Pensioenopbouw in eigen beheer

Datum laatste wijziging: 12 februari 2021  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

  1. Inleiding
  2. Voorstel RB voor eenvoudiger pensioen in eigen beheer
  3. Veranderingen pensioen in eigen beheer
  4. Aftrek btw-kosten voor pensioenfonds mogelijk
  5. Pensioen zelf beleggen

Inleiding

In Nederland is het mogelijk dat de werkgever de pensioenopbouw van werknemers geheel of gedeeltelijk in eigen beheer houdt. Dat betekent dat de werkgever de pensioenen van deze werknemers niet of niet volledig verzekert bij een externe verzekeraar (pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij). De werknemers zijn vaak directeuren-grootaandeelhouders (DGA's).

Op de arbeidsvoorwaarden van DGA's wordt in HR-Kiosk niet verder ingegaan, ga desgewenst naar internet.

Voorstel RB voor eenvoudiger pensioen in eigen beheer

Op 6 december 2013 stuurde staatssecretaris Weekers een brief aan de Eerste Kamer, waarin oplossingsrichtingen worden geschetst voor knelpunten van pensioen in eigen beheer van DGA’s. Volgens het RB bestaat er in feite slechts één belangrijk knelpunt: de waardering van de pensioenverplichting met het oog op de bepaling van de dividendruimte. Dit knelpunt kan worden weggenomen door middel van een lange termijn oplossing die inhoudt dat eerst een herrekening ofwel afstempeling van de pensioenaanspraken plaatsvindt. Vervolgens wordt de pensioenvoorziening ook voor fiscale doeleinden op commerciële grondslagen gewaardeerd. Dit is volgens het RB een structurele oplossing die geen onaanvaardbare negatieve budgettaire consequenties heeft. Het RB adviseert nadrukkelijk om de door de staatssecretaris voorgestelde oplossing van een fiscale pensioenreserve niet te kiezen als lange termijn oplossing.

Veranderingen pensioen in eigen beheer

De komende maanden wordt de brief van de staatssecretaris van Financiën Wiebes verwacht over zijn verdere plannen met het pensioen in eigen beheer van de directeur groot aandeelhouder (DGA).

Na alle verlagingen van de pensioenopbouw in 2014 en 2015 wordt het pensioen in eigen beheer waarschijnlijk verder aangepakt. Reden hiervoor is het steeds grotere beslag van de pensioentoezegging op het vermogen in de BV en de onmogelijkheid voor veel BV’s om nog dividend uit te keren aan de DGA. De hoogte van de pensioenvoorziening blokkeert al het vermogen van de BV. Dit helpt de economie niet. Verder is een reden dat de belastingdienst in de afwikkeling van de pensioenregeling nog wel eens naast het net vist. DGA heeft alle jaren belastingvoordeel genoten maar eenmaal in de uitkeringsfase is er weinig belastbaar vermogen over. Daarnaast is in zijn algemeenheid de pensioenregeling door alle wijzigingen van de afgelopen jaren voor alle partijen te ingewikkeld geworden. De uitvoeringskosten worden steeds hoger. Het is zijn doel volledig voorbij geschoten. Jammer. (Bron: financieleplanningblog, 16 mei 2015)

Staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede en Eerste Kamer in een brief geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen op het gebied van het pensioen in eigen beheer (PEB). In feite gaat zijn voorkeur uit naar het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer met een afkoopfaciliteit, of te wel afschaffing.

In een van de bijlagen bij de brief is een schema opgenomen met daarin een vergelijking van het OSEB (OudedagSparen in Eigen Beheer) met het uitfaseren van het PEB via afkoop. (Bron:  AV Accountancy, 21 dec. 2015)

Zie ook Nieuwsbrief loonheffingen 2017, blz 4 en 5.

Aftrek btw-kosten voor pensioenfonds mogelijk

De Hoge Raad heeft op 18 maart jl. in de einduitspraak in de PPG-zaak definitief bevestigd dat een onderneming die kosten draagt in verband met de uitvoering van pensioenregelingen voor haar pensioenfonds, het recht heeft om btw op die kosten in aftrek te brengen.

De Hoge Raad volgt daarmee het eerdere oordeel van het Hof van Justitie (‘HvJ’) in deze zaak (18 juli 2013, zaak nr. C-26/12). Het Hof had namelijk al aangegeven dat pensioenuitvoeringskosten zogenoemde ‘algemene kosten’ kunnen vormen. (Bron: PWC, 18 mrt. 2016)

Pensioen zelf beleggen

Pensioen opbouwen doe je voor de lange termijn. Je gebruikt geld dat je voorlopig niet nodig hebt om een pensioenpot voor later op te bouwen. Je kunt je geld beleggen. Dan loop je meer risico. Maar op de lange termijn levert beleggen gemiddeld meer op dan andere manieren om geld opzij te zetten voor later.

"Wijzer in geldzaken" geeft 5 keuzes als je wilt gaan beleggen voor je pensioen. 


Ga terug naar Pensioen (inleiding).