Ziektekostenvergoeding

Datum laatste wijziging: 15 maart 2018  |  Trefwoorden: , , , , ,

Inhoud

  1. Oude regeling
  2. Werkkostenregeling
  3. Naslag


Oude regeling

Regeling afgeschaft

Vergoedingen voor kosten van ziekte, invaliditeit en bevalling die de werkgever direct of indirect (via een sociaal fonds) gaf, waren tot 2009 vrijgesteld van belasting- en premieheffing.
Met ingang van 1 januari 2008 is de fiscale regeling aftrek ziektekosten of andere buitengewone uitgaven versoberd en per 2009 afgeschaft (m.u.v. 'aanspraak', zie onder). Hiermee is ook de mogelijkheid vervallen om onbelast de ziektekosten van de werknemers te vergoeden.

Aanspraak

Vergoedingen voor kosten van ziekte, invaliditeit en bevalling zijn vrijgesteld voor de loonheffingen als deze berusten op een aanspraak die tot het loon behoort. De regels zijn als volgt:
  1. de verstrekking van een aanspraak volgens een ziektekostenregeling die niet onder de Zvw valt met een waarde van ten hoogste € 27 per jaar is onbelast;
  2. de waarde van een aanspraak op grond van een in eigen beheer gehouden ziektekostenregeling voor ten minste 25 (ex-)werknemers die gedurende het hele voorafgaande kalenderjaar heeft bestaan, is het bedrag van de gemiddelde uitkering. Dit is het gemiddelde van de jaargemiddelden van de afgelopen 5 kalenderjaren. Het jaargemiddelde is het bedrag van de uitkeringen en verstrekkingen in het betreffende jaar, gedeeld door het aantal (ex-)werknemers dat in dat jaar ten minste 6 maanden gerechtigd is geweest;
  3. het hoogste en het laagste jaargemiddelde mogen gezamenlijk buiten beschouwing blijven als dit leidt tot een lagere gemiddelde uitkering. Als de ziektekostenregeling nog geen 5 hele kalenderjaren heeft bestaan, mag het bovenstaande overeenkomstig worden toegepast op het mindere aantal hele kalenderjaren. Het hoogste en het laagste jaargemiddelde mogen echter niet buiten beschouwing blijven als de ziektekostenregeling pas 1 of 2 hele kalenderjaren bestaat.

Overgangsregeling

Bij de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 kunnen ziektekosten in eigen beheer zijn vervallen. Uitkeringen die de werkgever hiervoor nog doet op grond van een overgangsregeling, zijn belast. Sinds 1 januari 2007 mag de werkgever voor deze uitkeringen de eindheffing toepassen voor bezwaarlijk te individualiseren loon. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
  • de uitkeringen op grond van een overgangsregeling mogen maximaal 250% zijn van de uitkeringen die de werknemer in 2003, 2004 of 2005 heeft ontvangen;
  • de overgangsregeling moet uiterlijk op 1 januari 2015 vervallen.

Regeling uitgaven voor specifieke zorgkosten

De aftrek ‘buitengewone uitgaven’ is per 1 januari 2009 vervangen door de regeling ‘uitgaven voor specifieke zorgkosten’. Vergeleken met de oude regeling zijn in de ‘uitgaven voor specifieke zorgkosten’ veel aftrekposten komen te vervallen zoals de kosten voor brillen, particuliere verpleging en de premies voor een aanvullende tandartsverzekering. In feite is de regeling ‘uitgaven voor specifieke uitgaven’ alleen nog interessant voor chronisch zieken.

Sommige ziektekosten kan men van de belasting aftrekken. Bijvoorbeeld dieetkosten, kosten voor hulpmiddelen, kosten voor medicijnen of reiskosten voor ziekenhuisbezoek. Deze kosten heten specifieke zorgkosten. De regeling specifieke zorgkosten geldt behalve voor uzelf ook voor andere personen binnen uw huishouden.

Werkkostenregeling

Vrije ruimte

Aanspraken op ziektekostenregelingen die niet onder de Zvw vallen, vallen onder het forfait. zie Werkkostenregeling, Overige kosten en voordelen in geld of natura onder forfait.

Antwoorden op vragen

Op de vraag 'Mag ik de vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte? Hoe zit het dan met de gebruikelijkheidstoets?' antwoordt de Belastingdienst: 'Ja, dat mag. De gebruikelijkheidstoets levert in dit geval geen probleem op, want het is gebruikelijk te voldoen aan de wettelijke verplichting de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw te vergoeden (zie Gebruikelijkheidstoets).' (Bron: Belastingdienst / 2011).

Zie ook rubriek Werkkostenregeling.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.