Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP)

Datum laatste wijziging: 11 november 2021  |  Trefwoorden: , , , , ,

Inhoud

 1. Fonds
 2. Rechten
 3. ​Deeltijd-WW
 4. Pensioenuitvoering
 5. Wachtperiode
 6. Uitbreiding regeling
 7. In de proeftijd ontslagen of uitzendkracht geweest?
 8. FVP opgeheven

Fonds

HR-kiosk heeft geen enkele bemoeienis met het fonds.
Omdat het Fonds vanaf 2014 volledig van de radar is verdwenen en veel gerechtigheden vragen over hun pensioen hebben, komen deze terecht bij HR-kiosk. Maar in feite moeten zij hun rechten opvragen bij het pensioenfonds of -verzekeraar waar zij voordat zij werkloos werden voor hun pensioen verzekerd waren.
Helaas laten echter veel fondsen het afweten als het om informatie gaat en blijken ook bedragen van gemiddeld 2000 euro per deelnemer gewoon zoek te zijn.
Heeft u zelf nog gegevens van de FVP om uw zoektocht te ondersteunen, dan kan dat zeker helpen, plus een grote dosis uithoudingsvermogen en vasthoudendheid
.

Op 1-1-1973 werd de FVP opgericht. Werkloze werknemers van 40 jaar en ouder konden hun pensioen blijven doorsparen met een subsidie van de FVP. Vanaf 1-1-2011 konden geen nieuwe werkloze werknemers meer instromen in de FVP-regeling, vanaf sterk afnemende liquiditeit.
De Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) heeft haar kantoor in juli 2014 gesloten. In mei 2014 betaalde Stichting FVP alle FVP-bijdragen aan het pensioenfonds. Zie daarom: FVP opgeheven

Als regel eindigde de pensioenopbouw bij werkloosheid. Voor een bepaalde groep werklozen bestond - tot 1 januari 2011* - de mogelijkheid om de pensioenopbouw voort te zetten op grond van de FVP, de opvolger van de per 1 januari 1999 geprivatiseerde Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (FVP).

*Werknemers, die op of na 1 januari 2011 WW gerechtigd waren, ook als zij 40 jaar of ouder zijn, komen niet meer in aanmerking voor een FVP bijdrageregeling. Voor alle werknemers, die in 2010 WW-gerechtigd zijn of vóór 1 januari 2011 WW-gerechtigd waren, had de FVP-bijdrage een voorwaardelijk karakter. Er worden dan ook geen harde garanties gegeven. Dit voorwaardelijk karakter geldt des te meer onder de huidige financiële omstandigheden.

Het gaat in totaal om een aanzienlijk bedrag van naar schatting een portefeuille van 2 miljard euro.

Verantwoordelijken voor deze chaos:
Bestuur Stichting FVP Amstelveen, 24 april 2012

drs. G. Verheij (voorzitter in 2012)
drs. C.C.H.J. Driessen (voorzitter in 2011)
drs. J. Boersma
mw. H.A.N. Geboers
mr. drs. J.J. van de Velde
drs. J. Visser
drs. E.J. Slootweg

Beheerder
Eerst SVB
Later Syntrus Achmea

Voor meer informatie lees het jaarverslag 2011 Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering – Jaarverslag 2011 (svb.nl)
 Rechten

De werkloze werknemer heeft recht op een bijdrage voor de voortzetting van zijn pensioenopbouw indien:

 • hij bij aanvang van de werkloosheid 40 jaar of ouder was en;
 • in de laatste dienstbetrekking een pensioenvoorziening op hem/haar van toepassing was en;
 • hij/zij een aanvraag voor een bijdrage heeft ingediend.

Als je aan deze voorwaarden voldeed, meldde het UWV je aan bij Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering.

Deeltijd-WW

Gedurende de deeltijd-WW zal als regel alleen pensioenopbouw plaatsvinden op grond van de pensioenregeling bij de werkgever over de uren dat de werknemer bij de werkgever heeft gewerkt. Over de uren dat de werknemer recht heeft op een deeltijd WW-uitkering zal geen voortzetting van de pensioenopbouw plaatsvinden in de pensioenregeling bij de werkgever, tenzij sociale partners hierover nadere afspraken maken. Zie Deeltijd-WW.

Gezien bovengenoemde datum 1 januari 2009 hebben werknemers in deeltijd-WW in de periode 2008 t/m 2010 recht op de FVP-bijdrage. Let wel, dit geldt alleen voor werknemers van 40 jaar of ouder, de wachttijd bedraagt 6 maanden (180 dagen) en de werknemer moet zelf een aanvraag indienen. Voor werknemers jonger dan 40 jaar geldt de pensioenvoortzetting niet en blijft deze afhankelijk van wat daarover is geregeld tussen werkgever en werknemer.

Pensioenuitvoering

De FVP-bijdrage wordt na beëindiging van de werkloosheidsuitkering aan de pensioenuitvoerder uitbetaald. De bijdrage moet men verplicht aanwenden voor de opbouw van pensioen. De verzekeraar berekent de bijdrage volgens een aantal ingewikkelde formules die in beginsel de kosten van voortzetting van de pensioenregeling dekken.

Omdat onduidelijk is hoe het FVP-stichtingsvermogen zich zal ontwikkelen, heeft het bestuur al in 2009 besloten, als voorzorgsmaatregel tegen een eventueel vermogenstekort, de betalingen van de FVP-bijdrage van werknemers die in 2010 werkloos werden op te schorten tot uiterlijk 1 januari 2014 en mogelijk te korten. Werknemers die voor 1 januari 2010 werkloos zijn geworden, worden in principe niet door deze maatregel getroffen.

Wachtperiode

Voor werkloze werknemers die op of na 1 juli 2004 werkloos zijn geworden, is de wachtperiode een half jaar. Dit betekent dat over een periode van 180 kalenderdagen de voortzettingsbijdrage op nul wordt gesteld. Bedraagt de werkloosheidsperiode 180 dagen of minder, dan wordt er geen bijdrage uitgekeerd. Bij een volgende werkloosheidsperiode wordt zo nodig het restant van de wachtperiode verrekend totdat het aantal van 180 dagen is bereikt.

Uitbreiding regeling

Een uitbreiding van de FVP-bijdrageregeling per 1 januari 2004 is dat werknemers met een kortdurend dienstverband zonder pensioenvoorziening in aanmerking kunnen komen voor een FVP-bijdrage, indien:

 • de laatste dienstbetrekking zonder pensioenvoorziening niet langer dan zes maanden heeft geduurd;
 • de voorlaatste dienstbetrekking mét een pensioenvoorziening minimaal vijf jaar heeft geduurd;
 • de laatste dienstbetrekking aansluit op de voorlaatste dienstbetrekking.

In de proeftijd ontslagen of uitzendkracht geweest?

Is aan voornoemde voorwaarden voldaan, dan wordt het recht op bijdrage afgewikkeld met een pensioenuitvoerder uit de voorlaatste dienstbetrekking. Deze maatregel is vooral van belang voor werknemers die in de proeftijd zijn ontslagen of voor werknemers die minder dan zes maanden uitzendarbeid hebben verricht.

FVP opgeheven

Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) heeft haar kantoor in juli 2014 gesloten. In mei 2014 betaalde Stichting FVP alle FVP-bijdragen aan het pensioenfonds.

De premie die voor en door u betaald is, is na opheffing van de FVP, gestort bij het pensioenfonds waar u voor dat u werkloos werd, bij aangesloten was. Werkte u in de Zorg dan is dat Pensioenfonds voor de Zorg (PFZW), voor de Bouw is dat Bpf Bouw etc. U moet dus bij die organisatie navraag doen naar de door u gestorte bedragen.

Een adressenlijst van pensioenfondsen kunt u vinden op de volgende link https://www.pensioenfederatie.nl/over-ons/pensioenfondsen

Onze ervaring is, dat het pensioenfonds in eerste instantie van niets weet of heel vaag doet. Blijf even aanhouden, dan komt u vanzelf bij een persoon, die er van weet. Laat ons nog even weten of het gelukt is. Wij vinden de hele situatie uiterst slordig qua communicatie. Maar nogmaals: het enige wat wij doen is informatie verzamelen en delen op het gebied van arbeid en wetgeving. HR-kiosk.nl heeft dus niets met deze zaak te maken, maar krijgt wel veel vragen over deze uiterst onzorgvuldige transactie.

Let op: Hieronder staat de inhoud van de brief die de Stichting FVP heeft verzonden. HR-kiosk geeft geen informatie over uw rechten, noch nadere informatie over deze brief.

"U ontvangt van Stichting FVP daarover bericht. Omdat er in één keer een grote hoeveelheid aan FVP-bijdragen wordt betaald, kunnen wij u niet gelijk informeren over de ontvangst van de FVP-bijdrage en wat dit betekent voor uw pensioen. Wij zullen de bijdragen uiterlijk binnen één jaar na ontvangst verwerken. Het kan dus even duren voordat u bericht van ons ontvangt.Heeft u bezwaar tegen de (hoogte van de) bijdrage? Teken dan binnen vier weken na dagtekening van de brief die u van de Stichting FVP heeft ontvangen bezwaar aan bij Stichting FVP. Daarna kan dit niet meer.