Aanspraak


1. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
Inhoud Begrip Loonheffing Werkkostenregeling Formulering van de aanspraak Naslag Ongeval tijdens een bedrijfsfeest Werknemer krijgt op het werk een ongeval Begrip Naast loon of beloning bestaat ...

2. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... wanneer die werknemer in fiscale zin een optievoordeel geniet (bijvoorbeeld doordat een optie-aanspraak onvoorwaardelijk wordt) dat is opgekomen in de periode gedurende welke de 30%-regeling ...

3. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... heeft de werknemer uit de overeenkomst waarop zijn dienstbetrekking berust jegens zijn werkgever aanspraak op het minimumloon en een minimumvakantiebijslag voor de arbeid die hij in ...

4. Agentuurovereenkomst   11 maart 2013
15 juli 2018  |  , ,
... Na afloop van de agentuurovereenkomst zal de handelsagent onder bepaalde omstandigheden nog aanspraak kunnen maken op provisie. Het zal hierbij gaan om overeenkomsten die na afloop van de ...

5. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... De AWBZ is een ‘naturaverzekering’, betrokkenen hebben recht op een verzorging en geen aanspraak op een vergoeding van gemaakte kosten (restitutieverzekering). Vijf soorten zorg De ...

6. All-in-one-loon   18 maart 2019
1 mei 2023  |  , , , , ,
... lid 1 BW kan de werknemer tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst geen afstand doen van zijn aanspraak op vakantie tegen schadevergoeding. Het doel van deze bepalingen is dat een werknemer ...

7. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... van de eigen woningschuld. Het moet na pensionering mogelijk worden eenmalig een deel van de aanspraak op te vragen. Pensioen opbouwen wordt niet verplicht voor ZZP’ers. In het ...

8. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... (minimaal het minimumloon) vervalt in het tweede jaar; de betreffende werknemer kan eventueel aanspraak maken op een toeslag volgens de Toeslagenwet (incl. partnertoets); bij verschil van ...

9. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... mogelijk Extra taken voor je personeel vanwege krapte, mag dat? Recht op bonus of gratificatie? Aaanspraak op bonus bij einde dienstverband Drie overeenkomsten voor het verrichten van arbeid Het ...

10. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... de NBBU CAO zal nog moeten worden aangepast. Dit betekent dat de uitzendkracht na 78 weken aanspraak krijgt op een tijdelijk contract en dus op grotere inkomenszekerheid. (Bronnen: ...

11. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... extra verlofaanspraken in verband met hun behoefte aan extra hersteltijd hebben, geldt deze aanspraak op grond van de WGBL waarschijnlijk ook de AOW-gerechtigde; werknemers die uit dienst ...

12. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... bepaald gebied niets is geregeld. Voorbeelden: als geen loon is vastgesteld, heeft de werknemer aanspraak op het loon dat ten tijde van het sluiten van de arbeidsovereenkomst gebruikelijk was ...

13. Arbeidsrechtelijke fouten   10 maart 2010
24 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... dan de werkgever stelt – niet aan de orde. De werkneemster maakt voor deze contractperiode geen aanspraak op een aanzeggingsvergoeding. Dit verweer van de werkgever zal dan ook worden ...

14. Arbeidstijdverkorting   20 maart 2009
6 juni 2017  |  , , , , ,
... zou bovendien niet passen bij de doelstelling van de regeling. De werknemer heeft daarom geen aanspraak op een geldelijke vergoeding voor niet genoten ATV-dagen (Hoge Raad, 2 oktober 2009). ...

15. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... advocaatkosten bij ontslag Gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation Cijfers rechtsbijstand Aanspraak werkgever Erfgenamen Naslag Hoge Raad: immateriële schade bij ontslag is belast loon ...

16. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... aan te bieden om een beeldschermbril aan te schaffen als dit nodig is. Werknemers kunnen hier al aanspraak op maken als zij meer dan 2 uur per dag achter een beeldscherm werken. ...

17. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... voor het verlies van het privégebruik van de auto. Hof Den Haag oordeelt dat de werknemer geen aanspraak kan maken op compensatie. Het Hof kijkt naar de mobiliteitsregeling uit het ...

18. Bedrijfsovername   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , ,
... van deze aangeboden pensioenregeling of geen pensioenregeling. Door het aanbod kunnen zij geen aanspraak meer maken op het voortzetten van de oude regeling, zodat de pensioenregeling van voor ...

19. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... te beëindigen met betaling van een bedrag ter hoogte van de transitievergoeding. Nu werkgevers aanspraak kunnen maken op de compensatieregeling te betalen door het UWV, hebben zij geen belang ...

20. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... tot de vergoeding worden gerekend de kosten van de normale verpakking, waarvan bij terugzending aanspraak op terugbetaling bestaat. Om de vergoeding van een curator in een faillissement vast te ...

21. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... Daarnaast wijzigt ook het tijdstip waarop de oudedagsreserve afneemt, het uiterste tijdstip waarop aanspraak kan worden gemaakt op de zelfstandigenaftrek en startersaftrek, de middelingsregeling, ...

22. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... afspraken gemaakt om de positie van flexwerkers te versterken, waardoor werknemers al na twee jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract. • Fraude: verkwisting en fraude in de zorg zal ...

23. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... meer dan 500 privé kilometers rijdt in een elektrische auto van de zaak maakt hij ook in 2020 aanspraak op een verlaagde bijtelling. Na 2020 gaat het percentage gaat echter omhoog. Zie ...

24. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... levensloopregeling. Er geldt overgangsrecht voor werknemers die op 31 december 2011 een levensloopaanspraak hadden, waarvan de waarde in het economische verkeer op die datum € 3.000 of meer ...

25. Belastingtarieven   20 maart 2009
3 januari 2024  |  , , , , ,
... recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Niet-inwoners kunnen straks alleen nog aanspraak maken op het premiedeel, met de voorwaarde dat zij in Nederland verzekerd zijn voor de ...


Bekijk items: 1 tot 25 (223 totaal)