Meerwerk

Datum laatste wijziging: 30 september 2018  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

  1. Wanneer is er sprake van meerwerk
  2. Fiscaal
  3. Naslag
  4. Brief minister Asscher over minimumloon en meerwerk
  5. Minimumloon voor meerwerk
  6. Veranderingen 2018
  7. Veranderingen 2019

Wanneer is er sprake van meerwerk

Meerwerk of meeruren zijn de uren waarop een parttime werknemer op verzoek van de werkgever extra werkt, maar waarbij het totaal aantal uren dat iemand fulltime werkt (voltijder) niet wordt overtroffen. Voor deze extra uren – tot aan het aantal uren dat in een organisatie voor fulltimers geldt – moet hij het normale loon ontvangen, inclusief alle andere inkomsten (vakantietoeslag, eventuele dertiende maand et cetera), die in de organisatie gebruikelijk zijn. Deze verplichting geldt sinds 1994 toen het Europese Hof van Justitie bepaalde dat parttimers en fulltimers voor hetzelfde aantal gewerkte uren dezelfde totale beloning moeten ontvangen.

Werkgevers mogen ervoor kiezen om de meeruren uit te betalen door een toeslag te geven, voorwaarde is dat deze toeslag gelijk is aan de waarde van het totaal van de overige inkomsten.

NB: In de Bouw verstaat men onder meerwerk de werkzaamheden voor de aannemer die bovenop de werkzaamheden komen die bij het aangaan van de overeenkomst zijn overeengekomen.

Fiscaal

De beloning of toeslag is belastbaar inkomen.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Brief minister Asscher over minimumloon en meerwerk

In zijn uitvoerige brief aan de Tweede Kamer d.d. 21 apr. 2016 waarin de Wet minimum loon en minimumvakantiebijslag (WML) op de schop gaat, komt ook meerwerk aan de orde, samengevat: opname in de WML van een expliciete juridische grondslag van het minimumloon over meerwerk (pagina 4 en 5)

Minimumloon voor meerwerk

Per 1 juli 2017 verandert de Wet minimumloon. Hierdoor moeten meeruren boven de overeengekomen uren minimaal conform het wettelijk minimumloon worden uitbetaald. (Bron: Fiscount, 28 mrt. 2017)

Veranderingen 2018

Sinds 1 januari 2018 zijn de regels omtrent het meer- en overwerk van werknemers aangepast: wanneer een werknemer in een uitbetaalperiode meer uren werkt dan de overeengekomen arbeidsduur, dan moet het totaal van deze uren (dus contracturen plus meeruren) in elk geval tegen het naar evenredigheid vermeerderde wettelijk minimumloon uitbetaald worden. Het onderscheid in overwerk en meerwerk, wat nog regelmatig aan de orde was, is sinds 1 januari van dit jaar niet meer van belang. Zowel meeruren als overuren vallen onder de noemer ‘meerwerk’ waarvoor de nieuwe regels gelden.

Meerwerk valt onder de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Dit betekent dus dat werknemers sinds begin dit jaar over alle uren die zij werken, dus over zowel de reguliere uren als de extra uren, gemiddeld minstens het wettelijk minimumloon ontvangen plus vakantietoeslag. Uiteraard dient er altijd in uw eventuele CAO gekeken te worden wat de CAO aangeeft over eventuele toeslagen bij meer- en overuren. De CAO is hierin bepalend.

Tot nu toe kan men kiezen om de meer- en overuren in geld uit te betalen of om deze uren te compenseren in tijd. Tot op heden is het nog voldoende om deze tijd-voor-tijd regeling schriftelijk met de werknemer te maken. De compensatie in betaalde vrije tijd is slechts toegestaan als er afspraken zijn gemaakt vóórdat de werknemer meer- of overuren maakt. (Bron: Flynth)

Veranderingen 2019

Vaak wordt overwerk gecompenseerd door een tijd-voor-tijdregeling. Vanaf 1 januari 2019 is dat alleen nog maar mogelijk als daarover in een CAO afspraken zijn gemaakt. Voor uitzendkrachten is dat de CAO van de inlener. Bij een nulurencontract is compensatie in vrije tijd helemaal niet meer mogelijk. Bovendien moet het overwerk voor 1 juli van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin het overwerk is verricht, in betaalde vrije tijd zijn gecompenseerd. Is dat niet het geval, dan moet het minimumloon alsnog worden uitbetaald. De regels voor compensatie met vrije tijd zijn niet van toepassing als voor het totaal aantal uren, inclusief overwerk, ten minste het minimumloon is betaald.

Wanneer er in de CAO niets is opgenomen over de compensatie van meer- en overuren in tijd, dan moeten de extra uren altijd aan de werknemers worden uitbetaald indien het niet of gedeeltelijk uitbetalen van die meeruren tot gevolg zou hebben dat het loon over contracturen plus meeruren onder het naar evenredigheid vermeerderde wettelijk minimumloon zou uitkomen.

Is er bij een organisatie geen CAO van toepassing? Dan is het vanaf 1 januari 2019, bij werknemers met een minimum loon, niet mogelijk om overwerk met vrije tijd te compenseren. Bij medewerkers met een loon hoger dan het minimum loon is deze restrictie dus niet aan de orde en mag u deze tijd-voor-tijd regeling handhaven dan wel invoeren. Dit laatste ook weer onder de voorwaarde dat minimaal het naar evenredigheid vermeerderde wettelijk minimumloon wordt uitbetaald. (Bronnen: NAHV Accountants, Flynth e.a.)

Zie ook AWVN, 25 okt. 2018.