Eenmalige uitkering bij ontslag

Datum laatste wijziging: 24 augustus 2018  |  Trefwoorden: , , , ,

Inhoud

Oude-regeling
Werkkostenregeling (WKR)
Naslag


Oude regeling

Stamrecht¹

Bij ontslag kan de werkgever in plaats van een schadeloosstelling in één keer ook een aanspraak op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon toekennen (stamrecht). In dit verband doet het niet ter zake of de kantonrechter in zijn vonnis zich wel of niet heeft uitgesproken over stamrecht. Als evenwel in de arbeidsovereenkomst staat dat de werknemer bij ontslag een eenmalige uitkering ontvangt, dan kan deze eenmalige uitkering niet worden omgezet in een stamrecht.

¹ Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling voor nieuwe gevallen vervallen. Voor op 31 december 2013 bestaande aanspraken gold overgangsrecht. Zie voor meer informatie subrubriek Stamrecht.

Redelijke termijn

Na toekenning van de ontslagvergoeding heeft de werknemer een redelijke termijn waarbinnen hij moet beslissen wat hij met de ontslagvergoeding wil doen: direct uitkeren of (deels) omzetten in een stamrecht. Deze redelijke termijn is 6 maanden. Als de ontslagvergoeding niet binnen redelijke termijn kan worden ondergebracht bij een verzekeraar of bank is het mogelijk de ontslagvergoeding bij de werkgever te laten staan. De bank et cetera is vervolgens inhoudingsplichtig.

Excessieve ontslaguitkering

Als de werkgever een excessieve ontslaguitkering betaalt aan een (ex-)werknemer (toetsloon is groter dan € 522.000), moet de werkgever 30% belasting betalen over deze vergoeding.

Omzetten stamrecht in een ander stamrecht

Stamrecht mag tot het bereiken van de leeftijd van 65 jaar worden omgezet in een ander stamrecht. Daarna is de omzetting niet meer rechtsgeldig.

Nabestaanden

Stel, degene, die de eenmalige uitkering in een stamrecht heeft ondergebracht, komt te overlijden. De nabestaande(n) van de overledene moet het stamrechtkapitaal dan aanwenden voor een nabestaandenuitkering. Gebeurt dit niet dan is de aanspraak voor de nabestaande belast, de zogeheten revisierente bedraagt 20%.

Werkkostenregeling (WKR)

Uitkering bijzondere gebeurtenissen

Een uitkering bij ontslag is belastbaar loon voor de werknemer. Zie Werkkostenregeling, Uitkeringen bijzondere gebeurtenissen.

NB: De werkgevers 'boete' van 30% bij een excessieve ontslaguitkering (zie boven) blijft bestaan als de werkkostenregeling is ingevoerd.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.