Vertrekvergoeding (excessief)    Voucher 


Verzekeringen

Datum laatste wijziging: 9 mei 2017  |  Trefwoorden: Verzekering, Werkkostenregeling, WKR, Ongevallenverzekering, Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, Beloningscomponenten, Arbeidsvoorwaarden

Inhoud

  1. Oude regeling
  2. Werkkostenregeling
  3. Geen extraatjes meer voor bankpersoneel
  4. Uitkering uit collectieve ongevallenverzekering terecht als loon belast

Oude regeling

Onbelast

Vergoedingen voor premies voor een ongevallenverzekering en verstrekkingen van een dergelijke verzekering zijn onbelast. Het moet hierbij gaan om verzekeringen die uitsluitend betrekking hebben op ongevallen tijdens het vervullen van de dienstbetrekking. De uitkering uit deze verzekering behoort tot het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen en de Zvw, maar niet tot het loon voor de werknemersverzekeringen.

Overige verzekeringen met korting

Daarnaast kan een werkgever aan de werknemer (goedkope) verzekeringen bieden die als regel in de privésfeer liggen. Te denken valt aan onder meer een opstal-, brand-, auto-, ongevallen- en rechtsbijstandverzekering (zie NB). Andere financiële producten zijn bijvoorbeeld een spaarregeling (hogere rente), hypotheken (lagere rente) en persoonlijke leningen.

NB: Verzekeringen voor schade of verlies van persoonlijke zaken worden behandeld in de betreffende subrubriek. Ook de pensioenverzekering wordt in een andere subrubriek behandeld.

Collectieve verzekeringen

Als regel sluit de werkgever sluit een collectief contract met een verzekeraar waardoor een lagere premie het gevolg is. Een collectieve verzekering sluit ook ongelijke behandeling van de werknemers uit. Verlaat de werknemer de organisatie dan zal hij vaak de korting die hij geniet en soms kan de lopende verzekering (een beperkte periode) worden voortgezet.

Overzicht verzekeringen (in alfabetische volgorde)

Soort verzekering Fiscaal Periode Bijzonderheden, voorbeelden en opmerkingen
Anw-hiaat Premie onbelast
Uitkering belast
Jaarlijks Verzekering tot ca € 12.000 per jr, inkomensonafhankelijk
AOW-hiaat Premie onbelast
Uitkering belast
Tot aan leeftijd partner 65 jaar AOW'ers met een partner < 65 jaar, ontvangen een toeslag op hun AOW-uitkering. Hoogte toeslag hangt onder meer af van inkomsten partner. Per 1 januari 2015 vervalt deze toeslag. Voor inkomensverlies kan men zich verzekeren
Arbeidsongeschiktheid tot 35% Uitkering onbelast Duur verzekering meestal 1 jaar Wn's met arbeidsongeschiktheid < 35% gaan soms minder uren werken of vervullen een lagere functie. gaat uitoefenen. De verzekering kent als regel een beperkte dekking van meestal 20% van het salaris gedurende één jr
Bestuurders-aansprakelijkheids-verzekering Voordeel dat uit de dienstbetrekking
voortvloeit
Jaarlijks Vrije ruimte
Invaliditeit en overlijden Premie onbelast
Uitkering belast
Invaliditeitspensioen Aanvulling WIA/WAO-uitkering Vanaf datum WAO/WIA Eenmalige uitkering of aanvulling op WAO/WIA-uitkering
Nabestaandenpensioen onbelast tot 49% van pensioen-gevend loon Rechten vanaf datum huwelijk Korting bij te groot leeftijdsverschil
Ongevallen Uitkering belast
Ouderdomspensioen Opbouwpercentage van salaris afhankelijk van systeem Pensioenleeftijd niet altijd bepaald, max 70 jr Geen verplichting werkgever. Opbouwperc.sal/jr: max. 2% eindloon en gem beschikbaar premiestelsel en 2,25% middelloon
Pensioen Het pensioen bestaat uit drie pijlers: AOW van overheid, evt. bedrijfspensioen (collectieve verzekering) en organisaties kennen privé afgesloten lijfrentes* e.d.
Prepensioen Vervallen op 1 januari 2006, overgangsregeling FPU-regelingen (overheid) zijn nog steeds van kracht
Reisverzekering (zakelijk) Premie onbelast Uitkering onbelast Vaak permanente verzekering Algemene dekking
VUT (vervroegd uittreden) Vervallen op 1 januari 2006, overgangsregeling
WGA-hiaat / WAO-hiaat Premie onbelast
Uitkering belast
Ingangsdatum WIA/WAO tot pensioendatum Aanvulling op loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering. Geen wettelijke verplichting
WIA-excedent / WAO-excedent Premie onbelast
Uitkering belast
Ingangsdatum WAO tot 55, 60 of 65 jaar Doel: aanvulling van salarisdeel boven max. dagloon, verzekering als regel 70% of 80 % van oude loon. Verzekering soms geïndexeerd
Zorgverzekering (collectief) Premie werkgever belast Jaarlijks Betreft alleen de basisverzekering
Zorgverzekering (eigen risico) Premie belast Vergoeding onbelast De verplichte eigen bijdrage die een werknemer betaalt voor Zvw, mag de werkgever belast vergoeden

* Een lijfrente is een aanspraak op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen, die uiterlijk eindigen bij overlijden.

Werkkostenregeling

Twee mogelijkheden

In de werkkostenregeling zijn er bij ongevallenverzekeringen twee mogelijkheden:
  • de werknemer heeft zelf een ongevallenverzekering afgesloten. De vergoeding van de premie is belastbaar loon voor de werknemer. De werkgever kan deze vergoeding ook onderbrengen in het forfait, zie Werkkostenregeling. Zie Overige kosten en voordelen in geld of natura onder forfait;
  • De werkgever heeft voor de werknemer een ongevallenverzekering afgesloten. De werkgever betaalt de premie en de werknemer kan aanspraak maken op de uitkering bij een ongeval. Het deel van de premie dat de werkgever betaalt voor de aanspraak op uitkeringen bij overlijden of invaliditeit, is vrijgesteld. Het deel van de premie dat de werkgever betaalt voor de aanspraak op andere uitkeringen, is belast. Maar hij kan dit deel van de premie ook als eindheffingsloon aanwijzen. De uitkeringen zijn vrijgesteld, tenzij het gaat om periodieke uitkeringen. Zie Werkkostenregeling, Gerichte vrijgestelde kosten.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Verder is de verstrekking van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor een werknemer een aanspraak die tot het loon behoort. De werkgever kan dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in het forfait. De waarde van de aansprak is het bedrag dat de werkgever per loontijdvak voor de werknemer stort bij de verzekeringsmaatschappij of het fonds. Als de verzekering wordt uitgekeerd, is de uitkering onbelast.
Als de werknemer zelf de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten, is de vergoeding van de premie loon van de werknemer. Maar de werkgever kan dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in het forfait. Als de verzekering wordt uitgekeerd, is de uitkering onbelast.

Zie ook rubriek Werkkostenregeling.

Geen extraatjes meer voor bankpersoneel

Werknemers van banken en verzekeraars krijgen vanaf 1-1-2016 geen korting meer van hun werkgever op hun hypotheek en verzekeringen. Diverse financiële instellingen zetten de regeling voor nieuwe hypotheken stop of overwegen dit. Doen zij dit niet, dan is de korting belastbaar loon. de korting is dus het verschil tussen de reguliere premie en de premie die de organisatie aan de medewerker in rekening brengt.

Personeel van banken en verzekeraars krijgt een korting op het rentepercentage van hun hypotheek die kan oplopen tot 30 procent. Uit onderzoek van het FD blijkt dat ruim 60.000 werknemers hier gebruik van maken. Rabobank gaat met 21.300 aan kop. De regeling kost banken en verzekeraars samen elk jaar rond 115 miljoen euro. Vermoedelijk zullen de meeste organisaties vanaf 1 januari 2016 geen personeelskortingen meer geven of anders is deze korting dus belastbaar loon.

Uitkering uit collectieve ongevallenverzekering terecht als loon belast

Rechtbank Den Haag oordeelde dat de vergoeding voortvloeit uit de dienstbetrekking. De aanspraak uit de verzekering maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden, ook wanneer deze niet expliciet in de arbeidsovereenkomst zijn vermeld. De inspecteur heeft de uitkering terecht als loon belast. X' beroep is ongegrond. Zie de uitspraak van de Rechtbank d.d. 19 sep. 2016.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Vertrekvergoeding (excessief)    Voucher 


Zuivere koffie


De gratis versnapering voor de thuiswerker! Enjoy life arrangementen.
Bestel direct   |   Geschenken