30%-vergoedingsregeling

Datum laatste wijziging: 22 maart 2018  |  Trefwoorden: , , , ,

Inhoud

  1. Werkkostenregeling
  2. Fiscale faciliteit
  3. Voorwaarden
  4. Naslag

Werkkostenregeling

Gerichte vrijstelling

De extraterritoriale kostenvergoeding (30%-regeling) valt in de categorie Gerichte vrijgestelde kosten. Zie Werkkostenregeling subrubriek Gerichte vrijgestelde kosten.
De 30%-vergoedingsregeling wordt uitvoeriger beschreven in 30%-regeling.

Fiscale faciliteit

Nederlandse bedrijven kunnen voor uit het buitenland aangetrokken werknemers onder voorwaarden een fiscale faciliteit toepassen, de zogeheten 30%-vergoedingsregeling. Een van de voorwaarden is dat de betreffende werknemer specifiek deskundig is, welke deskundigheid op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of slechts schaars aanwezig is. Per 1 januari 2001 is de faciliteit neergelegd in een wettelijke regeling die in feite de opvolger is van de oude 35%-vergoedingsregeling. Deze faciliteit is bedoeld ter compensatie voor de vaak hogere kosten van buitenlandse werknemers vanwege hun tijdelijke verblijf in Nederland in vergelijking met Nederlandse werknemers. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld hogere woonlasten voor een tijdelijke woning.

Voorwaarden

De werkgever kan de buitenlandse werknemer onder voorwaarden gedurende ten hoogste tien jaar een belastingvrije vergoeding verstrekken voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst (de zogeheten extraterritoriale kosten). Deze vergoeding is belastingvrij tot ten hoogste 30% van (het loon plus de vergoeding van extraterritoriale kosten). Daarnaast kan de werkgever ook nog de schoolgelden voor de kinderen (voor bijvoorbeeld de internationale school) belastingvrij vergoeden. Het toepassen van de 30%-regeling kan geschieden indien de Belastingdienst (Heerlen) daartoe toestemming heeft gegeven. De 30%-regeling is eind 2001 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001 gewijzigd. Tot de grondslag behoort voortaan ‘het feitelijk genoten loon uit tegenwoordige dienstbetrekking ter zake van het verblijf buiten het land van herkomst’ inclusief de variabele bestanddelen (bijv. bonussen, optierechten, tekengelden en bindingspremies). Beloningen zoals ontslagvergoedingen en pensioenen vallen buiten de berekening van de 30%-regeling. De toepassing van de regeling is ingewikkeld en kent diverse overgangsregelingen.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.