Samenloop Pensioen en een uitkering.

Datum laatste wijziging: 3 augustus 2021  |  Trefwoorden: , , , , , , , ,

Inhoud

  1. Inleiding
  2. Samenloop van een pensioenuitkering en een WW-uitkering
  3. Uitstel pensioenuitkering
  4. Anticumulatie bepaling
  5. Wat is het gevolg van een dergelijk beding?
  6. Behoud WW-uitkering naast ouderdomspensioen

Inleiding

Uitkeringen die worden betaald vanwege een afgesloten voorziening door een persoon zelf, worden nimmer gekort op uitkeringen, die zijn ontstaan vanuit een werknemersverzekering. Datzelfde geldt voor pensioenuitkeringen die zijn ontstaan op basis van arbeidsvoorwaardelijke afspraken en waarbij daarnaast recht bestaat op een WAO- of ZW-uitkering. Er vindt bij samenloop geen korting plaats op een WAO- of ZW-uitkering.

Samenloop van een pensioenuitkering en een WW-uitkering

De hoofdregel is dat pensioenuitkeringen gekort worden op een WW-uitkering, ook als de pensioenuitkering voortkomt uit een ander dienstverband dan het dienstverband van waaruit de werkloosheidsuitkering is ontstaan. Sinds 1 juli 2015 is er een drietal uitzonderingen op deze regel in de wet opgenomen, t.w.:
  • Een deeltijdpensioen wordt niet verrekend met de WW-uitkering voor zover dat deeltijdpensioen samenhangt met dezelfde dienstbetrekking waaruit de werknemer vervolgens werkloos wordt. Een cruciale voorwaarde hierbij is dat de werknemer bij het ingaan van het deeltijdpensioen ook tegelijkertijd minder uren is gaan werken.
  • Een pensioenuitkering die voortkomt uit een andere dienstbetrekking dan de dienstbetrekking van waaruit de werknemer werkloos is geworden. Bepalende voorwaarde hierbij is dat beide dienstbetrekkingen naast elkaar hebben bestaan.
  • Een pensioenuitkering die al wordt ontvangen voorafgaand aan de laatste dienstbetrekking van waaruit de medewerker werkloos is geworden. Ook in deze situatie zal de pensioenuitkering niet worden gekort.

Uitstel pensioenuitkering

Veel werkloze werknemers trachten, gezien de nadelige financiële invloed, te voorkomen dat een (vroeg)pensioenuitkering vanaf de (vastgestelde) ingangsdatum tijdens de WW-uitkering tot uitkering komt door een verzoek te doen bij de pensioenuitvoerder de pensioenuitkering uit te stellen tot na de WW-periode. Belastingregels staan deze oplossing echter in de weg. Uitstel was tot 1-1-2017 slechts mogelijk in situaties waarbij, en voor zover er wordt doorgewerkt.

Sinds 1 januari 2017 is aan uitstellen van de pensioendatum niet meer de voorwaarde van doorwerken verbonden. Met als gedachte dat het voor pensioenfondsen en verzekeraars te veel rompslomp meebracht om te controleren of iemand inderdaad doorwerkt.


Overigens heeft het UWV als uitvoerder geen mogelijkheden om werkloze werknemers als het ware te dwingen een pensioenuitkering vervroegd te laten ingaan. Hetzelfde geldt ook voor werknemers die een WAO of WIA-uitkering ontvangen.
Een werknemer die niet wil dat zijn ouderdomspensioen wordt verrekend met zijn WW- of WIA-uitkering kan zijn pensioendatum uitstellen. Hoewel in eerste instantie werd aangenomen dat het uitstellen van de pensioendatum door het UWV werd gezien als een benadelingshandeling 6, heeft het UWV bevestigd dat dit niet het geval is.
In feite stelt de werknemer de pensioendatum niet uit, maar kiest ervoor om het pensioen op de wettelijke pensioendatum te laten ingaan.

Anticumulatie bepaling

Uitkeringen uit hoofde van de wettelijke sociale zekerheid kunnen samenlopen met uitkeringen op grond van een pensioenregeling. Het bekendste voorbeeld daarvan is de samenloop van ouderdomspensioen (OP) dat ingaat vóór het bereiken van de 65-jarige leeftijd, met een Wao dan wel een WIA (IVA)-uitkering. Ter voorkoming van een dergelijke samenloop (cumulatie) worden in pensioenregelingen zogeheten anticumulatie bepalingen opgenomen. De anticumulatiebepaling in de pensioenregeling zorgt er voor dat de pensioenuitkeringen verminderd worden met de uitkeringen uit hoofde van de wettelijke sociale zekerheid. Het opnemen van een dergelijke bepaling is overigens niet verplicht.

Wat is het gevolg van een dergelijk beding?

Een IVA uitkering wordt tot de einddatum van die uitkering gekort op uw vervroegd pensioen. Feitelijk betekent dit dat uw pensioen eerst ingaat na afloop van de IVA-uitkering. Het gevolg hiervan is weer, dat uw pensioen, daarna, relatief een stukje hoger zal zijn.
U dient bij uw verzekeringsmaatschappij of uw pensioenfonds na te vragen of er een dergelijke regeling van toepassing is of dit in de polis na te kijken. Of dat uw vroegpensioen mogelijk uitgesteld kan worden.

Mocht er niet een dergelijke regeling bestaan en u de pensioenuitkering niet kunt laten opschorten, dan zult u gewoon een bijna dubbel inkomen genieten.
Fiscaal gezien is het aan te bevelen over 3 jaren uw inkomen door de Belastingdienst te laten middelen.

Zie ook

Red: Deze informatie is (deels) overgenomen van een publicatie van vakbond De Unie

Behoud WW-uitkering naast ouderdomspensioen

Met ingang van 1 mei 2018 is het in meer situaties mogelijk dat een uitkeringsgerechtigde zijn volledige WW-uitkering behoudt terwijl hij daarnaast ook een ouderdomspensioen ontvangt. Deze gewijzigde – voor de uitkeringsgerechtigde gunstiger – bepalingen gelden niet alleen voor werknemers met een WW-uitkering met een eerste WW-dag op of na 1 mei 2018. Ook de reeds lopende WW-uitkeringen zullen, indien deze nieuwe regelgeving van toepassing is, met ingang van 1 mei 2018 hierop worden aangepast.

Concreet houdt de eerste wijziging in dat een ouderdomspensioen dat al werd ontvangen voorafgaand aan de dienstbetrekking waaruit de werknemer werkloos is geworden, niet wordt verrekend met de WW-uitkering.

De tweede wijziging houdt in dat ouderdomspensioen dat reeds eerder in aanmerking is genomen voor een WW-uitkering, niet nogmaals wordt verrekend met een ‘volgende’ WW-uitkering. (Bron: VVP, 25 mei 2018)