Arbeidsongeschiktheidspensioen

Datum laatste wijziging: 10 juli 2020  |  Trefwoorden: ,

Inhoud

  1. Eenmalige uitkering of aanvulling
  2. Functioneren Militair Invaliditeitspensioen
  3. Ombudsman Pensioenen bezorgd over pensioen arbeidsongeschikten

Eenmalige uitkering of aanvulling

In geval van langdurige (één jaar of langer) arbeidsongeschiktheid van 80% of meer, vaak gepaard gaande met beëindiging van de dienstbetrekking, dan voorziet een arbeidsongeschiktheidsuitkering - ook wel invaliditeitspensioen genoemd - in een eenmalige uitkering of een aanvulling op de WAO/WIA-uitkering. Deze uitkering bedraagt 70% van het loon dat gemiddeld in de laatste drie jaar is verdiend. Als de instroom in de WAO/WIA beperkt blijft (maximaal 25.000 per jaar) gaat deze uitkering omhoog naar 75%. De pensioenuitkering eindigt op het moment dat er geen sprake meer is van arbeidsongeschiktheid dan wel op het moment waarop het ouderdomspensioen ingaat.
Functioneren Militair Invaliditeitspensioen

De Veteranenombudsman ontvangt al langer klachten en signalen over de lange behandelingsduur van aanvragen voor een Militair invaliditeitspensioen (MIP) en verzoeken om een herkeuring of voorzieningen. Sommige veteranen worden daarnaast door het ministerie van Defensie niet of onvoldoende geïnformeerd over het bestaan van voorzieningen. Ook is voor hen niet duidelijk welke criteria er voor het toekennen van die voorzieningen worden gehanteerd.

De Veteranenombudsman start daarom een onderzoek naar knelpunten in de procedures. Reinier van Zutphen: "Veteranen moeten te vaak onaanvaardbaar lang wachten. Terwijl het voor hen van groot belang is dat hun zogenaamde eindtoestand zo snel mogelijk wordt vastgesteld. Dat geeft hen niet alleen rechtszekerheid maar is ook de afsluiting van een belastende, stressvolle periode die (her)keuringen met zich meebrengen". (Bron: Nationale Ombudsman, 16 mei 2019)

Ombudsman Pensioenen bezorgd over pensioen arbeidsongeschikten

De Ombudsman Pensioenen vraagt opnieuw aandacht voor de positie van een categorie arbeidsongeschikte werknemers. Het gaat om werknemers die pensioenopbouw missen omdat ze zich te laat hebben gemeld voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Het blijkt dat deze werknemers regelmatig achter het net vissen omdat ze niet wisten dat ze zich tijdig bij hun pensioenfonds hadden moeten melden om premievrije pensioenopbouw te krijgen. (Bron: OmbudsmanPensioen, 18 mei 2020


Ga terug naar rubriek Pensioenen.