Onderwijs


1. Onderwijs   12 februari 2017
12 februari 2017  | 
Gezien de hoeveelheid werk zal het nog enkele dagen duren dat de standpunten van politieke partijen door de Redactie HR-kiosk zijn ingevuld. Kleine uitstel, geen afstel. Ga terug naar Standpunten.

2. Onderwijs   19 maart 2020
30 juni 2021  |  , ,
Inhoud Hoger onderwijs Kabinet sluit alle scholen Centrale examens gaan vooralsnog door Examens middelbaar beroepsonderwijs gaan door Geen eindtoets in groep 8 dit jaar Thuis onderwijs Examens ...

3. Onderwijsstructuur in Nederland   18 januari 2013
12 januari 2019  |  , ,
Inhoud Onderwijs in Nederland Kosten masterdiploma Ruimer aanbod hbo-masters Minister Slob wil doorstroom van havo naar vwo verbeteren Onderwijs in Nederland Onderstaande tabel geeft een overzicht ...

4. Basisonderwijs   25 augustus 2018
26 juni 2021  |  , , ,
Inhoud Europese vergelijking opleidingen leraren basisonderwijs Proef flexibele lestijden en vakanties uitgebreid Basisscholen hebben geen vlees meer op de botten Salaris basisonderwijs moet ...

5. Medezeggenschap onderwijs   18 februari 2014
20 oktober 2018  |  , , ,
Inhoud Verplichting Rechten medezeggenschapsraad Medezeggenschapsraad basisonderwijs en voortgezet onderwijs Medezeggenschap beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) Medezeggenschap hoger ...

6. Transitievergoeding (onderwijs)   28 oktober 2016
15 november 2016  |  , ,
Opgepast met een transitievergoeding na herplaatsing in het onderwijs De transitievergoeding is sinds 1 juli 2015 ook een nieuw fenomeen binnen het onderwijs. Uit een recente uitspraak is gebleken ...

7. Ontwikkeling, studie en onderwijs   15 februari 2020
27 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... voor scholing en ontwikkeling Inschrijving lerarenregister Leraren in het primair en voortgezet onderwijs en op het bekostigd mbo worden straks verplicht zich te registreren in het ...

8. Studiefinanciering hoger onderwijs (tabellen)   21 januari 2015
9 januari 2024  |  , , , , , , , ,
Bedragen schooljaar 2023-2024 Basisbeurs terug in het hoger onderwijs De basisbeurs komt terug voor studenten in het hoger onderwijs. Het is een prestatiebeurs en hij wordt omgezet in een gift als ...

9. Leenstelsel studenten hoger onderwijs   1 juni 2014
29 november 2021  |  , , ,
... Op 28 mei 2014 is een akkoord bereikt over de hervorming van de studiefinanciering van het hoger onderwijs. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft dit akkoord gesloten met ...

10. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... Bovendien staat de regeling open voor degenen die zich bezighouden met het geven van onderwijs of het beoefenen van de wetenschap in het buitenland. Daarnaast kunnen ook enkele in ...

11. Aantallen   27 februari 2013
9 april 2019  |  , ,
... 2015 Het is de bedoeling dat werkgevers gaan investeren in faciliteiten voor migranten, door taalonderwijs te verzorgen en stageplekken en leerbanen aan migrantenjongeren te bieden. Hierdoor ...

12. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... op de aanpak van jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren en een betere aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Met 100 werkgevers worden in 2015 afspraken gemaakt om jongeren ...

13. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... Matrix ‘Handhaving en sanctionering’ De matrix helpt werkgevers uit de sector Overheid & Onderwijs om vast te stellen of er sprake is van verwijtbaar gedrag van een (ex-)werknemer. UWV ...

14. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... Development Aftrek Afdrachtvermindering SO e-Herkenning Omzetting van de Afdrachtvermindering onderwijs in een subsidieregeling Jurisprudentie afdrachtvermindering onderwijs Begroting 2015 ...

15. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... van de afdrachtverminderingen zijn het stimuleren van de werkgelegenheid en het bevorderen van onderwijs en onderzoek. 2. Premiekorting: dit betreft een korting op of een vrijstelling op ...

16. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... intelligenties kunnen veel aspecten van onze wereld beïnvloeden", aldus Hoffman. "Zoals onderwijs, transport, gezondheidszorg, justitie en economie. De data en code hierachter is echter ...

17. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... Het kan gaan om de rijksoverheid, gemeenten en provincies, maar ook om bijvoorbeeld zorg- en onderwijsinstellingen. Voor rechtbanken geldt de verplichte aanstelling van een FG niet. ...

18. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... inburgering en inburgeringsverplichtingen, nalevingsgegevens (of je je aan de wet hebt gehouden), onderwijsgegevens, pensioengegevens, gegevens of een persoon na een periode van ziekte zich aan ...

19. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... van niet-westerse herkomst lopen sociaaleconomisch nog steeds achter op autochtone jongeren. Onderwijs speelt een cruciale rol bij deze achterstand in sociaaleconomische integratie. ...

20. Ambtenaren (inleiding)   15 september 2013
13 januari 2020  |  , ,
... als onder meer rijksambtenaren, provincieambtenaren, gemeenteambtenaren, waterschapambtenaren, onderwijsambtenaren, politieambtenaren et cetera. Integriteit Integriteit kan het vertrouwen in ...

21. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... de Nationale Alfabetiseringsprijs uitgereikt. Deze prijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is bedoeld voor projecten of activiteiten die op ...

22. Anderhalfverdieners   4 januari 2014
29 mei 2019  |  , ,
... In 2018 ging het om 46 procent. Er zijn daarbij wel aanzienlijke verschillen naar onderwijsniveau. Is de moeder laagopgeleid, dan hoort 26 procent van de desbetreffende stellen ...

23. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... heb je al gauw vier klaslokalen nodig", klaagde een docent in de enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOb) over het weer opengaan van de scholen. Een van de mogelijkheden: knip de ...

24. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... Sociaal en Cultureel Planbureau op verzoek van de directie Emancipatie (de) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw) een onderzoek verricht naar de positie en ervaringen op de ...

25. Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven   7 oktober 2014
15 december 2017  |  , , ,
... en vakbonden aan de bemiddeling van mensen met een arbeidsbeperking naar werk. Vaak zijn ook het onderwijs en het SZW-bedrijf hierbij betrokken. Meer banen voor mensen met beperking door ...


Bekijk items: 1 tot 25 (663 totaal)