Vrachtwagenchauffeurs (beloning)    Werkruimte thuis 


Vrijwillige brandweer

Datum laatste wijziging: 10 december 2019  |  Trefwoorden: Vrijwillige brandweer, Vrije vergoeding, Belastingdienst, Beloningscomponenten, Letselschade, Onbelaste vergoeding

Inhoud

  1. Belaste vergoedingen
  2. Vrije vergoeding
  3. Vergoeding autokosten
  4. Naslag
  5. Cijfers brandweer 2017
  6. Geen discriminatie bij brandweertraplooptest
  7. Cijfers brandweer 2019
  8. Letselschadevergoeding brandweerman onbelast

Belaste vergoedingen

Afhankelijk van de functie kent de regeling voor de vrijwillige brandweer een
• jaarvergoeding;
• uurbedragen voor oefeningen en cursussen;
• uurbedragen voor brandbestrijding en hulpverlening

Deze vergoedingen zijn loon en dus belastbaar.

Vrije vergoeding

Het is mogelijk een (afzonderlijk toe te kennen, los van de belaste vergoedingen) vrije vergoeding te verstrekken voor vaste kosten en per activiteit voor de variabele kosten. Activiteiten waarvoor de vrije variabele vergoeding kan worden verstrekt, zijn uitrukken, oefen-, les- en cursusavonden, vergaderingen en congressen. De vergoedingen zijn onder meer om de volgende vaste en variabele kosten te dekken:
• extra kosten van elektriciteit, verwarming;
• extra telefoonkosten;
• kosten voor studiemateriaal;
• kosten in verband met het bijwonen van recepties, korps- en verenigingsavonden en dergelijke;
• autokosten in verband met uitrukken, cursussen enzovoorts;
• kosten reiniging en vervanging van kleding.

Vergoeding autokosten

Autokosten in het kader van activiteiten vrijwillige brandweer worden gedekt met het variabele deel van de vergoeding. Als de totale variabele kosten op jaarbasis hoger zijn dan de totale variabele kostenvergoeding, is er in beginsel ruimte voor een hogere belastingvrije vergoeding. De variabele kosten mogen in dat geval op declaratiebasis worden vergoed. Uiteraard moet bij de autokosten en eventuele andere reiskosten rekening worden gehouden met de regeling voor reiskosten en met het maximumbedrag per kilometer voor het betreffende vervoermiddel.

In haar Besluit van 25-11-2011, nr. BLKB2011/1828M (artikel 3.3.2) bevestigt de Belastingdienst het bovengenoemde.

Naslag

In de Handboeken Loonheffing wordt de vergoeding voor vrijwillige brandweer niet behandeld.

In principe zijn alle vergoedingen en verstrekkingen loon, behoudens wanneer nadrukkelijk deze vergoeding als uitzondering wordt genoemd.

Cijfers brandweer 2017

Op 1 januari 2017 waren in Nederland 27,7 duizend personen voor de brandweer aan het werk. Dat is bijna evenveel als een jaar eerder. Daarmee lijkt de daling van het aantal personeelsleden bij de brandweer van de afgelopen jaren afgevlakt. In zeven jaar tijd is het aantal medewerkers met 11 procent afgenomen.

Van de mensen die begin dit jaar bij de brandweer werkten, behoorde 86 procent (23,9 duizend) tot het operationele en 14 procent (3,8 duizend) tot het ondersteunende personeel. Het operationele personeel van de brandweer bestond uit zo’n 19 duizend vrijwilligers en 5,1 duizend beroepskrachten. Dat waren er ongeveer evenveel als het jaar ervoor.

Op 1 januari 2017 was ongeveer 5 procent van de brandweerlieden vrouw, verdeeld tussen ongeveer 250 beroepsvrouwen en duizend vrijwilligers. Al sinds 2004 schommelt het aandeel brandweervrouwen tussen 5 en 6 procent. Dit geldt voor zowel beroepskrachten als vrijwilligers. (Bron: CBS, 14 juni 2017)

Geen discriminatie bij brandweertraplooptest

Bij de verplichte fitheidstest van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden is geen sprake van verboden onderscheid tussen mannen en vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Het College boog zich over de kwestie van vermeende discriminatie na een klacht van een brandweervrouw. De 53-jarige vrouw vond de eisen te zwaar voor vrouwelijke brandweermannen.

Een onderdeel van dit onderzoek is de zogeheten brandweertraplooptest. Om voor deze test te slagen moeten brandweerlieden binnen twee minuten honderd traptreden beklimmen. Tijdens deze opgave dragen zij hun standaarduitrusting en ademlucht, plus twee aanvalsslangen. Samen goed voor een last van 42 kilo. De vrouw die als brandweervrijwilliger werkte, is inmiddels twee keer voor de test gezakt. (Bron: About HRM, 4 aug. 2017)

Cijfers brandweer 2019

Op 1 januari 2019 waren in Nederland ruim 28 duizend personen voor de brandweer aan het werk. Daarmee is het brandweerpersoneel bij de veiligheidsregio’s niet verder gestegen. In 2018 was er nog sprake van een lichte toename vergeleken met het jaar ervoor.

Het personeelsbestand bestaat vooral uit mensen die deel uitmaken van de operationele dienst van de brandweer, de brandbestrijding en hulpverleningen. Op 1 januari 2019 waren dat 24,2 duizend personen. Daarvan behoorde 22 procent tot de beroeps- en 78 procent tot de vrijwillige krachten. Het ondersteunend personeel bestond begin dit jaar uit 3,9 duizend personen. (Bron: CBS, 20 jun. 2019)

Letselschadevergoeding brandweerman onbelast

Een brandweerman heeft deze vergoeding ontvangen als letselschadevergoeding omdat hij tijdens bluswerkzaamheden betrokken is geraakt bij een ernstig ongeval en dientengevolge blijvend letsel aan zijn pols en rug heeft opgelopen. De Belastingdienst stelt dat de vergoeding uit de ongevallenverzekering als loon kwalificeert.

De rechtbank is van mening dat er geen sprake van loon is omdat de werkgever in deze situatie niet slechts als werkgever optreedt maar ook als beschermer van de aan hem opgedragen publieke taak (lees: behartiger van het publieke belang). De rechtbank verwijst in zijn overwegingen onder meer naar het smartengeldcessie-arrest van de Hoge Raad. Zie besluit rechtbank d.d. 8 oktober 2019.

Redactie: letselschadevergoedingen zijn altijd al onbelast geweest. Een vreemde stellingname van de Belastingdienst. Dat krijg je als je specialisten met vroegpensioen stuurt.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Vrachtwagenchauffeurs (beloning)    Werkruimte thuis 
Bonte Bij

Zuivere koffieDe gratis versnapering voor de thuiswerker! Fiscaal gunstig belonen.
Bestel direct   |   Kerstpakketten