30%-Regeling


1. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Samenvatting 30%-regeling Kenmerken 30%-regeling 45 dagen voorwaarde Driemaandstermijn 30%-regeling laat geen ruimte ander bewijs Extraterritoriale kosten Specifieke deskundigheid ...

2. Salarisnormen 30%-regeling (tabellen)   5 maart 2014
9 januari 2024  |  , , , , ,
... vanuit het buitenland naar Nederland komen om te werken, kunnen gebruik maken van de zogenaamde 30%-regeling. Dat houdt in dat 30% van het salaris als vergoeding wordt betaald en niet wordt ...

3. Extraterritoriale kosten (30%-regeling)   27 januari 2015
13 maart 2018  |  , , , ,
Inhoud Oude regeling Werkkostenregeling Naslag Oude regeling Onbelast tot maximum Als regel geldt dat een vergoeding voor de extraterritoriale kosten tot een maximum van 30% van het loon is ...

4. 30%-vergoedingsregeling   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
... Voorwaarden Naslag Werkkostenregeling Gerichte vrijstelling De extraterritoriale kostenvergoeding (30%-regeling) valt in de categorie Gerichte vrijgestelde kosten. Zie Werkkostenregeling ...

5. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
Inhoud. Loonkostensubsidie Loonkostensubsidie arbeidsgehandicapten Premiekorting oudere werknemers Wet SUWI Poortwachterstoets Leerwerkbanen Werktijdverkorting Wet inkomensvoorziening oudere ...

6. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
Inhoud Nieuwe website UWV voor werkgevers Impuls vakmanschap Polisadministratie Training over solliciteren via social media Voorziening hulpmiddelen Doelgroepregister Jaarverslag 2014 Vakantiegeld ...

7. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
Inhoud Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) Research & Development Aftrek Afdrachtvermindering SO e-Herkenning Omzetting van de Afdrachtvermindering onderwijs in een ...

8. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
Inhoud Inleiding en voorwaarden Europa Recht Vervallen recht Uitkering inkomensafhankelijk Soorten uitkeringen Halfwezenuitkering vervalt Hoogte uitkering. Anw-hiaatpensioenverzekering Cijfers ...

9. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
Inhoud Korte voorgeschiedenis Doel Wie zijn verzekerd? Inhoudingen Ingangsdatum AOW Ingangsdatum aanvullende pensioen(en) Hoogte AOW-uitkering Gezinssamenstelling AOW-uitgaven en uitkeringen ...

10. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
Inhoud Arbeidstijdenwet 2007 Aparte regels voor jongeren ATW niet van toepassing voor … Individuele afspraken Maximum werktijden Lunchtijd geen betaalde werktijd Onderzoek herstelperiode Cijfers ...

11. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Richtlijn asielzoekers Verblijfsstatus Regeling asielzoekers Blijven is meedoen Vluchtelingen welkom op de werkvloer Aanvraag vrijwilligerswerk door vluchteling snel beoordeeld Knelpunten ...

12. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
Inhoud Inleiding Voorstellen Inleiding Op 16 september 2014 (Prinsjesdag) heeft minister Dijsselbloem van Financiën het Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2015 - zijnde wetsvoorstellen ...

13. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
Inhoud Voorwoord Kleineondernemingsregeling Optreden Sinterklaas of Kerstman: 6% BTW BTW uitvoerende kunstenaars Sinterklaasfeest Personeelsfeest Dirigent moet 21% BTW belasten voor selectie ...

14. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... lekte traditioneel al het nodige uit. In alfabetische volgorde: 30% regeling De grondslag voor de 30%-regeling zal worden gemaximeerd. Dat betekent dat buitenlandse werknemers niet langer altijd ...

15. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... onbelast vergoedt of verstrekt, kunnen dit recht gedurende de oorspronkelijke looptijd van de 30%-regeling houden. Het wegvallen hiervan zou anders te grote financiële gevolgen voor hen ...

16. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
Inhoud Verandering in alfabetische volgorde Wijzigingen Aangenomen amendementen en moties Eerste Kamer accoord met Belastingplan 2021 Verandering in alfabetische volgorde Vooraf wordt opgemerkt ...

17. Bezuinigingen   21 maart 2018
8 februari 2020  |  ,
Inhoud Bezuiniging op arbeidsbemiddeling Vereenvoudiging regelingen UWV 2013 Bezuinigingen t/m 2018 Efficiënter gebruik loonaangifteketen mogelijk Geen bezuiniging, wel hogere kosten in 2020 ...

18. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
16 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Vangnet Sociaal minimum Bijstandsnormen Bijzondere bijstand Langdurigheidstoeslag Vakantie Sollicitatieplicht Vier weken maatregel bijstand goed opgepakt Invoering Wet Werk en Bijstand ...

19. Bijstand (ZZP-er)   30 maart 2016
4 oktober 2020  |  , ,
Inhoud Papieren inkomen Geen structurele oplossing Problematiek kwijtschelding Antwoord op vragen Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) Toenemend aantal zzp-ers vraagt bijstand aan Kamer ...

20. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
Inhoud Balkenendenorm Factor-20-norm Inkomens publieke en semipublieke sector openbaar Top verdient zes keer zoveel als gewone werknemer Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en ...

21. Brexit   9 maart 2017
16 april 2021  |  ,
Inhoud Mogelijke gevolgen voor Nederlandse bedrijven Gevolgen Brexit merkbaar voor HR Extra faillissementen door Brexit Europese werknemers in Groot-Brittannië beschermen door Europees ...

22. Budget zorgverzekering   21 oktober 2015
24 december 2018  |  , ,
Inhoud Basisverzekering Budget zorgverzekering Wanneer wel doen Productiever werken in de zorgsector Omzet zorgpraktijken 50 procent hoger in 10 jaar Bijna 1 op de 3 zorginstellingen verliesgevend ...

23. Buitenland situaties   5 februari 2011
13 maart 2018  |  , ,
... toepast U betaalt extraterritoriale kosten voor uw werknemer of u vergoedt hem die kosten en de 30%-regeling is niet van toepassing De vergoedingen en verstrekkingen vallen onder de ...

24. Commissaris   28 november 2013
4 september 2020  |  , ,
... dienstbetrekking vervalt, kunnen buitenlandse commissarissen die in Nederland werkzaam zijn de 30%-regeling niet meer laten toepassen. Een mogelijke oplossing om de 30%-regeling te handhaven, ...

25. Deeltijd-WW   30 juli 2009
6 september 2019  |  , , ,
Inhoud Bijzondere regeling werktijdverkorting a.g.v. de kredietcrisis Deeltijd-WW Compromis Overwerk telde mee voor deeltijd-WW-uitkering Aangescherpte regeling deeltijd Pensioenopbouw ...


Bekijk items: 1 tot 25 (152 totaal)