Bedrijfscommissie    Ondernemingsraad (faciliteiten en ontslagbescherming) 


Medezeggenschap onderwijs

Datum laatste wijziging: 20 oktober 2018  |  Trefwoorden: Medezeggenschap, Adviesrecht, Instemmingsrecht, Ondernemingsraad

Inhoud

 1. Verplichting
 2. Rechten medezeggenschapsraad
 3. Medezeggenschapsraad basisonderwijs en voortgezet onderwijs
 4. Medezeggenschap beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve)
 5. Medezeggenschap hoger onderwijs
 6. Landelijke organisaties
 7. Wetgeving medezeggenschap onderwijs
 8. Meer rechten medezeggenschapsraad onderwijs

Verplichting

Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad hebben. Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school.

Rechten medezeggenschapsraad

De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten:
 • Informatierecht: Het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.
 • Adviesrecht: Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur.
 • Instemmingsrecht: Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement.

Medezeggenschapsraad basisonderwijs en voortgezet onderwijs

In het basisonderwijs zitten ouders en personeel in de medezeggenschapsraad. In het voortgezet onderwijs bestaat de medezeggenschapsraad, naast ouders en personeel, ook uit leerlingen. In het medezeggenschapsreglement van de school staat hoe de verkiezingen voor de medezeggenschapsraad verlopen.

Onderwijsinstellingen die uit meer dan 1 school bestaan, hebben 1 gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Hierin zijn de medezeggenschapsraden van de betrokken scholen vertegenwoordigd.

Medezeggenschap beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve)

Voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn er deelnemersraden. Voor het personeel van mbo-scholen is er de ondernemingsraad.

Ouderraden zijn verplicht voor agrarische opleidingencentra (aoc’s), en op scholengemeenschappen met zowel voortgezet onderwijs als mbo.

Een regionaal opleidingencentrum (roc) moet een ouderraad instellen als tenminste 25 ouders daarom vragen. De bevoegdheden van ouderraden zijn geregeld in het medezeggenschapsstatuut.

Medezeggenschap hoger onderwijs

Het hoger onderwijs kent 2 stelsels voor medezeggenschap:
 • gedeelde medezeggenschap: ondernemingsraad voor het personeel en een studentenraad;
 • ongedeelde medezeggenschap: personeel en studenten in een gezamenlijke raad.

Landelijke organisaties

We noemen enkele grotere organisaties die belangen van het lagere onderwijs behartigen:

Wetgeving medezeggenschap onderwijs

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) geldt voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Medezeggenschap voor personeel van scholen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie is geregeld in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Voor ouders en studenten regelt de Wet educatie en beroepsonderwijs de medezeggenschap.

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) regelt de medezeggenschap in het hoger onderwijs. Als de onderwijsinstelling kiest voor een gedeeld stelsel, geldt de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Meer rechten medezeggenschapsraad onderwijs

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs is bezig met een wetsvoorstel dat de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) moet wijzigen. De wijzigingen richten zich op de uitbreiding van bevoegdheden van de medezeggenschapsraad (MR) op het gebied van juridische ondersteuning, het instemmingsrecht en scholing. Dit moet leiden tot rechten die gelijk zijn aan die van een ondernemingsraad binnen bedrijven.

Als onderwijsinstelling heeft u altijd te maken met een medezeggenschapsraad, die meer rechten moet krijgen volgens de Algemene Onderwijsbond, stichting Onderwijsgeschillen en het ministerie. Vorig jaar is al een motie aangenomen om de WMS te wijzigen op de volgende punten:
 • recht op rechtsbijstand, dat het mogelijk maakt om juridische hulp in te schakelen;
 • verbetering van het oplossen van nalevingsgeschillen, via laagdrempelige geschillencommissies;
 • mogelijkheid om nietigheid van besluiten in te roepen;
 • scholingsbudget gaat rechtstreeks naar de medezeggenschapsraad, zodat geen toestemming meer nodig is van het bestuur voor scholing en vorming van de raadsleden. (Bron en meer: BestuurRendement, 13 feb. 2014)

EXPERT

Theo Brasse

Theo Brassé

Theo ondersteunt ondernemers en hun ondernemingsraden die medezeggenschap zien als onderdeel van de normale bedrijfsvoering.

Meer informatie over Theo Brassé

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Bedrijfscommissie    Ondernemingsraad (faciliteiten en ontslagbescherming)