Overbruggingspensioen

Datum laatste wijziging: 13 maart 2018  |  Trefwoorden: ,

Inhoud

  1. Begrip
  2. Stimuleren door te werken
  3. Overbruggingsregeling
  4. Naslag

Begrip

Overbruggingspensioen is een tijdelijk ouderdomspensioen dat - bij vervroegde pensionering - ingaat op de ingangsdatum vervroegd pensioen en duurt tot de ingangsdatum ouderdomspensioen (pensioenrechtleeftijd).

In veel pensioenregelingen bestond in het verleden de mogelijkheid om vóór de 65e verjaardag met pensioen te gaan. In de periode tussen de desbetreffende pensioenleeftijd en de 65e verjaardag ontvangt de gepensioneerde nog geen AOW-uitkering. Personen die jonger zijn dan 65 jaar*, zijn bovendien verplicht bepaalde sociale verzekeringspremies te betalen, zoals de AOW-premie, die na de 65e verjaardag niet meer verschuldigd zijn. Om het inkomensverschil in de periode vóór de 65e verjaardag te overbruggen, bevatten veel pensioenregelingen een overbruggingspensioen. Dit kan bestaan uit enerzijds een extra uitkering die de AOW-uitkering vervangt, en anderzijds een (gebruteerde) compensatie voor nog te betalen sociale verzekeringspremies.

* Beter is het te spreken over personen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of ouder zijn.

Onder de nieuwe wettelijke regels is een tijdelijk ouderdomspensioen of prepensioen nog wel mogelijk, maar fiscaal zo onaantrekkelijk dat er waarschijnlijk geen gebruik meer van wordt gemaakt. Mensen die geboren zijn voor 1 januari 1950 kunnen soms nog gebruik maken van de oude (aantrekkelijker) regels.

Stimuleren door te werken

Om werknemers te stimuleren door te werken tot 65 jaar is de fiscale faciliteit voor het overbruggingspensioen - net als het sparen voor het prepensioen - per 1 januari 2005 afgeschaft. De rechten voor de groep werknemers die op 31 december 2004 55 jaar of ouder waren en waarvoor op die datum al een overbruggingspensioen** was toegezegd, bleven behouden.

** Wat de opbouw van overbruggingspensioen betreft, wordt verwezen naar het Besluit BLKB 2015/830M) van de minister van Financiën.

NB: Voor nabestaanden kon destijds een nabestaandenoverbruggingspensioen getroffen worden die het nabestaandenpensioen of het wezenpensioen aanvulde.

Overbruggingsregeling

De begrippen overbruggingspensioen en overbruggingsregeling moeten niet worden verward. Overbruggingspensioen is private aangelegenheid en de overbruggingsregeling is een wettelijk regeling bedoeld voor mensen met een inkomen beneden 150% van het wettelijk minimumloon (WML), die tijdelijk minder inkomen hebben door de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd, zie subrubriek Overbruggingsregeling AOW.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.