Drie pijlers

Datum laatste wijziging: 24 december 2018  |  Trefwoorden: , , , , ,

Inhoud

 1. Drie bronnen
 2. Vrijwel altijd extra inkomsten naast de AOW
 3. Vijf pijlers
 4. Merendeel Nederlanders volledig pensioen-onbewust
 5. Mijnoverzicht
 6. Vrouwen nog steeds op flinke pensioenachterstand
 7. Lager pensioen door belastingen
 8. Jongeren hechten steeds minder aan pensioen
 9. Bijna helft Nederlanders gaat onvoorbereid met pensioen
 10. Klijnsma lanceert website voor pensioendebat
 11. Nederlander weet weinig van pensioen
 12. Pensioenschijf-van-vijf
 13. Flexibelere pensioenleeftijd
 14. SER positief over individueel pensioen in gedeelde beleggingspot
 15. Klijnsma hakt nog geen knoop door
 16. Meer dan de helft van de werknemers bij pensionering 65 jaar of ouder
 17. Meer jongeren, vrouwen, allochtonen in pensioenbesturen
 18. Naslag
 19. Tweede Kamer neemt pensioenonderzoek in ontvangst
 20. Bouwen Nederlanders genoeg pensioen op?
 21. Kwart werkenden komt straks niet rond tijdens pensioen
 22. Kabinet presenteert koers naar beter pensioenstelsel
 23. Afschaffen doorsneepremie kost overheid 40 miljard
 24. Nederlanders sparen meer dan nodig voor pensioen
 25. Rekenhulp Lijfrentepremie 2016
 26. Minder werkenden bouwen pensioen op bij fondsen en verzekeraars
 27. Sparen voor het pensioen schiet er bij in
 28. Waarom een pensioengat vaak geen probleem is
 29. Aanvullend pensioen valt in 2019 vaak lager uit

Drie bronnen

Werknemers stoppen op of rond hun 65e verjaardag met werken (en velen enkele jaren daarvoor, zie alinea 'Cijfers)'. Wie niet werkt krijgt geen salaris. Maar ook na zijn 65e moet de ex-werknemer 'brood op de plank' hebben. Hiervoor zorgt het pensioenstelsel of pensioenhuis dat op drie pijlers is gebaseerd:
 • AOW, die gefinancierd wordt met een omslagstelsel (een systeem om de pensioenaanspraken te financieren. Elk jaar wordt berekend hoeveel pensioen er dat jaar uitbetaald moet worden. Die kosten worden vervolgens omgeslagen over het aantal premiebetalers in dat jaar);
 • in aanvulling daarop de bedrijfspensioenregelingen, gefinancierd met kapitaaldekking*;
 • de vrijwillige particuliere (individuele) pensioenvoorzieningen.
* Kapitaaldekking is een financieringsvorm van pensioenaanspraken. Het zorgt ervoor dat de pensioenaanspraken en het kapitaal dat nodig is om pensioenaanspraken later te kunnen betalen gelijktijdig worden opgebouwd. De pensioenverzekeraar doet dit door de betaalde premies en eventueel door de werkgever gestort kapitaal te beheren en te beleggen.

NB1: De werkgever is wettelijk niet verplicht de werknemers een pensioenvoorziening aan te bieden. Toch kan de werkgever op basis van de CAO of verplichtstelling (bijv. afspraken tussen werkgevers- en werknemersorganisatie) hiertoe verplicht zijn.

NB2: Ambtenaren bij het Rijk mogen doorwerken na hun 65ste. De afspraak geldt tot 2010, daarna wordt die omgezet in een definitieve regeling. Tot 2010 moet een ambtenaar verzoeken om na zijn 65e door te werken en kan het verzoek worden geweigerd op grond van een 'zwaarwegend dienstbelang'. De verwachting is dat deze laatste bepalingen vanaf 2010 worden geschrapt.

Vrijwel altijd extra inkomsten naast de AOW

In 2010 ontvingen 1,8 miljoen huishoudens AOW. Bijna negen van de tien ontvingen aanvullend pensioen en een even grote groep had inkomen uit vermogen. Slechts 5 duizend 65-plushuishoudens hadden geen andere inkomsten en bij 170 duizend waren de extra inkomsten minder dan 250 euro per maand. Meer informatie, zie de site van het CBS.

Vijf pijlers

De laatste tijd - zeker nu pensioenfondsen moeite hebben aan hun verplichtingen te voldoen - worden in de discussie 'hoe de oude dag financieel goed door te komen' steeds vaker twee aanvullende inkomensmogelijkheden (pijlers) genoemd: doorwerken na het 65ste jaar, zie subrubriek Later met pensioen, en het kapitaal dat de eigen woning weergeeft, zie onder.

Uit een Europees onderzoek naar de eigen woning als pensioenvoorziening beschrijven onderzoekers drie mogelijkheden om de woning als pensioenvoorziening te gebruiken:
 • een huis met een afgeloste hypotheek betekent lagere woonlasten;
 • de woning verkopen en goedkoper gaan wonen of gaan huren;
 • een opeethypotheek sluiten, waarbij de rente op de hoofdsom wordt bijgeschreven op de lening die bij verkoop of overlijden wordt afgelost (Bron: FD Selections Pensioen).

Merendeel Nederlanders volledig pensioen-onbewust

Bijna driekwart van de Nederlanders is volledig pensioen-onbewust. Deze groep is niet of nauwelijks op de hoogte van het verloop van hun pensioenopbouw. Het kennisniveau rondom pensioenen lijkt steeds verder weg te zakken. Om het tij te keren lanceert het ministerie van financiën de Pensioen3daagse op 28, 29 en 30 oktober 2014 (vervolg op de 3 dolle dagen van afgelopen jaren). De campagne moet het saaie maar belangrijke thema pensioen terugkrijgen op de agenda van de Nederlander.

Mijnoverzicht

Consumenten kunnen via mijnpensioenoverzicht.nl inzage krijgen in hun AOW en aanvullend pensioen. 'Op dit moment ontbreekt echter het overzicht voor de consument van zijn totale inkomen en vermogen bij pensioen en de vergelijking met zijn uitgavepatroon'. Om meer mensen te bereiken, zou volgens de AFM bijvoorbeeld gebruik gemaakt kunnen worden van het Geldloket van Wijzer (zie vorige alinea) in geldzaken, dat najaar 2012 op proef gaat. 'Dit loket heeft als doel voorlichting te geven over geldzaken en kan daarmee bevorderen dat een consument pensioenbewust wordt.' Ook een uitbreiding van mijnpensioenoverzicht.nl kan volgens de AFM een bijdrage leveren aan het pensioenbewustzijn van mensen (Bron: AccountingWEB, 7 feb 2012).

Vrouwen nog steeds op flinke pensioenachterstand

Het aandeel vrouwen van 65 jaar en ouder (naast de AOW) met een aanvullend pensioen is de afgelopen 10 jaar toegenomen. Het verschil met de mannelijke 65-plussers is echter nog steeds groot. Bovendien ontvingen vrouwen gemiddeld de helft minder aan aanvullend pensioen dan mannen. De stijging van het aandeel vrouwen met aanvullend pensioen komt doordat jongere generaties die in de AOW stromen, vaker een aanvullend pensioen hebben dan oudere generaties.

65-plussers met aanvullend pensioen

Lager pensioen door belastingen

Gepensioneerden kunnen een aardige domper verwachten bij hun eerste pensioenuitkering in 2013. Het nettobedrag kan tot 5 procent lager uitpakken dan eind vorig jaar. Dat heeft koepelorganisatie de Pensioenfederatie berekend. Bij een maandelijkse bruto pensioenuitkering - dus exclusief aow - van 500 euro scheelt dat netto twee tientjes per maand. Dat loopt op tot bijna 40 euro bij een maandelijks bruto pensioen van 1000 euro, aldus de federatie.
Ambtenarenpensioenfonds ABP geeft aan dat een gemiddeld pensioen bij het fonds van 850 euro bruto per maand er in januari 38,50 euro op achteruit gaat. Bij een kleinere oude dag van 250 euro is de aderlating 11 euro .

De lagere uitkering heeft vooral te maken met de ophoging van de eerste belastingschijf per 1 januari jongstleden. Dat tarief is met 3,9 procentpunt gestegen tot 19,1 procent. (Bron: De Telegraaf, 10 jan. 2013)

Jongeren hechten steeds minder aan pensioen

Vooral jongeren hechten steeds minder waarde aan de pensioenregeling die ze krijgen aangeboden, blijkt uit onderzoek van Intelligence Group. Voor maar 1 op de 3 jongeren onder de 30 jaar hoort de pensioenregeling tot de 5 belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Bij de dertigers is dat 38 procent, nog steeds 15 procent minder dan het Nederlands gemiddelde, en minder dan de scores voor arbeidsvoorwaarden als meer vrije tijd en een dertiende maand.

De pensioenregeling is vooral belangrijk voor de 50-plusser, concludeert Geert-Jan Waasdorp, ceo van de Intelligence Group. Daarmee slaan we meteen de spijker op zijn kop. In de beleving van veel twintigers en dertigers, ondersteund door de media, is het krijgen van een pensioen ook echt nog het voorrecht van deze groep. (Bron: Intelligence-group, 26 apr. 2014)

Bijna helft Nederlanders gaat onvoorbereid met pensioen

Van de Nederlanders tussen de 60 en 70 zegt 49 procent zich niet voor te bereiden op het aanstaande pensioen. Ze hebben nog geen concrete plannen voor activiteiten of zijn niet bezig met de financiële gevolgen. (Bron: ManagersOnline, 7 mei 2014)

Klijnsma lanceert website voor pensioendebat

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een voortgangsbrief over de stand van zaken omtrent De Nationale Pensioendialoog. Met deze brede en open dialoog wil het kabinet, samen met partijen binnen en buiten de pensioensector, verkennen hoe het pensioenstelsel in de toekomst nog beter kan aansluiten op de manier waarop mensen werken en leven.

Een belangrijk onderdeel van de dialoog is de lancering eind augustus van de website www.denationalepensioendialoog.nl. (Bron: Rijksoverheid, 4 jul. 2014)

Nederlander weet weinig van pensioen

Nederlanders weten weinig van pensioenen, maar een ruime meerderheid maakt zich wel zorgen over het Nederlandse pensioenstelsel. Dat blijkt uit een onderzoek dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken heeft laten verrichten.

Een meerderheid wenst meer keuzemogelijkheden als het om hun eigen pensioen gaat. Over de vraag of het pensioensysteem moet veranderen, bestaat verdeeldheid. (Bron: NU, 29 aug. 2014)

Pensioenschijf-van-vijf

Als iemand met pensioen is, kan hij verschillende soorten inkomsten ontvangen die tezamen het te besteden bedrag per maand/jaar bepalen. Met de Pensioenschijf-van-vijf van het Nibud wordt iemand geholpen de vijf mogelijke inkomstenbronnen in te vullen: AOW, werknemerspensioen, lijfrente, vermogen en werk na pensionering.

De FNV wil dat er een basispensioenregeling komt, waardoor alle werkenden bij pensionering zeker zijn van een aanvullend pensioen naast de AOW. Deze regeling moet ook gelden voor flexwerkers en ZZP-ers. Dat is een van de plannen die de vakbeweging aanbood aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken.

De staatssecretaris riep een paar maanden geleden de hele samenleving op om mee te praten over de toekomst van het pensioenstelsel. Zij vindt een hervorming daarvan noodzakelijk nu mensen steeds ouder worden, steeds minder mensen hun hele leven voor dezelfde baas werken en steeds meer mensen zelfstandig werken.

Flexibelere pensioenleeftijd

De FNV wil dat er een basispensioenregeling komt, waardoor alle werkenden bij pensionering zeker zijn van een aanvullend pensioen naast de AOW. Deze regeling moet ook gelden voor flexwerkers en ZZP-ers. Dat is een van de plannen die de vakbeweging aanbood aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken.

De staatssecretaris riep een paar maanden geleden de hele samenleving op om mee te praten over de toekomst van het pensioenstelsel. Zij vindt een hervorming daarvan noodzakelijk nu mensen steeds ouder worden, steeds minder mensen hun hele leven voor dezelfde baas werken en steeds meer mensen zelfstandig werken.

Alle plannen die FNV presenteert zijn erop gericht om het pensioenstelsel zo veel mogelijk collectief te houden. ''We moeten voorkomen dat er grote verschillen tussen generaties ontstaan door een doorgeschoten individualisering van het stelsel'', zegt Gijs van Dijk, pensioenbestuurder van FNV.

De FNV wil ook dat bepaalde groepen mensen eerder met pensioen kunnen. Daarbij denkt de vakcentrale bijvoorbeeld aan mensen die al vanaf hun achttiende zwaar werk doen. Hij wil dat die mensen niet alleen eerder een aanvullend pensioen kunnen krijgen, maar ook AOW. (Bron: NOS, 17 okt. 2014)

SER positief over individueel pensioen in gedeelde beleggingspot

De Sociaal Economische Raad (SER) gaat verder onderzoek doen naar een nieuw pensioenmodel met een individuele pensioenpot die collectief wordt belegd. Dat staat in het ontwerpadvies over de hervorming van het pensioenstelsel dat de SER heeft gepubliceerd.

Het huidige pensioenstelsel staat ter discussie wegens de crisis van 2008, de vergrijzing en het gegeven dat mensen langer leven, werken en pensioen ontvangen. Ook bleek uit de pensioendialoog dat deelnemers meer transparantie en keuzevrijheid willen. Het pensioenstelsel moet ook aansluiten op de veranderende arbeidsmarkt, zoals flexibilisering en het groeiende aantal ZZP-ers.

De SER noemt het persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risico-deling dat de SER verder gaat onderzoeken, nieuw en interessant. Hierbij hebben deelnemers een eigen pensioenpot die collectief wordt belegd om de risico's te delen. Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende beleggingsrisico's, bijvoorbeeld minder risico naarmate ze ouder zijn en dichter op hun pensioen zitten. Mensen kunnen ook kiezen uit een vaste pensioenuitkering met veel zekerheid of juist een flexibele uitkering die meebeweegt met beleggingsresultaten. De huidige doorsneepremie (premie als vast percentage van het salaris) wordt losgelaten. Werkgevers en werknemers maken in het CAO-overleg afspraken over de hoogte van de premie en de collectieve risico's.

In Zwitserland en Denemarken bestaan praktijkvoorbeelden van regelingen gebaseerd op persoonlijk pensioenvermogen met verplichte risicodeling, schrijft de SER. Hier bouwen werknemers via hun werkgever pensioen op, net als in Nederland, maar gaat dit via individuele en collectieve arbeidscontracten. (Bron: SER, 24 jan. 2015)

Klijnsma hakt nog geen knoop door

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) vindt het nog te vroeg om een knoop door te hakken over een nieuw pensioenstelsel. De staatssecretaris vindt dat er inderdaad goed moet worden gekeken of een meer persoonlijk potje "in een collectieve setting" een optie is. Ze vindt het desondanks te vroeg om een knoop door te hakken over een nieuw pensioenstelsel.

"Het is nogal wat om van ons huidige stelsel naar het nieuwe komen. We zijn nog helemaal niet zo lang aan het praten", stelt Klijnsma. Een herziening van het pensioenstelsel vraagt om grote ingrepen, en dat kost tijd, aldus de staatssecretaris. (Bron: Nu, 29 jan. 2015)

Meer dan de helft van de werknemers bij pensionering 65 jaar of ouder

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan is in 2014 verder opgelopen tot 64,1 jaar. Dat is 0,2 jaar hoger dan in 2013 en 0,5 jaar hoger dan in 2012. In 2014 was voor het eerst meer dan de helft van de werknemers op het moment van pensioneren 65 jaar of ouder. Het aantal gepensioneerden is opgelopen tot 3,1 miljoen (2014).

Tot 2007 was de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen steeds 61 jaar. Vanaf 2007 nam de pensioenleeftijd jaarlijks toe. Mede door invoering van wetswijzigingen en regels om langer door te werken, gingen steeds minder werknemers op jongere leeftijd met pensioen. De directe invloed van de verhoging van de AOW-leeftijd vanaf 1 januari 2013 met een maand per jaar op de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is vooralsnog beperkt.

(Bron: CBS, 5 feb. 2015)

Meer jongeren, vrouwen, allochtonen in pensioenbesturen

'De FNV vindt het belangrijk dat er een breed draagvlak is in de besturen', zegt FNV-bestuurder pensioenen Gijs van Dijk. 'Voor dat draagvlak is diversiteit heel belangrijk. Alle groepen in de maatschappij moeten zich vertegenwoordigd voelen in het bestuur van het pensioenfonds. Die verhouding is op dit moment scheef, want het aantal vrouwen, jongeren en allochtonen in de besturen is ondervertegenwoordigd.' (Bron: FNV, 19 feb. 2015)

Naslag

Meer informatie over de 30%-regeling is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Tweede Kamer neemt pensioenonderzoek in ontvangst

Werkgevers in de schoonmaakbranche (OSB), horeca (KHN), detailhandel (RND) en de uitzendbranche (ABU, NBBU) hebben het onderzoek Flexibel omgaan met pensioen aangeboden aan leden van de Tweede Kamer.

Met het onderzoek Flexibel omgaan met pensioen (uitgevoerd door De Argumentenfabriek) hebben de vijf werkgeversorganisaties hun krachten gebundeld voor een verdere ontwikkeling van de pensioenregelingen voor flexibele en mobiele werknemers. Hun huidige pensioenen passen onvoldoende bij de flexibele en mobiele arbeidsmarkt. Het onderzoek is een inventarisatie van argumenten voor en tegen alternatieven voor vermogensopbouw door werknemers in de betreffende branches. De werkgevers willen met deze studie een aanzet geven voor alternatieve pensioenregelingen. (Bron: ABU, 31 mrt. 2015)

Bouwen Nederlanders genoeg pensioen op?

De verschillen in pensioenopbouw zijn groot. Bijna een derde van de Nederlandse huishoudens (30 procent) heeft na pensionering een inkomen van minder dan 70 procent van het huidige inkomen. Deze groep bestaat vooral uit zelfstandigen en gescheiden mannen en vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van Netspar, een kenniscentrum op het gebied van pensioenen.
Dat 30 procent een "ontoereikend pensioen'' zal hebben, betekent volgens de onderzoekers niet dat de armoede onder ouderen toeneemt. Die is in Nederland laag en zal laag blijven, omdat de AOW op zich voldoende is om in de belangrijkste levensbehoeften te voorzien. Nederland steekt wat dat betreft gunstig af tegenover landen als Frankrijk als de Verenigde Staten.

Tegenover de groep die te weinig spaart of kan sparen, staat een kwart van de huishoudens dat 'te veel' spaart. Deze mensen hebben straks als gepensioneerden een hoger netto-inkomen dan hun huidige inkomen. (Bron: Netspar, 10 apr. 2015)

Kwart werkenden komt straks niet rond tijdens pensioen

Meer vrijetijdsuitgaven en hogere zorgkosten. De huidige gepensioneerden geven meer uit dan voorheen. Dit terwijl er nu een groep aan komt aan die minder pensioen opbouwt.

In het rapport komt duidelijk naar voren dat gepensioneerden niet zoals altijd gedacht veel minder uitgeven na pensionering. Een 70-jarige geeft 13% minder uit dan een 65-jarige en een 75-jarige geeft 19% minder uit dan een 65-jarige. Het Nibud ziet dat gepensioneerden aan bepaalde posten meer uitgeven dan 65-minners. Vooral aan de zorgkosten wordt meer uitgegeven en het Nibud verwacht, gezien het huidige zorgstelsel, WMO en Wet langdurige zorg, dat deze kosten in de toekomst zullen toenemen.
Ook aan huishoudelijke hulp, stookkosten en contributies en abonnementen wordt meer uitgegeven naarmate men ouder wordt. Het Nibud ziet bij net gepensioneerden een duidelijke stijging bij de vrijetijdsuitgaven maar als ze ouder worden nemen deze uitgaven weer af.

Verder ziet het Nibud dat aan woonlasten minder wordt uitgegeven als het koophuis is afbetaald. Maar het instituut maakt zich zorgen om de groep huurders en koopwoningbezitters met een aflossingsvrije hypotheek of een nog niet afbetaalde hypotheek. Zij blijven na hun pensioen met hoge woonlasten zitten en de vraag is of ze zich dat goed realiseren.

In het rapport wordt een bedenkelijk beeld geschetst over de inkomenspositie van de toekomstig gepensioneerden. De verwachting is dat onder de huidige 65-minners straks een kwart te weinig pensioen heeft. Een aantal factoren zorgt ervoor dat het inkomen van toekomstig gepensioneerden lager zal zijn dan dat van de huidige generatie door:

 • Meer scheidingen (= minder pensioen)
 • Meer ZZP-ers, van wie het merendeel geen of weinig pensioen opbouwt
 • Meer flexibele dienstverbanden (= kans op minder pensioen)
 • Minder aanvullende pensioenopbouw
 • Weinig Nederlanders doen aan financiële langetermijnplanning (Bron: Nibud, 1 juli 2016)

Kabinet presenteert koers naar beter pensioenstelsel

Het kabinet wil naar een pensioenstelsel waarmee alle werkenden een toereikend pensioen opbouwen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de Perspectiefnota 'Toekomst Pensioenstelsel'. Daarin presenteert het kabinet verschillende mogelijkheden om het stelsel van aanvullende pensioenen beter aan te laten sluiten bij de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw, waarin mensen later met pensioen gaan, vaker van baan veranderen en vaker als ZZP-er werken.

De inzet is om het pensioenstelsel te verbeteren en zo veel mogelijk werkende Nederlanders in staat te stellen om, bovenop hun AOW, een toereikend aanvullend pensioen op te bouwen. Collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling blijven wezenlijke pijlers onder ons stelsel. (Bron: Rijksoverheid, 8 juli 2016)

NB: De Pensioenfederatie heeft zuinig gereageerd op de Perspectiefnota van Jetta Klijnsma. Voor de huidige situatie waarin pensioenfondsen verkeren en de dreigende kortingen biedt Klijnsma geen oplossingen. De nota kijkt vooral naar de lange termijn, maar laat nog veel open. De Pensioenfederatie vindt het een gemiste kans dat de nota niet helder is over de inrichting van het toekomstige fiscale kader. (Bron: VVP, 11 juli 2016)

Afschaffen doorsneepremie kost overheid 40 miljard

Afschaffing van de doorsneepremie in het pensioenstelsel kan de overheid in 25 jaar tot 40 miljard euro kosten. De staatsschuld stijgt hierdoor met 6 procent van het bruto binnenlands product. Dit blijkt uit de 'perspectiefnota' die staatssecretaris Klijnsma naar de Kamer heeft gestuurd.

De doorsneepremie houdt in dat alle werknemers hetzelfde percentage aan pensioenpremie over hun loon betalen. Het kabinet vindt dit systeem onrechtvaardig, omdat jongeren hierdoor de pensioenen van ouderen subsidiëren. De premie die jongeren inleggen in de pensioenpot kan veel langer renderen, maar ze krijgen er minder van terug. Het kabinet wil overstappen naar een nieuw systeem waarbij deelnemers op jonge leeftijd relatief meer pensioen opbouwen. De hervorming van het pensioenstelsel kan volgens het CPB over 25 jaar worden uitgesmeerd. Het 'pensioengat' dat ontstaat door afschaffing van de doorsneepremie schatte het CPB al eerder op 100 miljard euro.

De bijdrage van 40 miljard hoeft volgens het kabinet geen risico voor de schatkist te zijn. De staatsschuld loopt op, maar omdat de pensioenpremies licht dalen kan de overheid meer belasting heffen. (Bron: VVP, 8 juli 2016)

Nederlanders sparen meer dan nodig voor pensioen

Veel Nederlanders hebben naast hun AOW en het pensioen dat ze hebben opgebouwd via de werkgever ook nog andere bronnen waar ze uit kunnen putten na het bereiken van de pensioenleeftijd. Wanneer spaargeld en een eventuele eigen woning worden meegerekend, kan de helft van de huishoudens na hun pensionering meer besteden dan nu. Dit geldt vaak niet voor alleenstaanden, hurende zelfstandigen en eerste generatie allochtonen.

Nederlanders denken gemiddeld 75% van hun huidige netto inkomen nodig te hebben als minimum pensioeninkomen. Ze vrezen hier niet aan te komen: een gemiddeld Nederlands huishouden (van 35-65 jarigen) verwacht 68% van het huidige netto inkomen te zullen ontvangen. Onderzoek toont echter aan dat veel huishoudens meer pensioen zullen ontvangen dan ze verwachten en nodig denken te hebben. Uit prognoses van Knoef et al. blijkt dat het netto inkomen bij pensionering van een doorsnee huishouden in de leeftijd van 35 tot 64 jaar zal uitkomen op 84% ten opzichte van het huidige inkomen. (Bron: ING, 18 okt. 2016)

Rekenhulp Lijfrentepremie 2016

Mensen die in een jaar premies betaald of stortingen hebben gedaan voor een lijfrente kunnen met de rekenhulp van de Belastingdienst berekenen hoeveel zij aan lijfrentepremies en inleg maximaal mogen aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. (Bron: Belastingdienst, okt. 2016)

Minder werkenden bouwen pensioen op bij fondsen en verzekeraars

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking dat bij pensioenfondsen pensioen opbouwt is de afgelopen zes jaar gestaag gedaald. Er zijn andere pensioenuitvoerders op de markt gekomen die voor steeds meer werknemers de pensioenopbouw verzorgen. Maar er is ook een groeiend deel van de beroepsbevolking dat niet als werknemer bij een pensioenuitvoerder pensioen opbouwt.

Het deel van de beroepsbevolking dat niet als werknemer pensioen opbouwde bestaat bijvoorbeeld uit zelfstandigen en werknemers bij een werkgever die geen pensioen heeft toegezegd. Zij kunnen hun pensioen zelf regelen door hier bijvoorbeeld voor te sparen in de derde pijler.

Deel beroepsbevolking dat bij pensioenfondsen opbouwtDeel beroepsbevolking dat bij pensioenfondsen opbouwt

(Bron: DNB, 7 dec. 2017)

Sparen voor het pensioen schiet er bij in

Dat de AOW samen met de eventuele pensioenregeling van onze werkgevers voor veruit de meesten van ons totaal niet toereikend zullen zijn, lijkt voor niemand reden tot ongerustheid. Of beter gezegd: het is wel reden tot algemene ongerustheid maar we doen er niets aan.

De belangrijkste reden om niet te sparen is dat we vinden te weinig inkomen te hebben om ermee te beginnen (42%). We besteden ons geld liever aan urgentere financiële prioriteiten (23%), zoals het aflossen van schulden of het opdraaien van kosten voor de kinderen. 17% leeft gewoon voor vandaag en maakt zich geen zorgen voor morgen. (Bron: Business Insider, 1 nov. 2017)

Waarom een pensioengat vaak geen probleem is

Red.: Deze alinea staat lijnrecht tegenover het bovengenoemde artikel 'Sparen voor het pensioen schiet erbij in.'

Een pensioengat klinkt haast eng, maar veel mensen sparen juist te veel voor later. Financieel adviseur Paul van der Kwast legt uit. De meeste mensen hebben minder geld nodig als ze niet meer werken, want:
 • Er zijn minder dagelijkse uitgaven
 • De hypotheeklasten worden lager of zijn verdwenen
 • Als je niet langer elke dag naar je werk moet, kun je gaan wonen waar je wilt. Dus ook goedkoper gaan wonen
(Bron: Intermediair, 11 dec. 2017)

Aanvullend pensioen valt in 2019 vaak lager uit

De pensioenen vallen komend jaar voor veel mensen lager uit. Dat blijkt uit berekeningen van salarisverwerker ADP. Pas bij een aanvullend pensioen van boven de 1800 euro per maand houden gepensioneerden meer over. Dat komt door de lagere belastingtarieven in de tweede en derde schijf. Dat kleinere pensioenen afnemen wordt veroorzaakt door een hoger tarief in de laagste belastingschijf. Ook een hogere bijdrage voor de Zorgverzekeringswet speelt mee. (Bron: FM, 20 dec. 2018)

Ga terug naar Pensioen (inleiding).