Geschenk in natura

Datum laatste wijziging: 26 oktober 2019  |  Trefwoorden: , , , , , , , ,

Inhoud

 1. Oude regeling
 2. Eindheffing (oude regeling)
 3. Cadeau aan derde (oude regeling)
 4. Geschenken met ideële waarde(oude regeling)
 5. Kleine geschenken (oude regeling)
 6. Werkkostenregeling (wkr)
 7. Belastbaar loon of forfait (wkr)
 8. Ex-werknemers (wkr)
 9. Geschenk ideële waarde (wkr)
 10. Voordelen buiten de dienstbetrekking
 11. Naslag

Oude regeling

Eindheffing

Over één of meer geschenken in natura (dus geen geld of algemene cadeaubon) tot € 70 per kalenderjaar vindt loonheffing via ‘eindheffing geschenken in natura’ plaats tegen een vast tarief van 20% (bedragen 2014). Ook het kerstpakket valt onder de geschenkenregeling. Geschenken in de vorm van geld gelden altijd als loon en zijn belast.

Voor zover de waarde meer is dan € 70 kan de werkgever gebruik maken van de regeling voor kleine verstrekkingen. In dat geval kan de werkgever tegen het tabeltarief eindheffing* (75%) toepassen als de waarde in het economische verkeer maximaal € 136 per verstrekking is en in totaal maximaal € 272 per jaar.

Op het loon van de werknemer wordt over deze vorm van loon in natura dus geen loonheffing ingehouden, is de waarde van de geschenk(en) in een kalenderjaar echter hoger dan € 272 dan wordt over het meerdere loonheffing ingehouden.

* Zie voor meer informatie subrubriek Eindheffing.

Cadeau aan derde

Een cadeau (bijvoorbeeld een kerstpakket) dat wordt geschonken aan een derde (bijvoorbeeld een freelancer, een uitzendkracht of een zakenrelatie) wordt bij diegene die het geschenk heeft gekregen niet tot het loon, de winst of het resultaat uit overige werkzaamheden gerekend indien aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Zo moet de inhoudingsplichtige een eindheffing toe te passen. De eindheffing bedraagt 45% bij geschenken met een waarde in het economische verkeer van niet meer dan € 136 en 75% bij geschenken met een hogere waarde. De waarde in het economische verkeer van deze geschenken mag niet meer dan € 272 bedragen.

Eindheffing verwerken in de aangifte

U verwerkt de eindheffing in de aangifte over het tijdvak waarin uw zakelijke relaties de verstrekkingen genieten. In de aangifte loonheffingen vermeldt u het bedrag van de eindheffing in de rubriek 'Eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard'.

Geschenken met ideële waarde

Werkgevers mogen belastingvrij geschenken van ideële waarde (bijvoorbeeld een gouden horloge) geven, voorwaarde is dat er een duidelijke aanleiding moet zijn. Indien het geschenk in hoofdzaak een gebruikswaarde kent (denk aan een fiets) kan de fiscus eisen dat er een bijtelling bij het inkomen van de werknemer plaats vindt.

Kleine geschenken

De Belastingdienst neemt aan dat sprake is van loon bij verstrekkingen en betalingen die duidelijk gerelateerd zijn aan de dienstbetrekking, zoals bloemen ter gelegenheid van secretaressedag of een ambtsjubileum. Sommige geschenken van de werkgever zijn geen loon uit dienstbetrekking. Zo wordt bijvoorbeeld de rouwkrans van de werkgever of de fruitmand aan een zieke werknemer eerder uit wellevendheid, sympathie of piëteit, op grond van een persoonlijke relatie verstrekt dan uit hoofde van het werkgeverschap. Er is dan hetzij geen op geld waardeerbaar voordeel, hetzij geen uit de dienstbetrekking genoten voordeel, zodat dergelijke verstrekkingen buiten het loon blijven. In de praktijk is het niet altijd eenvoudig om vast te stellen in hoeverre een geschenk niet zozeer een grond vindt in de dienstbetrekking dat geen sprake is van loon.
De Belastingdienst neemt in elk geval aan dat geen sprake is van loon als een werkgever diens werknemer een persoonlijke attentie geeft in situaties waarin ook anderen dan de werkgever een dergelijke attentie plegen te geven bij de desbetreffende gelegenheid en:

Werkkostenregeling (WKR)

Belastbaar loon of forfait

Geschenken in natura zijn belastbaar loon voor de werknemer. De werkgever kan deze vergoeding ook onderbrengen in het forfait. Hetzelfde geldt voor verstrekkingen van ideële waarde. zie Werkkostenregeling, Overige kosten en voordelen in geld of natura onder forfait.

Ex-werknemers

Geeft de werkgever ex-werknemers een zelfde geschenk in natura, bijvoorbeeld een kerstpakket, dan moet hij voor de ex-werknemers van wie de dienstbetrekking is geëindigd door pensionering of arbeidsongeschiktheid, de waarde van het geschenk eveneens onderbrengen in het forfait.

Geschenk ideële waarde

De werkkostenregeling kent geen aparte regeling voor geschenken met een ideële waarde. Dat betekent dat zulke geschenken in principe alleen onbelast aan de werknemer mogen worden gegeven als de werkgever de kosten ten laste van de vrije ruimte laat komen of de werkgever betaalt daarover eindheffing.

Diensttijduitkering of voordeel buiten dienstbetrekking? Er zijn nog wel een paar specifieke omstandigheden te bedenken waarin deze geschenken niet van de vrije ruimte snoepen. Daarvan is sprake als:
 1. de betreffende werknemer minimaal 25 of 40 jaar in dienst is en ter ere daarvan niet eerder iets heeft ontvangen. Voor die gelegenheden kunt u namelijk één keer een geschenk of vergoeding van maximaal een maandsalaris onbelast aan de werknemer uitkeren. Dat mag ook op een later tijdstip;
 2. het geschenk kan onder de regeling voor voordelen buiten de dienstbetrekking vallen. Het moet dan gaan om een persoonlijke attentie waarbij de relatie werkgever-werknemer niet centraal staat en die een ander dus ook voor die gelegenheid zou kunnen geven. Denk aan een fruitmand bij ziekte. Het geschenk is dan geen loon. Het mag niet gaan om geld of een waardebon en de factuurwaarde mag maximaal € 25 inclusief BTW zijn. (Bron: Rendement, 6 feb. 2015)

Voordelen buiten de dienstbetrekking

Als de werkgever een werknemer een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling geeft die buiten de relatie werkgever-werknemer valt, is dat geen loon. Er is dan namelijk geen verband met de dienstbetrekking.

Voorbeeld: Uw werknemer is ziek en u geeft hem een fruitmand. Of uw werknemer is overleden en u stuurt zijn nabestaanden een rouwkrans. U doet dit uit wellevendheid, sympathie of piëteit op grond van een persoonlijke relatie en niet zozeer op basis van de relatie werkgever-werknemer. Daarom is er geen sprake van loon.

Als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet, kunt u ervan uitgaan dat uw kleine geschenk (attentie) geen loon is:
 1. U geeft een persoonlijke attentie in situaties waarin ook anderen zo'n attentie zouden geven.
 2. U geeft geen geld of een waardebon.
 3. De factuurwaarde (inclusief btw) van de attentie is maximaal € 25. U hoeft eventuele bezorgkosten niet mee te tellen als die kosten op de factuur zijn gespecificeerd of apart zijn gefactureerd.
Bron: Handboek Loonheffingen 2019, 4-12-1

Redactie: Een rouwkrans van maximaal € 25 is wel erg klein.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.