Wat gaat er mogelijk allemaal veranderen in 2022?

Opinie  |  do 12 aug 2021  |  Bron: Staatscourant e.a.  |  Auteur: Andries Bongers  |  Trefwoorden: , , , , , , ,

De derde dinsdag van september vieren wij Prinsjesdag. De koning spreekt de troonrede uit, terwijl de regering de miljoenennota, de rijksbegroting en het Belastingplan presenteert. Uiteraard informeert HR-kiosk u ook dit jaar over de fiscale maatregelen die betrekking hebben op loon en arbeid..
Ieder jaar wordt wel iets gewijzigd aan de wetgeving rondom arbeid en belasting.
De vraag is dan wel: wat er wordt toegevoegd en wat komt ervoor in de plaats of worden er zaken geschrapt? En welke impact heeft het op uw arbeidsvoorwaardenbeleid?

De staatssecretaris heeft een lijst met wetsvoorstellen gepubliceerd die op of rond Prinsjesdag verschijnen. Uit deze volledige lijst van maatregelen maken wij een selectie, van maatregelen die betrekking hebben op loon en arbeid. Tabel maatregelen pakket Belastingplan 2022
  • Invoering van een vrijstelling voor een thuiswerkregeling
  • Invoering STAP (Stimulering ArbeidsmarktPositie) en afschaffen scholingsaftrek in de inkomstenbelasting
  • Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling (WKR) i.v.m. de steunpakketten vanwege COVID-19
  • Introductie Fiscaal aantrekkelijker maken om aandelenoptierechten als loon te verstrekken  
  • Aanscherpen CO2- schijfgrenzen en tarieven bpm voor de jaren 2022 - 2025 i.v.m. autonome vergroening

Vrijstelling voor een thuiswerkregeling

Het voornemen is om een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten in te voeren. Dat zal vermoedelijk betekenen dat een bepaald forfaitair bedrag onbelast aan de werknemer mag worden toegekend om een thuiswerkplek te kunnen bekostigen. Dus niet meer de regeling dat de werkgever wel op basis van het “noodzakelijkheidscriterium” en met in acht name van het “gebruikelijkheidstoets” een vast bedrag beschikbaar mag stellen. Maar hoe? Is dan het aantal dagen per week, dat minimaal thuisgewerkt moet worden, een criterium? En als het bedrag (onverplicht) verstrekt wordt, moet de werknemer dan een deel terugbetalen wanneer deze vroegtijdig vertrekt?
En wanneer wordt het ingevoerd c.q. toepasbaar? Eerst per 1 maart volgend jaar?
En tegen inlevering van een factuur of gewoon als onbelast loon opvoeren zonder bonnetjes?
Maar hoe dan ook blijven het kosten voor de werkgever. Mag de werkgever het bedrag dan wel eventueel laten verruilen met een bruto component? Of wordt de werkgever min of meer gedwongen op basis van aangepaste Arboregels het bedrag te betalen c.q. de voorziening te vergoeden, wanneer een medewerker thuiswerkt?

Een gekunstelde situatie

In 2015 werd een prima regeling voor de thuiswerkplek (€ 1815 eenmaal per 5 jaren) de nek omgedraaid, omdat daarvoor de Werkkostenregeling (WKR) in de plaats kwam met de twee eerder genoemde criteria, waarbij de werkgever vanaf 2015 alleen nog de thuiswerkplek mocht vergoeden vanuit de vrije ruimte van de WKR of de voorzieningen zelf ging leveren en deze eigendom bleven van de werkgever. Tot op de dag van vandaag een gekunstelde situatie.

STAP , Stimulering ArbeidsmarktPositie

Hier schreven we al eerder over. Wat ons betreft weer een STAP te ver. Iedere inwoner tussen de 18 en 67 jaar kan een vergoeding (subsidie) krijgen van € 1.000 voor een studie of ontwikkeling, die bij een goedgekeurde aanbieder moet worden gevolgd. Het DUO en het UWV zijn bij de uitvoering betrokken. In totaal is er een bedrag van € 180 miljoen beschikbaar in 2022 (Vanaf 1 maart per 2 maanden 36 miljoen).

Een stap te ver

Niet iedere inwoner van Nederland (je hoeft dus geen werknemer, noch Nederlander te zijn) is in staat om de procedure te volgen. Er zullen dus ook schimmige bureautjes ontstaan die net als de toeslagen de tegemoetkoming wel zullen aanvragen.
In de inkomstenbelasting kunnen studiekosten niet meer als aftrekpost worden opgevoerd, maar mogen werkgevers nog onbelast studiekosten vergoeden c.q. verruilen? Zie ook en alle details in de Staatscourant

Verhoging vrije ruimte van de WKR

De vrije ruimte bestaat nu uit 3% van de eerste € 400.000,00  en 1,18% van het loon daarboven.
Wat houdt deze verhoging in? Teruggaan naar het oorspronkelijke percentage van 1,4% met de belofte dat dit verhoogd zou worden naar 1,6% en toen toch weer snel aangepast werd vanwege het noodzakelijkheidscriterium (Communicatiemiddelen) naar 1,2%.

Introductie van een nieuw aandelenoptieplan

90% van de werknemers zal daar weinig aan hebben, tenzij er een fundamentele omslag plaatsvindt in de juridische structuur van organisaties.

Aanscherpen CO2- schijfgrenzen en tarieven bpm

Voor de jaren 2022 – 2025 zullen “zure” auto’s aangepakt worden i.v.m. autonome vergroening.
Dus linksom, door op elektrische auto’s een subsidie te geven en een lage bijtelling of rechtsom, waarbij de CO2 bolides zwaarder worden gepakt in de BPM en door een hogere bijtelling, wordt de vergroening fiscaal afgedwongen. Het gaat dan voor een groot deel alleen om auto’s van de zaak. Organisaties worden  mogelijk nog meer gedwongen om een ander mobiliteitsbeleid te gaan volgen.

Reiskosten woon-werk

Er lopen nu allerlei regelingen door elkaar, die deels ontstaan zijn door de Corona-maatregelen en het thuiswerkbeleid, maar ook bestaande wetgeving die toestaat dat wanneer een medewerker met een 5-daagse werkweek op 60% van de dagen werkt, toch de volledige reiskostenvergoeding mag worden gegeven. En wordt, ondanks de al jaren hoger wordende brandstofkosten,  de vergoeding van € 0,19 bevroren? En is het thuiswerkbeleid alleen gebaseerd op COVID-19 of ook om het terugdringen van files, ziekteverzuim en de CO2-uitstoot?
Welke impact hebben alle wijzigingen ook op uw huidige regelingen. Kunt u die maar zo aanpassen?
De volgende keer zullen wij u voorbeelden geven om onontkoombare wetgeving om te buigen in strategische en beleidsmatige voordelen.

Zie ook Belastingplan 2020 | HR-kiosk.nl 

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info