Lidmaatschap beroepsvereniging    Loopbaanscan 


Loon in natura

Datum laatste wijziging: 14 juli 2018  |  Trefwoorden: Loon in natura, Werkkostenregeling, Vrije ruimte, WKR, Beloningscomponenten

Inhoud

  1. Loon anders dan geld
  2. Oude regeling
  3. Werkkostenregeling
  4. Naslag
  5. Interneteconomie en deeleconomie

Loon anders dan geld

Een werknemer kan naast beloningen in geld ook loon in andere vormen krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van goederen en diensten. Loon in natura noemt men ook wel verstrekkingen. Om het eenvoudig (?) te houden zijn er drie methoden:
1. waarde in het economisch verkeer;
2. lagere besparingswaarde;
3. waarderingsvoorschriften uit de Wet op de Loonbelasting.

ad 1. Waarde in het economisch verkeer

Fiscaal gezien vormt loon in natura loon waarover loonheffing verschuldigd is. Hiertoe moet men het loon in natura in geld waarderen. Hoofdregel hierbij is dat het loon in natura wordt gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer. Dat is als regel de prijs die normaal gesproken voor de verstrekking moet worden betaald (consumentenprijs c.q. winkelwaarde).

ad. 2. Lagere besparingswaarde

Is het vaststellen van de waarde in het economische verkeer niet mogelijk of gebruikelijk, dan wordt het loon in natura gewaardeerd op de besparingswaarde*. Deze besparingswaarde is, afhankelijk van zijn persoonlijke omstandigheden, per werknemer verschillend. Om deze reden zijn ter vereenvoudiging voor een aantal veel voorkomende vormen van loon in natura forfaitaire besparingswaarden vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat, indien het forfait wordt toegepast, de ene werknemer hiervan een voordeel kan hebben en de andere werknemer een nadeel kan ondervinden.

ad 3. Waarderingsvoorschriften uit de Wet op de Loonbelasting

De fiscus heeft voor tal van loonbestanddelen in natura een aantal waarderingsvoorschriften gegeven. Voorbeelden zijn de leaseauto (de jaarlijkse besparingswaarde stelt de fiscus op 15% van de nieuwwaarde van de auto) en de personeelslening (de werkgever moet minimaal een jaarlijks vast te stellen rente in rekening brengen).

* De besparingswaarde is het bedrag dat personen die vergelijkbaar zijn met de werknemer, normaal zouden uitgeven aan de verstrekking. De besparingswaarde is over het algemeen lager dan de waarde van de verstrekking in het economische verkeer.

Oude regeling

Eindheffing

De werkgever mag 20% eindheffing toepassen over een geschenk in natura (dus geen geld of algemene cadeaubon), voor zover de waarde in het economische verkeer van geschenken in totaal per kalenderjaar niet meer is dan € 70. U kunt hierbij denken aan een pakket of een cadeaubon ter gelegenheid van kerst.

Meer dan € 70

Voor zover de waarde meer is dan € 70 kan de werkgever, net als voor andere verstrekkingen, gebruik maken van de regeling voor kleine verstrekkingen. In dat geval kan de werkgever tegen het tabeltarief eindheffing toepassen als de waarde in het economische verkeer maximaal € 136 per verstrekking is en in totaal maximaal € 272 per jaar. Als hij een dergelijk geschenk ook geeft aan personen die niet bij hem in dienstbetrekking zijn, mag de werkgever de verschuldigde belasting voor zijn rekening nemen via eindheffing.

Ook loon voor premies werknemersverzekeringen

Behalve voor de loon- en inkomstenbelasting wordt de waarde van de besparing als regel ook als loon voor de premies werknemersverzekeringen gezien. In de praktijk zijn er rondom de verstrekkingen van loon in natura vele fiscale regimes, variërend van belastingvrij, gedeeltelijk of forfaitair belast tot geheel belast. Ook indien (ook achteraf) de fiscus de vergoeding belast, kan de werkgever te allen tijde de belasting in feite afkopen door een zodanig (belastbaar) bedrag aan de werknemer te geven, zodat deze netto gezien er niet op achteruit gaat.

Vrije verstrekking

Onder de belastingwetgeving zoals die vanaf 2001 van toepassing is, is het mogelijk aan werknemers loon in natura te geven. Tegelijk wordt onder meer het begrip vrije verstrekking geïntroduceerd. Voorwaarde voor een vrije verstrekking is dat deze ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking moet worden gedaan. Dit betekent dit dat er een zakelijk belang aanwezig moet zijn en onder deze categorie valt 'loon in natura' niet. En omdat de verstrekking niet belastingvrij mag worden gegeven, moet een waardering in geld plaats te vinden. Brengt de verwerving van loon in natura het gebruik of verbruik van de verstrekking met zich mee, dan mag gewaardeerd worden naar de besparingswaarde.

Werkkostenregeling

Vrije ruimte

Onder de Werkkostenregeling is loon in natura als regel (incl. BTW) belastbaar loon voor de werknemer. De werkgever kan deze vergoeding ook onderbrengen in het forfait, zie Werkkostenregeling, Overige kosten en voordelen in geld of natura onder forfait.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Interneteconomie en deeleconomie

Steeds vaker bieden mensen goederen en diensten aan via internet. Soms om er geld mee te verdienen. Soms alleen tegen een kleine vergoeding van de kosten die ze maken. En soms ruilen mensen alleen spullen voor iets anders. Al die mensen doen mee aan de interneteconomie of de deeleconomie. Maar niet iedereen hoeft aangifte te doen van de inkomsten. Lees meer op de site van de Belastingdienst.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Lidmaatschap beroepsvereniging    Loopbaanscan