Aanspraak

Datum laatste wijziging: 11 juli 2019  |  Trefwoorden: , , , ,

Inhoud

  1. Begrip
  2. Loonheffing
  3. Werkkostenregeling
  4. Formulering van de aanspraak
  5. Naslag
  6. Ongeval tijdens een bedrijfsfeest
  7. Werknemer krijgt op het werk een ongeval

Begrip

Naast loon of beloning bestaat het begrip aanspraak. Een aanspraak is een recht om na verloop van tijd of onder een voorwaarde een of meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen. Een aanspraak hoort in het algemeen tot het loon, maar kan ook volledig of gedeeltelijk zijn vrijgesteld. Als de aanspraak is vrijgesteld, is de uitkering als regel belast.

Loonheffing

Hoewel de werkgever over de waarde van aanspraken loonheffing - i.c. loonbelasting en premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zvw - moet inhouden, zijn er uitzonderingen. Er zijn drie mogelijkheden:
  • de aanspraak behoort tot het loon, de uitkeringen zijn (soms gedeeltelijk) vrijgesteld. Voorbeeld is de aanspraak op verstrekkingen op grond van de Zorgverzekeringswet;
  • de aanspraak is vrijgesteld, de uitkeringen behoren tot het loon*. Voorbeelden zijn pensioen, een eenmalige uitkering bij ontslag en aanspraken op grond van de WW en WAO/WIA;
  • de aanspraak is geheel of gedeeltelijk vrijgesteld, de uitkeringen zijn geheel of gedeeltelijk vrijgesteld. Voorbeelden: de diensttijduitkering (jubileumuitkering) en de aanspraak op een uitkering bij overlijden of invaliditeit als gevolg van een ongeval.
* In situaties waarin de aanspraak wordt vrijgesteld en de uitkering tot het loon wordt gerekend, wordt wel gesproken van de ‘omkeerregel’. De meeste aanspraken vallen onder de omkeerregel, zie subrubriek Omkeerregel.

Werkkostenregeling

Als de werkgever gebruik maakt van de werkkostenregeling, mag hij - afhankelijk of de aanspraak tot het loon behoort, de aanspraak vrijgesteld is, de aanspraak gedeeltelijk is vrijgesteld of de belaste uitkering loon uit vroegere dienstbetrekking is - de waarde van de aanspraak als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte.

Formulering van de aanspraak

Het is raadzaam in de arbeidsovereenkomst vast te leggen dat een werknemer slechts dan recht heeft op een aan de winst¹ gerelateerde uitkering, indien het bedrijfsresultaat het toelaat, bijvoorbeeld door bepaalde minimale (omzet)doelen te formuleren. Hierdoor voorkomt men de werknemer in tijden dat geen winst wordt gemaakt, toch zijn bonus claimt.

¹ Uitleg over het begrip winst en andere begrippen, is onder meer te vinden op de site van De Zaak.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Ongeval tijdens een bedrijfsfeest

Op grond van artikel 7:658 BW is een werkgever verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. De werkgever moet de werkzaamheden zo organiseren dat de werknemer beschermd is tegen de veiligheidsrisico’s die aan zijn arbeid zijn verbonden. Als een ongeval plaatsvindt tijdens een door de werkgever georganiseerde (ontspannende) activiteit kan dit leiden tot aansprakelijkheid. Vereist is dan dat tussen de activiteit(en) en de werkzaamheden van de werknemer een voldoende nauw verband bestaat.


Lees een tweetal gerechtelijke uitspraken over dit onderwerp: ECLI:NL:RBUTR:2012:BY1855 (2012) en 
ECLI:NL:HR:2009:BH1996 (2009) (Bron: Dirkzwager, sep. 2018)

Werknemer krijgt op het werk een ongeval

Een ongeval heeft plaatsgevonden tijdens de uitoefening van werkzaamheden. De oorzaak van het ongeval staat niet vast, er zijn geen getuigen. Moet de werkgever niettemin aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan? Ja, dat moet de werkgever doen.

Lees de jurisprudentie Gerechtshof 'sHertogenbosch van 21 mei 2019.