechtstreeks voortvloeien uit een bestaande rechtsverhouding (waaronder het reguliere salaris, bonussen, vakantiegeld, transitievergoeding en de dertiende maand) vallen dus onder het loonbeslag. De vraag rond de zorgbonus is dus: vloeit deze rechtstreeks voort uit de bestaande rechtsverhouding? Bron Salarisnet

Regeling beslagvrije voet wijzigt: nieuwe velden arbeidsvoorwaardenbedrag

De regeling beslagvrije voet wijzigt in verband met de wijziging van twee gegevensvelden in de Polisadministratie en het model mededeling beslagvrije voet. De velden ‘opbouw van arbeidsvoorwaardenbedrag’ en ‘uitbetaling van arbeidsvoorwaardenbedrag’ vervangen per 1 januari 2022 de velden ‘de opbouw van extra periode salaris’ en ‘uitbetaling van extra periode salaris’. Mensen moeten aan hun financiële verplichtingen voldoen, maar niet ten koste van alles. Zij moeten voldoende middelen overhouden om in de basale kosten van levensonderhoud te kunnen voorzien. Hiervoor dient de beslagvrije voet (BVV). Een beslaglegger moet de BVV in acht nemen als hij beslag legt op bepaalde aan de schuldenaar toekomende vorderingen tot periodieke betalingen zoals het loon of een uitkering.

Polisadministratie

Bij de berekening van de BVV worden onder meer gegevens gebruikt uit de Polisadministratie van het UWV. In verband met een wijziging in het Besluit SUWI worden per 1 januari 2022 in de Polisadministratie twee gegevensvelden vervangen door twee nieuwe velden.

Twee nieuwe velden

De velden ‘opbouw van arbeidsvoorwaardenbedrag’ en ‘uitbetaling van arbeidsvoorwaardenbedrag’ zullen respectievelijk de velden ‘de opbouw van extra periode salaris’ en ‘uitbetaling van extra periode salaris’ vervangen. Als gevolg van deze wijziging moeten in de rekenmodules van de beslagvrije voet andere velden in de Polisadministratie worden gebruikt. De hoogte van de beslagvrije voet blijft gelijk. Ook heeft de wijziging marginale gevolgen voor de regeling beslagvrije voet.

Gegevens over arbeidsvoorwaardenbedrag

Het UWV verstrekt de gegevens ‘extra periode salaris’ en ‘opgebouwd recht extra periode salaris’ aan deurwaarders voor het berekenen van de BVV. Omdat deze gegevens verdwijnen uit de Polisadministratie en worden vervangen door gegevens over het arbeidsvoorwaardenbedrag, moet de regeling beslagvrije voet worden aangepast. Deze regeling voorziet in de noodzakelijke aanpassingen waardoor het UWV gegevens over het arbeidsvoorwaardenbedrag aan deurwaarders zal moeten verstrekken voor het uitrekenen van de BVV, in plaats van gegevens over het extra periode salaris. Deze aanpassingen hebben geen financiële gevolgen.

Model mededeling beslagvrije voet

Het model voor de mededeling van de beslagvrije voet aan de geëxecuteerde, integraal opgenomen in bijlage 2 van de regeling beslagvrije voet, wordt aangepast. In het model wordt op verschillende plekken gesproken over een vakantiebijslag, bonus of dertiende maand. Dit wordt gewijzigd in ‘vakantiegeld en andere reserveringen’, omdat dit beter aansluit bij het begrip arbeidsvoorwaardenbedrag.

Toelichting op begrip woonkosten

Ook wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om ruimte te maken voor een door de beslaglegger in te vullen toelichting op het begrip woonkosten, omdat dit voor burgers nu niet duidelijk is. De tekst van de toelichting is vormvrij, zodat beslagleggers ruimte hebben om deze naar hun wensen aan te passen en toe te spitsen op de situatie van de betreffende burger.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt per 1 januari 2022 in werking, omdat de velden ‘opbouw van extra periode salaris’ en ‘uitbetaling van extra periode salaris’ vanaf die datum in de UWV Polisadministratie worden vervangen door respectievelijk de velden ‘opbouw van arbeidsvoorwaardenbedrag’ en ‘uitbetaling van arbeidsvoorwaardenbedrag’. Het is belangrijk dat de regeling beslagvrije voet hierop aansluit, met name omdat het voor de berekening van de beslagvrije voet noodzakelijk is dat UWV vanaf die datum gegevens over het extra periode salaris aan deurwaarders verstrekt.

Staatscourant 2021, 47518 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)