Kleding en uniformen

Datum laatste wijziging: 21 augustus 2019  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

 1. Oude regeling
 2. Werkkostenregeling
 3. Naslag
 4. Werkkleding of vergoeding voor uw bouwpersoneel
 5. Beschermende kleding tegen teken
 6. Waarom geen korte broek voor mannen in de zomer?
 7. Voorschriften kleding politie worden niet aangepast
 8. Hoe blijf je vitaal in uniform tot aan je pensioen?
 9. Boerkaverbod
 10. Boerkaverbod een maand uitgesteld
 11. Het loopt niet storm met het boerkaverbod
 12. Grote verdeeldheid over boerka
Nb: Zie desgewenst de subrubriek Kledingvoorschrift

Oude regeling

70-cm2-eis
De kosten van werkkleding* - i.c. ‘alle zaken die dienen tot bedekking van het lichaam’ (Hof Amsterdam 24/1/2001)’ - kunnen onbelast worden vergoed. Voorwaarde is dat de werkkleding naar aard (nagenoeg) uitsluitend zakelijk wordt gebruikt. Dit zijn onder meer een uniform, toga, overall, en de dienstkleding is voorzien van een zichtbaar logo(s) met een (gezamenlijke) oppervlakte van ten minste 70 cm2. De 70-cm2-eis geldt per kledingstuk en niet per kledingset. Het logo moet dus zowel op de trui als de broek te zien zijn, aldus een uitspraak van de Hoge Raad.

* Kleding: alle zaken die dienen tot bedekking van het lichaam (Hof Amsterdam, uitspraak 24 januari 2001 / V-N 2001/35.16). Volgens deze uitspraak valt ook de helm onder kleding.

Vrije verstrekking onder stringente voorwaarden

Verder kan de werkgever de volgende categorieën kleding vrij vergoeden of verstrekken:
 1. kleding als Arboverstrekking: dit is kleding met bijzondere eigenschappen, zoals isolerende of beschermende kleding, die in redelijkheid deel uit kan maken van een Plan van aanpak (Arbo) en die overwegend tijdens werktijd wordt gedragen. Er moet dan wel worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
  1. de werkgever heeft een Plan van Aanpak
  2. de verstrekking van kleding maakt in redelijkheid deel uit van dat Arboplan
  3. de kleding wordt overwegend tijdens werktijd gedragen
  4. de werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd
  5. er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer;
 2. kleding op de werkplek: dit is gewone kleding die de werkgever verstrekt en die blijft op een arbeidsplaats buiten de woning van de werknemer;
 3. kleding als product uit eigen bedrijf: voor andere kleding dan werkkleding, kleding als Arboverstrekking en kleding op de werkplek, geldt het volgende. Als de kleding een product uit het eigen bedrijf is, kan de werkgever de kleding onder voorwaarden gedeeltelijk vrij vergoeden of verstrekken.

Gewone kleding

Voor overige - gewone - kleding geldt dat de werkgever deze niet vrij kan vergoeden of verstrekken. Hierbij is niet van belang of de werknemer al dan niet verplicht is om de kleding tijdens zijn werkzaamheden te dragen. Dergelijke kleding behoort in het algemeen naar de waarde in het economische verkeer tot het loon.
 

Dominee

Over de vraag of het zwarte pak van een predikant werkkleding is, hebben zich al verschillende belastingrechters gebogen. Uiteindelijk heeft de hoogste belastingrechter (de Hoge Raad) beslist dat het zwarte pak voor een predikant als werkkleding is aan te merken, daar hij zich niet in andere pakken op de kansel kan vertonen.

Werkkostenregeling (WKR)

Gerichte vrijstelling

Voor ter beschikking gestelde kleding door de werkgever is een nihilwaardering van toepassing als de kleding:
 1. (bijna) alleen geschikt is om tijdens de uitoefening van de dienstbetrekking te worden gedragen; of
 2. naar haar aard kwalificeert als werkkleding en is voorzien van een bedrijfslogo van minimaal 70 cm²; of
 3. aantoonbaar achterblijft op de werkplek. Zie Werkkostenregeling, Gerichte vrijgestelde kosten.

Overige werkkleding of -schoenen

Een vergoeding voor de kosten of verstrekking van werkkleding of werkschoenen is belastbaar loon van de werknemer. Dit geldt ook voor een vergoeding voor de reinigingskosten van die kleding. De werkgever kan de vergoeding ook onderbrengen in het forfait, zie Werkkostenregeling, Overige kosten en voordelen in geld of natura onder forfait.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Werkkleding of vergoeding voor uw bouwpersoneel

In de CAO Bouw & Infra is onder meer opgenomen dat uw werknemers een kledingpakket moeten ontvangen. Verstrekt u deze werkkleding niet dan hebben uw werknemers recht op een vergoeding van € 0,87 netto per gewerkte dag. Zorg dat u hierin de juiste keuzes maakt. Anders loopt u het risico dat het u meer kost dan nodig is.

Stelt u geen kleding ter beschikking maar geeft u deze aan de werknemers in eigendom of betaalt u de vergoeding volgens de CAO van € 0,87 netto per gewerkte dag aan uw dan is individueel belast bij uw werknemers, tenzij u de vergoeding aanwijst als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. De vergoeding is dan belast tegen 80% eindheffing als deze samen met alle overige aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen hoger is dan 1,2% van uw totale fiscale loonsom.

Tip: Als u de vergoeding individueel belast bij uw werknemers moet u een hoger bedrag uitkeren om uiteindelijk te komen tot € 0,87 netto. Hoeveel hoger dit bedrag is, is afhankelijk van het loon van de betreffende werknemer. Hoe hoger het loon, des te hoger is het tarief. Bovendien bent u over het bruto bedrag ook nog werkgeverslasten verschuldigd. (Bron: Facet Accountants & Adviseurs, 2 nov. 2016)

Beschermende kleding tegen teken

Hoewel een teek minuscuul is met zijn 1 tot 5 millimeter grootte, kan dit beestje levens op zijn kop zetten. Eén op de vijf á zes draagt namelijk de ziekte van Lyme bij zich. Om mensen die in het groen werken te beschermen, is ontwerp NEN 8333 gepubliceerd.

NEN 8333 heeft betrekking op kleding die tegen teken beschermt en daarmee bescherming biedt tegen de ziekte van Lyme. Het gaat hierbij om kleding die zijn beschermende werking ontleent aan het behandelen van de stof met permethrine. Naast eisen aan de kleding worden ook testmethoden en wasvoorschriften omschreven. (Bron: NEN, 1 mrt. 2017)

Meer lezen over beschermende kleding, ga naar de site van NEN.

Waarom geen korte broek voor mannen in de zomer?

Ondernemer Kristel Groenenboom kent veel vooroordelen tegen vrouwen in het bedrijfsleven. Dit keer schrijft ze echter over discriminatie tegen mannen. Want vrouwen mogen zich wel luchtig kleden als het warm is, maar mannen moeten strak in pak rondlopen. Onzin, vindt Kristel.

Pas als ondernemer maar op met al die kledingvoorschriften. Voordat je het weet overtreedt je als directeur zelf de regels. Doe je jezelf niet de das om met al die reglementen? Je dwingt jezelf in het keurslijf van een maatpak. Ik ben in ieder geval pro-korte broek (mits dit veilig is). Niks mis met een paar harige mannenbenen als de temperatuur buiten stijgt tot boven de 30 graden. Het is in ieder geval een preventieve maatregel om te voorkomen dat een mannelijke werknemer in rok verschijnt naar het werk. Ga je klant dat maar eens uitleggen. (Bron en nog meer kort door de bocht: MT, 23 okt. 2017)

Voorschriften kleding politie worden niet aangepast

Het politiebeleid dat agenten die met het publiek in contact komen, geen hoofddoekjes mogen dragen blijft gehandhaafd. Dat heeft Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie) aan de Tweede Kamer laten weten. Hij houdt vast aan de neutrale uitstraling van een agent. Dat is in "het belang van diens gezag en veiligheid in het optreden", schrijft de minister.

Het College voor de Rechten van de Mens verklaarde eerder een klacht van een agente die geen hoofddoek mocht dragen gegrond. De korpschef zal deze individuele zaak verder bestuderen en reageren tegenover het College, aldus de minister.

De kwestie was aan het College voorgelegd door een agente die werkt op de serviceafdeling van de nationale politie, waar ze het 0900-nummer beantwoordt. Via een videoverbinding neemt ze onder meer aangiftes op.
Momenteel doet ze haar werk in burgerkleding waarbij ze een hoofddoek draagt, terwijl haar collega's het politie-uniform dragen. De politie verbiedt de vrouw om haar uniform te dragen in combinatie met de hoofddoek.

Hoe blijf je vitaal in uniform tot aan je pensioen?

Een beroep met een uniform is een beroep dat veel van je vraagt. Een goede lichamelijke en mentale conditie zijn dus onmisbaar. Hoe krijg en houd je die conditie? En hoe blijf je, ook in uniform, met plezier aan het werk tot aan je pensioen?

Langer doorwerken is bij beroepen in een uniform soms zwaarder dan bij andere beroepen. Bijvoorbeeld door fysiek of mentaal zwaar werk, onregelmatige diensten, nachtwerk, of de kans op stress gerelateerde klachten als burn-out en posttraumatische stressstoornis (PTSS). Hoe zorgen we er samen voor dat medewerkers met deze zware beroepen tot aan hun pensioen met plezier en in goede gezondheid blijven werken?

(Bron en uitnodiging voor de bijeenkomst Vitaal in Uniform op 20 april 2018: CAOP, 19 april 2018)

Boerkaverbod

De uitspraken van onder anderen de burgemeester van Amsterdam om het boerkaverbod niet te handhaven zijn voorbarig, laat minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken weten. Ze is nog volop in gesprek met allerlei partijen over de invoering van de wet.

De wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ - in de volksmond boerka- of nikabverbod genoemd - regelt een verbod op gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, openbaar vervoer, scholen en overheidsgebouwen. De wet treedt in elk geval nog niet op 1 januari 2019 in werking omdat Ollongren nog aan het overleggen is. De gesprekken moeten duidelijk maken hoe de wet wordt gerealiseerd en hoe de handhaving moet gebeuren. (Bron: Hart van Nederland, 26 nov. 2018)

Boerkaverbod een maand uitgesteld

Het landelijke verbod op het dragen van een boerka is uitgesteld en wordt verschoven naar 1 augustus 2019. Vanwege de 'zorgvuldigheid' en 'voorbereidingen op de inwerkingtreding van de nieuwe wet' wordt het verbod een maand verschoven. Ook wordt daardoor vermeden dat het verbod midden in het schooljaar valt.

Minister Kajsa Ollongren heeft op 2 april 2019 de Tweede Kamer middels een Kamerbrief geïnformeerd.

Het loopt niet storm met het boerkaverbod

Het boerkaverbod dat 1 augustus 2019 inging, is drie weken later voor het eerst toegepast. Een vrouw reed met een nikab* in een openbare bus. De chauffeur gelaste haar de bus te verlaten. Pas toen de politie kwam, is zij rustig uitgestapt.

Reactie van de vrouw 'Ik voelde me net een zwarte in de Verenigde Staten. Dit heeft me echt overvallen.'

* Nikab of Niqaab is een hoofdsluier die alleen de ogen vrij laat, met vaak eronder een gewaad dat ook zwart is.

Grote verdeeldheid over boerka

Een ‘pestwet’, zegt Kamerlid Tunahan Kuzu van Denk. ‘Symboolwetgeving’, oordeelt D66-Kamerlid Jan Paternotte. Een wet die volgens GroenLinks-Kamerlid Nevin Özütok ‘een kleine groep dragers van een boerka in een hoek duwt’. Een belangrijke wet die gewoon gehandhaafd moet worden, zeggen aan de andere kant VVD, CDA en PVV: wie een democratisch tot stand gekomen wet niet naleeft, ondermijnt de rechtsstaat.

Twee maanden na de invoering van de wet zijn de gemoederen allerminst bedaard. De Tweede Kamer spreekt er op 27 september 2019 over met de bewindslieden Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken, Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, en Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Wat uit het gesprek moet komen, nog meer verdeeldheid, acceptatie? Niemand die het weet.