Koopkrachttegemoetkoming AOW    Overbruggingsregeling AOW 


Korting AOW

Datum laatste wijziging: 22 oktober 2018  |  Trefwoorden: Algemene Ouderdomswet, AOW, Korting, Aanvullende inkomensvoorziening ouderen, AIO

Inhoud

  1. Korting niet in Nederland woonachtig
  2. Cijfers
  3. Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO)
  4. Kan het pensioen worden gekort?
  5. AOW gekort omdat heffingen niet zijn afgedragen, incorrect

Korting niet in Nederland woonachtig

De hoogte van het AOW-pensioen wordt beïnvloed door het aantal jaren dat men verzekerd is voor de AOW. Voor elk jaar dat men tussen 15 en 65 jaar niet verzekerd in Nederland woonachtig (met uitzonderingen) was, wordt de AOW-uitkering met 2% gekort.

Een deel van hen heeft ook geen of weinig aanvullend pensioen en moet daarom naar de bijstand voor een aanvulling op het inkomen. Door het groeiende aantal onvolledige AOW-uitkeringen is het aantal bijstandsuitkeringen aan 65-plussers in de afgelopen tien jaar verdubbeld. Dit terwijl het totale aantal bijstandsuitkeringen met 29 procent is gedaald. Vooral door de toegenomen internationale migratie zijn er meer mensen die geen volledige AOW-rechten hebben opgebouwd. Enerzijds gaat het om mensen die op volwassen leeftijd naar Nederland zijn geïmmigreerd. Onder hen zijn veel arbeidsmigranten die vanaf de jaren zestig naar Nederland kwamen. Anderzijds betreft het mensen die voor hun 65e Nederland hebben verlaten.

Cijfers

Aantal huishoudens AIO (gemiddeld, x 1.000) bedroeg in 2012 40 (Bron: Jaaroverzicht Beleidsinformatie SZW 2008 - 2012, blz 14).

NB: In juni 2009 woonde een op de tien AOW’ers in het buitenland. Tien jaar geleden was dit nog een op de twintig. Het aantal AOW-gerechtigden in het buitenland steeg in tien jaar tijd met ruim 80 procent tot 268 duizend. In meer dan 90 procent van de gevallen gaat het om onvolledige AOW-uitkeringen (Bron CBS).

Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO)

Voor personen ouder dan 65 jaar, met een onvolledig AOW-pensioen en weinig ander inkomen, ligt het inkomen waarschijnlijk onder het sociaal minimum. In dat geval kan men (sinds 1-1-2010) een beroep doen op een ‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’ (AIO) uit de Wet werk en bijstand (WWB). Voor meer informatie, zie site Overheid.

Vanaf december 2011 wordt de AIO verlaagd voor gepensioneerden die in het buitenland wonen. De verlaging hangt samen met het recht op zorg, dat Nederland volgens de Europese regels moet betalen. Reden voor Nederland om geld in te houden op de AOW van de bewuste pensionado's*.

* Van Dale 'Rijke, fitte gepensioneerden die het ervan nemen'.

Kan het pensioen worden gekort?

Pensioenfonds ABP geeft aan een gepensioneerde minder ouderdomspensioen als hij een lagere AOW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) krijgt. Dat komt omdat ABP voor 1995 vrouwen niet als zelfstandig rechthebbende op AOW beschouwde.

De SVB kort op de AOW als iemand met een ander persoon het huis gaat delen. Hij/zij krijgt dan niet langer AOW voor een alleenstaande, maar voor samenwonenden omdat de woonkosten worden gedeeld. Dat is per maand 350 euro minder. Als hij/zij intrekt bij iemand zonder inkomen, wordt de AOW niet gekort. (Bron: De Volkskrant, 28 okt. 2017)

AOW gekort omdat heffingen niet zijn afgedragen

Ik werd getroffen door het volgende bericht: “De Belastingdienst, (bedoeld wordt kennelijk de SVB) heeft weer iets nieuws bedacht om te plukken van die ’rijke’ AOW-ers? Omdat een werkgever ruim 50 jaar geleden, door een foutje, geen AOW-premie zou hebben afgedragen wordt man van 73 jaar met 15 euro per maand gekort op zijn AOW.

Hoeveel bedraagt de AOW?
De AOW bedraagt 2% van de volledige AOW-uitkering voor ieder jaar dat iemand in de periode van 50 jaar voorafgaand aan het bereiken van de AOW-leeftijd voor de AOW verzekerd is geweest. Het betreft behoudens uitzonderingen de periode waarin men in Nederland heeft gewoond en/of in Nederland heeft gewerkt en dienaangaande aan de loonbelasting onderworpen was, met dien verstande dat de tijd waarin men in Nederland woonde en in het buitenland werkte (grensarbeider was) niet meetelt, maar de tijd dat men in Nederland woonde en helemaal niet werkte wel. Het aantal jaren dat meetelt wordt individueel bepaald, dus de tijd waarin iemand in Nederland woonde terwijl zijn/haar partner in het buitenland werkte telt voor hem/haar wel mee. De totale tijdsduur wordt tot op de dag nauwkeurig bepaald en vervolgens naar boven afgerond op hele jaren.

Criteria
Het feit of er wel of geen premie is betaald is niet bepalend voor de AOW en ook niet voor de andere sociale wetten. De basis (van het recht) is namelijk of men vanaf zijn 15e levensjaar onafgebroken in Nederland heeft gewoond. Dat een werkgever mogelijk geen afdracht van de (wel) ingehouden heffingen heeft gedaan, doet helemaal niet ter zake.
Bij de sociale wetten geldt ongeveer dezelfde criteria namelijk: niet of er wel of geen premie is afgedragen, maar of er aantoonbaar een dienstverband is geweest, bepaalt of er wel of geen recht op een WW-uitkering is. Dus stel dat de medewerker wel salarisspecificaties kan overleggen, maar een werkgever om wat voor reden ook (malafide of faillissement) geen heffingen/premies heeft afgedragen, doet niet ter zake m.b.t. de vaststelling van het recht op een uitkering WW.
Ik neem aan dat de maatregel van de AOW wordt teruggedraaid.

Andries Bongers

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Koopkrachttegemoetkoming AOW    Overbruggingsregeling AOW