Pensioenopbouw tijdens verlof

Datum laatste wijziging: 14 december 2019  |  Trefwoorden: , , , ,

Inhoud

  1. Regel
  2. Besluit
  3. Uitzonderingen
  4. Pensioenopbouw tijdens onbetaald verlof of sabbatical

Regel

In principe bouwt een werknemer geen pensioen op tijdens een periode van onbetaald verlof, denk aan ouderschapsverlof en sabbatical leave. Reden is dat de werknemer over deze periode geen salaris ontvangt. De werknemer kan de pensioenopbouw meestal wel vrijwillig voortzetten. Hij betaalt dan zelf de volledige pensioenpremie; dus ook het werkgeversdeel. In sommige CAO's is echter bepaald dat de werkgever ook in die situatie een deel van de pensioenpremie betaalt.

Besluit

Als regel blijven perioden van verlof (gedeeltelijk) buiten beschouwing als het loon in die periode nihil of anderszins aanzienlijk lager dan gebruikelijk is. Meer hierover treft men aan in het besluit van 6 november 2015, nr. BLKB2015/830M, Stcrt. 2015, nr. 40404 van het Ministerie van Financiën.

Uitzonderingen

In bepaalde perioden van verlof e.d. die als diensttijd meetellen, komt het voor dat een werknemer geen loon of een lager loon dan voorheen krijgt. Deze situatie kan zich voordoen in perioden van VUT, prepensioen of verzorging of perioden na ontslag. In deze situaties mag worden uitgegaan van het voordien (of direct na het verlof) genoten loon.

Pensioenopbouw tijdens onbetaald verlof of sabbatical

De algemene regel is dat als je onbetaald verlof opneemt, je tijdens deze verlofperiode geen pensioen opbouwt. Er is een uitzondering en die heeft te maken met de levensloopregeling als die voor jou nog van toepassing is. Als je in je onbetaald verlofperiode minstens 70% van je laatst verdiende loon opneemt uit je levenslooptegoed, dan gaat je pensioenopbouw door. Neem je echter minder op dan 70% van je laatst verdiende loon, dan bouw je geen pensioen op over de onbetaald verlofperiode.
Je kunt ervoor kiezen om tijdens de onbetaalde verlofperiode zelf de pensioenopbouw voort te zetten. Dit houdt echter in dat je dan niet alleen je eigen werknemerspremie, maar ook de werkgeverspremie dient te betalen. Bedenk daarbij dat de werkgeverspremie veel hoger kan zijn dan de premie die je zelf betaalt.
Als je besluit over een bepaalde periode gedeeltelijk te blijven werken en gedeeltelijk onbetaald verlof op te nemen, dan bouw je alleen pensioen op over het gedeelte dat je werkt.

Partner en kinderen verzekerd bij onbetaald verlof tot 18 maanden

Deze regels gelden voor de opbouw van het ouderdomspensioen en het partnerpensioen. Mocht je echter tijdens je periode van onbetaald verlof onverhoopt komen te overlijden, dan ontvangt je partner 70% van het ouderdomspensioen dat voor jou was verzekerd voorafgaand aan je periode van onbetaald verlof. Voor wezen geldt dat zij 14% van het ouderdomspensioen ontvangen. Wat hier beschreven staat over het partner- en het wezenpensioen geldt voor een maximumperiode van 18 maanden. Ga je langer met onbetaald verlof, dan geldt deze verzekering niet meer.

Opbouw pensioen begint weer bij terugkeer

Als je na een periode van onbetaald verlof weer volledig of gedeeltelijk aan het werk gaat, wordt de opbouw van je pensioen voortgezet op basis van het salaris en het eventuele deeltijdpercentage dat geldt bij je terugkeer.
Als je overweegt om een tijd onbetaald verlof op te nemen, is het verstandig daarbij in aanmerking te nemen wat dit betekent voor de opbouw van je pensioen. (Overgenomen Pensioenfonds Abbott Nld)