Bestuurders pensioenfonds

Datum laatste wijziging: 2 maart 2020  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

  1. Bestuursmodel
  2. Medezeggenschap
  3. Beloningsbeleid
  4. Deel zittende pensioenbestuurders komt niet door keuring DNB
  5. Lakeman vraagt om ‘einde machtsmisbruik DNB’
  6. Pensioenclubs RPA en NOPD fuseren tot nieuwe beroepsorganisatie Pensioenorde
  7. Informatie over diversiteit pensioenfondsbesturen

Bestuursmodel

Op 7 augustus 2013 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in werking getreden. Pensioenfondsen kunnen kiezen voor een bestuur dat uitsluitend bestaat uit deskundige externe beroepsbestuurders. In dit bestuursmodel is slechts voor belangrijke besluiten nog goedkeuring nodig van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden.

Pensioenfondsen kunnen ook kiezen voor een bestuursmodel dat uit werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden bestaat. In dit bestuursmodel is bepaald dat werkgevers minder zetels krijgen als de pensioenpremie gemaximeerd is. Tevens hebben pensioengerechtigden in dit bestuursmodel recht op een plek in het bestuur tot maximaal een kwart van het aantal zetels.

Medezeggenschap

Het wetsvoorstel van de leden Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet voor een evenwichtige samenstelling van en de medezeggenschap in pensioenfondsbesturen. Dit wetsvoorstel regelt verder het recht op een plaats voor pensioengerechtigden in het bestuur van pensioenfondsen. Dit inmiddels bekrachtigde wetsvoorstel is in grote lijnen verwerkt in het wetsvoorstel ‘Versterking Bestuur Pensioenfondsen’ van minister Kamp en treedt in werking op een bij koninklijk besluit nader vast te stellen tijdstip.

Beloningsbeleid

Pensioenfondsen moeten zorgvuldig omgaan met beloningen aan hun bestuurders en een beloningsbeleid opstellen. Het beloningsbeleid moet niet aanzetten tot het nemen van onaanvaardbare risico’s als het gaat om beleggingsresultaten. Ook moeten fondsbestuurders en toezichthouders voldoende tijd hebben voor het uitvoeren van hun taken. Daarvoor zijn regels gemaakt.

De maatregelen zijn een uitwerking van een breder wetsvoorstel dat tot doel heeft het bestuur van pensioenfondsen te versterken. Met dit wetsvoorstel wordt de deskundigheid van pensioenfondsbesturen en het interne toezicht verstevigd.

Versterking van het bestuur van pensioenfondsen is belangrijk omdat het besturen van pensioenfondsen steeds complexer wordt. Bijvoorbeeld de stijgende levensverwachting en de gevolgen van de financiële crisis voor de verplichtingen (dekkingsgraden) van de pensioenfondsen stellen steeds hogere eisen aan fondsbestuurders. Deelnemers moeten er op kunnen rekenen dat hun fondsbestuurders hier mee om kunnen gaan. (Bron; Min SZW, 22 mrt. 2013)

Deel zittende pensioenbestuurders komt niet door keuring DNB

Een kwart van de zittende pensioenfondsbestuurders die sinds 2014 door De Nederlandsche Bank (DNB) is gekeurd, is ongeschikt bevonden. Zij zijn om die reden niet herbenoemd. Dat schrijft staatssecretaris Klijnsma aan de Tweede Kamer. DNB, die toezicht houdt op de pensioenfondsen, toetst sinds 2000 de geschiktheid van 91 bestuurders die moesten worden herbenoemd.


DNB toetst sinds 2000 nieuwe pensioenfondsbestuurders op geschiktheid. Zittende bestuurders hoeven in principe geen toets af te leggen, behalve als de toezichthouder daar aanleiding toe ziet. Volgens Klijnsma zijn er op dit moment 30 fondsbestuurders die nog nooit getoetst zijn. Dit zijn personen die voor onbepaalde tijd benoemd zijn. Zittende fondsbestuurders worden wel getoetst bij een herbenoeming (Bron: Nu, 3 nov. 2016)

Lakeman vraagt om ‘einde machtsmisbruik DNB’

Pieter Lakeman, voorzitter van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (Sobi), heeft minister Dijsselbloem (Financiën) een brief gestuurd met een oproep een einde te maken aan “machtsmisbruik door DNB bij het toetsen van bestuurders en commissarissen van pensioenfondsen en verzekeraars”.

De brief is ook verstuurd aan de vaste Kamercommissie voor Financiën. Volgens Lakeman misbruikt DNB het (her)toetsen om bedrijven zijn wil op te leggen. Er zou zelfs sprake zijn van “intimidatie en een angstcultuur”. Lakeman vraagt bestuurders die hiermee te maken hebben of hebben gehad, zich bij hem te melden. “Het (dreigen) met hertoetsen wordt misbruikt om kandidaten te dwingen het beleid van de onderneming te wijzigen in de door DNB gewenste zin. Daaronder valt ook de wens het beleggingsbeleid te bepalen en zelfs de wens om de onderneming aan door DNB gewenste kandidaten te verkopen”, zo schrijft Lakeman. Hij stelt dat DNB niet bevoegd is om besluiten over onteigening te nemen en dit tekort aan bevoegdheden met machtsmisbruik compenseert. (Bron: AM.web, 25 jan. 2017)

Red.: Dit is in korte tijd de tweede keer dat DNB bekritiseerd wordt op een verkeerde stoel te zitten, zie ook 'DNB en AFM horen niet thuis in pensioendebat'

Pensioenclubs RPA en NOPD fuseren tot nieuwe beroepsorganisatie Pensioenorde

De pensioenwereld is een nieuwe beroepsorganisatie rijker. Donderdagmiddag is het officiële startsein gegeven voor de Pensioenorde, de beroepsorganisatie van pensioendeskundigen in Nederland. De Pensioenorde is het resultaat van een fusie tussen het Register Pensioenadviseurs (RPA) en de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD).

''In de vele pensioendiscussies ontbreekt nu vaak de stem van de praktijkdeskundigen. De politiek kent ons bijvoorbeeld amper. Een sterke achterban helpt bij het laten horen van onze stem. Niet alleen bij politici maar ook bij pensioenuitvoerders en andere brancheorganisaties, zoals die voor notarissen, accountants of advocaten.'' (Bron: Accountancyvanmorgen, 25 jan. 2019)

Informatie over diversiteit pensioenfondsbesturen

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen hoe de man/vrouw en leeftijds-diversiteit in pensioenfondsbesturen zich ontwikkelt. Uit de onlangs verschenen Nalevingsrapportage Monitoringcommissie 2018/2019 blijkt dat het aantal vrouwen en jongeren in pensioenfondsbesturen opnieuw is gestegen. Eind 2018 heeft 72% (2016: 59%) van de pensioenfondsen een vrouw en 45% (2016: 38%) van de pensioenfondsen een jongere in het bestuur opgenomen.

Desalniettemin blijven de cijfers volgens minister Koolmees achter bij de doelstellingen die de sector zichzelf gesteld heeft in de Code Pensioenfondsen. Van alle pensioenfondsen heeft in 2018 19% (2016: 30%) én geen vrouw én geen 40-minner in het bestuur. De minister stelt dat bij de opvulling van vacatures de niet-divers samengestelde besturen kansen hebben laten liggen. (Bron: Pensioen Federatie, 12 feb. 2020)