Wet Werk Inkomen Naar Arbeidsvermogen


1. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)   20 maart 2009
1 juni 2018  |  , ,
... komen in aanmerking voor de WAO. De reden is dat de WAO op 1 januari 2006 is opgevolgd door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WAO kent twee soorten uitkeringen, de ...

2. Wet tegemoetkomingen loondomein   6 januari 2016
3 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wet Tegemoetkoming Loondomein (WTL) Vereenvoudiging van de toepassing Tegemoetkoming wordt achteraf uitbetaald De WTL bestaat uit twee nieuwe regelingen Lage Inkomens Voordeel (LIV) bij een ...

3. Wet verbetering poortwachter (WVP)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , , , ,
... praktijk’ Herplaatsing van werknemer in concernverband Werkwijzer poortwachter 1 december 2018 Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-9 (coronavirus) Quick start bij Werkwijzer Poortwachter ...

4. Wet Wajong   16 april 2009
26 juni 2021  |  , , , , , , , ,
Inhoud Volksverzekering Voorwaarden Cijfers Wet Werkregeling Wajong Wajong-uitkering Maatmanloon Bijverdienen Werk Premie en loondispensatie No-riskpolis Ziektewet Samenvatting ...

5. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)   20 maart 2009
12 juli 2019  |  ,
De wet Werk in Inkomen naar Arbeidsvermogen kent vele aspecten, in de diverse subrubrieken wordt dat duidelijk gemaakt. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen).

6. Wet WIA (inleiding)   9 maart 2010
8 maart 2023  |  , , , ,
Inhoud Korte inhoud WIA WIA-beoordeling UWV Vier groepen Burgerlijk Wetboek Kritiek Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) Cijfers Aanvullen loon Verhalen WGA-premie Evaluatie WIA Aanbevelingen ...

7. Wetten (bijstand)   9 maart 2010
24 januari 2024  |  , , , , , , , ,
Inhoud Vele wetten Huisbezoekwet van 4 oktober 2012 Regeldruk Kamer ontziet jongeren in bijstandswet Kabinet stelt plan bij: regels bijstand minder streng Werk en Bijstand 2015 Nieuwe Wmo 2015 ...

8. Wetten en jurisprudentie   26 mei 2019
27 mei 2019  |  ,
Inhoud Definitie Verschillende voorzieningen loondoorbetaling bij ziekte Melding Nieuwe Ziektewet (BeZaVa) Ziek tijdens de collectieve bedrijfssluiting vanwege vakantie Arboconvenant Definitie ...

9. Wetten en wetsvoorstellen ZW   13 juni 2013
24 december 2019  |  , ,
Inhoud Bijzonderheden uitvoering UWV tot 2011 Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving vanaf 2011 Modernisering Ziektewet 2011 Vrij te laten bedrag Anticumulatie Ziektewet en ...

10. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

11. Ziektewet (inleiding)   13 juni 2013
3 mei 2023  |  , , , , , , ,
... wat kan HR daarvan leren Naslag Weer fouten in premiebeschikking Werkhervattingskas Zelf Ziektewet betalen aan werknemer met AOW-leeftijd Wat mag wel, wat mag niet bij registratie ziekmelding? ...

12. Toeslagenwet   20 maart 2009
5 mei 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... informatie en toelichting Proefberekening Kostendelersnorm Veel onduidelijkheid over de Toeslagenwet en de inkomenstoets Vanaf 1 juli 2016 verandert toeslag UWV Kostendelersnorm geldt ook voor ...

13. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... op 71,5 jaar Cijfers AOW-uitkeringen AOW-aanspraken verdubbeld Belastingplan 2016 Wijziging Ziektewet Versnelde ingangsdatum AOW Sociale ongelijkheid AOW-leeftijd terug naar 65? Kabinet mag ...

14. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... Jaarverslag UWV 2016 Taakdelegatie voor verzekeringsartsen Juninota 2017, ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2017-2018 Werkgeversportaal UWV vernieuwd UWV biedt hulp bij werken met ...

15. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Op naar nieuwe Europese privacywetgeving Om welke privacygegevens gaat het? Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) Bewaartermijnen persoonsgegevens Verwerkersovereenkomst (AVG) Geen ...

16. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... nauwelijks sinds 2013 Woord vooraf In een tijdsbestek van circa tien jaren heeft een stroom van wetten en reorganisaties geprobeerd de groei van het aantal langdurig arbeidsongeschikten (mensen ...

17. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... als hij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. De uitkering wordt verstrekt op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en uitbetaald door het Uitvoeringsinstituut ...

18. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... bij ziekte Loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers voor kleine ondernemers Vernieuwd wetsvoorstel loondoorbetaling bij ziekte en WIA Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie ...

19. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
2 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Wat is loon? Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Herhaaldelijk ziek en loondoorbetalingsplicht Doorbetaling ...

20. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... als de werknemer nog lijflijk in de orderneming werkzaam is. ¹ Let op: Vanaf 2012 vervallen de wettelijke vakantiedagen een half jaar na het einde van het jaar waarin deze zijn opgebouwd, zie ...

21. Arboconvenant   3 oktober 2009
19 februari 2019  |  , , , ,
... van de IVA-instroom (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) tot minder WIA-uitgaven (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). In het totaal zijn er 69 Arboconvenanten afgesloten. ...

22. Bedrijfsovername (WIA)   9 maart 2010
4 december 2015  |  , ,
... de term due diligence, wat letterlijk betekent: gepaste zorgvuldigheid. Ga terug naar subrubriek Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). ...

23. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... Dijsselbloem van Financiën het Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2015 - zijnde wetsvoorstellen - ingediend bij de Tweede Kamer. Tenzij anders aangegeven is de datum van de ...

24. Dagloon   20 maart 2009
8 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , ,
... voor de werknemersverzekeringen WAO (tot 1 januari 2006), WIA (vanaf 1 januari 2006), WW en Ziektewet. Het dagloon is het loon dat in het laatste jaar voor de ziekte, arbeidsongeschiktheid of ...

25. Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (inleiding) (DBA)   22 oktober 2016
12 maart 2024  |  , , , , , ,
Inhoud Tweede Kamer wil zelfstandig wetsvoorstel juistheid VAR-aanvraag Wiebes wil af van VAR-verklaring Voorlopig geen Beschikking geen loonheffingen (BGL) Alternatief voor opvolger ...


Bekijk items: 1 tot 25 (77 totaal)