Zonnepanelen

Datum laatste wijziging: 30 april 2021  |  Trefwoorden: , , , ,

Inhoud

 1. Zonnepanelen
 2. Voorwaarden
 3. Fiscus
 4. Lening of werkkostenregeling?
 5. Let op
 6. BTW-teruggave
 7. Stappenplan Zonnepanelen MKB
 8. In of eerder dan 2013 zonnepanelen aangeschaft, ook dan BTW vergoed
 9. Zonneceldakpan kan ook
 10. Voorstel zonnepanelen niet bij WOZ-waarde mee te rekenen afgewezen
 11. Schriftelijke beantwoording Belastingplan 2019
 12. Met zonnepanelen opgewekte stroom blijft aftrekbaar
 13. Salderings​regeling zonne​panelen na 2023 geleidelijk afgebouwd
 14. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren die zonnepanelen
 15. Voorkom donkere wolken boven je zonnepanelen
 16. Rendement zonnepanelen berekenen
 17. Zonnepanelen voor ondernemers verplicht?
 18. Werkzaamheden van installateur van zonnepanelen stilgelegd
 19. Btw op aanschaf perceel en bouwkosten woning niet aftrekbaar bij plaatsing niet-geïntegreerde zonnepanelen

Zonnepanelen

Menig werkgever wil bekend staan als een op duurzaamheid gerichte organisatie. In dat kader worden er tal van maatregelen georganiseerd die een bijdrage leveren aan bewustwording rondom het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Een van deze maatregelen is de mogelijkheid om de kosten van aanschaf van zonnepanelen (PV systeem) voor medewerkers als nieuwe optie toe te voegen aan de cafetariaregeling of budgetsysteem, wanneer de werkgever is overgegaan naar de werkkostenregeling (WKR).

Wanneer de medewerker de zonnepanelen via de cafetariaregeling aanschaft, kan deze de kosten hiervan verruilen tot een bedrag van maximaal € 2.400,001 (bij een hoger bedrag zou de inspectie dit wel eens als ongebruikelijk kunnen aanmerken). Als bron kan de werknemer, bruto loon, verlof, de vakantiebijslag of de eindejaarsuitkering inzetten.

1 Zie subparagraaf Gebruikelijkheidstoets, Staatsecretaris beantwoordt vragen over WKR.

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden gesteld aan de keuze van dit doel:
 • De werknemer laat zelf de zonnepanelen plaatsen.
 • De werknemer levert de aanvraag inclusief factuur en betaalbewijs in. Alleen plaatsingen waarvan de factuur datum in 2014 is kunnen voorlopig worden gehonoreerd
 • Let op: de mogelijkheid bestaat, dat een renteloze lening volgend jaar (2015) voor hypotheken en verbouwingen niet meer wordt toegestaan

Fiscus

Mag dit van de fiscus? Ja, (de ervaring leert ons) dat er geen fiscale belemmeringen zijn en de gebruikelijkheidstoets niet wordt overschreden.

Lening of werkkostenregeling?

 1. De werkgever mag tot 1-1-2016 een renteloze lening verstrekken voor een hypotheek of verbetering van de woning (per 1-1-2016 vervalt de nihilwaardering).
 2. Onder de Werkkostenregeling (WKR) mag de werkgever tot 1,2% van de loonsom in de vrije ruimte (die nog over is) ook een voorziening of bedrag beschikbaar stellen.

Let op

Er zijn twee zaken waarop moet worden gelet:
 • er moet voldoende vrije ruimte zijn, zo niet dan moet de werkgever het maximale bedrag aanpassen;
 • het bedrag mag niet te hoog zijn waardoor het niet de gebruikelijkheidstoets kan doorstaan.

BTW-teruggave

Sinds eind 2013 is het mogelijk om als consument de BTW over de investering van zonnepanelen terug te vragen. Dit naar aanleiding van een Uitspraak van het Europese Hof. Veel leveranciers van zonnepanelen bieden een extra dienst aan waarin zij voor hun klanten deze BTW terugvragen.

Stappenplan Zonnepanelen MKB

Heeft uw bedrijf een groot dak? Verbruikt u veel stroom? Lees dan in de whitepaper ‘Stappenplan Zonnepanelen MKB’ waarom zonnepanelen zeer waarschijnlijk de beste investering zijn die u op dit moment kunt doen. Uw rendement op een investering in zonnepanelen komt al snel boven de 10% uit. (Bron: Ondernemersbelang, aug. 2017)

In of eerder dan 2013 zonnepanelen aangeschaft, ook dan BTW vergoed

De staatssecretaris van Financiën heeft op 3 april 2018 aangegeven dat particulieren die zonnepanelen hebben aangeschaft, maar zich nog niet hebben geregistreerd als btw-ondernemer dit alsnog kunnen doen. Zij kunnen zich aanmelden bij de Belastingdienst en om uitreiking van een btw-aangifte verzoeken. Via de btw-aangifte voor het tijdvak waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft, kan dan de btw worden teruggevraagd. (Bron: Rijksoverheid, 3 apr. 2018)

Zonneceldakpan kan ook

De reden waarom consumenten vragen om zonneceldakpannen kan verschillen. U vindt zonnepanelen niet mooi. Of voor uw woning gelden bijzondere regels, als uw huis bij voorbeeld wordt aangemerkt als een monument dan zijn zonnepanelen wellicht niet toegestaan. Zonneceldakpannen zijn dan een uitkomst. (Bron: Dakpanvervanging.nl, jun. 2018)

Voorstel zonnepanelen niet bij WOZ-waarde mee te rekenen afgewezen

De Tweede Kamer heeft een motie van Alexander Kops (PVV) en Sandra Beckerman (SP) om zonnepanelen niet mee te rekenen als onderdeel van de WOZ-waarde van woningen afgewezen. (Bron: Solar, 2 nov. 2018)

En twee weken later: Bij de behandeling van het Belastingplan 2019 heeft de Tweede Kamer een voorstel aangenomen waarmee de regering verzocht wordt een voorstel te ontwikkelen waarmee zonnepanelen voortaan standaard buiten de OZB gehouden worden. (Bron: Fiscaalvanmorgen, 16 nov. 2018)

Heeft de Tweede Kamer binnen korte tijd voor hetzelfde onderwerp eerst tegen en toen weer gestemd? Nee, zie onder.

Redactie: WOZ en OZB lijken op elkaar temeer omdat het in beide gevallen om zogenaamde onroerende zaken gaat. Echter, Onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die iedereen die een huis heeft aan de Gemeente betaalt en Wet waardering onroerende zaken (WOZ) is een waardering voor onroerende zaken die via Inkomstenbelasting aan de Belastingdienst wordt betaald.
Om het nog ingewikkelder te maken: Voor zowel de Gemeente als de Belastingdienst is de WOZ-waarde van belang. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om de OZB vast te stellen. Voor de Belastingdienst dient de WOZ-waarde om het "Eigenwoningforfait" te berekenen.

Het voorstel om zonnepanelen niet mee te tellen voor de WOZ-waarde is irreëel omdat verbouwingen, verbeteringen en uitbreidingen van de woning (denk ook aan dubbel glas) wel meegeteld worden voor de waardebepaling van de eigen woning.

Naast de inkomensbelasting die u betaald heeft over uw financiering van de uitbreiding van uw eigen woning, betaalt u ook 21% BTW over het uurloon en de bouwmaterialen en vervolgens vraagt de Gemeente en Het Rijk nog een bijdrage in hun ongebreidelde zucht naar geld. Afgezien van de hypotheekrente heeft u bij een lang leven uw huis dubbel en dwars betaald.

Schriftelijke beantwoording Belastingplan 2019

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurde in november 2018 aan de Tweede Kamer schriftelijke antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 5 november 2018. Hierbij kwamen ook de 'Zonnepanelen' ter sprake, zie pagina 35.

Met zonnepanelen opgewekte stroom blijft aftrekbaar

Wie zonnepanelen op het dak zet, kan nog tot 2023 de stroom die wordt opgewekt en aan het stroomnet teruggegeven, aftrekken van het eigen energieverbruik. Deze zogenoemde salderingsregeling zou volgend jaar aflopen, maar het kabinet verlengt hem met drie jaar; de voorwaarden worden niet veranderd.

Volgens minister Wiebes (april 2019) kan een investering in zonnepanelen die tijdens de vorige of huidige kabinetsperiode is gedaan, zo in gemiddeld zeven jaar worden terugverdiend. Wie wil investeren in zonnepanelen, maar dat niet in één keer kan doen, kan gebruikmaken van het al bestaande Nationaal Energiebespaarfonds. Daar kan tegen een lage rente geld worden geleend.

Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling in stappen afgebouwd. Tot 2031 wordt het voordeel dat huishoudens en bedrijven hebben dan elk jaar iets minder.

Salderings​regeling zonne​panelen na 2023 geleidelijk afgebouwd

Particulieren kunnen na 2023 een deel van de energiebelasting niet meer terugkrijgen van de overheid. Vanaf 2031 krijgt men de energiebelasting helemaal niet meer terug. De afbouw van deze zogenaamde salderingsregeling is door bewindslieden Wiebes en Snel voorgelegd aan de Tweede Kamer (mei 2019).

Om een en ander te realiseren, is het noodzakelijk dat iedereen vanaf 2023 over een gesplitste meter beschikt. Dit zal bij wet worden vastgelegd. Een gesplitste meter hoeft geen ‘slimme’ meter te zijn, zodat tegemoet wordt gekomen aan de wensen van degenen die omwille van privacy geen slimme meter willen hebben.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren die zonnepanelen

De termijn waarbinnen verzocht moet worden om een uitnodiging tot het doen van aangifte omzetbelasting is verwerkt in dit document. De vragen over de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 15 december 2017 (ECLI:NL:HR:2017:3127) zijn verwijderd omdat ze achterhaald zijn. Lees het document van 5 september 2019

Voorkom donkere wolken boven je zonnepanelen

Het is je in de media wellicht niet ontgaan: schaatsbaan Thialf heeft de 5.000 zonnepanelen op het dak (goed voor een besparing van twee a drie ton per jaar!) uit moeten zetten. Anders zou de verzekeraar de brandverzekering opzeggen wegens een te hoog risico op brand. Overweeg je als ondernemer ook zonnepanelen voor je bedrijfspand? Voorkom dat je in hetzelfde schuitje belandt. (Bron: FinFin, 29 jun. 2020)

Rendement zonnepanelen berekenen

Het plaatsen van zonnepanelen is een van de vele manieren om de gebouwde omgeving duurzamer te maken. De investeringen die nodig zijn om de panelen aan te schaffen en te laten installeren, kunnen ervoor zorgen dat huiseigenaren, bedrijven en overheden het risico niet aandurven. Daarnaast hangt het rendement van de zonnepanelen ook af van de locatie en manier waarop ze geplaatst worden. Daarom hebben onderzoekers van de TU Delft nu een rekentool ontwikkeld die nauwkeurig kan berekenen hoe lang het duurt om de aanschaf van de panelen terug te verdienen. (Bron en meer: Duurzaam-beleggen.nl, 16 sep. 2020)

Zonnepanelen voor ondernemers verplicht?

Vanaf 2022 kunnen gemeenten ondernemers verplichten hun daken vol zonnepanelen te leggen. Een verplichting om panden ‘energieneutraal’ te maken behoort ook tot de mogelijkheden.

Minister Ollongren van BZK scherpt hiervoor de uitwerking van de Omgevingswet aan. De extra bevoegdheid voor gemeenten krijgt gestalte in het herziene Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De voorgenomen wijziging is onlangs ter consultatie gepubliceerd. (Bron: Gemeente.Nu, 14 jan. 2021)

Werkzaamheden van installateur van zonnepanelen stilgelegd

De Inspectie SZW heeft de werkzaamheden van een Gelders bedrijf dat zonnepanelen installeert op daken voor een maand stilgelegd. Het bedrijf is de afgelopen jaren herhaaldelijk beboet, omdat het heeft nagelaten werknemers te beschermen tegen valgevaar tijdens het plaatsen van zonnepanelen op 2,5 meter hoogte of meer. (Bron: Inspectie SZW, 29 apr. 2021)

Btw op aanschaf perceel en bouwkosten woning niet aftrekbaar bij plaatsing niet-geïntegreerde zonnepanelen

Op 16 juli 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de vraag in hoeverre de btw op de aanschaf van een perceel en de bouwkosten van een woning aftrekbaar is door de plaatsing van niet-geïntegreerde zonnepanelen op het dak van de woning. 

Naar het oordeel van de Hoge Raad heeft X geen recht op aftrek van de inkoop-btw. X zou de kosten voor het perceel en de woning hoe dan ook hebben gemaakt, ook wanneer hij de zonnepanelen niet zou hebben aangeschaft. Niet kan worden gezegd dat deze kosten zijn gemaakt voor het met zonnepanelen opwekken en tegen vergoeding leveren van energie. (Bron: Zeker Fiscaal, 19 juli 2021)