Werkgever


1. Werkgever neemt verkeersboete voor zijn rekening   2 mei 2013
7 december 2017  |  , , ,
... parkeerbelasting Verkeersboete soms toch belastingvrij Onbelaste vergoeding verboden Het is de werkgever niet toegestaan bepaalde geldboetes onbelast aan een werk­nemer te vergoeden. Wat het ...

2. Werkgeversaansprakelijkheid   20 maart 2016
20 juni 2019  |  , ,
Inhoud Wettelijke basis Algemene regels Verstrekkende werkgeversverantwoordelijkheid Ketenaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid Geen tijdelijke voorzieningen voor openstellen g-rekeningen ...

3. Werkgeversgedrag   20 oktober 2018
25 oktober 2020  |  , , ,
Inhoud Onderzoek naar werkgeversgedrag bij bedrijven in Nederland Werkgever moet zich inspannen om werknemer aan nieuwe baan te helpen Boete werkgevers als zij ontslagen werknemers niet helpen bij ...

4. Werkgeverslasten   6 januari 2016
10 januari 2020  |  , , ,
Rubriek Werkgeverslasten omvat in alfabetische volgorde de volgende subrubrieken: Afdrachtvermindering Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding) Leningen Premiekorting ...

5. Werkgeverslasten   6 januari 2017
9 januari 2019  | 
Inhoud Werkgeverslasten dalen in meeste gevallen in 2017 LKV niet meer altijd maximaal drie jaar toepassen Werkgeverslasten omhoog in 2019 Werkgeverslasten dalen in meeste gevallen in 2017 De ...

6. Werkgeversorganisaties   15 maart 2011
8 juli 2013  | 
Positief Het standpunt van werkgeversorganisaties over flexibele arbeidsvoorwaarden is als regel positief. In een artikel van VNO-NCW* van 12 september 2001 wordt het als volgt verwoord: ...

7. AWVN-werkgeversbijdrageregeling (tabellen)   18 februari 2020
13 januari 2023  |  , ,
2023 Voor dit jaar is de AWVN-werkgeversbijdrageregeling verlengd (met een jaar) door AWVN, FNV en CNV, en op 1 januari 2023 in werking getreden. De bijdrage voor 2023 is conform de regeling ...

8. Goed werkgeverschap   15 april 2019
25 augustus 2023  |  , ,
... slapend dienstverband Meer investeren in werknemers Programma Vitaal Bedrijf van start Goed werkgeverschap en goed werknemerschap Inleiding In het arbeidsrecht zijn veel verplichtingen voor ...

9. Lagere werkgeverslasten   14 maart 2011
15 juli 2014  | 
... voor de heffingen verlaagd. Dat leidt tot een verlaging van de premielasten. Deze vrijval van werkgeverslasten kan aanmerkelijk zijn. Daar waar vaak een half procentje meer of minder kan ...

10. Opvolgend werkgeverschap   27 september 2015
20 juli 2023  |  ,
... gaan de rechten en plichten die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst over op de nieuwe werkgever (artikel 7: 663 BW). Dit heeft tot gevolg dat de opgebouwde dienstjaren bij de ...

11. Ontslag door de werkgever   10 maart 2010
8 maart 2016  |  , , , ,
Zie Wet en Zekerheid (ontslag).

12. Vergoeding aan de werkgever   13 maart 2010
23 augustus 2018  |  ,
In sommige gevallen kan de werkgever aanspraak op een vergoeding (van de werknemer) maken, bijvoorbeeld als: de werknemer verzoekt om ontbinding wegens veranderingen in de omstandigheden van een ...

13. Vervoer vanwege de werkgever   20 maart 2009
13 maart 2018  |  , ,
... busvervoer Naslag Besloten busvervoer In de volgende situaties is er sprake van vervoer vanwege de werkgever, ook wel besloten busvervoer genoemd: de werkgever organiseert het vervoer van de ...

14. Betalingsachterstand werkgever   26 mei 2017
26 mei 2017  |  , ,
In volgorde van tijd: Aandringen Bij betalingsachterstand dringt de pensioenuitvoerder bij de werkgever op betaling aan. Mededeling aan personeel Indien betaling uitblijft, worden de werknemers ...

15. 5 Praktische tips voor werkgevers   29 april 2016
29 april 2016  |  , ,
Alle werkgevers in Nederland hebben nu ruim 1 jaar (of zelfs meer) ervaring met de WKR in combinatie met het aanbieden van leuke interessante extra’s, naast het salaris, voor werknemers. Het ...

16. Transitievergoeding kleine werkgevers (minder dan 25)   9 oktober 2018
11 oktober 2020  |  , , , ,
Inhoud Inleiding Ruimere criteria regeling transitievergoeding kleine werkgevers Evaluatie overbruggingsregeling transitievergoeding kleine werkgevers Compensatie transitievergoeding bij ...

17. 1-loketgedachte   20 maart 2009
1 augustus 2018  |  , ,
... betrokken bij de beleidsvorming. EB-adviseur De EB-adviseur speelt in op de 1-loketgedachte, de werkgever doet met één persoon zaken over vele zo niet alle onderwerpen op het gebied van ...

18. 30%-regeling   20 juli 2010
9 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Salarisnorm Schoolgelden Overige onbelaste vergoedingen en verstrekkingen Veranderen van werkgever Jurisprudentie Cijfers: aantal werknemers met 30%-regeling Werkkostenregeling (wkr) ...

19. 30%-vergoedingsregeling   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
... kan men denken aan bijvoorbeeld hogere woonlasten voor een tijdelijke woning. Voorwaarden De werkgever kan de buitenlandse werknemer onder voorwaarden gedurende ten hoogste tien jaar een ...

20. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... om een of meer aandelen of daarmee gelijk te stellen rechten te kopen in de vennootschap van de werkgever of in een vennootschap waarmee de werkgever is verbonden. De aandelenoptieregeling is ...

21. Aandelenopties   2 februari 2012
7 juli 2020  |  , , ,
... om een of meer aandelen of daarmee gelijk te stellen rechten te kopen in de vennootschap van de werkgever of in een vennootschap waarmee de werkgever is verbonden. Onder verbonden vennootschap ...

22. Aangiftetermijn   12 augustus 2011
7 februari 2020  |  , , , , , ,
Inhoud Eens per jaar Naslag Eens per jaar Vanaf 2015 moet de werkgever na afloop* van het kalenderjaar - voor alle vergoedingen en verstrekkingen uit dat kalenderjaar - toetsen of de vrije ruimte ...

23. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... minimumloon heeft de werknemer uit de overeenkomst waarop zijn dienstbetrekking berust jegens zijn werkgever aanspraak op het minimumloon en een minimumvakantiebijslag voor de arbeid die hij in ...

24. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... Als de aanspraak is vrijgesteld, is de uitkering als regel belast. Loonheffing Hoewel de werkgever over de waarde van aanspraken loonheffing - i.c. loonbelasting en premie ...

25. Aanstelling   12 maart 2018

... toch eerder vertrekken. De arbeidsovereenkomst wordt in meervoud opgesteld en getekend door de werkgever en de nieuwe werknemer. De ondertekening namens de werkgever geschiedt door de ...


Bekijk items: 1 tot 25 (3 110 totaal)